Przedmioty

Przedmioty

Spółka

Zasady i warunki użytkowania (Knower)

Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z platformy Knowunity, która jest oferowana i obsługiwana przez nas, Knowunity GmbH, Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin, dla użytkowników, którzy chcą publikować notatki szkolne na Knowunity jako tak zwani “Knowerzy”. Ponadto zastosowanie mają ogólne warunki użytkowania dla użytkowników.


1. Wymagania wstępne dotyczące publikowania notatek: zawarcie umowy

1.1. Publikowanie notatek wymaga zarejestrowania się jako użytkownik Knowunity (w wersji bezpłatnej lub płatnej) i wyrażenia zgody na poniższe warunki użytkowania dla Knowerów, oraz dodatkowo na ogólne warunki użytkowania.


1.2 Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze wieku 18 lat, jego opiekunowie prawni muszą wyrazić zgodę, abyś stał się aktywny jako Knower i wyraził zgodę na NBK.


1.3 Użytkownik może publikować notatki tylko wtedy, gdy nie jest przedsiębiorcą. W przypadku zmiany statusu należy nas o tym niezwłocznie poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].


1.4 Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu aktualnych warunków użytkowania (Knower) podczas przesyłania pierwszej notatki.


2. Prawo do odstąpienia od umowy i wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Pełne zasady anulowania można znaleźć tutaj. Uwaga: Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie po tym, jak użytkownik - wiedząc o wygaśnięciu prawa do odstąpienia od umowy i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych - wyraźnie zgodził się, abyśmy umożliwili mu przesyłanie treści. W naszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem potwierdzimy, że użytkownik - za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych - wyraził na to zgodę oraz że użytkownik i jego rodzice lub opiekunowie prawni byli świadomi, że utracił prawo do odstąpienia od umowy poprzez tę zgodę.


3. Szczegóły dotyczące notatek i niedozwolonych treści

3.1 Notatki to treści w formie informacji i pomocy naukowych w postaci tekstów, grafiki, zdjęć, filmów, prezentacji, plików audio lub innych mediów lub kombinacji treści, które służą do przekazywania wiedzy szkolnej.


3.2 Od czasu do czasu Knowunity zaprasza do tworzenia notatek na określone tematy (tzw. "Tematy do opracowania" lub “Lista tematów do opracowania”), które mogą podlegać osobnej opłacie (klauzula 5). Jeśli chcesz wziąć w tym udział, jako Knower możesz wybrać do trzech tematów z listy i mieć siedem dni (tydzień) po dokonaniu wyboru, aby opublikować notatki na Knowunity. Notatki zostaną sprawdzone przez system i opublikowane, jeśli spełnią wymagania i są odpowiedniej jakości. Należy pamiętać, że żadna płatność nie zostanie dokonana, jeśli treść nie spełnia wymagań “Listy tematów do opracowania”, jest niewystarczającej jakości lub jeśli opublikowana została po terminie.


3.3 Użytkownik może publikować w Knowunity tylko te treści, które sam w całości stworzył (w odniesieniu do wszystkich zawartych w nich elementów) lub jeśli utworzył je wspólnie z innymi osobami lub zawarł w nich materiały osób trzecich, może udowodnić, że ma niezbędne prawa do publikowania ich w Knowunity i przyznania Knowunity praw określonych w sekcji 4. Jeśli nie jesteś w stanie tego udowodnić, włączenie takich treści stron trzecich jest zabronione.


3.4 Użytkownik nie może publikować treści zawierających elementy, do których nie posiada praw opisanych w punkcie 4. W związku z tym treści nie mogą w szczególności zawierać (w całości ani w częśc poniższych elementówi):


 • Fragmentów książek szkolnych lub innych, czasopism, gazet lub innych publikacji wydawniczych,
 • Fragmentów książek do nauki/zadań/ćwiczeń stron trzecich,
 • Teksty zadań/egzaminów, arkusze robocze lub szkice rozwiązań od nauczycieli, jeśli nie wyrazili na to wyraźnej zgody na piśmie,
 • Filmów wideo, zdjęć, grafiki, tekstów lub innych treści osób trzecich (np. z Internetu), chyba że użytkownik został do tego upoważniony w sposób możliwy do udowodnienia.

3.5 Nigdy nie podawaj w swoich notatkach imion i nazwisk ani innych danych osobowych osób trzecich (np. kolegów z klasy lub nauczycieli), a także nie publikuj swojego prawdziwego imienia i nazwiska ani innych danych osobowych swoich lub innych osób. Jeśli w wyjątkowych przypadkach cel nauki wymaga okazania osób w treści lub podania ich danych osobowych, dana osoba musi wyrazić na to wyraźną zgodę.


3.6 Następujące treści - bez względu na to, w którym obszarze Knowunity i bez względu na formę (teksty, media itp.) - nie mogą być przesyłane, publikowane ani w inny sposób rozpowszechniane w Knowunity:


 • Wirusy lub inne formy kodu programistycznego;
 • Treści pornograficzne, seksistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe, zniesławiające, nawołujące do przemocy, gloryfikujące przemoc lub grożące przemocą, prześladujące mniejszości lub nawołujące do nienawiści lub jakichkolwiek innych treści, które są niezgodne z prawem lub obrażają zwykłą przyzwoitość;
 • Treści, które dyskryminują inne osoby ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, choroby lub inne cechy lub atrybuty;
 • Treści, które celowo wprowadzają w błąd lub są nieprawdziwe;
 • Materiały chronione prawami autorskimi lub treści zawierające takie materiały bez wyraźnego prawa do tego (patrz punkt 3.4);
 • Materiały reklamowe w jakiejkolwiek formie, chyba że Knowunity wyrazi uprzednią wyraźną zgodę w formie tekstowej;
 • Inne nielegalne treści.

Użytkownik musi również przez cały czas przestrzegać naszych Wytycznych dla społeczności, do których dostęp można uzyskać tutaj.


3.7 Zabronione jest manipulowanie powodzeniem treści, które ma wpływ na wynagrodzenie (klauzula 5), w szczególności poprzez nienaturalne wywoływanie interakcji lub reakcji typu "lubię to", czy to za pomocą rozwiązań technicznych (takich jak boty), czy też poprzez niewłaściwe wpływanie na osoby trzecie, aby wpływały na treści lub wywoływały reakcje typu "lubię to". Knowunity zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub zaprzestania płatności w przypadku należycie uzasadnionego podejrzenia nadużycia oraz do tymczasowego lub trwałego zablokowania kont takich użytkowników, w zależności od okoliczności danego przypadku.


3.8 Naruszenie jednej lub więcej zasad określonych w powyższych punktach od 3.3 do 3.7 może skutkować natychmiastowym usunięciem treści i/lub tymczasowym lub trwałym zawieszeniem lub usunięciem Konta użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 6.


3.9 Publikacja treści zamieszczonych przez użytkownika nie podlega żadnym roszczeniom prawnym.


4. Udzielanie praw do korzystania z notatek

4.1 Przesyłając treści, użytkownik przyznaje Knowunity wyłączne prawo do powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania przesłanych notatek, w tym prawo do ich udostępniania do pobrania przez osoby trzecie, a także prawo do edycji (w tym tłumaczenia i zmiany stylu) oraz modyfikacji, prawo do powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania osobom trzecim edytowanych i zmodyfikowanych notatek, bezpłatnie lub za opłatą. Knowunity może w szczególności opublikować notatki na platformie Knowunity w celu pobrania przez innych użytkowników Knowunity, w Internecie i aplikacjach Knowunity, i dać im możliwość pobrania notatek do użytku osobistego. Knowunity może przenieść wszystkie przyznane prawa na osoby trzecie.


4.2 Wyżej wymienione prawa są przyznawane bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na całym świecie.


4.3 Prawa użytkowania są przyznawane na czas nieokreślony.


4.4 Przesyłając notatkę, użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanych z treścią i że notatka nie narusza praw osobistych innych osób.


5. Wynagrodzenie i wypłata

5.1 Treści tworzone na potrzeby "Tematy do opracowania" lub “Lista tematów do opracowania” (klauzula 3.2) podlegają odrębnemu wynagrodzeniu, które uwzględnia również stopień trudności. W Tematach do opracowania wskazujemy odpowiednie przewidywane wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest należne tylko wtedy, gdy treść nie spełnia wymagań określonych w Liście treści, jest wystarczającej jakości i została przerwana przed upływem terminu.


5.2 O wypłatę wynagrodzenia można ubiegać się od minimalnego salda 20 PLN na koncie. Odbywa się to zawsze przelewem bankowym. Wymaga to podania prawdziwego imienia i nazwiska, adresu, danych bankowych (IBAN).


5.3 Zakładamy, że nie jesteś płatnikiem podatku VAT; jeśli jednak jesteś, musisz niezwłocznie poinformować nas o tym e-mailem.


5.4 Uwaga: Knowunity nie może udzielać porad prawnych ani podatkowych. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, jakie wymogi prawne, a zwłaszcza podatkowe, musisz spełnić, a także jesteś odpowiedzialny za fiskalną rejestrację swoich dochodów. Zalecamy zasięgnięcie porady u profesjonalistów.


6. Konsekwencje naruszenia naszych Wytycznych dla społeczności i prawa

6.1 W przypadku naruszenia punktów od 3.3 do 3.7 mogą zostać wyciągnięte następujące konsekwencje:


 • Usunięcie treści stworzonych przez użytkownika (konsekwencja najniższego stopnia)
 • Tymczasowe zawieszenie konta użytkownika (konsekwencja średniego stopnia)
 • Trwała dezaktywacja konta i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (konsekwencja najwyższego stopnia).

6.2 Knowunity zdecyduje na podstawie wszechstronnego rozważenia, w szczególności następujących okoliczności, jakie konsekwencje będzie miało naruszenie przez użytkownika 3.3 do 3.7:


 • Waga naruszenia, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ na osoby trzecie i inne konsekwencje,
 • Oczywistość naruszenia,
 • Intencje użytkownika, o ile można je ustalić,
 • Liczba wcześniejszych naruszeń, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę i objętość treści.

Podajmy kilka przykładów:

 • Knower A publikuje treści, które odtwarzają, przyzwalają lub podżegają do przemocy seksualnej. W tym przypadku zakładamy szczególnie poważny przypadek, który doprowadziłby do natychmiastowej i ostatecznej dezaktywacji konta Knowera, ponieważ zarówno nasze Wytyczne dla społeczności, jak i prawo są poważnie naruszane. Ponadto takie treści mają wpływ na inne osoby, w szczególności ofiary przemocy seksualnej i wszelkie osoby zidentyfikowane lub wymienione w publikacji. Inne okoliczności (intencje, liczba wcześniejszych naruszeń, oczywistość naruszenia) nie miałyby już znaczenia ze względu na szczególną powagę naruszenia i fakt, że dotyczy ono innych osób.
 • Knower B publikuje zdjęcie, na którym widać dwie osoby na pierwszym planie i inną osobę w tle (ledwo rozpoznawalną, ale tylko rozpoznawalną dla znajomych tej osoby). Osoby na pierwszym planie wyraziły zgodę na wykorzystanie zdjęcia. Osoba w tle nie została o to poproszona. Treść postu nie ma charakteru, który mógłby zaszkodzić reputacji osoby w tle. Nie było wcześniejszych naruszeń naszych Wytycznych dla społeczności przez Knowera B. Nie można dostrzec żadnych szczególnie nagannych intencji ze strony Knowera B. Nie było żadnych wcześniejszych naruszeń. Nie zakładalibyśmy tutaj poważnego przypadku i po prostu usunęlibyśmy treść, ponieważ fakt, że osoba przedstawiona w tle zostanie dopiero rozpoznana przez znajomych, nie stanowi poważnego naruszenia. Ponieważ wiele osób nie wie, że publikowanie zdjęć bez zgody, na których (ledwo) rozpoznawalne osoby są przedstawione w tle, jest ogólnie zabronione, nie ma tu również szczególnie oczywistego naruszenia.
 • Knower B ponownie publikuje zdjęcie wspomniane w poprzednim przykładzie po jego usunięciu i otrzymaniu powodu usunięcia, ponieważ Knower B uważa, że "to musi być dozwolone". W tym przypadku waga naruszenia nie uległa zmianie. Jednak Knower B wie, że zdjęcie narusza Wytyczne dla społeczności i prawo. Jest to zatem oczywiste i umyślne naruszenie, a także nowe naruszenie w krótkim czasie. Biorąc pod uwagę ogólne okoliczności, konto Knowera B zostałoby tymczasowo zawieszone. Jeśli Knower B ponownie dopuści się identycznego lub porównywalnego naruszenia po zniesieniu zawieszenia konta, Konto Knowera B zostałoby dezaktywowane na stałe.

6.3. Gdy tylko Knowunity dowie się o naruszeniu 3.3 do 3.7, zostanie uruchomiona następująca procedura:

 • Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte.
 • Osoba, która opublikowała treść, zostanie poinformowana o usunięciu i jego przyczynach.
 • Jeśli treść nie jest nielegalna, osoba, która ją opublikowała, będzie miała możliwość odniesienia się do sytuacji w ciągu trzech dni roboczych. Knowunity podejmie następnie decyzję o usunięciu treści. Osoba, która opublikowała treść, zostanie poinformowana o decyzji wraz z uzasadnieniem.
 • Jeśli okoliczności uzasadniają tymczasowe zawieszenie lub trwałą dezaktywację konta, osoba, która opublikowała treść, zostanie o tym wcześniej ostrzeżona i poinformowana o przyczynach. Osoba ta będzie miała możliwość odniesienia się do decyzji w ciągu trzech dni roboczych. Knowunity podejmie następnie decyzję o tymczasowym zawieszeniu lub trwałej dezaktywacji konta.
 • Właściciel zablokowanego/dezaktywowanego konta może podjąć kroki prawne przeciwko decyzji Knowunity przed właściwymi sądami cywilnymi.
 • Warunki umowy, wypowiedzenie i skutki wypowiedzenia

7.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


7.2 Po rozwiązaniu umowy nie można już przesyłać treści. Jeśli Knower nadal posiada środki uzbierane na saldo Knowunity, obowiązkiem takiego użytkownika jest zażądanie wypłaty przed rozwiązaniem umowy. W przeciwnym razie saldo przepadnie.


7.3 Wypowiedzenie nie ma wpływu na przyznanie praw użytkowania, a tym samym na prawo Knowunity do publikowania Knowsów takiego użytkownika.


8. Odpowiedzialność

8.1 Ponosimy odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za niedbałe naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać. W takim przypadku ponosimy jednak odpowiedzialność tylko za przewidywalne szkody typowe dla umowy. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych zastępców.


8.2 Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, a także nie w zakresie, w jakim podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości przedmiotu. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.


9. Zmiana warunków użytkowania

Knowunity ma prawo do zmiany niniejszych OWU, pod warunkiem, że wydaje się to konieczne, a użytkownicy nie są przez to pokrzywdzeni wbrew dobrej wierze. Mogą one również zostać zmienione w odpowiedzi na nowe osiągnięcia techniczne, zmiany w orzecznictwie, sytuację prawną lub z równoważnych powodów. Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem w formie tekstowej o wszelkich zmianach OWU. Zmiany, które znacząco naruszają równowagę umowną między stronami, wymagają wyraźnej zgody użytkowników. W przeciwnym razie uznaje się je za zatwierdzone, jeśli użytkownicy nie sprzeciwią się im w formie tekstowej w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia. Knowunity wyraźnie wskaże to i konsekwencje określone poniżej w powiadomieniu o zmianach. W przypadku sprzeciwu Knowunity ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku sprzeciwu wobec nowych OWU Knowunity ma również prawo do nadzwyczajnego prawa do rozwiązania umowy, pod warunkiem, że nie można racjonalnie oczekiwać, że Knowunity będzie kontynuować umowę, biorąc pod uwagę jej interesy i interesy użytkowników.


10. Język umowy, prawo właściwe i dalsze uwagi

10.1 Umowa została zawarta w języku niemieckim. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE lub Szwajcarii, obowiązujące tam przepisy pozostają nienaruszone.


10.2 Unia Europejska ustanowiła platformę pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ("platforma ODR"), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów online. Zgodnie z art. 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich Knowunity zwraca uwagę, że nie jest zobowiązana ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.


11. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne lub niewykonalne lub stają się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałej części umowy pozostaje nienaruszona. Nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem, którego skutki będą jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego, do którego dążyły umawiające się strony za pomocą nieważnego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia.


POLITYKA ANULOWANIA - KNOWER

Polityka anulowania

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.


Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Knowunity GmbH, Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin, Tel.: +49 30 52001583, E-Mail: [email protected]) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot.


WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty, jeżeli:


przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie umowy


konsument wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,


konsument potwierdził, że jest świadomy, że jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy w wyniku wyrażenia przez niego zgody zgodnie z ust. 2, oraz


przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zgodnie z §312f niemieckiego kodeksu cywilnego.


INFORMACJE O WZORZE FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).


-


Do Knowunity GmbH, Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin, e-mail: [email protected]:


-


Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)


-


Zamówionej w dniu (*)/odebrane w dniu (*)


-


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


-


Adres konsumenta(-ów)


-


podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)


-


data


(*) Niepotrzebne skreślić.