Język polski /

panstwo platon

panstwo platon

 денега
Państwo" jest dziełem Platona, jednego z największych myślicieli stawżytności, twórcy teovii idei. Przedstawił on w swoim utworze
ob

panstwo platon

user profile picture

Karolina Jaźwińska

38 Obserwujących

38

Udostępnij

Zapisz

notatka z panstwa platona

 

4/1

Notatka

денега Państwo" jest dziełem Platona, jednego z największych myślicieli stawżytności, twórcy teovii idei. Przedstawił on w swoim utworze obwraz państwa idealuego, utopijnego - wymyślonego społeczeństwa i wzorcowego systemu nządów. Bodźcem do napisania Państwa" stała się historia nauczyciela Platona, Sokratesa. Słynny grecki filozof navaził się ówczesnej władzy i w wyniku krzywdzących oskarżeń i niesprawiedliwego procesu został skazany na śmiers. Platon uznał ten wyrok za kompromitację demokracji ateriskiej. Dlatego w swoim vtwone postanowił wyjaśnić, jak powinno wyglądać państwo sprawiedliwe i dobre zorganizowane. gatunek Państwo " Platona ma forme, dialogu - gatunek ten rozwinął się w starożytności na pogranicu literatury pogranion literatury i filozofi::. Jest to utwor składający się z wypowiedzi dwóch lub kille osób, siviący do tego, by w metaforyony sposób przedstawić określone vacje, poglądy i wóżne punkty widzenia literacki kompozycja i styl dzieło składa się z 10 PANSTWO PLATON 0 lesing: • • księg: 1-V to próba odpowiedzi na pytanie, czym jest sprawiedliwość, oraz charakterystyka idealnego, utopijnego społeczeństiva. lcsięgi VI-VII zawierają przedstawienie postaci filozofa i zadań filozofii • księgi VIII-X to analiza istniejąných systemów politycznych układ dialogu ma odzwierciedlać potocmną rozmowę - splatają się w nim różnorodne zagadnienia i dygresje. Koncepcje filozoficzne są często przedstawiane w formie przenośni i alvej: (przykładem może być metafora jaskini). Dialog cechuje szczególna umiejętność wytwarzania nastroju, charakteryzowania lozi i sytuacji, wezwania się w sposób mówienia i myślenia bohaterów. tematyka Platon opisał w 1, Paristwie"...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

różne formy rządów i podział społeczeństwa na trzy grupy: strażników (władców-filozofów), pomocników (wojsko): producentów (nzemieślników i solników). Zdaniem autora najbliższe ideału byłoby państwo, w którym władzę sprawowality filozofowie. Platonska teoria państwa została oparta na idei cobra i sprawiedliwości. Czas i miejsce akcji Budacre wskazија, че opisana почтона mogła się odbyć między 451 a 408 r. p.n.e. W dialogu czas i miejsce nie mają jednak znaczenia, ważni są wzmówcy i prezentowane puer nich stanowiska-wyrażane poglądy polityczne i filozoficzne. bohaterowie Sokrates główny uczestnik dialogów, grecki filozof Glaukon Adejmantos puyjaciele Sokratesa, młodzi, wykształceni okazują Sokratesowi szacunek i sympatię, chwalą go i zachęcają do śmiałych wypowiedzi Kefalos 1 człowiek starszy, sympatycracy, inteligentny, ale niezajmujący się filozoficz przedstawiciel dawnych obyczajów wierzeń i Mika samodzielnego myślenia, ale nie namuca innym swojego zdania Trazymach sofista, oponent Solewatesa, ostro atakujący poglądy filozofa najważniejsze problemy neczywistość materialua i świąt idei to najwyższa Metafora jaskini symbolizuje różne przejawy meczywistości: świał widzialny i świat idei. Słońce - które najpierw oślepia - idea cobra. Jak długo człowiek ogranicza się tylko do pomania zmysłowego, jest więźniem, żyje w świecie pozorów, nie zna prawdziwego bytu. Jedynie wyzwolenie z więzów może doprowadzić go do poznania idei dobara i prawdy koncepcja Wdzkiej duszy Rydwan ciągner dwa konie: pierwszy z nich reprezentuje AutoN porównuje ludzką, cluszę do rydwanx, którym kizwuje voum. pożądliwość, pragnienie dób~ doczesnych i przyjemności, dugi zas-chęć wykazania się odwagą i męstwem. U większości Idzi jeden z tych elementów dominuje nad nowmem. W dobrze zorganizowanym społeczeństwie ci, któmy kiewją się pożądliwaścicy, winni się zajmować wytwarzaniem dóber, a ci, który są mężni i odznaczają się śmiałością, powinni strec porządku w państwie. Jednymi i drugimi mają nządzić filowfowie. Idealuc paristivo Utopijine paristwo Platone jest zbudowane na idei clobera i sprawiedliwości. Dobw indywidualne zostało przez filozofa wyeliminowane na ne dobra wspólnego. Obywatele - jak nodrina - powinni dbać o pomyśwość państwa. Wszyscy ludzie zgodnie winni kierować się cnotą i współdziałać, tworząc jeden organizm państwowy. Wszeller indywidratizur musi ·być zwalczany żyak ludzi - poddane ścisłej kontroli życie Rola filozofów " Władcami zdaniem Platona powinni być filozofowie. Oni jako najmądrzejsi wiedzą, czym jest dobro paristwa, dlatego mogą podejmować decyzje w sprawach otyczących wszystkich obywateli. Filozofowie są także cnotliv: i sprawiedliwi, Matego wszyscy wdzi powinni być im poddani. Filozofowie w imię dobra mają prawo sprawować władzę dyktatorską, stosować cenzung, a nawet uciekać się do przemory.