WOS /

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW

 RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
Zbieracko- łowieckie (pierwotne)
Typy społeczeństw
Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu.
Ludzie, którzy pr

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW

user profile picture

Amelia

124 Obserwujących

98

Udostępnij

Zapisz

Rodzaje społeczeństw-W centrum uwagi ZR

 

1/2

Notatka

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW Zbieracko- łowieckie (pierwotne) Typy społeczeństw Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu. Ludzie, którzy prowadzą zbieracko-łowiecki tryb życia nie zamieszkują stale danego terytorium. Często się przemieszczają w poszukiwaniu pożywienia. ◆ Zazwyczaj te społeczeństwa cechują się niewielką liczebnością. Ich organizacja wynika ze związków rodzinnych. Obowiązuje tradycyjny podział na zajęcia kobiece i męskie. Zbieracko-łowiecki tryb życia uchodzi za najstarszy model funkcjonowania społeczeństwa. Współcześnie grupy zbieraczy i łowców można spotkać przede wszystkim niektórych częściach Afryki i Australii. nomadyczne (pasterskie) Zbiorowości tego typu składają się z nomadów- ludzi prowadzących wędrowny tryb życia. Społeczeństwa te są liczniejsze od społeczeństw pierwotnych. Podczas wędrówek dzielą się na mniejsze grupy, aby skuteczniej poszukiwać terenów do czasowego osiedlenia się. Organizacja opiera się na pokrewieństwie i związkach rodzinnych. Obowiązuje tradycyjny podział na zajęcia kobiece i męskie. ◆ Współcześnie tego typu wspólnoty można spotkać na obszarze Afryki i w Azji Środkowej. → rolnicze Dla członków społeczeństw rolniczych głównym źródłem utrzymania jest uprawa roślin i hodowla zwierząt. Większość ich członków mieszka na wsi. Narodziny rolnictwa datuje się na ok. 10 tys lat p.n.e. Zaczęły powstawać pierwsze stałe osady oraz rozpoczął się rozwój cywilizacji i bardziej skomplikowanych form życia społecznego: relacji feudalnych, związanych z ziemią i podziałem ludności na stany i państwa. Dzięki opanowaniu umiejętności uprawy ziemi ludzie zaprzestali wędrówek i przeszli do osiadłego trybu życia. Stałe zamieszkiwanie danego obszaru pozwalało na magazynowanie zapasów pożywienia. Współcześnie takie zbiorowości występują głównie w Afryce, Ameryce Łacińskiej...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i Azji. przemysłowe (industrialne) Proces industrializacji, zwany rewolucją przemysłową rozpoczął się w Europie w XVIII w. i przebiegał w kilku etapach. ● Najwcześniej rozwinęły się przemysł włókiniczy, hutnictwo, górnictwo i transport kolejowy. Ten etap nazywamy pierwszą rewolucją przemysłową. Pod koniec XIX w. rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa, wskutek której rozwinął się rozwój przemysłu chemicznego i maszynowego oraz motoryzacji i energetyki. Wokół fabryk zaczęły powstawać osiedla dla robotników. Zaczęła się migracja z wsi do miast. Zaczęły kształtować się relacje oparte na umowie, wymianie handlowej i sprzedaży pracy. Pojawiły się nowe grupy zawodowe m.in. robotnicy, inżynierowie oraz osoby świadczące usługi. → postprzemysłowe (postindustrialne) Ukształtowały się w wyniku gwałtownego rozwoju naukowego i technologicznego oraz przemian społecznych, które nastąpiły w XX w. W drugiej połowie tego stulecia w najbardziej rozwiniętych państwach rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa. Komputery i roboty zaczęły wykonywać czynności, które dotychczas wymagały udziału człowieka. Większość ludzi przeszła do sektora usług, obejmującego m.in. handel, transport, bankowość, komunikację, turystykę i edukację. • Nastąpił rozwój szkół wyższych kształcących przyszłych specjalistów. Dostęp do internetu i technologii informatycznych oraz ich upowszechnienie na przełomie XX i XXI w. zapoczątkowało czwartą rewolucję przemysłową. Zaczął kształtować się. przemysł 4.0, w którym proces produkcji jest autonomiczny, oraz tzw. internet rzeczy, czyli sieć urządzeń podłączonych do internetu i komunikujących się ze sobą. Zaczęto wyróżniać także sektor IT, obejmujący produkcję sprzętu komputerowego i oprogramowania. SKUTKI POZYTYWNE Następstwa rewolucji przemysłowej → Wzrosła podaż dóbr i usług oraz spadła ich cena. → Podniósł się poziom życia mieszkańców. Stopniowo polepszyły się warunki sanitarne i mieszkaniowe. → Nastąpił rozwój medycyny i służby zdrowia, co przyczyniło się do zwiększenia średniej długości życia. → Zaczęły działać związki zawodowe dbające o interesy robotników, a w życiu politycznym w wielu krajach nastąpiła demokratyzacja SKUTKI NEGATYWNE → W początkowej fazie rewolucji przemysłowej szerokie kręgi społeczeństwa nie korzystały z jej pozytywnych osiągnięć. → Intensywne uprzemysłowienie wielu krajów spowodowało dewastację środowiska: wycinkę lasów, zanieczyszczenie powietrza (smog), wód, gleb. → Duża mobilność ludności zniszczyła wiele społeczności lokalnych. → Rywalizacja w przemyśle spowodowała wzrost napięć politycznych między państwami Cechy współczesnych społeczeństw Społeczeństwo otwarte- jego członkowie cieszą się szerokim zakresem wolności. Dominują postawy tolerancji i poszanowania dla różnorodności. Sprawujący władze odpowiadają za swoje decyzje przed obywatelami. → Społeczeństwo informacyjne- najważniejsza dziedzina gospodarki obejmuje tworzenie, przetwarzanie i wymianę informacji. Na rynku pracy najbardziej są pożądane kompetencje związane z obsługą systemów komputerowych. → Społeczeństwo konsumpcyjne- ważnym aspektem aktywności jego członków jest korzystanie z określonych produktów i usług, które mają na celu najpełniejsze zaspokojenie ich potrzeb oraz poinformowania innych o ich pozycji społecznej. Konsumpcja przyczynia się m.in. do jego rozwoju gospodarczego. Negatywnie wpływa na zasoby i niszczy środowisko. → Społeczeństwo masowe- jego członkowie upodabniają się do siebie, podobnie myślą i się zachowują oraz mają podobne gusta. Najbardziej rozpowszechnione wzorce zachowań są narzucane przez media. Dominujące postawy w społeczeństwie to konformizm, konsumpcjonizm, materializm.