Biologia /

Korzeń

Korzeń

 KORZEN
Czym jest korzeń ?
llorień to wegetatywny organ występujący u większości roślin lądowych i wtórnie wodnych. Służy on do:
pobierania

Korzeń

A

Aleksandra

2 Followers

43

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze informacje o korzeniu jako organie wegetatywnym

 

1/2

Notatka

KORZEN Czym jest korzeń ? llorień to wegetatywny organ występujący u większości roślin lądowych i wtórnie wodnych. Służy on do: pobierania wody i soli mineralnych z podioia → Utilymywania rośliny w podłożu. system palowy ● · charakterystyczny dla roślin nagoralikowych i dwuliściennych •korien główny wegetatywne ortenيا - uonenie boczne Organy roślin - Todygo - liść Uoneń rozwijający się z zawiqlua honeniowego zarodua, nosi nazwę konenia głównego. W trakcie rawoju moie on wytwariać worenie boczne. U wielu gatunków roślin horień główny wcześnie priestoje vosnąć lub zupeinie zanika. Jego funucje priejmują wtedy horenie priybyszowe, wyrastające z organów pędowych. Systemy honeniowe generatywne system wiązkowy charakterystyany dla paprotników i roślin jednoliściennych * uorienie przybyszowe * Uonenie priybyslowe to horienie nie powstałe 2 wawiqli horenia, lecz na liściu lub łodydie. Zróżnicowanie systemów korzeniowych u roślin lądowych jest wyrazem adaptacji do warunków Środowiska i stuiy optymalnemu wylorystaniu różnie rozmieszczonych w podioin wasobów wody. Typowy dla systemu palowego konień główny z wyrastającymi z niego niezbyt licznymi horeniami bocnymi sięga zwykle po wodę głęboko w glebę. Liczne, ale urótuie horenie systemu wiązkowego pobierają duie ilości wody ze stosunkowo vienwiej górnej warstwy gleby. Budowa morfologiczna orienia W budowie horienia wyróżnia się uilua stref, formujących się kolejno w clasie jego wzrostu. Są to: Strefa podziałów komórkowych, stref wydłużania, strefa włośnikowa, strefa horieni bocznych. Strefa podiałów homórkowych znajduje się w części wierzchołkwwej korenia. Jest zbudowana 2 homórek, które priez cafe iycie rośliny zachowują zdolność dzielenia się. Tworlq one merystem wierzchołkowy (stoiel wirostu honenia)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

horenia. Jego intensywnie duelque się komórki powodują wzrost homienia i dają pouqtell wszysthim innym thankom tego organu. Delikatne uomorui merystemu wierzchołkowego so ouryte clapeczka chroniqu je pred mechanicznymi uszkodzeniami preciskanice się rosnącego wonienia między ciastuami gleby. Czapeczka jest zbudowana 2 w czasie komóreu mięuiszowych, których zewnętrinie warstwy w miarę wirostu horenia ulegają zniszczeniu, a od strony merystemu wierichołkowego nieustannie tworlą się nowe. Strefa wydiviania (strefa elongacyjna) występuje powyżej strefy podziałów komórkowych. Jej homorui utracily zdolność do podziału, mogą jednali szybko rosnąć, wydłviać się i osiągać rozmiary właściwe dla postaci dojnałej. W strefie tej następuje najsilniejszy wzrost horienia na długość. Strefa włośnikowa Istrefa różnicowania) - występują ponad strefa wydíviania. Jej komórui różnicują się, osiągając zdolność do pełnienia oureślonych funkcji. W strefie tej moina 22obserwować wszystwie ostatecznie wykształcone pierwotne thanki stałe decydujące o budowie pierwotnej horenia. U wszystwich roślin naczyniowych korenie o budowie pierwotnej mają podobny jutad thaneu. Najbardziej zewnętrinie połoiona jest pierwotna tuanya ourywająca korzeń - ryzoderma. Wytwaria ona charakterystyczne wyrostki (wiośniui), osiągające do kilku milimetrów długości, odpowiedzialne za pobieranie wody 2 solami mineralnymi, a priede wszystkim znacznie zwięleswique powierzchnię chłonną korenia. Włośniki sq delikatne i żyją krótko, 10-20 dni. W miarę zamierania Starych w młodszej części wolenia nad strefa wydiviania powstają nowe. W ten sposób podczas wzrostu horienia strefa włośnikowa stopniowo się priesuwa. Strefa woreni baznych (strefa wyrośnięta) - rozpoczyna się ponad strefa włośnikową. Jest najdivisia i najbardziej masywna ze wskysthich stref horlenia. Utrzymuje ona roślinę w podioice i priewodzi wodę 2 solami mineralnymi ze strefy włośnikowej do Todygi. W tej strefie wyrastają norienie boune, au wielu roślin następuje przywost na grubość. Stoieu wzrostu Strefa horieni bocznych Strefa wiośnikowa Strefa wydiviania i różnicowania się komóvel } strefa podziałów komórkowych napenua Budowa pierwotna uonenia - budowa anatomiczna (przewój przez strefę włośnikowa *Regulaya priepływu H₂O w popneu horenia! priez endodermę polega na priepływie wody do drewna priez komórki priepustowe когн 4₂0* wiqui przewodique - miejsca, w których są zgrupowane thanui priewoduce. 2 €89 مباراد whorne drewno wtórne D •felogen horen H₂O* > feloderma } KORKOWI włośnice ryzoderma COWICA hora pierwotna lutworona 2 uomóreu mięlisku) W horieniu występują tzw. wiqli proste, rioione albo z elementów łyka, albo 2 elementów drewna. Mają one 1 rodzaj priewodzonych substancji. Wiązui drewna sq ułożone napriemiennie z wiązkami łyka. (śródshornia) endoderma → Kora pierwotna -wypeinia puste priestrzenie, będzie zanikać w budowie wtórnej. •Endoderma - reguluje priepływ wody w popriele lorienia, od włośników do thanel priewodzących. → Perycylil - odpowiada za twortenie się koreni bocznych, a u vślin, utórych korenie priyrastają na grubosi, równiei za wytwarianie felogenu oral odcinków kambium. Perycylul to zazwyczaj pojedyncza warstwa komórele miękeiszowych, które zachowały zdolność do podziałów. zgrubienia tzw. pusemua Caspary'egc Budowa wtórna korenia Przyrost horenia na grubość, powszechny u voślin nagonasiennych i dwulisciennych, a więc i jego budowa wtórna to wyniu działania kambium i felogenu. Oba rodzaje merystemów wtórnych wywodzą się z thaneli walca osiowego. • peryuyul (okolnica) drewno pierwotne MERYSTEMY WTÓRNE : powstały z komóreu, które odzyskały zdolność do duelenia się. Odpowiadają za priyvost wtórny rośliny, priyrost na grubość. •hambium. Tyko pierwotne walec osiowy ↓ znajdują się w nim pierwotne Hanu prewo daque: • drewno pierwotne • Tyko pierwotne budowa pierwotna korenia pieriuen felogenu ↳w wyniku jego poduiaiu powstaje horen (na zewnątn) i feloderma (do wewnątrz) مارا wtórne •drewno pierwotne -Tyho pierwotnie pama bambium- utworzone z komóreu miquiszowych walca osiowego, utóre częściowo pochod wom. perycyllu i odzysusiy wolność do dzielenia się to •piersień kambium drewno wtórne drewno pierwotne. •drewno whorne. kambium •łyho wtórne, "Tyho pierwotne. felogen perycyul репусуще 00 ☆ wiqiui przewodiace vioione sq NAPRZEMIANLEGLE rywderma endoderma -perycyll •falisty pierscień lambium репусуще feloderma KORKO- felogen WICA horel Modyfikacje uoneni U niektórych wślin w zależności od jej potrieb, srodowiska życia, występują modyfikacje korzenia. Mogą być to worzenie: •Spichrzowe - grube i mięsiste korenie magazynujące w komórkach miquisze spichrzowego substancje zapasowe, głównie surobia. Występują priede wszystlim u roślin diuletnich", m.in. marchwi, burala, rodkiewki, pietruszki. Umożliwiają roślinie przetrwanie zimy oraz wzrost i rozwój jej organów nadziemnych wiosną. * Rośliny dwuletnie: w 1 row/sezonie wegetatywnym wiełtują (wytwarwają wonen, Todygę, liść). Aby prietrwać imę gromadw substancje zapasowe w korzeniu, 2 których na następny rou worrystają do uwitnięcia. 2 podponowe - wonenie przybyszowe wyrastające z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią i ukośnie wrastające w podłoże. Ich główna funkcja polega na dodatkowym stabilizowaniu rośliny (np. wwwrydzy). Występują u vślin o niezbyt głębokim systemie korzeniowym, rosnquych w griqshim podłoiu, np. v mangrowców, figowców, namorzynów. U • czepne - cienie konienie przytwierdzające rośliny do podpór, którymi w naturalnym środowisku sa cięsto pnie i gaięzie driew, swały. Występują u epifitów i pnączy, np. bluszczer. 0 • oddechowe (pneumatofory) - pionowe, wyrastające 2 gleby odgaiguienia podziemnego systemu orieniowego, sivique do pobierania tlenu i dostarczania go do woneni podziemnych. Występują u voślin voinquych w ciepłym klimacie na terenach podmokłych, bagnistych, np. u (ypyiniua błotnego. U powietrzne-korenie swobodnie zwisające w powietru, wchłaniające wodę deszczową lub zawartą w Powietruu parę wodną. Do tego celu síviy im welamen, wielowarstwowa skórka zbudowana z martwych komórel otoczonych polowatymi ścianami. Konenie powietrine występują u epifitów, czyli roślin porastających inne vośliny, np. u niektórych gatunków storczyków. • Wurczliwe - korenie mające zdolność suracania swych górnych części, dzięki czemu wciągają roślinę głębiej w glebę. Występują u voślin tworlquych formy prietrwalniliowe w postaci cebul. U •Ssawui (haustoria) - korenie wrastające do thaneh rośliny tywicielskiej. Służą do pobierania wody & solami mineralnymi (r.półpasożytnicze) i (lub) asymilatów (r. pasożytnice, np. uanianka). Występują u wilin pasożytniczych i półpasożytniczych, np. u jemioły. wrastająca ssawua Dlaczego jemiola to półpasożyt. Jemioła to póipasoiyt, poniewai opwa ssawell, utore univaja do iysiciela pobiewiąc z niego wodę 7 solami mineralnymi, posiada zielone cięśù prieprowadzajque fotosyntelę, dzięui cemu wytwaria asymilaty. Dlaczego uanianka to pajoiyt- Kanianka to pasoigt, bo opsa ssaven nie prieprowadia fotosyntezy, na sluiten tego, ie jest berzieleniowa o ograniclonych liściach. bukoy honeniowe u datii-sq formami prietrwalnikowymi dalii, gromadzą materiały zapasowe, umoiliwiają vormnaianie wegetatywne.

Biologia /

Korzeń

A

Aleksandra

2 Followers

 KORZEN
Czym jest korzeń ?
llorień to wegetatywny organ występujący u większości roślin lądowych i wtórnie wodnych. Służy on do:
pobierania

Otwórz

Najważniejsze informacje o korzeniu jako organie wegetatywnym

Podobne notatki
Know Korzeń- Budowa i funkcje  thumbnail

9

212

Korzeń- Budowa i funkcje

Budowa i funkcje korzenia,modyfikacje, przekrój poprzeczny , budowa wtórna i pierwotna matura poziom rozszerzony

Know Budowa i funkcje tkanki okrywającej  thumbnail

13

16

Budowa i funkcje tkanki okrywającej

Notatka z budowy i funkcji tkanki okrywającej

Know organy wegetatywne- korzeń, łodyga, liść  thumbnail

4

47

organy wegetatywne- korzeń, łodyga, liść

korzeń,pęd,liście,

Know Korzeń- organ podziemny rośliny  thumbnail

18

157

Korzeń- organ podziemny rośliny

Notatka z korzenia

Know korzeń-organ podziemny rośliny thumbnail

26

278

korzeń-organ podziemny rośliny

rozdział 3.5 roślinek nieszczęsnych

Know Korzeń thumbnail

7

175

Korzeń

Biologia rozszerzona, klasa 2 / maturalna

KORZEN Czym jest korzeń ? llorień to wegetatywny organ występujący u większości roślin lądowych i wtórnie wodnych. Służy on do: pobierania wody i soli mineralnych z podioia → Utilymywania rośliny w podłożu. system palowy ● · charakterystyczny dla roślin nagoralikowych i dwuliściennych •korien główny wegetatywne ortenيا - uonenie boczne Organy roślin - Todygo - liść Uoneń rozwijający się z zawiqlua honeniowego zarodua, nosi nazwę konenia głównego. W trakcie rawoju moie on wytwariać worenie boczne. U wielu gatunków roślin horień główny wcześnie priestoje vosnąć lub zupeinie zanika. Jego funucje priejmują wtedy horenie priybyszowe, wyrastające z organów pędowych. Systemy honeniowe generatywne system wiązkowy charakterystyany dla paprotników i roślin jednoliściennych * uorienie przybyszowe * Uonenie priybyslowe to horienie nie powstałe 2 wawiqli horenia, lecz na liściu lub łodydie. Zróżnicowanie systemów korzeniowych u roślin lądowych jest wyrazem adaptacji do warunków Środowiska i stuiy optymalnemu wylorystaniu różnie rozmieszczonych w podioin wasobów wody. Typowy dla systemu palowego konień główny z wyrastającymi z niego niezbyt licznymi horeniami bocnymi sięga zwykle po wodę głęboko w glebę. Liczne, ale urótuie horenie systemu wiązkowego pobierają duie ilości wody ze stosunkowo vienwiej górnej warstwy gleby. Budowa morfologiczna orienia W budowie horienia wyróżnia się uilua stref, formujących się kolejno w clasie jego wzrostu. Są to: Strefa podziałów komórkowych, stref wydłużania, strefa włośnikowa, strefa horieni bocznych. Strefa podiałów homórkowych znajduje się w części wierzchołkwwej korenia. Jest zbudowana 2 homórek, które priez cafe iycie rośliny zachowują zdolność dzielenia się. Tworlq one merystem wierzchołkowy (stoiel wirostu honenia)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

horenia. Jego intensywnie duelque się komórki powodują wzrost homienia i dają pouqtell wszysthim innym thankom tego organu. Delikatne uomorui merystemu wierzchołkowego so ouryte clapeczka chroniqu je pred mechanicznymi uszkodzeniami preciskanice się rosnącego wonienia między ciastuami gleby. Czapeczka jest zbudowana 2 w czasie komóreu mięuiszowych, których zewnętrinie warstwy w miarę wirostu horenia ulegają zniszczeniu, a od strony merystemu wierichołkowego nieustannie tworlą się nowe. Strefa wydiviania (strefa elongacyjna) występuje powyżej strefy podziałów komórkowych. Jej homorui utracily zdolność do podziału, mogą jednali szybko rosnąć, wydłviać się i osiągać rozmiary właściwe dla postaci dojnałej. W strefie tej następuje najsilniejszy wzrost horienia na długość. Strefa włośnikowa Istrefa różnicowania) - występują ponad strefa wydíviania. Jej komórui różnicują się, osiągając zdolność do pełnienia oureślonych funkcji. W strefie tej moina 22obserwować wszystwie ostatecznie wykształcone pierwotne thanki stałe decydujące o budowie pierwotnej horenia. U wszystwich roślin naczyniowych korenie o budowie pierwotnej mają podobny jutad thaneu. Najbardziej zewnętrinie połoiona jest pierwotna tuanya ourywająca korzeń - ryzoderma. Wytwaria ona charakterystyczne wyrostki (wiośniui), osiągające do kilku milimetrów długości, odpowiedzialne za pobieranie wody 2 solami mineralnymi, a priede wszystkim znacznie zwięleswique powierzchnię chłonną korenia. Włośniki sq delikatne i żyją krótko, 10-20 dni. W miarę zamierania Starych w młodszej części wolenia nad strefa wydiviania powstają nowe. W ten sposób podczas wzrostu horienia strefa włośnikowa stopniowo się priesuwa. Strefa woreni baznych (strefa wyrośnięta) - rozpoczyna się ponad strefa włośnikową. Jest najdivisia i najbardziej masywna ze wskysthich stref horlenia. Utrzymuje ona roślinę w podioice i priewodzi wodę 2 solami mineralnymi ze strefy włośnikowej do Todygi. W tej strefie wyrastają norienie boune, au wielu roślin następuje przywost na grubość. Stoieu wzrostu Strefa horieni bocznych Strefa wiośnikowa Strefa wydiviania i różnicowania się komóvel } strefa podziałów komórkowych napenua Budowa pierwotna uonenia - budowa anatomiczna (przewój przez strefę włośnikowa *Regulaya priepływu H₂O w popneu horenia! priez endodermę polega na priepływie wody do drewna priez komórki priepustowe когн 4₂0* wiqui przewodique - miejsca, w których są zgrupowane thanui priewoduce. 2 €89 مباراد whorne drewno wtórne D •felogen horen H₂O* > feloderma } KORKOWI włośnice ryzoderma COWICA hora pierwotna lutworona 2 uomóreu mięlisku) W horieniu występują tzw. wiqli proste, rioione albo z elementów łyka, albo 2 elementów drewna. Mają one 1 rodzaj priewodzonych substancji. Wiązui drewna sq ułożone napriemiennie z wiązkami łyka. (śródshornia) endoderma → Kora pierwotna -wypeinia puste priestrzenie, będzie zanikać w budowie wtórnej. •Endoderma - reguluje priepływ wody w popriele lorienia, od włośników do thanel priewodzących. → Perycylil - odpowiada za twortenie się koreni bocznych, a u vślin, utórych korenie priyrastają na grubosi, równiei za wytwarianie felogenu oral odcinków kambium. Perycylul to zazwyczaj pojedyncza warstwa komórele miękeiszowych, które zachowały zdolność do podziałów. zgrubienia tzw. pusemua Caspary'egc Budowa wtórna korenia Przyrost horenia na grubość, powszechny u voślin nagonasiennych i dwulisciennych, a więc i jego budowa wtórna to wyniu działania kambium i felogenu. Oba rodzaje merystemów wtórnych wywodzą się z thaneli walca osiowego. • peryuyul (okolnica) drewno pierwotne MERYSTEMY WTÓRNE : powstały z komóreu, które odzyskały zdolność do duelenia się. Odpowiadają za priyvost wtórny rośliny, priyrost na grubość. •hambium. Tyko pierwotne walec osiowy ↓ znajdują się w nim pierwotne Hanu prewo daque: • drewno pierwotne • Tyko pierwotne budowa pierwotna korenia pieriuen felogenu ↳w wyniku jego poduiaiu powstaje horen (na zewnątn) i feloderma (do wewnątrz) مارا wtórne •drewno pierwotne -Tyho pierwotnie pama bambium- utworzone z komóreu miquiszowych walca osiowego, utóre częściowo pochod wom. perycyllu i odzysusiy wolność do dzielenia się to •piersień kambium drewno wtórne drewno pierwotne. •drewno whorne. kambium •łyho wtórne, "Tyho pierwotne. felogen perycyul репусуще 00 ☆ wiqiui przewodiace vioione sq NAPRZEMIANLEGLE rywderma endoderma -perycyll •falisty pierscień lambium репусуще feloderma KORKO- felogen WICA horel Modyfikacje uoneni U niektórych wślin w zależności od jej potrieb, srodowiska życia, występują modyfikacje korzenia. Mogą być to worzenie: •Spichrzowe - grube i mięsiste korenie magazynujące w komórkach miquisze spichrzowego substancje zapasowe, głównie surobia. Występują priede wszystlim u roślin diuletnich", m.in. marchwi, burala, rodkiewki, pietruszki. Umożliwiają roślinie przetrwanie zimy oraz wzrost i rozwój jej organów nadziemnych wiosną. * Rośliny dwuletnie: w 1 row/sezonie wegetatywnym wiełtują (wytwarwają wonen, Todygę, liść). Aby prietrwać imę gromadw substancje zapasowe w korzeniu, 2 których na następny rou worrystają do uwitnięcia. 2 podponowe - wonenie przybyszowe wyrastające z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią i ukośnie wrastające w podłoże. Ich główna funkcja polega na dodatkowym stabilizowaniu rośliny (np. wwwrydzy). Występują u vślin o niezbyt głębokim systemie korzeniowym, rosnquych w griqshim podłoiu, np. v mangrowców, figowców, namorzynów. U • czepne - cienie konienie przytwierdzające rośliny do podpór, którymi w naturalnym środowisku sa cięsto pnie i gaięzie driew, swały. Występują u epifitów i pnączy, np. bluszczer. 0 • oddechowe (pneumatofory) - pionowe, wyrastające 2 gleby odgaiguienia podziemnego systemu orieniowego, sivique do pobierania tlenu i dostarczania go do woneni podziemnych. Występują u voślin voinquych w ciepłym klimacie na terenach podmokłych, bagnistych, np. u (ypyiniua błotnego. U powietrzne-korenie swobodnie zwisające w powietru, wchłaniające wodę deszczową lub zawartą w Powietruu parę wodną. Do tego celu síviy im welamen, wielowarstwowa skórka zbudowana z martwych komórel otoczonych polowatymi ścianami. Konenie powietrine występują u epifitów, czyli roślin porastających inne vośliny, np. u niektórych gatunków storczyków. • Wurczliwe - korenie mające zdolność suracania swych górnych części, dzięki czemu wciągają roślinę głębiej w glebę. Występują u voślin tworlquych formy prietrwalniliowe w postaci cebul. U •Ssawui (haustoria) - korenie wrastające do thaneh rośliny tywicielskiej. Służą do pobierania wody & solami mineralnymi (r.półpasożytnicze) i (lub) asymilatów (r. pasożytnice, np. uanianka). Występują u wilin pasożytniczych i półpasożytniczych, np. u jemioły. wrastająca ssawua Dlaczego jemiola to półpasożyt. Jemioła to póipasoiyt, poniewai opwa ssawell, utore univaja do iysiciela pobiewiąc z niego wodę 7 solami mineralnymi, posiada zielone cięśù prieprowadzajque fotosyntelę, dzięui cemu wytwaria asymilaty. Dlaczego uanianka to pajoiyt- Kanianka to pasoigt, bo opsa ssaven nie prieprowadia fotosyntezy, na sluiten tego, ie jest berzieleniowa o ograniclonych liściach. bukoy honeniowe u datii-sq formami prietrwalnikowymi dalii, gromadzą materiały zapasowe, umoiliwiają vormnaianie wegetatywne.