Nauka

Nauka

Spółka

Organy Unii Europejskiej

53

Udostępnij

Zapisz

KOMISJA EUROPEJSKA
1.Siedziba:
Bruksela
3. Struktura
Zespół 27 (tzw. kolegium)
komisarzy, po jednym z każdego
kraju UE.
Polski Komisan Janus
KOMISJA EUROPEJSKA
1.Siedziba:
Bruksela
3. Struktura
Zespół 27 (tzw. kolegium)
komisarzy, po jednym z każdego
kraju UE.
Polski Komisan Janus
KOMISJA EUROPEJSKA
1.Siedziba:
Bruksela
3. Struktura
Zespół 27 (tzw. kolegium)
komisarzy, po jednym z każdego
kraju UE.
Polski Komisan Janus

Podobne notatki

Know Inne organy UE thumbnail

15

Inne organy UE

Inne organy UE - WOS

Know Organy Unii Europejskiej thumbnail

19

Organy Unii Europejskiej

Notatka o organach Unii Europejskiej

Know Unia Europejska  thumbnail

89

Unia Europejska

Instytucje Uni Europejskiej

Know Okręgi wyborcze  thumbnail

0

Okręgi wyborcze

Okręgi wyborcze

Know Sejm i senat thumbnail

0

Sejm i senat

Ogólnie to wstawiam bo jest konkurs ale jak komuś pomogę to super🩵

Know Cele i zasady działania w Unii Europejskiej  thumbnail

3

Cele i zasady działania w Unii Europejskiej

Proszę zaobserwuj i daj like z góry dziękuje ❤️

KOMISJA EUROPEJSKA 1.Siedziba: Bruksela 3. Struktura Zespół 27 (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Polski Komisan Janusz Wojciechowski RADA EUROPEJSKA 1.Siedziba: Bruksela 2. Kompetencje 1. Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE. 2. Zajmuje się rozwiązywaniem kwestii, których nie można było załatwić na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej. 2. Kompetencje 1. Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE. RADA UNII EUROPEJSKIEJ 1. Siedziba Bruksela 2. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. 3. Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE. 4. Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę. 5. Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod okiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 6. Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich. 3. Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 4. Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w EBC i Komisji. 7. KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy humanitarnej. 8. W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe. 5. Może wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego konkretnej kwestii. 6. Może przekazać daną kwestię do Rady UE. 2. Kompetencje Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską. Koordynuje politykę krajów UE. Określa kierunki...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej. Podpisuje umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, budzet UE. 3. Struktura W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, który również im przewodniczy i który wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona). Do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie Unii na arenie międzynarodowej. 3. Struktura Rada UE nie ma stałych członków. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu rożnych konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany - Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ | 1. Siedziba Luksemburg 2. Kompetencje wykładnia prawa (orzeczenia w trybie prejudycjalnym). Egzekwowanie prawa (postępowania w sprawie uchybienia) - sprawy wnoszone przeciwko rządom krajów UE w związku z nieprzestrzeganiem prawa UE. Unieważnianie aktów prawnych UE (skargi o unieważnienie). Zapewnianie podejmowania działań przez UE (skargi w sprawie bezczynności). Skargi na instytucje UE (roszczenia o odszkodowanie). 2. Kompetencje Przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków UE Kontroluje każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE EUROPEJSKI TRYBUNAL OBRACHUNKOWY 1. Siedziba: Luksemburg W sprawozdaniach z kontroli, przekazywanych Komisji i rządom krajowym, zamieszcza ustalenia i zalecenia Informuje Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalnośćieszcza ustalenia i zalecenia Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE coroczne sprawozdanie, które Parlament analizuje przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu przez Komisję. Wydaje również specjalistyczne opinie dla instytucji UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i rozliczania ich wobec obywateli. 3. Struktura Trybunał Sprawiedliwości obejmuje trzy organy sadowe: Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami. Publikuje również opinie w sprawie projektów aktów prawnych mających wpływ na zarządzanie finansami UE Sąd, który orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych. Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE na odnawialną sześcioletnią kadencję. 3. Struktura Członkowie są mianowani przez Rade, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, na sześcioletnią odnawialną kadencję, wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnia (również odnawialna) kadencję. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 1. Siedziba Frankfurt nad Menem 2. Kompetencje Zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE. EBC ustala stopy procentowe dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym w krajach strefy euro. Zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedażą lub zakupem walut, aby utrzymać równowagę kursów wymiany. Pomaga organom krajowym w sprawowaniu nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego. Zezwala krajom strefy euro na emisję banknotów euro. Monitoruje trendy cenowe i ocenia związane z nimi ryzyko dla stabilności cen. 3. Struktura Posiada trzy organy decyzyjne: Rada Prezesów - główny organ decyzyjny (Zarząd i prezesi banków centralnych krajów strefy euro). Zarząd - nadzoruje bieżące zarządzanie EBC (prezes, wiceprezes oraz 4 członków mianowanych na ośmioletnią kadencję przez szefów państw strefy euro). Rada Ogólna - wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC (prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE).