WOS /

aktywność obywatelska

aktywność obywatelska

 Organizacje pozarządowe
4
" Stowarzyszenie i fundacje
4
Członkostwo
Podstawowa Stowarzyszenie zrzesza osoby min.
funkcjonowania (członków),

aktywność obywatelska

user profile picture

study marysia

542 Obserwujących

30

Udostępnij

Zapisz

.

 

1/2

Notatka

Organizacje pozarządowe 4 " Stowarzyszenie i fundacje 4 Członkostwo Podstawowa Stowarzyszenie zrzesza osoby min. funkcjonowania (członków), które chcą wspólnie dzia- Tać w określonym celu. Walne zebra- nie członków jest w nim najwyższ- ym organem władzy. Twórcy L> Struktura organizacy- 4 Aklywnesa obywatelska jna Zasady dziatania Stowarzyszenie Założyciele ↳status stoważyszenia Fundacja Majątek Fundacja to majątek (nie gru- pa osób), który jest pomnażany I wykorzystywany do realiza- cji określonych celów Fundator Osoba, która zakłada funda- 1 Osoby, które podjęły wspólną decy- zję o założeniu stowarzyszenia, cję ustala jej statut, przeka - wybierają spośród siebie przectawicie-zuje określony majątek na re- Li uprawnionych do zarejestrowania alizację wybranego celu publi- organizacji. cznego Zarząd i inne organy Pracami organizacji kieruje powołany zgodnie z jej statusem za- rząd, czyl organ, na którego czele może stać np.: prezes. H zal- eżności od potrzeb można utwożyć również inne organy wła- dzy (np.: komisje, raay, zespoły), zajmujące się wyznaczonymi zadania- mi organizacje pożytku publicznego Aby uzyskać taki status muszą one działać na rzecz społeczeństwa np.: organizować akcje charytatywne, pomagać osobom potrzebującym 4 do organizacji może trafić 1% podatku dochodowego co musi zawierać: Nazwę i siedzibę organizacji Cele i sposób ich organizacji Statut W tym akcie zawarte są przepisy organizacji, które określają pod- stawowe zasady jej funkcjonowania. Reguły te nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. nabycie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków władze stowarzyszenia - rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy majątek stowarzyszenia, reprezentowanie stoważyszenia na zewnątrz, możliwość wynagradzania zarządu Sposób zmiany statusu Kościoły związki wyznaniowe ↳ najważniejsze religie 4 4 Chrześcijaństwo → buddyzm 4 hinduizm 4 islam konkordat umowa zawarta między...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

państwem a stolicą apostolską Partie polityczne ↳ partia polityczna- dobrowolna organizacja dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie Twożą ją osoby, których wspólnym celem jest realizacja własnego programu politycznego ↳ Założenia Lewicowe, prawicowe; centrowe Lewica L> ogłoszenie haset sprawiedliwości Społecznej oraz opieki państwa nad obywatelami "popieranie praw pracowników I mniejszości oraz pełnego równo- uprawnienia kobiet 4 postulowanie rozdziału kościoła oa panstwa domaganie się zwiększenia wpływu państwa na sprawy gospodarcze ↳ 4 Funkcje i cechy parti politycznych Funkcje " judaizm Kampanie wyborcza ↳ elementy kampani "Hasto wyborcze Slangi ↳konwencja wyborcza ↳Spoty reklamowe banery, bilbordy, ulotki Memy ↳ Środki masowego przekazu "mass media Centrum Prawica opowiadanie się za umiarkowanymi ↳dążenie do umocnienia władzy kompromisowymi rozwiązaniami ↳proponowanie rozwiązań zmierzają państwowej cych do aktywizowania obywatel ↳dopominanie się o stopniowe reformy Społeczne deklarowanie przywiązania do tradycji i nistori narodu domaganie się zmiejszenia wydatków na cele socjalne, np. na zasiłki dla bezrobotnych "postulowanie zwiększenia środków finansowych na rozwój gospodar- ki i tworzenia nowych miejś pracy ↳ kształtowanie opinii postaw politycznych w społeczeństwa ↳ Udział w wyborach : promocja programu politycznego oraz walka o poparcie wyborców ↳ Wyrażenie i obrona interesów obywateli i grup społecznych reprezentowanych przez partię ↳ Hytanianie elit politycznych, m.in. liderów, zdolnych do objęcia najwyższych stanowisk państwowych 4 "publikatory ↳ telewizja ↳radio ↳wskazywanie na potrzebę zachowania równowagi społecznej, gospodarczej i politycznej Cechy ↳ Duża jednolitość wartość i poglądów deklarowanych przez członków partii Program odnoszący się do wielu obszarów życia społecznego ↳ Dążenie do zwycięstwa w wyborach i objęcia władzy w państwie ↳ Sformalizować przynależność i zorganizowana struktura Patologie życia publicznego ↳korumpcja - bezprawne wykorzystywanie funkcji publicznej w celu uzyskania prywatnej korzyści ↳ nepotyzm - faworyzowanie członków własnej rodziny przy rozdziale dóbr publicznych "Demagogia- w polityce sposób pozyskiwania zwolenników, który polega na składaniu fałszywych obietnic 47 populizm - pojawia się w działalności publicznej wówczas gdy politycy wal- czący o społeczne poparcie odwołują się do woll