Biologia /

protisty

protisty

 pryktad prostych organizmów eukariotycznych.
1. protisty.
O
O
zwierzęce
geybopodobne
2. organizacja ciała
• jednokomórtowe
kolonijne
wielok

protisty

user profile picture

Karina Fiłatowa

53 Obserwujących

24

Udostępnij

Zapisz

budowa, podział, czynności życiowe protistów i typy zapłodnień

 

2

Notatka

pryktad prostych organizmów eukariotycznych. 1. protisty. O O zwierzęce geybopodobne 2. organizacja ciała • jednokomórtowe kolonijne wielokomortowe 0 0 O O 3. pokrycie ciata błona ściana komórkowa O roślino-podobne O komórczaki komórka z wieloma jądrami. nitionate nibytkankowe (plektenchymatyczne) tkankowe 4. ruch. O pseudopodialny undulipodialny 5. pelikula biatkowa powtoka znajdująca się pod brona, komórkowa niektórych protistów. nadaje komórce wytrzymałość i giętkość. alwedle - pęcherzyki zawierające celulozowe płytki, biatka obronne lub toksyny paraliżujące ofiare, alveola pelikula petzakomaty poprez Ręski i nici blona komórkowa trichocysta (ciata obronne) rzęska Królestwo protistów 6. protisty jednokomórkowe formy nieruchome - koloidalne formy obdarone zdolnością, ruchu 7. O komórki form koloidalnych okrywa otona komórkowa oraz sztywna ściana komorkowa komórki pelzaków są, otoczone wyłącznie bloną komórkową dzięki czemu mogą, latwo zmieniać kształt i wytwarzać wypustki cytoplazmatyczne (nibynóżki), które umożliwiają ruch peizakowaty komórki wiciowców są otoczone bloną, komórkowa, i pelikulay, przez co zachowują staty kształt. Ich narądami ruchu są długie wici komórki oręsków są otoczone broną komórkową i pelikula, która zapewnia im staly ksztatt. Ich narądami ruchu są krótkie, liczne ręski formy kolonijne zespoły komórek potoczonych za pomocą, ścian komórkowych lub galaretowatych otoczek powstajou w wyniku nierozdzielenia się komórek potomnych po podziale komórki maciezystej O utatwia unoszenie się na wodzie chroni przed atakiem drapieżników 8. protisty wielokomórkowe ma postać plechy, jest słabo zróżnicowane wo niezróżnicowane na Hanki. nie można wyodrębnić w nim organów. rodzaje plech : O petzaki, wiciowce, orzęski komórczakowe O nitkowate nibyttankowe Hankowe plecha wegetatywny ciag organizmów bezpiciowy dużo wielojądrowych komórek nici zbudowane z długich ciągów komórek wielokominkowe, ciasnosplątane nici (nibyttanka) tanti twórcze i miękiszowe 1. rozmnażanie protistów aplanospory (nie ruchliwe) bezpicione brak zróżnicowania genetycznego podział komórki fragmentacja plechy mitospory (zarodniki) O postać traficzna (życiowa) – taka, która się dzieli, odżywia itp u gatunków jednokomórkowych zachodzi rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki macierzystej na dwie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

komórki potomne u gatunków wielokomórkowych odbywa się przez: I. mitospory zawodniki wytwaane na drodze mitozy. O zoospory (ruchliwe) O O plecha zostaje rozerwana na z których nowe organizmy 2. przemiana faz jądrowych u protistów zwierzęcych u organizmów rozmnażających się płciowo występuje premiana faz jądrowych. picione zróżnicowane genetycznie z udziałem gamet powstających podczas mejozy diplofaza haplofaza czynności życiowe protistów s fragmentację plechy fragmenty w wyniku regeneracji odtwarzają się zapłodnienie mejoza→→→→→ gamety → zygota. diplonty (diploidalne) podwojny zestaw chromosomów. haplonty (haploidalne) pojedyńczy zestaw chromosomów komórka rozmnaża się bezpiciono mejoza pozapłodnieniowa (zygota się dzieli). droga powrotna do postaci haploidalnej zróżnicowanie materiatu genetycznego premiana faz jadrowych z przewaga, fazy haploidalnej występuje u haplontów. komórki takich protistów przekształcają się w gamety ze sobą, w procesie zapłodnienia. W efekcie powstaje diploidalna zygota, Łączą która dzieli się mejotycznie. mejoza zachodząca bespośrednio po zapłodnieniu nosi nazwę mejozy postgamicznej mejoza gameta hapiofara gamety in haploidalna postać troficzna An zapłodnienie diplofaza 2n zygota zapłodnienie mejozą zygota 2n premiana faz jadrowych 2 распада fazy diploidalnej występuje u diplontów. komórki takich protistów wytwarzają na drodze mejozy haploidalne gamety w wyniku zapłodnienia powstaje diploidalna zygota, któna. przekształca się w dojeatego osobnika. mejoza, która prowadzi do wytworzenia gamet nosi nazwę mejozy pregamicznej 3. przemiana faz jądrowych uprotistów roślinopodobnych przemiana pokoleń - regularne następowanie po sobie. pokolenia rozmnażającego się za pomocą mejospor - sporofitu. -i pokolenia rozmnażającego się za pomocą, gamet gametofitu.gamety powstajou w gametangiach plemnie powstawanie gamet męskich legnie powstawanie żeńskich gamet mejospory-haploidalne zawodniki - tworzą się w zarodniach mejospory kietkują w gametofity, nie odtwarają, więc składu genetycznego organizmu rodzicielskiego - sporofitu. typy premian pokoleń: O izomorficzna pokolenia gametofitu i sporofitu są do siebie podobne O heteromorficzno pokolenia gametofitu i sporofitu różnia się od siebie 4. typy zapłodnienia izogamia typy zapłodnienia anizogamia oogamia" gamety męska i żeńska gamety męskai żeńska mają, maja, zdolność ruchu i zdolność ruchu ale różnią, sa morfologicznie jednakowe się wielkością. gameta zeriska jest większa, a męska mniejsza : gameta żeńska jest większa i nie ma zdolności ruchu. gameta męska jest mniejsza ma zdolność ruchu sporofit gamety In zapłodnienie gamety In gametofit in mejospory In mejospory mejoza zapłodnienie mejoza gametofit żeński zygota 2n diploidalna postać traficzna zygota 2n sporofit 2n gameta żeńska zapłodnienie zygota gametofit męski → gameta męska. 1. choroby wywotywane przez pasożytnicze protisty. 0 śpiączka afrykańska malaria kęsistkowica świdrowiec lambioza toksoplazmoza czerwonka petzakowała 2. cykl rozhojony zarodźca malami żywiciel pośredni żywiciel ostateczny protisty pasożytnicze taki, w którym pasożył rozmnaża się bezpłciowo taki, w którym pasożył rozmnaża się piciano żywicielem ostatatecznym malarii jest komar (samica) żywicielem pośrednim malarii jest człowiek sporozoity formy inwazyjne w ślinie 3. koniugacja Oresków • dwa rodzaje jąder makronukleus mikronukleus postgamiczna mejoza? koniugagja