Historia /

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

 Panowanie
Zygmunta Augusta i
unia lubelska
Postać Zygmunta Augusta
Zygmunt August (1520-1572) był synem Zygmunta
Starego i Bony Sforzy.
W w

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

user profile picture

Natalia Strzępek

29 820 Obserwujących

254

Udostępnij

Zapisz

notatka z historii

 

8/1

Notatka

Panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska Postać Zygmunta Augusta Zygmunt August (1520-1572) był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy. W wieku 9 lat został wybrany podczas elekcji vivente rege na króla Polski. Pod koniec panowania Zygmunta Starego przebywał na Litwie, gdzie zajmował się tamtejszą polityką i sprawami wewnętrznymi. Był trzykrotnie żonaty - z Elżbietą Habsburżanką, Barbarą Radziwiłłówną i Katarzyną Habsburżanką. Małżeństwa te pozostały bezdzietne. Panowanie Zygmunta Augusta Panowanie Zygmunta Augusta zalicza się do złotego wieku" państwa polskiego. Polityka wewnętrzna Polityka wewnętrzna za Zygmunta Augusta: rozwój ruchu egzekucyjnego, który zakończył się m.in.: • lustracją (kontrolą stanu) dóbr królewskich, zwanych też królewszczyznami, • utworzeniem wojska kwarcianego - 25% dochodów z dóbr królewskich przekazywano na jego utrzymanie, - współpraca króla ze szlachtą – istniały pomiędzy nimi również kwestie sporne, np. polityka prohabsburska (małżeństwa z przedstawicielkami Habsburgów, układ o przyjaźni) czy ślub z Radziwiłłówną (obawa przed wzmocnieniem magnaterii), plan budowy królewskiej floty morskiej, co wywołało konflikt z Gdańskiem, wspieranie przez króla dalszego rozwoju renesansu w Polsce, był ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na polskim tronie (zasiadła na nim jeszcze siostra króla - Anna Jagiellonka). Polityka zewnętrzna Polityka zewnętrzna Zygmunta Augusta obejmowała takie kwestie jak: udział w I wojnie północnej (1563-1570): • przyczyny: rywalizacja o wpływy nad Morzem Bałtyckim, chęć zdobycia bałtyckich portów przez Moskwę, • strony konfliktu: Szwecja, Dania, Polska i Moskwa, w 1558 r. wojska moskiewskie zajęły część Inflant, w 1562 r. wielki mistrz inflancki Gotthard Kettler złożył hołd...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lenny Zygmuntowi Augustowi, • konflikt rozpoczął atak moskiewskich wojsk na Rzeczpospolitą, • wojna toczyła się na lądzie i morzu (podczas niej Zygmunt August rozpoczął budowę floty), • skutki I wojny północnej: zgoda na przeniesienie praw lennych do Prus na brandenburską linię Hohenzollernów (w zamian za pomoc podczas konfliktu), podział Inflant: ↳ Rzeczpospolita – większość Inflant, ↳ Moskwa - Dorpat i Narwa (port bałtycki), Szwecja - Estonia, Dania - wyspa Ozylia i część Inflant. układ o przyjaźni z Habsburgami, przedłużenie pokoju z Turcją. Unia lubelska Unia lubelska została zawarta podczas sejmu w Lublinie w 1569 r. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej: unia personalna Polski i Litwy okresami nie istniała (np. za panowania Jana Olbrachta wielkim księciem litewskim był Aleksander Jagiellończyk), brak następcy Zygmunta Augusta i ryzyko rozpadu unii po jego śmierci, litewska szlachta dążyła do uzyskania takich samych praw jak polska, • przedstawiciele polskiej szlachty i magnaterii chcieli rozszerzać swoje posiadłości na wschód, • Litwa potrzebowała polskiej pomocy wojskowej w konfliktach z coraz silniejszą Moskwą. Unia realna nie odpowiadała: litewskiej magnaterii (obawiała się utraty wpływów), • Jagiellonom (tron na Litwie był dziedziczny) - dopiero przedłużający się brak potomka wpłynął na zmianę stanowiska Zygmunta Augusta. Zawarcie unii lubelskiej: • opuszczenie obrad sejmu przez litewskich postów spowodowało włączenie przez króla do Polski województw: podlaskiego, wołyńskiego, bracławskiego i kijowskiego, • Litwini powrócili i zgodzili się na zawarcie unii realnej pomiędzy Polską i Litwą, • akt unii lubelskiej został podpisany i zaprzysiężony 1 lipca 1569 r. Postanowienia unii lubelskiej: • powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, • wspólny władca Polski i Litwy (nosił tytuł króla polskiego oraz wielkiego księcia litewskiego) - wybierany przez szlachtę obu państw podczas wolnej elekcji, • jeden sejm - uczestniczyli w nim przedstawiciele Polski i Litwy, wspólna moneta, polityka podatkowa i zagraniczna, • odrębne skarby państwa, urzędy centralne, wojsko, języki urzędowe, • szlachta (polska i litewska) uzyskała prawo do swobodnego osiedlania się i kupowania ziemi w całym państwie, • wspólną posiadłością Polski i Litwy stały się Inflanty oraz lenna: Prusy Książęce, Semigalia i Kurlandia. Skutki zawarcia unii lubelskiej: • powstanie silnego państwa - przetrwało do końca XVIII w., przesunięcie ciężaru polskiej polityki na wschód, • polonizacja litewskiej szlachty, .. Rzeczpospolita była państwem zróżnicowanym pod względem etnicznym i wyznaniowym, zrównanie w prawach szlachty litewskiej z polską, według Litwinów unia zatrzymała ich rozwój narodowościowy. Rzeczpospolita Obojga Narodow po unii lubelskiej 0 Morze Bałtycki Gdańsk Wista 200 km Lublin Dźwina MONARCHIA HABSBURGÓW IMPERIUM OSMAŃSKIE Kraków Wilno CARSTWO ROSYJSKIE Dniestr Dniepr Ukraina Kijów Królestwo Polskie (Korona) do 1569 r. lenna Rzeczypospolitej Wielkie Księstwo Litewskie do 1569 r. Inflanty we wspólnym władaniu Korony i Litwy ziemie litewskie przyłączone do Korony po unii lubelskiej w 1569 r. granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów po unii lubelskiej

Historia /

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

user profile picture

Natalia Strzępek

29 820 Obserwujących

 Panowanie
Zygmunta Augusta i
unia lubelska
Postać Zygmunta Augusta
Zygmunt August (1520-1572) był synem Zygmunta
Starego i Bony Sforzy.
W w

Otwórz

notatka z historii

Podobne notatki
Know Istotne daty thumbnail

127

Istotne daty

Notatka powtórkowa. Najważniejsze daty w historii od pierwszej olimpiady do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Know Kształtowanie się demokracji szlacheckiej. thumbnail

13

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej.

rozszerzenie z historii.

Know Zygmunt II August thumbnail

2

Zygmunt II August

Historia życia Zygmunta II Augusta

Know Rzespospolita Obojga Narodów, Pierwsze Wolne Elekcje  thumbnail

3

Rzespospolita Obojga Narodów, Pierwsze Wolne Elekcje

Historia

Know dymitriady i wojny z Moskwą thumbnail

124

dymitriady i wojny z Moskwą

notatka z historii

Know Historia XVI wiek thumbnail

49

Historia XVI wiek

powtórzenie do testu z XVI wieku

Panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska Postać Zygmunta Augusta Zygmunt August (1520-1572) był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy. W wieku 9 lat został wybrany podczas elekcji vivente rege na króla Polski. Pod koniec panowania Zygmunta Starego przebywał na Litwie, gdzie zajmował się tamtejszą polityką i sprawami wewnętrznymi. Był trzykrotnie żonaty - z Elżbietą Habsburżanką, Barbarą Radziwiłłówną i Katarzyną Habsburżanką. Małżeństwa te pozostały bezdzietne. Panowanie Zygmunta Augusta Panowanie Zygmunta Augusta zalicza się do złotego wieku" państwa polskiego. Polityka wewnętrzna Polityka wewnętrzna za Zygmunta Augusta: rozwój ruchu egzekucyjnego, który zakończył się m.in.: • lustracją (kontrolą stanu) dóbr królewskich, zwanych też królewszczyznami, • utworzeniem wojska kwarcianego - 25% dochodów z dóbr królewskich przekazywano na jego utrzymanie, - współpraca króla ze szlachtą – istniały pomiędzy nimi również kwestie sporne, np. polityka prohabsburska (małżeństwa z przedstawicielkami Habsburgów, układ o przyjaźni) czy ślub z Radziwiłłówną (obawa przed wzmocnieniem magnaterii), plan budowy królewskiej floty morskiej, co wywołało konflikt z Gdańskiem, wspieranie przez króla dalszego rozwoju renesansu w Polsce, był ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na polskim tronie (zasiadła na nim jeszcze siostra króla - Anna Jagiellonka). Polityka zewnętrzna Polityka zewnętrzna Zygmunta Augusta obejmowała takie kwestie jak: udział w I wojnie północnej (1563-1570): • przyczyny: rywalizacja o wpływy nad Morzem Bałtyckim, chęć zdobycia bałtyckich portów przez Moskwę, • strony konfliktu: Szwecja, Dania, Polska i Moskwa, w 1558 r. wojska moskiewskie zajęły część Inflant, w 1562 r. wielki mistrz inflancki Gotthard Kettler złożył hołd...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lenny Zygmuntowi Augustowi, • konflikt rozpoczął atak moskiewskich wojsk na Rzeczpospolitą, • wojna toczyła się na lądzie i morzu (podczas niej Zygmunt August rozpoczął budowę floty), • skutki I wojny północnej: zgoda na przeniesienie praw lennych do Prus na brandenburską linię Hohenzollernów (w zamian za pomoc podczas konfliktu), podział Inflant: ↳ Rzeczpospolita – większość Inflant, ↳ Moskwa - Dorpat i Narwa (port bałtycki), Szwecja - Estonia, Dania - wyspa Ozylia i część Inflant. układ o przyjaźni z Habsburgami, przedłużenie pokoju z Turcją. Unia lubelska Unia lubelska została zawarta podczas sejmu w Lublinie w 1569 r. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej: unia personalna Polski i Litwy okresami nie istniała (np. za panowania Jana Olbrachta wielkim księciem litewskim był Aleksander Jagiellończyk), brak następcy Zygmunta Augusta i ryzyko rozpadu unii po jego śmierci, litewska szlachta dążyła do uzyskania takich samych praw jak polska, • przedstawiciele polskiej szlachty i magnaterii chcieli rozszerzać swoje posiadłości na wschód, • Litwa potrzebowała polskiej pomocy wojskowej w konfliktach z coraz silniejszą Moskwą. Unia realna nie odpowiadała: litewskiej magnaterii (obawiała się utraty wpływów), • Jagiellonom (tron na Litwie był dziedziczny) - dopiero przedłużający się brak potomka wpłynął na zmianę stanowiska Zygmunta Augusta. Zawarcie unii lubelskiej: • opuszczenie obrad sejmu przez litewskich postów spowodowało włączenie przez króla do Polski województw: podlaskiego, wołyńskiego, bracławskiego i kijowskiego, • Litwini powrócili i zgodzili się na zawarcie unii realnej pomiędzy Polską i Litwą, • akt unii lubelskiej został podpisany i zaprzysiężony 1 lipca 1569 r. Postanowienia unii lubelskiej: • powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, • wspólny władca Polski i Litwy (nosił tytuł króla polskiego oraz wielkiego księcia litewskiego) - wybierany przez szlachtę obu państw podczas wolnej elekcji, • jeden sejm - uczestniczyli w nim przedstawiciele Polski i Litwy, wspólna moneta, polityka podatkowa i zagraniczna, • odrębne skarby państwa, urzędy centralne, wojsko, języki urzędowe, • szlachta (polska i litewska) uzyskała prawo do swobodnego osiedlania się i kupowania ziemi w całym państwie, • wspólną posiadłością Polski i Litwy stały się Inflanty oraz lenna: Prusy Książęce, Semigalia i Kurlandia. Skutki zawarcia unii lubelskiej: • powstanie silnego państwa - przetrwało do końca XVIII w., przesunięcie ciężaru polskiej polityki na wschód, • polonizacja litewskiej szlachty, .. Rzeczpospolita była państwem zróżnicowanym pod względem etnicznym i wyznaniowym, zrównanie w prawach szlachty litewskiej z polską, według Litwinów unia zatrzymała ich rozwój narodowościowy. Rzeczpospolita Obojga Narodow po unii lubelskiej 0 Morze Bałtycki Gdańsk Wista 200 km Lublin Dźwina MONARCHIA HABSBURGÓW IMPERIUM OSMAŃSKIE Kraków Wilno CARSTWO ROSYJSKIE Dniestr Dniepr Ukraina Kijów Królestwo Polskie (Korona) do 1569 r. lenna Rzeczypospolitej Wielkie Księstwo Litewskie do 1569 r. Inflanty we wspólnym władaniu Korony i Litwy ziemie litewskie przyłączone do Korony po unii lubelskiej w 1569 r. granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów po unii lubelskiej