Podstawy Przedsiębiorczości /

Rola Państwa w Gospodarce

Rola Państwa w Gospodarce

 Rola Państwa w Gospodarce
Funkcje Ekonomiczne Państwa
1. Funkcja alokacyjna
Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających opty

Rola Państwa w Gospodarce

user profile picture

Natalka:)

6 Obserwujących

53

Udostępnij

Zapisz

Rola Państwa w Gospodarce- PP

 

2/3

Notatka

Rola Państwa w Gospodarce Funkcje Ekonomiczne Państwa 1. Funkcja alokacyjna Polega na podejmowaniu przez państwo działań sprzyjających optymalnemu rozdawnictwu zasobów 2. Funkcja redystrybucyjna Polega na próbach niwelowania zbyt dużych, nieakceptowalnych społecznie różnic dochodowych i majątkowych ● ● Przejawia się w m. in. w uzupełnianiu lub korygowaniu rynku. np. przez nakładanie podatków czy dostarczanie odpowiedniej podaży dóbr publicznych Przejawia się m.in. przez ustalanie wysokości podatków i różnego rodzaju świadczeń pieniężnych 3. Funkcja stabilizacyjna Polega na podejmowaniu działań stabilizujących gospodarkę m.in. osiągnięciu i utrzymaniu jak najdłużej wysokiego tempa wzrostu gospodarczego ● Przejawiasię m.in. w ustalaniu wysokości podatków i wydatków państwa oraz podstawowych stóp procentowych Dlaczego państwo integruje w gospodarkę? Rola Państwa w Gospodarce 1 Najważniejszymi przyczynami są: ryzyko ukształtowania się monopoli i zaniku konkurencji asymetryczność informacji(gdy obie strony mają różne informacje dotyczące produktu) • negatywne efekty zewnętrzne( przeniesienie części kosztów wynikających z działalności jednego podmiotu na inny bez odpowiedniej rekompensaty) • dobra publiczne(które z jednej strony pożądan ale niikt nie chce ich sponsorować) Jak państwo ingeruje w gospodarkę? Poprzez politykę gospodarczą oraz społeczną Głównymi celami polityki gospodarczej są: stymulowanie rozwoju gospodarczego ochrona obywateli przed zagrożeniami związanymi z bezrobociem oraz pracodawców przed brakiem raąk do pracy w sytuacji niskiego bezrobocia • utrzymywanie stabilnego poziomu cen utrzymywanie stałego kursu walut przeciwdziałanie nierównomiernemu rozwojowi gospodarczemu regionów kraju wspieranie konkurencji i zwalcznie praktyk monopolistycznych • eliminowanie barier wejścia na rynek dla nowych przedsiębiorstw Politykę gospodarczą można podzielić na: 1. politykę makroekonomiczną- dąży do równowagi gospodarki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jako całości oraz utrzymania lub osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego ● 2.politykę mikroekonomiczną- rozwiązuje konkretne problemy gospodarcze w skali pojedyńczych przedsiębiorstw Polityka fiskalna i monetarna Działają one w ramach polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna polega na określaniu poziomu podatków płaconych przez społeczeństwo, a także wydatków państwa. Może być restrykcyjna(wysokie podatki, nieskie wydatki) Rola Państwa w Gospodarce 2 ekspansywna(wspierająca wzrost gospodarczy, niskie podatki, wysokie wydatki) Głównym jej celem jest finansowanie wydatków państwa i zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr publicznych. Narzędzia tej polityki mają natychmiastowe, długofalowe skutki. ● Państwo opiekuńcze- to kraj gdzie nakład państwa na wydatki socjalne jest bardzo duży Polityka monetarna polega na określaniu przez bank centralny stopy wzrostu podaży pieniądza Może mieć ● ● Łagodny(ekspansywny) charakter- zwiększanie podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia- polityka taniego pieniądza Tardy (restrykcynjy) charakter- zmniejszanie podaży pieniądza w celu ograniczenia popytu i spadku inflacji- polityka drogiego pieniądza Zadaniem polityki monetarnej jest dostarczenie na rynek odpowiedzniej ilości pieniędzy. Jeśli jets ich za dużo, to popyt na towary i usługi jest wyższy niż ich podaż-inflacja. Jeśli pieniędzy jest za mało to spada popyt a podaż rośnie-deflacja, wraz z tym rośnie ryzyko stagnacji lub regresji. Inflacja- zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Spada siła nabywcza pieniądza. ● Głowne narzędzia odziaływania państwa na gospodarkę W ramach polityki fiskalnej ograniczanie/zwiększanie wydatków państwa • zwiększanie/ograniczanie deficytu budzetowego • zmiana zakresu opodatkowania i wysokości stawek podatkowych W ramach polityki monetarnej sterowanie podażą pieniądza przez bank centralny, ustalania podstawowych stóp procentowych W ramach polityki zatrudnienia ustalainie płacy minimalnej za pracę • ustalanie wysokości zasiłku dla bezrobotnych • udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom tworzącym nowe miejsca pracy Rola Państwa w Gospodarce 3 Bezpośrednia kontrola nad dzidzinami gospodarowania regulowanie cen udzielanie zezwoleń na prowadzenie danej działalności gospodarczej ● Rola Państwa w Gospodarce 4