Chemia /

Systematyka związków nieorganicznych

Systematyka związków nieorganicznych

 II Systematyku związków nieorganicznych
Tlenki
Ⓒ Jak se zbudowane tlenki?
AUTUMITA
2
FO
2
Np. woda >>>>> H₂O
J
2
@ Otrzymywanie tlenków
the

Systematyka związków nieorganicznych

user profile picture

Konrad🍟

164 Followers

79

Udostępnij

Zapisz

Systematyka związków nieorganicznych

 

1

Notatka

II Systematyku związków nieorganicznych Tlenki Ⓒ Jak se zbudowane tlenki? AUTUMITA 2 FO 2 Np. woda >>>>> H₂O J 2 @ Otrzymywanie tlenków theneh siarki (v₁) > > > > > 50₂ 2 th Hleuch glinu >>>>> A4₂03 ● metal & then theuch metalu 20v + 0₂ > 26.0 02 tenek + tlen 200 + 0₂ > 200₂ Podział Henków + tlen-> Heuck ₂ Niemetali • Cl₂0 tleneh chloru о сог непек wlegla (10) 0 50₂ tlenek siauhi (VI) o SiO₂ tlenek krzemu(iv) Podział Henkow E- pierwiastek n - wartościowość. Reallija ze względu Amfoteryczny, może występować jako kwas albo zasada, 2: Kwasami Zasadami Woda >1 State 5:0₂ >2 Ciente H₂O >> Gazowe (0₂ 1 -Tlenki + Tlenhi Kwasowy + Kwasowy na 10 (1) DI chemiczny pierwiastków + + Metali •N₂₂0 tlenek sodu. K₂0 tlenek potasiu Mg.0 Henck мадиечи • Fe 203 Heuek zelaza (14) charakter chemiczny tlenków. Zasadowy Amfoteryczny Obojętny + 7 Obgjeting O D + + 1 14 Zasadowy Ph (5) Właściwości a) tlenki metali → substange state 6) tlenki * >> Po stopieniu przewodey prayed elektryczny występują wiązania jonove Ⓒ Zastosowanie Henköwr (6) * niemetak →> substancje state, ciecze lub -> Wiązania kowalencyjne spoluvyzowúne Właściwości Heuksur • MgO - stosowany do zębów. - Z.O · Al₂ O3- stuty do maści występye nie reaguje W • Soda -> Ⓒ Rodzajc szkła i -> barwne - вееріестье kryształowe з optyczne → laboratoryjne -> trawione ( ze Ovaz Z metali i niemetali Si0₂ pozyrodzie reaguje ог следо оточу мијету piasek → Si0₂ • waph -> Calo₂ Na₂ 103 wodę. zasyphi właściwościach antybakteryjnych produḥgi syntetycznych kamieni szlachetnych zastosowania tlenku kozemu (IV) wzorkami kosmetyce jako podstawa jako podstawa pudróur, składnik 0 ani z kwasen flvorowodorowymn HF ! in szkło? w postaci kwarcu W kwasami we wnątrz) proszków past WODOROTLENKI to Wodorotlenki Wodorotlenki say Ich wzór ogólny M ● wodór flen metal int 4 Podział Wszystkie -hation metalu on* - fadunch kationu OH anion (1-) - tadunch 1) Sposoby otrzymywania оточу metale • reakya reakja syntery zbudowane = kationów postać: M(OH) m ma reakyja wymiany związku wodorotlenkowy Quiouv rozpuszczalność charakter Henck metalu aktywnego wodorotlenków wodorotlenki metalu W wodorotlenków z wodą KILKA SUBSTRATÓW -> KILKA metal aktywny + woda -> wodorotlenek + wodór można wodorotlenkowego dobuze rozpuszczalne NaOH-wodorotlenek sodu chemiczny chemiczne wodorotleneh metalu +woda -> zasada + wodór wodzie metalu zasadowe KOH-wodorotleneh pota utworzone + woda zasada podzielić ze anionów pizez względu WODOROTLENKI WODOROTLENKI na trvala rozpuszczalne Ca(OH)-wodorotlenek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wapnia trzy różne wodorotlenkowych. pierwiastki chemiczne: PRODUKTÓW dwa kryterius praktycznie nierozpuszczalne Al(OH)3 - wodorotlenek gline amfoteryczne Al(OH)₂ wodorotlenek gliss 5 Właśliwości Właściwości wodorotlenk su wo dovotlenków *Wodorotlenki 1. i 2. skupienia, większość źrące. Wykazują substancji do - występują reakiji * Wodne های * Wodorotlench glinu oraz stabo z погрозчитаји sie stubymi. s elektrolitami ☆ Wodorotlenki → wodorotlenki soolu stogije się je zależą od Su say Ⓒ Zastosowanie wodorotlenków → NaoH : Kolt Z roztwory wodorotlenków W reakigun dhe się sole. Realya ta Mg(OH) ₂ i Al(OH) ₂ się w. produlj rozpuszcza 1 właściwoświ higroskopijne. Higroskopijność to zdolność wchłaniania wilgoci lub wiązania się z wody. wodorotlenki 4.-12. układu okresowego grup w wodzie. Wykazują właściwości amfoteryczne, w wodorotlenkach związku chemicznego do со wichzania jonowe. Amfotergeznost to zdolność kwasami ¡ чагачем zasadami. grupy hich dobrze мода T * Wodorotlenki większości ciałami stałymi * Wodorotlenki litowców i berglowców (za wyjątkiem Be(OH)₂ i My (014) ₂) SOT roppuszczalne wodzie mocnych elektrolitów, Pozostate wodorotlenki i te należą do elektrolitami 54 wodorotlenków → wodorotlenek wapnia Ca(OH)2. tworey duzew owocowych Вегдавенкујне, a kolor braty обыўй спастика bielenia Ovaz рні -> Klurowany, bezbarwng roztwór Va do wyhtrywanin > Fe(OH)3 jest shtabnikiem uhtado metuls, które je tworey: reguty substancjami jest realige nazywana jest i potago tworzy z tłuszczami jako preparaty fleuku leków sa składnikami okresowego say substancjami się na być składnikami wodorotlenkly waglu (IV) عمان ناpasty do ze przewodzą prąd Z udrożniania środków ścian zwiąthi część wodzie vur wodą zawiesing- niedokrwistość aktywnymi chemicznie. Najbardziej charakterystyczną Z kwasami, wyniku które tworzy reakym zobojętniania i 1 elektrzozung tworzet zasady. Su zdolność nichtórych W шарита пичушаму 0 rozpuszczalne a tahte 7 stałym stanie mleko wapienne, Używa się jej Mu ona właściwośc budynków роціешие promieni słonecznych i zapobiega zbytniemu nagret nadkaraśność żołądka mydeł, kosmetyków myjących więc wodorotlenki np. N₂OH + HCl → NaCl + H₂O wodzie, dlatego do produkcji środków pier nazywamy wodą wapienną służy oraz. wykorzystyje i środków piorąced pioracych Związki ⒸWODORKI to chemicznego (2) Wartościowość ✔ 1 E- pierwiastek hewlieny z 1.-2. pouz chemiczny uhtado okresoweg grupy 1 np. Net - wodoveh sodu 3 Związki EH 6 1 Mg H₂ - wodorek Ⓒ właściwosi Numer grupy układu okresowego Nazwa grupy Wartościowość pierwiastka chemicznego w związku z wodorem →niemetale 1 h Wzór związku chemicznego z wodorem 1 pierwiastków chemicznych związków chemiczngh доира 2 LIH > metale Podział związków шаулечи pierwiastkové chemicznych. 2 1 Charakter chemiczny. 3 NaH MgH₂ 4 KH CaH₂ 1. Pierwiastlhowr chemicznych z wodorków NaH metali-wodorhi pierwiastków 13.-15. metali nielotne 2. Związki 14 wodorków 15 MgH₂ AIH3 Wodorhi metali substancje state шішчанта jonoше CH4 NH3 u oraz 16 wodoven 13. litowce berylowce borowce węglowce azotowce tlenowce fluorowce отитумије sie niemetal & wodór -> związoh niemetalu metal + wodór -> wodorok motulu chemicznych 17 HF z wodovem SiH PH3 H₂S HCI SERASER H₂Se HBr zbudowanych s HE związkach up. र E- pierwiasten chemiczny = 16. lub 17. untut obvesowego. 14. IV SiH4 HCl- chlorowodor H₂5-siarkowoder Z pierwiastków wodorem z wodoven 15. III PH3 związków wodoru się w wodoru i Z 2 wodorek zasadowy wodorek kwasowy wodorek obojętny chemicznych 16. innego pierwiastha H₂S niemetali 17. niemetalami z woolorem HCI reakiji syntezy wodorem добру Związhi wodoru z niemetalami дачу lotne wiązania kowalencyjne spolavyzowane □ KWASY to atomsu lub Kwasy 2 Podział kwasów zwiazhi grup -> Kwasy Hlenowe liczby R- reszta kwasowa m - wartościowość reszty kwasowly →> Kwasy beztlenowe to wodne kwasu beztlenowego występuje (3) Otrzymywanie ● Właściwośc ● chemiczne, których tworzących atomów *kwasów beztlenowych uawiasach HR HCL - kwas chlorowodorowy (solug) H₂5 - kwas siarkowodorowy Ht Br - kwas bromowodorowy HF - kwas fivorowodorowy można * Kwasów tlenowych. Hench karasowy kwasów ричу HNO₂ - kwas azotowy (V) H₂504- kwas siar howy (VI) 1₂ 503 - hwas siarkowy (N) из рой-kwas fostorowy H₂ CO 3 - kwas węglowy kwasów cząsteczki say resztę roztwory wodorkour койсошка" wodoгому" → otrzymać rozpuszczając kwasu начите Związek wodoru z niemetalem rozpuszczenie w H₂0 wodór + niemetal związeh wodoru (v) to występują temperaturze poligowej bezbarwne ciecze lub roztwory oraz dobrze rozpuszczają się w wodzie żrące przewodzą prard elektryczny, czyli wiązanice kowalencyjne spolaryzowane kwasoway SQ + woda →→→→ kwas tlenowy zbudowane z niemetali; wodzie tlenki wartość niemetaly → kwas beztlenowy z niemetalem nielicznie substancje state roztworami elektrolitów atumów wodoru i nazwie każdego odpowiednich niemetali; MCC KWASU to zdolność do odłączenia kation wodoru voztworze wodnym. Moc kwasów beztlenowych: → zwiększa się счетісчие до 16. i → zwiększa się pierwiastha chemicznego 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 7 zwiększanie się mocy kwasu Moc kwasów tlenowych: → Zwiększa się w okresie jednakowej liczbie atomów рочу w okresie wraz 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Podział kwasów *kwasy mocne - występują * kwasy stabe - zarówno HCl(aq) HCIO3 HCIO4 HBr(aq) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ze względu wzór sumaryczny H₂SO4 HNO3 17. grupie 13 14 15 16 zwiększanie się mocy kwasu mocne کیا -> zmniejsza się grupie wraz zwiększaniem się liczby atomowej pierwiastka chemicznego, przy tej sume wartości pierwiasthu chemicznego 15 15 16 wraz P nazwa 16 17CI S 34Se 35 52 Te 531 на ze zwiększaniem 17 $F CE Br 16 17 16S 17 CI Br kwas siarkowy(VI) kwas azotowy(V) kwas chlorowodorowy kwas chlorowy(V) kwas chlorowy(VII) kwas bromowodorowy τι wraz ze zwiększeniem się liceby atomowej pierwiastha chemianego, w cząsteczkach kwasów. flens Moc: Kwasy zwiększanie się mocy kwasu roztworach wodnych postari jonów H₂S (aq) H₂SiO3 HCIO ze zwiększaniem się liczby atomowej zwiększanie się mocy kwasu wzór sumaryczny HNO₂ H₂CO3 H₂SO3 się liczby atomowej pierwiastka jak od cząsteczki kwasu is postaci jonour. i cząsteczek słabe nazwa kwas azotowy(III) kwas siarkowodorowy kwas metakrzemowy kwas chlorowy(1) kwas węglowy kwas siarkowy(IV) Zastosowanie kwasów •H₂S jest składnikiem wód leczniczych • CO₂ jest stosowany do tzw. kappeli kwasowęglowych, leczących choroby skórne ● H₂PO4 dodaje się HCl wykorzystuje się, serków homogenizowanych • H₂504 do ● akumulatorach Czyszczenia karoserii słowiowych H3PO4 - składnik preparatów do czyszczenia metalowych obręczy (fely) • Hel do produkcji barwników, które shtadnikumi kosmetyków Sq Sole ⒸSÓL - to związeh chemiczny, którego cząsteczka zawiera i reszty kwasowa R. Wzór ogólny soli: m Sole można na do galareteh oruz napojów typu cola w procesie produkcyjnym min sztuczalgo miodu, cuktvu, przyprave, twarogów, Samochodów przed malowaniem; jako elehtudit ● ● określić jako związki nationy metalu (lation amonowy) i Ⓒ Nazewrictwo soli Nazung soli tworzy się w shotad czysterchi soli -> nazwy kwasów beztlenowych soli -> hazwy n Men Rm Nie-aton metalu (hob reszta hwasowa n - liczba określająca wartościowość reszly kwasowej m - liczbu określająca wartościowoś? Metulu również RODZAJ KWASU KWASY BEZTLENOWE KWASY TLENOWE od Naz Sosiarczeh sodu Fell₂-chloreh żelaza (11) Fellz - chlorek zelura (111) soli grupa nazwy reszty • Na NO3- azotan (v) sodu (u 504 - siarczan (VI) miedzi (11) amonowa NAZWA KWASU chemictne htore 1 aniony veszty kwasowej reszty kwasowej i dodanie mają hwasów tlenowych mają końcówkę atom metalu Me (lub grupę atonow hońcówka -ek -an NAZWA SOLI chlorowodorowy (solny) Hel chloveh siarkowodorowy ₂5 siarczek - CL -5 np.: Siarkowy (VI) H₂504 Siarkowy [1V) 1₂50₂ azotowy [V) HNO3 węglowy fosforong (V) H₂ PU4 fosforan (V] - POR H₂CO3 węglan -103 siarczan (VI) -504 siarczan (IV - 503 azotan [V] - NO3 roztworze ничшу hp: metalu wodnym dysocjojo wchodzącego WARTOSciowość RESZTX KWASOWEJ I ㅍ 3 Otrzymywanie soli: ->metal+ niemetal -> sól kwasu beztlenowego. 2Na+ Cl₂ →> 2 Nall chloreh sodu → tlenek metalu + fleneh niemetalu -> sól kwas tlenowego Na₂0+ 50₂ No ₂2 503 siarczun (IV) sodu --> wodorotlenek + tleneh niemetalu -> sól kwas Henowego + woda 2 NaOH + CO₂-> Na₂CO₂ + H₂O węglan sodu -7 ->metal thwas-> sól + wodór ↑ Zn + H₂ 504 -> Zu 504 + H₂₁ starcran (vi) супки 2 →> metal₁+ sól₁ -> metal2 + sol₂ Fe + Cuso-> Cu + Fe 50₂ siarcran (1v) zelaza (11) -> Hleneh metalu +hwas -> sól + woda MgO + 21+ Cl -> My Cl₂ + H ₂0 мадиечи chlorek -> wodorotlenek + hwas -> sól + woda NaOH + HCl-NaCl +1+₂0 T chlorek sodu 4 -> ssl ₁ + sól₂ -> sól₂v + sóla Fe(NO3)2+K₂5 Fest + 2 KNO₂ siareczek żelaza (11) -> sól ₁ & wodorotlenek ₁ ->sol₂ + wodorotlene4 ₂ Na₂503 + BO(OH)₂ →→ Ba 503 ↓ + 2 √₂ 017 siarczan (IV) barv => sóly + hwasz -> sól₂ + hwas 3 Cu(NO3)2 + 2H3PO4 →7 (√3(PO4)₂ √ + 61+N03 -> fosforan (V) miedzi (11) właściwości soli * Krystaliczne * bezbarwne lub röžnoburwne $ #wysoka temperatura topnienia *różna rozpuszczalność w * wiązania jonowe elektrolity występują wy wodzie Zastosowanie ● Nall ze względu do story smak stosowany KNO₂ jaho Brooch konserwujący produkty żywnościowe • NH₂ NO₂ i (a (H₂PO4)2 · 4₂0 34 ♥ Calo₂ jest stosowany jako nawóz • 0,g-procentowy wodny roztwór Nall ● t Hydraty ⒸHYDRATY to sdi. (2) Tworzenie ир. reszty kwasowej zawierają CaCl₂ 6H₂0 Ag Noz stosuje się jako środek odkażający • AgCl, AgBr, Agl Soy sóbstanijami swiatłoczułymi, właściwość sa tę vyhorzystano •AgNoz Jizwa się do sladów limit jawniania pupiluonyih ● Call₂ 6H₂O D 20a50₂ H₂0 hazw MO Call₂ sól bezwodna Wzór Sumaryczny Caso 21₂0 200.504.1₂0 Cabo (5) Otrzymywanie hydratów sole, które poza może Innoy nazwy hydrotu tego typu jest sól uwodniona. Sól, która nie zawiera dodatkowych (ząsteczek wody, to sól bezwodna. hydratów gipsu GIPS Cas04-21-₂0 Siarizun (V₁) wapnia - woda (1/2) cząsteczka wody woda kegstakrucyjna Soy wykorzystywane jako naturalny to tzw. sól fizjologiczna. Nationami Prazenie gipsu 190-200°C jest dodatkowo cząsteczki wody chlorek wapnia-woda (1/6) Siauezon (v1) wapnia - woda (2/1) 110°C Nazwa systematyczna Siarczan (V₁) wapnia - wodu (1/2) siarczan (VI) waputa- -woda (2/1) siurizan (V¹) wapnin Hydraty otrzymuje się przez wydzielanie wykazujących właściwości higroskopijal. Jeśli taku sól zngjdzie się wodnym, to pochłonąć cząsteczki wody i przekształcić (4) Przeróbka przyprawiania potraw нашочи Nazwa чу счајоша gips metalu (lub hationami a monu) i anionami Call₂-61₂0 hydrat sốt vừaomiona gips palony gips bezwodny Gips bezwodny Ca 504 Siavezan (VI) wapnia Gips palony 26504-1₂0 siarezan (V1) wapnia - wodu (2/1) odpowiednich soli z voztworu wodnego oraz sztuczne Nazwa mineratu gips anhydryt +H₂0 fotogr= 2 soli w środowishy się w hydraty. Zaprava gipsowa mieszunha gipsu palonego wody 5 Shaty gipsowe wy horrystoje → budownictwie > medy сумів →volnictwie у речему przemy sle: ✔ сегамістиуш в прогушечуш счемістауш > satuce Siq сло

Chemia /

Systematyka związków nieorganicznych

user profile picture

Konrad🍟

164 Followers

 II Systematyku związków nieorganicznych
Tlenki
Ⓒ Jak se zbudowane tlenki?
AUTUMITA
2
FO
2
Np. woda >>>>> H₂O
J
2
@ Otrzymywanie tlenków
the

Otwórz

Systematyka związków nieorganicznych

Podobne notatki
Know Wodorotlenki thumbnail

24

425

Wodorotlenki

Wszystko co trzeba wiedzieć o wodorotlenkach do matury;

Know metody otrzymywania soli thumbnail

16

373

metody otrzymywania soli

wszystkie 9 metod za pomocą których można otrzymywać sole

0

18

sole klasa 8

mam nadzieje ze zdacie z tego sprawdzianu za pomocą tego testu🥹

Know Chemia-sole thumbnail

229

3204

Chemia-sole

Dział Sole. Chemia

Know Kwasy  thumbnail

18

235

Kwasy

Wszystko co trzeba wiedzieć o kwasach do matury;

Know wodorotlenki thumbnail

147

2582

wodorotlenki

.

II Systematyku związków nieorganicznych Tlenki Ⓒ Jak se zbudowane tlenki? AUTUMITA 2 FO 2 Np. woda >>>>> H₂O J 2 @ Otrzymywanie tlenków theneh siarki (v₁) > > > > > 50₂ 2 th Hleuch glinu >>>>> A4₂03 ● metal & then theuch metalu 20v + 0₂ > 26.0 02 tenek + tlen 200 + 0₂ > 200₂ Podział Henków + tlen-> Heuck ₂ Niemetali • Cl₂0 tleneh chloru о сог непек wlegla (10) 0 50₂ tlenek siauhi (VI) o SiO₂ tlenek krzemu(iv) Podział Henkow E- pierwiastek n - wartościowość. Reallija ze względu Amfoteryczny, może występować jako kwas albo zasada, 2: Kwasami Zasadami Woda >1 State 5:0₂ >2 Ciente H₂O >> Gazowe (0₂ 1 -Tlenki + Tlenhi Kwasowy + Kwasowy na 10 (1) DI chemiczny pierwiastków + + Metali •N₂₂0 tlenek sodu. K₂0 tlenek potasiu Mg.0 Henck мадиечи • Fe 203 Heuek zelaza (14) charakter chemiczny tlenków. Zasadowy Amfoteryczny Obojętny + 7 Obgjeting O D + + 1 14 Zasadowy Ph (5) Właściwości a) tlenki metali → substange state 6) tlenki * >> Po stopieniu przewodey prayed elektryczny występują wiązania jonove Ⓒ Zastosowanie Henköwr (6) * niemetak →> substancje state, ciecze lub -> Wiązania kowalencyjne spoluvyzowúne Właściwości Heuksur • MgO - stosowany do zębów. - Z.O · Al₂ O3- stuty do maści występye nie reaguje W • Soda -> Ⓒ Rodzajc szkła i -> barwne - вееріестье kryształowe з optyczne → laboratoryjne -> trawione ( ze Ovaz Z metali i niemetali Si0₂ pozyrodzie reaguje ог следо оточу мијету piasek → Si0₂ • waph -> Calo₂ Na₂ 103 wodę. zasyphi właściwościach antybakteryjnych produḥgi syntetycznych kamieni szlachetnych zastosowania tlenku kozemu (IV) wzorkami kosmetyce jako podstawa jako podstawa pudróur, składnik 0 ani z kwasen flvorowodorowymn HF ! in szkło? w postaci kwarcu W kwasami we wnątrz) proszków past WODOROTLENKI to Wodorotlenki Wodorotlenki say Ich wzór ogólny M ● wodór flen metal int 4 Podział Wszystkie -hation metalu on* - fadunch kationu OH anion (1-) - tadunch 1) Sposoby otrzymywania оточу metale • reakya reakja syntery zbudowane = kationów postać: M(OH) m ma reakyja wymiany związku wodorotlenkowy Quiouv rozpuszczalność charakter Henck metalu aktywnego wodorotlenków wodorotlenki metalu W wodorotlenków z wodą KILKA SUBSTRATÓW -> KILKA metal aktywny + woda -> wodorotlenek + wodór można wodorotlenkowego dobuze rozpuszczalne NaOH-wodorotlenek sodu chemiczny chemiczne wodorotleneh metalu +woda -> zasada + wodór wodzie metalu zasadowe KOH-wodorotleneh pota utworzone + woda zasada podzielić ze anionów pizez względu WODOROTLENKI WODOROTLENKI na trvala rozpuszczalne Ca(OH)-wodorotlenek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wapnia trzy różne wodorotlenkowych. pierwiastki chemiczne: PRODUKTÓW dwa kryterius praktycznie nierozpuszczalne Al(OH)3 - wodorotlenek gline amfoteryczne Al(OH)₂ wodorotlenek gliss 5 Właśliwości Właściwości wodorotlenk su wo dovotlenków *Wodorotlenki 1. i 2. skupienia, większość źrące. Wykazują substancji do - występują reakiji * Wodne های * Wodorotlench glinu oraz stabo z погрозчитаји sie stubymi. s elektrolitami ☆ Wodorotlenki → wodorotlenki soolu stogije się je zależą od Su say Ⓒ Zastosowanie wodorotlenków → NaoH : Kolt Z roztwory wodorotlenków W reakigun dhe się sole. Realya ta Mg(OH) ₂ i Al(OH) ₂ się w. produlj rozpuszcza 1 właściwoświ higroskopijne. Higroskopijność to zdolność wchłaniania wilgoci lub wiązania się z wody. wodorotlenki 4.-12. układu okresowego grup w wodzie. Wykazują właściwości amfoteryczne, w wodorotlenkach związku chemicznego do со wichzania jonowe. Amfotergeznost to zdolność kwasami ¡ чагачем zasadami. grupy hich dobrze мода T * Wodorotlenki większości ciałami stałymi * Wodorotlenki litowców i berglowców (za wyjątkiem Be(OH)₂ i My (014) ₂) SOT roppuszczalne wodzie mocnych elektrolitów, Pozostate wodorotlenki i te należą do elektrolitami 54 wodorotlenków → wodorotlenek wapnia Ca(OH)2. tworey duzew owocowych Вегдавенкујне, a kolor braty обыўй спастика bielenia Ovaz рні -> Klurowany, bezbarwng roztwór Va do wyhtrywanin > Fe(OH)3 jest shtabnikiem uhtado metuls, które je tworey: reguty substancjami jest realige nazywana jest i potago tworzy z tłuszczami jako preparaty fleuku leków sa składnikami okresowego say substancjami się na być składnikami wodorotlenkly waglu (IV) عمان ناpasty do ze przewodzą prąd Z udrożniania środków ścian zwiąthi część wodzie vur wodą zawiesing- niedokrwistość aktywnymi chemicznie. Najbardziej charakterystyczną Z kwasami, wyniku które tworzy reakym zobojętniania i 1 elektrzozung tworzet zasady. Su zdolność nichtórych W шарита пичушаму 0 rozpuszczalne a tahte 7 stałym stanie mleko wapienne, Używa się jej Mu ona właściwośc budynków роціешие promieni słonecznych i zapobiega zbytniemu nagret nadkaraśność żołądka mydeł, kosmetyków myjących więc wodorotlenki np. N₂OH + HCl → NaCl + H₂O wodzie, dlatego do produkcji środków pier nazywamy wodą wapienną służy oraz. wykorzystyje i środków piorąced pioracych Związki ⒸWODORKI to chemicznego (2) Wartościowość ✔ 1 E- pierwiastek hewlieny z 1.-2. pouz chemiczny uhtado okresoweg grupy 1 np. Net - wodoveh sodu 3 Związki EH 6 1 Mg H₂ - wodorek Ⓒ właściwosi Numer grupy układu okresowego Nazwa grupy Wartościowość pierwiastka chemicznego w związku z wodorem →niemetale 1 h Wzór związku chemicznego z wodorem 1 pierwiastków chemicznych związków chemiczngh доира 2 LIH > metale Podział związków шаулечи pierwiastkové chemicznych. 2 1 Charakter chemiczny. 3 NaH MgH₂ 4 KH CaH₂ 1. Pierwiastlhowr chemicznych z wodorków NaH metali-wodorhi pierwiastków 13.-15. metali nielotne 2. Związki 14 wodorków 15 MgH₂ AIH3 Wodorhi metali substancje state шішчанта jonoше CH4 NH3 u oraz 16 wodoven 13. litowce berylowce borowce węglowce azotowce tlenowce fluorowce отитумије sie niemetal & wodór -> związoh niemetalu metal + wodór -> wodorok motulu chemicznych 17 HF z wodovem SiH PH3 H₂S HCI SERASER H₂Se HBr zbudowanych s HE związkach up. र E- pierwiasten chemiczny = 16. lub 17. untut obvesowego. 14. IV SiH4 HCl- chlorowodor H₂5-siarkowoder Z pierwiastków wodorem z wodoven 15. III PH3 związków wodoru się w wodoru i Z 2 wodorek zasadowy wodorek kwasowy wodorek obojętny chemicznych 16. innego pierwiastha H₂S niemetali 17. niemetalami z woolorem HCI reakiji syntezy wodorem добру Związhi wodoru z niemetalami дачу lotne wiązania kowalencyjne spolavyzowane □ KWASY to atomsu lub Kwasy 2 Podział kwasów zwiazhi grup -> Kwasy Hlenowe liczby R- reszta kwasowa m - wartościowość reszty kwasowly →> Kwasy beztlenowe to wodne kwasu beztlenowego występuje (3) Otrzymywanie ● Właściwośc ● chemiczne, których tworzących atomów *kwasów beztlenowych uawiasach HR HCL - kwas chlorowodorowy (solug) H₂5 - kwas siarkowodorowy Ht Br - kwas bromowodorowy HF - kwas fivorowodorowy można * Kwasów tlenowych. Hench karasowy kwasów ричу HNO₂ - kwas azotowy (V) H₂504- kwas siar howy (VI) 1₂ 503 - hwas siarkowy (N) из рой-kwas fostorowy H₂ CO 3 - kwas węglowy kwasów cząsteczki say resztę roztwory wodorkour койсошка" wodoгому" → otrzymać rozpuszczając kwasu начите Związek wodoru z niemetalem rozpuszczenie w H₂0 wodór + niemetal związeh wodoru (v) to występują temperaturze poligowej bezbarwne ciecze lub roztwory oraz dobrze rozpuszczają się w wodzie żrące przewodzą prard elektryczny, czyli wiązanice kowalencyjne spolaryzowane kwasoway SQ + woda →→→→ kwas tlenowy zbudowane z niemetali; wodzie tlenki wartość niemetaly → kwas beztlenowy z niemetalem nielicznie substancje state roztworami elektrolitów atumów wodoru i nazwie każdego odpowiednich niemetali; MCC KWASU to zdolność do odłączenia kation wodoru voztworze wodnym. Moc kwasów beztlenowych: → zwiększa się счетісчие до 16. i → zwiększa się pierwiastha chemicznego 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 7 zwiększanie się mocy kwasu Moc kwasów tlenowych: → Zwiększa się w okresie jednakowej liczbie atomów рочу w okresie wraz 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Podział kwasów *kwasy mocne - występują * kwasy stabe - zarówno HCl(aq) HCIO3 HCIO4 HBr(aq) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ze względu wzór sumaryczny H₂SO4 HNO3 17. grupie 13 14 15 16 zwiększanie się mocy kwasu mocne کیا -> zmniejsza się grupie wraz zwiększaniem się liczby atomowej pierwiastka chemicznego, przy tej sume wartości pierwiasthu chemicznego 15 15 16 wraz P nazwa 16 17CI S 34Se 35 52 Te 531 на ze zwiększaniem 17 $F CE Br 16 17 16S 17 CI Br kwas siarkowy(VI) kwas azotowy(V) kwas chlorowodorowy kwas chlorowy(V) kwas chlorowy(VII) kwas bromowodorowy τι wraz ze zwiększeniem się liceby atomowej pierwiastha chemianego, w cząsteczkach kwasów. flens Moc: Kwasy zwiększanie się mocy kwasu roztworach wodnych postari jonów H₂S (aq) H₂SiO3 HCIO ze zwiększaniem się liczby atomowej zwiększanie się mocy kwasu wzór sumaryczny HNO₂ H₂CO3 H₂SO3 się liczby atomowej pierwiastka jak od cząsteczki kwasu is postaci jonour. i cząsteczek słabe nazwa kwas azotowy(III) kwas siarkowodorowy kwas metakrzemowy kwas chlorowy(1) kwas węglowy kwas siarkowy(IV) Zastosowanie kwasów •H₂S jest składnikiem wód leczniczych • CO₂ jest stosowany do tzw. kappeli kwasowęglowych, leczących choroby skórne ● H₂PO4 dodaje się HCl wykorzystuje się, serków homogenizowanych • H₂504 do ● akumulatorach Czyszczenia karoserii słowiowych H3PO4 - składnik preparatów do czyszczenia metalowych obręczy (fely) • Hel do produkcji barwników, które shtadnikumi kosmetyków Sq Sole ⒸSÓL - to związeh chemiczny, którego cząsteczka zawiera i reszty kwasowa R. Wzór ogólny soli: m Sole można na do galareteh oruz napojów typu cola w procesie produkcyjnym min sztuczalgo miodu, cuktvu, przyprave, twarogów, Samochodów przed malowaniem; jako elehtudit ● ● określić jako związki nationy metalu (lation amonowy) i Ⓒ Nazewrictwo soli Nazung soli tworzy się w shotad czysterchi soli -> nazwy kwasów beztlenowych soli -> hazwy n Men Rm Nie-aton metalu (hob reszta hwasowa n - liczba określająca wartościowość reszly kwasowej m - liczbu określająca wartościowoś? Metulu również RODZAJ KWASU KWASY BEZTLENOWE KWASY TLENOWE od Naz Sosiarczeh sodu Fell₂-chloreh żelaza (11) Fellz - chlorek zelura (111) soli grupa nazwy reszty • Na NO3- azotan (v) sodu (u 504 - siarczan (VI) miedzi (11) amonowa NAZWA KWASU chemictne htore 1 aniony veszty kwasowej reszty kwasowej i dodanie mają hwasów tlenowych mają końcówkę atom metalu Me (lub grupę atonow hońcówka -ek -an NAZWA SOLI chlorowodorowy (solny) Hel chloveh siarkowodorowy ₂5 siarczek - CL -5 np.: Siarkowy (VI) H₂504 Siarkowy [1V) 1₂50₂ azotowy [V) HNO3 węglowy fosforong (V) H₂ PU4 fosforan (V] - POR H₂CO3 węglan -103 siarczan (VI) -504 siarczan (IV - 503 azotan [V] - NO3 roztworze ничшу hp: metalu wodnym dysocjojo wchodzącego WARTOSciowość RESZTX KWASOWEJ I ㅍ 3 Otrzymywanie soli: ->metal+ niemetal -> sól kwasu beztlenowego. 2Na+ Cl₂ →> 2 Nall chloreh sodu → tlenek metalu + fleneh niemetalu -> sól kwas tlenowego Na₂0+ 50₂ No ₂2 503 siarczun (IV) sodu --> wodorotlenek + tleneh niemetalu -> sól kwas Henowego + woda 2 NaOH + CO₂-> Na₂CO₂ + H₂O węglan sodu -7 ->metal thwas-> sól + wodór ↑ Zn + H₂ 504 -> Zu 504 + H₂₁ starcran (vi) супки 2 →> metal₁+ sól₁ -> metal2 + sol₂ Fe + Cuso-> Cu + Fe 50₂ siarcran (1v) zelaza (11) -> Hleneh metalu +hwas -> sól + woda MgO + 21+ Cl -> My Cl₂ + H ₂0 мадиечи chlorek -> wodorotlenek + hwas -> sól + woda NaOH + HCl-NaCl +1+₂0 T chlorek sodu 4 -> ssl ₁ + sól₂ -> sól₂v + sóla Fe(NO3)2+K₂5 Fest + 2 KNO₂ siareczek żelaza (11) -> sól ₁ & wodorotlenek ₁ ->sol₂ + wodorotlene4 ₂ Na₂503 + BO(OH)₂ →→ Ba 503 ↓ + 2 √₂ 017 siarczan (IV) barv => sóly + hwasz -> sól₂ + hwas 3 Cu(NO3)2 + 2H3PO4 →7 (√3(PO4)₂ √ + 61+N03 -> fosforan (V) miedzi (11) właściwości soli * Krystaliczne * bezbarwne lub röžnoburwne $ #wysoka temperatura topnienia *różna rozpuszczalność w * wiązania jonowe elektrolity występują wy wodzie Zastosowanie ● Nall ze względu do story smak stosowany KNO₂ jaho Brooch konserwujący produkty żywnościowe • NH₂ NO₂ i (a (H₂PO4)2 · 4₂0 34 ♥ Calo₂ jest stosowany jako nawóz • 0,g-procentowy wodny roztwór Nall ● t Hydraty ⒸHYDRATY to sdi. (2) Tworzenie ир. reszty kwasowej zawierają CaCl₂ 6H₂0 Ag Noz stosuje się jako środek odkażający • AgCl, AgBr, Agl Soy sóbstanijami swiatłoczułymi, właściwość sa tę vyhorzystano •AgNoz Jizwa się do sladów limit jawniania pupiluonyih ● Call₂ 6H₂O D 20a50₂ H₂0 hazw MO Call₂ sól bezwodna Wzór Sumaryczny Caso 21₂0 200.504.1₂0 Cabo (5) Otrzymywanie hydratów sole, które poza może Innoy nazwy hydrotu tego typu jest sól uwodniona. Sól, która nie zawiera dodatkowych (ząsteczek wody, to sól bezwodna. hydratów gipsu GIPS Cas04-21-₂0 Siarizun (V₁) wapnia - woda (1/2) cząsteczka wody woda kegstakrucyjna Soy wykorzystywane jako naturalny to tzw. sól fizjologiczna. Nationami Prazenie gipsu 190-200°C jest dodatkowo cząsteczki wody chlorek wapnia-woda (1/6) Siauezon (v1) wapnia - woda (2/1) 110°C Nazwa systematyczna Siarczan (V₁) wapnia - wodu (1/2) siarczan (VI) waputa- -woda (2/1) siurizan (V¹) wapnin Hydraty otrzymuje się przez wydzielanie wykazujących właściwości higroskopijal. Jeśli taku sól zngjdzie się wodnym, to pochłonąć cząsteczki wody i przekształcić (4) Przeróbka przyprawiania potraw нашочи Nazwa чу счајоша gips metalu (lub hationami a monu) i anionami Call₂-61₂0 hydrat sốt vừaomiona gips palony gips bezwodny Gips bezwodny Ca 504 Siavezan (VI) wapnia Gips palony 26504-1₂0 siarezan (V1) wapnia - wodu (2/1) odpowiednich soli z voztworu wodnego oraz sztuczne Nazwa mineratu gips anhydryt +H₂0 fotogr= 2 soli w środowishy się w hydraty. Zaprava gipsowa mieszunha gipsu palonego wody 5 Shaty gipsowe wy horrystoje → budownictwie > medy сумів →volnictwie у речему przemy sle: ✔ сегамістиуш в прогушечуш счемістауш > satuce Siq сло