Historia /

Kongres wiedeński

Kongres wiedeński

 kongres
wiedeński
1814-1815
-cele kongresu wiedeńskiego:
usunięcie przejawów dominacji Francji na kontynencie.
uporządkowanie granic. w Eur

Kongres wiedeński

user profile picture

Natalia Strzępek

29 844 Obserwujących

961

Udostępnij

Zapisz

Notatk historia

 

4/1

Notatka

kongres wiedeński 1814-1815 -cele kongresu wiedeńskiego: usunięcie przejawów dominacji Francji na kontynencie. uporządkowanie granic. w Europie. po klęsce Napoleona →likwidacja zmian, które wprowadzar Napoleon. W państwach które sobie podporządkował i przywrócenie ancien régime (starego porządku) stworzenie nowego. Tadu, który zapewni Europie pokój. =cele państw: → Wielka Brytania nie była zainteresowana terytoriami .W. Europie. Zabiegała o wprowadzenie zasady równowagi SIT ₁. co zapewniToby jej zachowanie pozycji mocarstwa. oceanicznego, gdyz posiadała najpotężniejszą flote.. → Prusy chciały zaznaczyć swój status jako mocarstwa. na kontynencie europejskim i najpotężniejszego państwa. niemieckiego, dążyły do uzyskania nadań terytorialnych. → Rosja i Austria rywalizowały między sobą o pozycję hegemona. W Europie poprzez uzyskanie nowych ziem → Francja pragnęta zachować swoje ziemie i utrzymać pozycję mocarstwa mimo przegranej wojny. zasady kongresu wiedeńskiego: • zasada legitymizmu - nienaruszalność praw dynastycznych Władza pochodzi. od. Boga, jedynie przedstawiciele dynastii Królewskich posiadają Święte i nienaruszalne prawo do sprawowania władzy. Należy więc Xwrócić tron tym, którzy. utracili go na skutek rewolucji bądź wojen napoletańskich.. • zasada restauracji - przywrócenie dawnych dynastii, na trony.. Powrót do ustrojów sprzed 1789r. (monarchii absolutnej) • zasada równowagi europejskiej - zadne pańsио, nie mogło wybić się na hegemona. organizacja i uczestnicy kongresu uczestnicy kongresu → zaproszono wszystkie państwa, które waloxyry z Napoleonem Kongres zgromadzit 2 cesarzy. (Austrii i Rosji), 4 królów. (pruski, duński, bawarski, wirtemberski) na kongresie decydujące znaczenie miaty mocarstwa Anglia, Rosja, Prusy i Austria (tzw..., gruba czwórka") Ostatecznie o nowym podziale świata decydowało. 5...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

państw - dołączono Francję.. WIELKA BRYTANIA. Robert Stewart Castel reagh - minister spraw zagranicznych - Arthur Wellesley, książę Wellington - główno-. -dowodzący armii brytyjskiej. - ROSJA car Aleksander I Romanow - Karl Robert Nesselrode -minister spraw zagranicznych. AUSTRIA - cesar Franciszek I. Habsburg - Klemens von Metternich -minister spraw zagranicznych PRUSY - król Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern - król Hardenberg - kancler FRANCJA - Charles, de. Talleyrand -minister spraw zagranicznych organizacja Kongres miat charakter nieformalny. Nigdy nie został oficjalnie otwarty i zamknięty. Za jego początek uwaza się inauguracyjny bal maskowy z 2 października 1814r., a za jego koniec podpisanie aktu końcowego. 9 czerwca 1815r. Obrady toczyły się podczas. nieoficjalnych spotkań - balów, polowań, przyjęć, dlatego też kongres nazywano tańczącym! postanowienia kongresu Francja: powrócić do granic sprzed 1792r.. Po 100 dniach Napoleona. podpisano 20.11. 1815r. Il pokój paryski, zmieniono to postanowienie. i zmniejszono terytorium Francji do granic x roku 1790r. Francja miała zapracić wysoką kontrybucję. →tron przywrócono, dynastii Burbonów (zasiaat na nim Ludwik XVIII). zagrabione azieła sztuki zwrócić szwajcaria: → miała być państwem wieczyście. neutralnym. Xrożonym x. 22. kantonów, powstara niepodlegra. Konfederacja Szwajcarska. Rosja zyskała Finlandie kosztem. Szwecji Besarbię kosztem Turcji → część księstwa. Warszawskiego Szwecja do Szwecji. przyłączono. Norwegię kosztem Danii (jako rekompensata za Finlandię). Dania: → otrzymała. Wyspy. Owoze, które wcześniej nalexały do. Norwegü Austria: odzyskara okręg. Tarnopolski, Lombardię i Wenecję oraz Dalmację .i Istrię. → Rządzony. przex Habsburgów Kraków zyskał miano. Rzeczpospolitej Krakowskiej. i. formalnie miał miec. status. wolnego miasta pod nadzorem trzech zaborców.. Prusy uzyskały. utworzone z zachodnich ziem Księstwa Warszawskiego. Wielkie Księstwo Poznańskie, prawie połowę terytoriów Saksonii, Pomorze zachodnie oraz część Westfalii i Nadernii. Wielka Brytania: → Zagwarantowała sobie uznanie swojej władzy nad Maltą,. Wyspami. Jonskimi, Cejlonem, Krajem Przylądkowym. postanowienia w sprawie ziem polskich Ziemie Księstwa. Warszawskiego podzielono między. Rosję, Prusy i Austrię.. →PRUSY otrzymaty departament bydgoski i poznański oraz miasta Gdańsk i Toruń. → AUSTRIA otrzymała saliny wielickie i obwód tarnopolski, który utracita W 1809r. →KRAKÓW Został wolnym miastem pod opieką mocarstw. zaborczych.. Pozostała część księstwa Warszawskiego została przemianowana na Królestwo. Polskie i połączona z. Rosją .unią personalną Ludność polska miata. otrzymać reprezentacje i instytucje narodowe i zakres autonomii miał zależeć od państwa. zaborczych Skutki kongresu wiedeńskiego → Kongres narzucit Europie porządek (Tad powiedeński), który .z. jednej strony gwarantował pokój, a z drugiej nie pozwalat. na swobodny rozwój państw. → system stworzony w Wiedniu byt nadzwyczaj trwaty utrzymat się niemal sto. lat. - utrzymat pokój w Europie do 1848 r., a system sojuszy przetrwał niezmieniony do końca XIX.H.., upaat wraz z wybuchem I wojny światowej.. → kongres był zwycięstwem sit konserwatywnych. na kongresie 5 państw podejmowało decyzje nie licząc się ze zdaniem tzw. małych narodów - Belgów czy Norwegów.. → zatrzymat postępowe zmiany społeczne i polityczne. →na straży niezmienności postanowień kongresu stanę to Święte. Przymierze ŚWIĘTE PRZYMIERZE - sojusz Rosji, Austrii i Prus zawarty 26. września 1815 r.