WOS /

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej

 KOMISJA EUROPEJSKA
1.Siedziba:
Bruksela
3. Struktura
Zespół 27 (tzw. kolegium)
komisarzy, po jednym z każdego
kraju UE.
Polski Komisar Janu

Organy Unii Europejskiej

user profile picture

Dominika

974 Obserwujących

41

Udostępnij

Zapisz

Notatka o organach Unii Europejskiej

 

1/2

Notatka

KOMISJA EUROPEJSKA 1.Siedziba: Bruksela 3. Struktura Zespół 27 (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Polski Komisar Janusz Wojciechowski RADA EUROPEJSKA 1.Siedziba: Bruksela 2. Kompetencje 1. Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE. 2. Zajmuje się rozwiązywaniem kwestii, których nie można było załatwić na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej. 2. Kompetencje 1. Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE. RADA UNII EUROPEJSKIEJ 1. Siedziba Bruksela 2. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. 3. Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE. 4. Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę. 5. Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod okiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 6. Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich. 3. Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 4. Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w EBC i Komisji. 7. KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy humanitarnej. 8. W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe. 5. Może wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego konkretnej kwestii. 6. Może przekazać daną kwestię do Rady UE. 2. Kompetencje Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską. Koordynuje politykę krajów UE. Określa...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej. Podpisuje umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, budżet UE. 3. Struktura W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, który również im przewodniczy i który wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona). Do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie Unii na arenie międzynarodowej. 3. Struktura Rada UE nie ma stałych członków. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu rożnych konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany - Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ 1. Siedziba Luksemburg COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 2. Kompetencje Wykładnia prawa (orzeczenia w trybie prejudycjalnym). Egzekwowanie prawa (postępowania w sprawie uchybienia) - sprawy wnoszone przeciwko rządom krajów UE w związku z nieprzestrzeganiem prawa UE. Unieważnianie aktów prawnych UE (skargi o unieważnienie). Zapewnianie podejmowania działań przez UE (skargi w sprawie bezczynności). Skargi na instytucje UE (roszczenia o odszkodowanie). 1. Siedziba: Luksemburg 2. Kompetencje Przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków UE EUROPEJSKI TRYBUNAL OBRACHUNKOWY Kontroluje każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE W sprawozdaniach z kontroli, przekazywanych Komisji i rządom krajowym, zamieszcza ustalenia i zalecenia Informuje Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalnośćieszcza ustalenia i zalecenia Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE coroczne sprawozdanie, które Parlament analizuje przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu przez Komisję. Wydaje również specjalistyczne opinie dla instytucji UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i rozliczania ich wobec obywateli. 3. Struktura Trybunał Sprawiedliwości obejmuje trzy organy sadowe: Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami. Publikuje również opinie w sprawie projektów aktów prawnych mających wpływ na zarządzanie finansami UE Sąd, który orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych. Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE na odnawialną sześcioletnią kadencję. 3. Struktura Członkowie są mianowani przez Radę, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, na sześcioletnią odnawialną kadencję, wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 1. Siedziba Frankfurt nad Menem 2. Kompetencje Zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE. EBC ustala stopy procentowe dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym w krajach strefy euro. Zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedażą lub zakupem walut, aby utrzymać równowagę kursów wymiany. Pomaga organom krajowym w sprawowaniu nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego. Zezwala krajom strefy euro na emisję banknotów euro. Monitoruje trendy cenowe i ocenia związane z nimi ryzyko dla stabilności cen. 3. Struktura Posiada trzy organy decyzyjne: Rada Prezesów główny organ decyzyjny (Zarząd i prezesi banków centralnych krajów strefy euro). Zarząd - nadzoruje bieżące zarządzanie EBC (prezes, wiceprezes oraz 4 członków mianowanych na ośmioletnią kadencję przez szefów państw strefy euro). Rada Ogólna - wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC (prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE).