Przedmioty

Przedmioty

Spółka

Rola Państwa w Gospodarce

88

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Rola Państwa w Gospodarce
Funkcje Ekonomiczne Państwa
1. Funkcja alokacyjna
• Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających opt
Rola Państwa w Gospodarce
Funkcje Ekonomiczne Państwa
1. Funkcja alokacyjna
• Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających opt
Rola Państwa w Gospodarce
Funkcje Ekonomiczne Państwa
1. Funkcja alokacyjna
• Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających opt
Rola Państwa w Gospodarce
Funkcje Ekonomiczne Państwa
1. Funkcja alokacyjna
• Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających opt

Rola Państwa w Gospodarce Funkcje Ekonomiczne Państwa 1. Funkcja alokacyjna • Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających optymalnemu rozdawnictwu zasobów • Przejawia się w m. in. w uzupełnianiu lub korygowaniu rynku. np. przez nakładanie podatków czy dostarczanie odpowiedniej podaży dóbr publicznych 2. Funkcja redystrybucyjna Polega na próbach niwelowania zbyt dużych, nieakceptowalnych społecznie różnic dochodowych i majątkowych ● ● Przejawia się m.in. przez ustalanie wysokości podatków i różnego rodzaju świadczeń pieniężnych 3. Funkcja stabilizacyjna Polega na podejmowaniu działań stabilizujących gospodarkę m.in. osiągnięciu i utrzymaniu jak najdłużej wysokiego tempa wzrostu gospodarczego • Przejawiasię m.in. w ustalaniu wysokości podatków i wydatków państwa oraz podstawowych stóp procentowych Dlaczego państwo integruje w gospodarkę? Rola Państwa w Gospodarce 1 Najważniejszymi przyczynami są: ryzyko ukształtowania się monopoli i zaniku konkurencji asymetryczność informacji(gdy obie strony mają różne informacje dotyczące produktu) • negatywne efekty zewnętrzne( przeniesienie części kosztów wynikających z działalności jednego podmiotu na inny bez odpowiedniej rekompensaty) • dobra publiczne(które z jednej strony pożądan ale niikt nie chce ich sponsorować) Jak państwo ingeruje w gospodarkę? Poprzez politykę gospodarczą oraz społeczną Głównymi celami polityki gospodarczej są: • stymulowanie rozwoju gospodarczego • ochrona obywateli przed zagrożeniami związanymi z bezrobociem oraz pracodawców przed brakiem raak do pracy w sytuacji niskiego bezrobocia • utrzymywanie stabilnego poziomu cen • utrzymywanie stałego kursu walut • przeciwdziałanie nierównomiernemu rozwojowi gospodarczemu regionów kraju • wspieranie konkurencji i zwalcznie praktyk monopolistycznych • eliminowanie barier wejścia na rynek nowych przedsiębiorstw Politykę gospodarczą można podzielić na: 1....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

politykę makroekonomiczną- dąży do równowagi gospodarki jako całości oraz utrzymania lub osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego 2.politykę mikroekonomiczną- rozwiązuje konkretne problemy gospodarcze w skali pojedyńczych przedsiębiorstw Polityka fiskalna i monetarna Działają one w ramach polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna polega na określaniu poziomu podatków płaconych przez społeczeństwo, a także wydatków państwa. Może być restrykcyjna(wysokie podatki, nieskie wydatki) Rola Państwa w Gospodarce 2 ekspansywna(wspierająca wzrost gospodarczy, niskie podatki, wysokie wydatki) Głównym jej celem jest finansowanie wydatków państwa i zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr publicznych. Narzędzia tej polityki mają natychmiastowe, długofalowe skutki. ● Państwo opiekuńcze- to kraj gdzie nakład państwa na wydatki socjalne jest bardzo duży Polityka monetarna polega na określaniu przez bank centralny stopy wzrostu podaży pieniądza Może mieć Łagodny(ekspansywny) charakter- zwiększanie podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia- polityka taniego pieniądza • Tardy (restrykcynjy) charakter- zmniejszanie podaży pieniądza w celu ograniczenia popytu i spadku inflacji- polityka drogiego pieniądza Zadaniem polityki monetarnej jest dostarczenie na rynek odpowiedzniej ilości pieniędzy. Jeśli jets ich za dużo, to popyt na towary i usługi jest wyższy niż ich podaż-inflacja. Jeśli pieniędzy jest za mało to spada popyt a podaż rośnie-deflacja, wraz z tym rośnie ryzyko stagnacji lub regresji. Inflacja- zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Spada siła nabywcza pieniądza. Głowne narzędzia odziaływania państwa na gospodarkę W ramach polityki fiskalnej • ograniczanie/zwiększanie wydatków państwa • zwiększanie/ograniczanie deficytu budzetowego • zmiana zakresu opodatkowania i wysokości stawek podatkowych W ramach polityki monetarnej • sterowanie podażą pieniądza przez bank centralny, ustalania podstawowych stóp procentowych W ramach polityki zatrudnienia ustalainie płacy minimalnej za pracę • ustalanie wysokości zasiłku dla bezrobotnych • udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom tworzącym nowe miejsca pracy Rola Państwa w Gospodarce 3 Bezpośrednia kontrola nad dzidzinami gospodarowania • regulowanie cen • udzielanie zezwoleń na prowadzenie danej działalności gospodarczej Rola Państwa w Gospodarce 4