POLITYKA GOSPODARCZA

A

Amelia

75 Followers
 

WOS

 

4/2/3

Notatka

POLITYKA GOSPODARCZA

 POLITYKA GOSPODARCZA
Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza państwa to sposób oddziaływania organów władzy państwowej na
procesy gospoda

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

Polityka gospodarcza- W centrum uwagi ZR

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

POLITYKA GOSPODARCZA Polityka gospodarcza Polityka gospodarcza państwa to sposób oddziaływania organów władzy państwowej na procesy gospodarcze. O kształcie polityki gospodarczej decydują: → Uwarunkowania zewnętrzne państwa- czyli czynniki niezależne od władz państwowych, wynikające z położenia geograficznego, sytuacji na rynkach gospodarczych czy z zobowiązań państwa. ➜ Uwarunkowania wewnętrzne państwa- obejmuje wszystkie zasoby jakimi dysponuje państwo, a także jego infrastrukturę, obowiązujący ustrój społeczno-polityczny i działania administracyjne. Funkcje polityki gospodarczej ➜ Funkcja alokacyjna- polega na podejmowaniu przez organy władzy działań sprzyjających optymalnemu rozdzielenia zasobów pieniężnych. → Funkcja stabilizacyjna- władza państwowa podejmuje działania stabilizujące gospodarkę np. łagodzi skutki gospodarczych, zapewnia stabilny poziom cen. → Funkcja redystrybucji- ma na celu załagodzenie nierówności społecznych np. przez niwelowanie różnic dochodowych i majątkowych przez regulacje w systemie podatkowym. ➜ Funkcja adaptacyjna- polega na dostosowaniu gospodarki danego państwa do zmieniających się warunków ekonomicznych. → Organy władzy Sejm i senat, Rada Ministrów Cele polityki gospodarczej Prezent RP Jednostki samorządu terytorialnego Organy władzy sądowniczej Narodowy Bank Polski (NBP) → Organy nadzoru i regulatorzy Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) Komitet Stabilności Finansowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów → Agencja rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Inwestycji i Handlu(PAIH) Polska Rozwoju Przemysłu (ARP) Polski Fundusz Rozwoju (PFR) → Organizacji ponadnarodowe Unia Europejska (UE) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) Modele polityki gospodarczej Gospodarka centralnie sterowana Organy władzy decydują o produkcji i intensywności zgodnie z wcześniejszym planem. → Dominuje państwowa własność czynników produkcji. Gospodarka rynkowa → Decyzje o zakresie i sposobie produkcji podejmują różne podmioty gospodarcze. → Dominuje własność...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

prywatna, a życie gospodarcze jest regulowane przez wolny rynek. → Organy władzy Podmioty polityki gospodarczej Sejm i senat, Rada Ministrów Prezent RP Jednostki samorządu terytorialnego Organy władzy sądowniczej Narodowy Bank Polski (NBP) → Organy nadzoru i regulatorzy Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) Komitet Stabilności Finansowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów → Agencja rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Inwestycji i Handlu(PAIH) Polska Rozwoju Przemysłu (ARP) Polski Fundusz Rozwoju (PFR) → Organizacji ponadnarodowe Unia Europejska (UE) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) Finanse publiczne Zadania publiczne finansowane są z tzw. środków publicznych. Mianem finansów publicznych są określane procesy gromadzenia i wydatkowania środków, które zapewniają funkcjonowania i zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Finanse publiczne dzielą się na: ➜ finanse państwa, → finanse jednostek samorządu terytorialnego, → finanse systemu ubezpieczeń społecznych. Podmioty, których działalność jest finansowana głównie ze środków budżetu państwa, tworzą sektor finansów publicznych. Zaliczamy do nich m. in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, NFZ, uczelnie publiczne, instytucje kultury. Budżet państwa Budżet jest publicznym planem finansowym na jeden rok kalendarzowy (tzw. rok budżetowy), uchwalany w formie ustawy. Jest podstawą gospodarki finansowej państwa. Głównymi źródłami wpływów budżetowych są podatki, np. podatek od towarów i usług (VAT), → akcyza-podatek od niektórych rodzajów wyrobów, → podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), → podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), → podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), → podatki lokalne. Na dochody nieopodatkowane składają się: → Dywidendy- wpłacane przez przedsiębiorstwa i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z osiągniętych zysków. → Cła- daniny publiczne pobierane od różnych podmiotów, które uczestniczą w międzynarodowym handlu. ➜ Inne opłaty- opłaty administracyjne, ekologiczne, związane z użytkowaniem gruntów i nieruchomości, grzywny, odsetki. Na wydatki składają się: → obsługę długu publicznego- czyli na spłatę zadłużeń podmiotów sektora finansów publicznych, → obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, → obronę narodową, → szkolnictwo wyższe, ➜ administrację publiczną, → bezpieczeństwo publiczne. Przychody i rozchody wynikają z przeprowadzonych przez państwo operacji zwrotnych. Przychody obejmują środki pochodzące ze: → sprzedaży papierów wartościowych, → spłat pożyczek, kredytów udzielonym, ze środków publicznych, → z otrzymania przez państwo pożyczek i kredytów, ➜ prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Na rozchody składają się: → kredyty i pożyczki udzielane przez państwo oraz spłaty jego zadłużeń, oraz środki na wykup papierów wartościowych i zarządzanie długiem publicznym. Procedura uchwalenia ustawy budżetowej 1) Przygotowanie projektu ➜ Inicjatywę ustawodawczą w zakresie ustawy budżetowej ma wyłącznie Rada Ministrów. → Opracowuje projekt budżetu na następny rok i przedkłada go Sejmowi RP najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. 2) Uchwalenie ustawy ➜ W pracach legislacyjnych bierze udział sejmowa Komisja Finansów Publicznych. → Sejm RP i Senat RP ma możliwość dokonywania zmian w ustawie budżetowej. ➜ Sejm ma możliwość odrzucenia poprawek Senatu bezwzględną ilością głosów. → Maksymalny czas pracy nad ustawą to 4 miesiące. → Sejm uchwala ustawę, którą następnie podpisuje Prezydent RP. W tym wypadku Prezydent nie posiada prawa weta, ale może skierować ustawę do TK. 3) Wykonanie budżetu → Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przyjętej ustawy budżetowej. → Ogólną kontrolę nad tym procesem posiada minister właściwy ds. finansów. → Bankową obsługę wykonania budżetu prowadzi NBP. 4) Kontrola wykonania budżetu → RM w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. ➜ Po kontroli NIK Sejm RP podejmuje w ciągu 90 dni od otrzymania rządowego sprawozdania uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Strategia rozwoju gospodarczego państwa Kluczowym dokumentem, w którym określono uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju gospodarczego Polski, jest Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roki 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w skrócie SOR. Do oczekiwanych długookresowych efektów wdrożenia programu przedstawionego w dokumencie należą: wzrost dochodów oraz poprawa jakości życia obywateli ➜ zmiana struktury PKB wynikająca ze zwiększenia roli innowacji w gospodarce, → zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, → budowa silnego kapitału społecznego.

POLITYKA GOSPODARCZA

A

Amelia

75 Followers
 

WOS

 

4/2/3

Notatka

POLITYKA GOSPODARCZA

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 POLITYKA GOSPODARCZA
Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza państwa to sposób oddziaływania organów władzy państwowej na
procesy gospoda

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

G

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Polityka gospodarcza- W centrum uwagi ZR

POLITYKA GOSPODARCZA Polityka gospodarcza Polityka gospodarcza państwa to sposób oddziaływania organów władzy państwowej na procesy gospodarcze. O kształcie polityki gospodarczej decydują: → Uwarunkowania zewnętrzne państwa- czyli czynniki niezależne od władz państwowych, wynikające z położenia geograficznego, sytuacji na rynkach gospodarczych czy z zobowiązań państwa. ➜ Uwarunkowania wewnętrzne państwa- obejmuje wszystkie zasoby jakimi dysponuje państwo, a także jego infrastrukturę, obowiązujący ustrój społeczno-polityczny i działania administracyjne. Funkcje polityki gospodarczej ➜ Funkcja alokacyjna- polega na podejmowaniu przez organy władzy działań sprzyjających optymalnemu rozdzielenia zasobów pieniężnych. → Funkcja stabilizacyjna- władza państwowa podejmuje działania stabilizujące gospodarkę np. łagodzi skutki gospodarczych, zapewnia stabilny poziom cen. → Funkcja redystrybucji- ma na celu załagodzenie nierówności społecznych np. przez niwelowanie różnic dochodowych i majątkowych przez regulacje w systemie podatkowym. ➜ Funkcja adaptacyjna- polega na dostosowaniu gospodarki danego państwa do zmieniających się warunków ekonomicznych. → Organy władzy Sejm i senat, Rada Ministrów Cele polityki gospodarczej Prezent RP Jednostki samorządu terytorialnego Organy władzy sądowniczej Narodowy Bank Polski (NBP) → Organy nadzoru i regulatorzy Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) Komitet Stabilności Finansowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów → Agencja rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Inwestycji i Handlu(PAIH) Polska Rozwoju Przemysłu (ARP) Polski Fundusz Rozwoju (PFR) → Organizacji ponadnarodowe Unia Europejska (UE) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) Modele polityki gospodarczej Gospodarka centralnie sterowana Organy władzy decydują o produkcji i intensywności zgodnie z wcześniejszym planem. → Dominuje państwowa własność czynników produkcji. Gospodarka rynkowa → Decyzje o zakresie i sposobie produkcji podejmują różne podmioty gospodarcze. → Dominuje własność...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

prywatna, a życie gospodarcze jest regulowane przez wolny rynek. → Organy władzy Podmioty polityki gospodarczej Sejm i senat, Rada Ministrów Prezent RP Jednostki samorządu terytorialnego Organy władzy sądowniczej Narodowy Bank Polski (NBP) → Organy nadzoru i regulatorzy Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) Komitet Stabilności Finansowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów → Agencja rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Inwestycji i Handlu(PAIH) Polska Rozwoju Przemysłu (ARP) Polski Fundusz Rozwoju (PFR) → Organizacji ponadnarodowe Unia Europejska (UE) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) Finanse publiczne Zadania publiczne finansowane są z tzw. środków publicznych. Mianem finansów publicznych są określane procesy gromadzenia i wydatkowania środków, które zapewniają funkcjonowania i zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Finanse publiczne dzielą się na: ➜ finanse państwa, → finanse jednostek samorządu terytorialnego, → finanse systemu ubezpieczeń społecznych. Podmioty, których działalność jest finansowana głównie ze środków budżetu państwa, tworzą sektor finansów publicznych. Zaliczamy do nich m. in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, NFZ, uczelnie publiczne, instytucje kultury. Budżet państwa Budżet jest publicznym planem finansowym na jeden rok kalendarzowy (tzw. rok budżetowy), uchwalany w formie ustawy. Jest podstawą gospodarki finansowej państwa. Głównymi źródłami wpływów budżetowych są podatki, np. podatek od towarów i usług (VAT), → akcyza-podatek od niektórych rodzajów wyrobów, → podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), → podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), → podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), → podatki lokalne. Na dochody nieopodatkowane składają się: → Dywidendy- wpłacane przez przedsiębiorstwa i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z osiągniętych zysków. → Cła- daniny publiczne pobierane od różnych podmiotów, które uczestniczą w międzynarodowym handlu. ➜ Inne opłaty- opłaty administracyjne, ekologiczne, związane z użytkowaniem gruntów i nieruchomości, grzywny, odsetki. Na wydatki składają się: → obsługę długu publicznego- czyli na spłatę zadłużeń podmiotów sektora finansów publicznych, → obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, → obronę narodową, → szkolnictwo wyższe, ➜ administrację publiczną, → bezpieczeństwo publiczne. Przychody i rozchody wynikają z przeprowadzonych przez państwo operacji zwrotnych. Przychody obejmują środki pochodzące ze: → sprzedaży papierów wartościowych, → spłat pożyczek, kredytów udzielonym, ze środków publicznych, → z otrzymania przez państwo pożyczek i kredytów, ➜ prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Na rozchody składają się: → kredyty i pożyczki udzielane przez państwo oraz spłaty jego zadłużeń, oraz środki na wykup papierów wartościowych i zarządzanie długiem publicznym. Procedura uchwalenia ustawy budżetowej 1) Przygotowanie projektu ➜ Inicjatywę ustawodawczą w zakresie ustawy budżetowej ma wyłącznie Rada Ministrów. → Opracowuje projekt budżetu na następny rok i przedkłada go Sejmowi RP najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. 2) Uchwalenie ustawy ➜ W pracach legislacyjnych bierze udział sejmowa Komisja Finansów Publicznych. → Sejm RP i Senat RP ma możliwość dokonywania zmian w ustawie budżetowej. ➜ Sejm ma możliwość odrzucenia poprawek Senatu bezwzględną ilością głosów. → Maksymalny czas pracy nad ustawą to 4 miesiące. → Sejm uchwala ustawę, którą następnie podpisuje Prezydent RP. W tym wypadku Prezydent nie posiada prawa weta, ale może skierować ustawę do TK. 3) Wykonanie budżetu → Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przyjętej ustawy budżetowej. → Ogólną kontrolę nad tym procesem posiada minister właściwy ds. finansów. → Bankową obsługę wykonania budżetu prowadzi NBP. 4) Kontrola wykonania budżetu → RM w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. ➜ Po kontroli NIK Sejm RP podejmuje w ciągu 90 dni od otrzymania rządowego sprawozdania uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Strategia rozwoju gospodarczego państwa Kluczowym dokumentem, w którym określono uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju gospodarczego Polski, jest Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roki 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w skrócie SOR. Do oczekiwanych długookresowych efektów wdrożenia programu przedstawionego w dokumencie należą: wzrost dochodów oraz poprawa jakości życia obywateli ➜ zmiana struktury PKB wynikająca ze zwiększenia roli innowacji w gospodarce, → zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, → budowa silnego kapitału społecznego.