Podstawy Przedsiębiorczości /

Osoba przedsiębiorcza

Osoba przedsiębiorcza

 Kim jest osoba przedsiębiorcza?
1. Przedsiębiorczość – postawa charakterystyczna dla ludzi którzy potrafią m.in.
innowacyjnie i twórczo roz

Osoba przedsiębiorcza

user profile picture

Emilia

171 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera informacje: - o tym kim jest osoba przedsiębiorcza - o komunikacji interpersonalnej - o negocjacjach

 

2

Notatka

Kim jest osoba przedsiębiorcza? 1. Przedsiębiorczość – postawa charakterystyczna dla ludzi którzy potrafią m.in. innowacyjnie i twórczo rozwiązywać problemy, pokonywać trudności i wykorzystywać pojawiające się szanse. 2. Przedsiębiorczość przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego najbliższego otoczenia: gminy lub miasta, województwa i w konsekwencji - całego kraju. 3. Osoba przedsiębiorcza ma cechy umożliwiające jej odnalezienie się w niemal każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza w rzeczywistości gospodarczej. Osoba przedsiebiorcza 4. Cechy osoby przedsiębiorczej: ● Kreatywność, • Asertywność, Zaradność, ● Pewność siebie, Pracowitość, ● • Odpowiedzialność, ● Otwartość. 5. Umiejętności: ● • Praca zespołowa, ● • Zdolności przywódcze i organizacyjne, Zarządzanie, Komunikacja z innymi. 6. Osobowość to zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech psychicznych, które kształtują jej zachowania i pozwalają odróżnić od innych jednostek. Komunikacja interpersonalna 1. Komunikacja społeczna jest procesem, podczas którego ludzie przekazują sobie wzajemnie informacje zwane komunikatami. 2. Komunikacja interpersonalna jest wymianą zakodowanych informacji (komunikatów) między dwiema osobami (nadawcą i odbiorcą). komunikat nadawca komunikat kodowanie komunikat kanał przekazu sprzężenie zwrotne komunikat dekodowanie odbiorca Nadawca - źródło komunikatu Kodowanie - zmiana treści wiadomości na słowa, znaki, symbole lub gesty Kanał przekazu - droga przekazu komunikatu (np. komunikacja ustna) Dekodowanie - przełożenie komunikatu na zrozumiałą formę Odbiorca - osoba, do której kierowany jest komunikat Sprzężenie zwrotne - informacja zwrotna o odbiorze oraz zrozumieniu komunikatu ● 3. Komunikacja werbalna – środkiem komunikacji werbalnej jest m.in. mowa, a także forma pisemna - np. e-mail czy SMS. 4. Komunikacja niewerbalna – przekazywana przez mowę ciała (gesty, mimikę i postawę ciała) oraz parajęzyk, czyli dźwiękowe składniki wypowiedzi. ● • Silne emocje, ● ● Ustna 5....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Bariery komunikacyjne – to przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie skutecznej komunikacji. ● 6. Najczęstsze bariery komunikacyjne: Przeszkody fizyczne (np. hałas), Stan fizyczny nadawcy lub odbiorcy (np. zmęczenie), Posługiwanie się innymi kodami (np. obcy język), Werbalna ● ● ● • Okazywanie empatii rozmówcy, ● Skupienie uwagi na rozmówcy, Aktywne słuchanie, ● Komunikacja Pisemna 7. Jak skutecznie się komunikować: • Posługiwać się językiem zrozumiałym dla odbiorcy, ● Mówienie w sposób jasny i rzeczowy, Koncentrowanie się na problemie, Niewerbalna Sprzeczność komunikatów (np. niezgodność sygnałów werbalnych i niewerbalnych), Różnice światopoglądowe, Brak współpracy ze strony rozmówcy. ● 4. Style negocjacji: ● Uwzględnianie stanu psychicznego rozmówcy i jego kondycji emocjonalnej, Zachowywanie spójności przekazu. Negocjacje 1. Negocjacje to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć początkowe różnice stanowisk, alby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. 2. Perswazja - przekonywanie i wywieranie wpływu na kogoś, by nakłonić go do wykonania jakiejś czynności, uwierzenia w coś lub zaakceptowania poglądów za pomocą racjonalnej argumentacji lub oddziaływania na emocje. 3. Negocjacja służy do: • Rozwiązywania konfliktów, ● ● Realizacji wspólnych interesów, • Podejmowania decyzji w sprawach, w które zaangażowane są strony o rozbieżnych poglądach. Negocjacje twarde Negocjacje miękkie Negocjacje rzeczowe 5. Strategia ,,wygrana-wygrana" polega na dążeniu do obopólnych korzyści i wzajemnym szacunku. Jest daleka od egoistycznego myślenia. 6. Kompromis - metoda rozwiązywania konfliktu polegająca na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych. 7. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji: Bycie dobrze przygotowanym merytorycznie Nie danie się ponieść emocjom ● Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmowy ● Nie zgadzanie się na pierwszą ofertę • Nie składanie zbyt wygórowanych propozycji ● ● ● ● Stosowanie obiektywnych kryteriów oceny Stopniowe ustępowanie, dając coś za coś Przygotowanie alternatywnego rozwiązania problemu, gdyby warunki drugiej strony były nie do przyjęcia 8. Manipulacja – nieuczciwe, podstępne wpływanie na czyjeś poglądy, zachowania lub emocje w celu osiągnięcia własnych korzyści. ● 9. Najczęstsze techniki manipulacyjne: Manipulowanie czasem - polega na przedłużaniu lub skracaniu rozmów (np. przez ustalanie nieprzekraczalných terminów na akceptację warunków lub celowe spóźnianie się na negocjacje). Celowe lekceważenie przeciwnika - to dekoncentrowanie przeciwnika przez zajmowanie się innymi rzeczami niż rozmowa z nim oraz okazywanie mu braku zainteresowania w celu wyprowadzenia go z równowagi. Ataki osobiste - technika polegająca na tworzeniu negatywnych osądów i zarzutów dotyczących spraw pozamerytorycznych (płci, wieku, wyglądu, itp.), które mogą prowadzić do podenerwowania i onieśmielenia drugiej strony. • „Próbny balon” – taktykę tę stosuje się, aby rozpoznać granice, do jakich można dojść w negocjacjach (np. określanie hipotetycznej sytuacji aby poznać reakcję drugiej strony i jej skłonność do ewentualnych ustępstw). • „Nagroda w raju” – technika polegająca na zaoferowaniu w zamian za ustępstwa nagrody, którą druga strona ma otrzymać w bliżej nieokreślonej przyszłości. ● • „Dokręcanie śruby” – opiera się na stawianiu kolejnych, coraz bardziej wygórowanych żądań, po zaakceptowaniu przez drugą stronę poprzednich warunków. • „Dobry i zły policjant” – jeden z członków zespołu negocjacyjnego bardzo stanowczo i agresywnie przedstawia swoje warunki, a drugi w uprzejmy i przyjazny sposób zachęca do spełniania choć części z tych żądań; w ten sposób nakłania partnerów w negocjacjach do pójścia na ustępstwa. • „Zła i gorsza propozycja” – technika ta polega na przedstawieniu standardowej propozycji jako złej, a następnie złożeniu jeszcze gorszej, niemożliwej do zaakceptowania oferty; w wyniku czego druga strona zgadza się na pierwotną propozycję, choć jest ona korzystna jedynie dla osób stosujących tą taktykę.

Podstawy Przedsiębiorczości /

Osoba przedsiębiorcza

user profile picture

Emilia

171 Followers

 Kim jest osoba przedsiębiorcza?
1. Przedsiębiorczość – postawa charakterystyczna dla ludzi którzy potrafią m.in.
innowacyjnie i twórczo roz

Otwórz

Notatka zawiera informacje: - o tym kim jest osoba przedsiębiorcza - o komunikacji interpersonalnej - o negocjacjach

Kim jest osoba przedsiębiorcza? 1. Przedsiębiorczość – postawa charakterystyczna dla ludzi którzy potrafią m.in. innowacyjnie i twórczo rozwiązywać problemy, pokonywać trudności i wykorzystywać pojawiające się szanse. 2. Przedsiębiorczość przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego najbliższego otoczenia: gminy lub miasta, województwa i w konsekwencji - całego kraju. 3. Osoba przedsiębiorcza ma cechy umożliwiające jej odnalezienie się w niemal każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza w rzeczywistości gospodarczej. Osoba przedsiebiorcza 4. Cechy osoby przedsiębiorczej: ● Kreatywność, • Asertywność, Zaradność, ● Pewność siebie, Pracowitość, ● • Odpowiedzialność, ● Otwartość. 5. Umiejętności: ● • Praca zespołowa, ● • Zdolności przywódcze i organizacyjne, Zarządzanie, Komunikacja z innymi. 6. Osobowość to zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech psychicznych, które kształtują jej zachowania i pozwalają odróżnić od innych jednostek. Komunikacja interpersonalna 1. Komunikacja społeczna jest procesem, podczas którego ludzie przekazują sobie wzajemnie informacje zwane komunikatami. 2. Komunikacja interpersonalna jest wymianą zakodowanych informacji (komunikatów) między dwiema osobami (nadawcą i odbiorcą). komunikat nadawca komunikat kodowanie komunikat kanał przekazu sprzężenie zwrotne komunikat dekodowanie odbiorca Nadawca - źródło komunikatu Kodowanie - zmiana treści wiadomości na słowa, znaki, symbole lub gesty Kanał przekazu - droga przekazu komunikatu (np. komunikacja ustna) Dekodowanie - przełożenie komunikatu na zrozumiałą formę Odbiorca - osoba, do której kierowany jest komunikat Sprzężenie zwrotne - informacja zwrotna o odbiorze oraz zrozumieniu komunikatu ● 3. Komunikacja werbalna – środkiem komunikacji werbalnej jest m.in. mowa, a także forma pisemna - np. e-mail czy SMS. 4. Komunikacja niewerbalna – przekazywana przez mowę ciała (gesty, mimikę i postawę ciała) oraz parajęzyk, czyli dźwiękowe składniki wypowiedzi. ● • Silne emocje, ● ● Ustna 5....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Bariery komunikacyjne – to przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie skutecznej komunikacji. ● 6. Najczęstsze bariery komunikacyjne: Przeszkody fizyczne (np. hałas), Stan fizyczny nadawcy lub odbiorcy (np. zmęczenie), Posługiwanie się innymi kodami (np. obcy język), Werbalna ● ● ● • Okazywanie empatii rozmówcy, ● Skupienie uwagi na rozmówcy, Aktywne słuchanie, ● Komunikacja Pisemna 7. Jak skutecznie się komunikować: • Posługiwać się językiem zrozumiałym dla odbiorcy, ● Mówienie w sposób jasny i rzeczowy, Koncentrowanie się na problemie, Niewerbalna Sprzeczność komunikatów (np. niezgodność sygnałów werbalnych i niewerbalnych), Różnice światopoglądowe, Brak współpracy ze strony rozmówcy. ● 4. Style negocjacji: ● Uwzględnianie stanu psychicznego rozmówcy i jego kondycji emocjonalnej, Zachowywanie spójności przekazu. Negocjacje 1. Negocjacje to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć początkowe różnice stanowisk, alby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. 2. Perswazja - przekonywanie i wywieranie wpływu na kogoś, by nakłonić go do wykonania jakiejś czynności, uwierzenia w coś lub zaakceptowania poglądów za pomocą racjonalnej argumentacji lub oddziaływania na emocje. 3. Negocjacja służy do: • Rozwiązywania konfliktów, ● ● Realizacji wspólnych interesów, • Podejmowania decyzji w sprawach, w które zaangażowane są strony o rozbieżnych poglądach. Negocjacje twarde Negocjacje miękkie Negocjacje rzeczowe 5. Strategia ,,wygrana-wygrana" polega na dążeniu do obopólnych korzyści i wzajemnym szacunku. Jest daleka od egoistycznego myślenia. 6. Kompromis - metoda rozwiązywania konfliktu polegająca na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych. 7. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji: Bycie dobrze przygotowanym merytorycznie Nie danie się ponieść emocjom ● Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmowy ● Nie zgadzanie się na pierwszą ofertę • Nie składanie zbyt wygórowanych propozycji ● ● ● ● Stosowanie obiektywnych kryteriów oceny Stopniowe ustępowanie, dając coś za coś Przygotowanie alternatywnego rozwiązania problemu, gdyby warunki drugiej strony były nie do przyjęcia 8. Manipulacja – nieuczciwe, podstępne wpływanie na czyjeś poglądy, zachowania lub emocje w celu osiągnięcia własnych korzyści. ● 9. Najczęstsze techniki manipulacyjne: Manipulowanie czasem - polega na przedłużaniu lub skracaniu rozmów (np. przez ustalanie nieprzekraczalných terminów na akceptację warunków lub celowe spóźnianie się na negocjacje). Celowe lekceważenie przeciwnika - to dekoncentrowanie przeciwnika przez zajmowanie się innymi rzeczami niż rozmowa z nim oraz okazywanie mu braku zainteresowania w celu wyprowadzenia go z równowagi. Ataki osobiste - technika polegająca na tworzeniu negatywnych osądów i zarzutów dotyczących spraw pozamerytorycznych (płci, wieku, wyglądu, itp.), które mogą prowadzić do podenerwowania i onieśmielenia drugiej strony. • „Próbny balon” – taktykę tę stosuje się, aby rozpoznać granice, do jakich można dojść w negocjacjach (np. określanie hipotetycznej sytuacji aby poznać reakcję drugiej strony i jej skłonność do ewentualnych ustępstw). • „Nagroda w raju” – technika polegająca na zaoferowaniu w zamian za ustępstwa nagrody, którą druga strona ma otrzymać w bliżej nieokreślonej przyszłości. ● • „Dokręcanie śruby” – opiera się na stawianiu kolejnych, coraz bardziej wygórowanych żądań, po zaakceptowaniu przez drugą stronę poprzednich warunków. • „Dobry i zły policjant” – jeden z członków zespołu negocjacyjnego bardzo stanowczo i agresywnie przedstawia swoje warunki, a drugi w uprzejmy i przyjazny sposób zachęca do spełniania choć części z tych żądań; w ten sposób nakłania partnerów w negocjacjach do pójścia na ustępstwa. • „Zła i gorsza propozycja” – technika ta polega na przedstawieniu standardowej propozycji jako złej, a następnie złożeniu jeszcze gorszej, niemożliwej do zaakceptowania oferty; w wyniku czego druga strona zgadza się na pierwotną propozycję, choć jest ona korzystna jedynie dla osób stosujących tą taktykę.