Historia /

Nowe idee polityczne - notatka szczegółowa

Nowe idee polityczne - notatka szczegółowa

 Nowe idee polityczne
Nowe ideologie
W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i
socjalistyczna.
Zmiany po

Nowe idee polityczne - notatka szczegółowa

user profile picture

Urszula Barcikowska

210 Obserwujących

251

Udostępnij

Zapisz

Mam nadzieje że trochę pomogę z tą notatką

 

4/3

Notatka

Nowe idee polityczne Nowe ideologie W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i socjalistyczna. Zmiany polityczne i ekonomiczne zachodzące w Europie w XVIII i na początku XIX w. miały wpływ na ukształtowanie się nowych idei. Epoka oświecenia i Wielka Rewolucja Francuska zmieniły pogląd na temat człowieka i ustroju politycznego. Głoszono hasła wolnościowe i postulowano m.in. zniesienie systemu feudalnego oraz wprowadzenie trójpodziału władzy. ● Liberalizm Liberalizm wyrósł z idei oświeceniowych. Jednym z twórców podstaw liberalizmu był angielski filozof John Locke. W swoich poglądach odwoływał się do nienaruszalności podstawowych praw człowieka i doktryny umowy społecznej. Duży wpływ na dalszy rozwój myśli politycznej miał Karol Monteskiusz - autor koncepcji trójpodziału władzy. Od XVIII w. na znaczeniu w Europie zyskiwała teoria liberalizmu gospodarczego. Jednym z jej teoretyków był Adam Smith, który propagował niczym nieskrępowaną wolność ekonomiczną. W XIX w. znaczącym przedstawicielem liberalizmu był Anglik John Stuart Mill. W swoich poglądach odwoływał się do utylitaryzmu. W czasie rewolucji przemysłowej myśl liberalna była popularna zwłaszcza wśród bogatego mieszczaństwa, czyli burżuazji. Ta grupa miała znaczący wpływ na gospodarkę i dążyła do zwiększenia swojej pozycji politycznej. Cechy liberalizmu: a.wolność wyznania i sumienia, b.równość wszystkich wobec prawa, ● Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do powstania nowej struktury społecznej. Liczną grupą stał się proletariat (robotnicy), który domagał się poprawy swojego losu. ● c. swobodny rozwój człowieka, d. rozdział państwa od Kościoła, e.swoboda gospodarcza, f. nienaruszalność własności prywatnej, g.ograniczona rola państwa. John Stuart Mill dzięki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

swojej żonie stał się zwolennikiem przyznania kobietom takich samych praw, co mężczyznom. Konserwatyzm Konserwatyzm powstał w opozycji do rewolucji francuskiej. Konserwatystami były głównie osoby wywodzące się z arystokracji i szlachty. Dążyły one do przywrócenia lub utrzymania starego porządku. Znanymi przedstawicielami idei konserwatywnej byli m.in. Irlandczyk Edmund Burke, Sabaudczyk Joseph de Maistre i Francuz François Chateaubriand. Ci myśliciele mieli negatywny stosunek do wszelkich rewolucji i gwałtownych zmian, które wtedy zachodziły. • Cechy konserwatyzmu: a. przywiązanie do tradycyjnych wartości (rodzina, ● religia, ojczyzna), b. podział społeczny, c.wolny rynek, d. ingerencja państwa w gospodarkę, e.nienaruszalność własności prywatnej, f.scentralizowane państwo o ustroju monarchicznym, g. władza dla wąskiej grupy społecznej. Nowa Harmonia stworzona przez Roberta Owena w USA w 1825 r. była nieudaną próbą zrealizowania wizji idealnej wspólnoty. Cechy socjalizmu utopijnego: a.sprawiedliwość i równość społeczna, b.wspólnoty produkcyjne, c. poprawienie sytuacji życiowej robotników, d. krytyka kapitalizmu, e. państwo dbające o robotników. Socjalizm utopijny Socjalizm utopijny powstał w XIX w. pod wpływem wykształcenia się nowej grupy społecznej - klasy robotniczej. ● Edmund Burke położył podwaliny pod ideologię konserwatywną. ● Sytuacja robotników w XIX w. była niekorzystna. Pracowali wiele godzin w złych warunkach i niewiele zarabiali. Z tych powodów często wybuchały strajki robotnicze, a nawet wystąpienia zbrojne. Początkowo ruch robotniczy najbardziej rozwijał się w Wielkiej Brytanii. Od 1824 r. w tym kraju stało się możliwe tworzenie związków zawodowych. W latach 1836-1848 działał ruch czartystów. • Trudne położenie robotników starali się poprawić niektórzy członkowie elity (przedsiębiorcy, inteligencja). Pragnęli stworzyć społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i równości – socjalizm utopijny. Koncepcje pierwszych socjalistów uważano za mało realne, czyli utopijne. Próby ich realizacji kończyły się niepowodzeniem. Ważnymi myślicielami socjalizmu utopijnego byli Francuzi Henri de Saint-Simon i Charles Fourier (koncepcja falansteru) oraz Walijczyk Robert Owen - przemysłowiec, który poprawiał warunki życia swoich pracowników. Początki komunizm Początki komunizmu są związane z rozwojem myśli socjalistycznej. Twórcami ideologii komunistycznej byli niemieccy filozofowie Karol Marks i Fryderyk Engels. Wymyśloną teorię określili socjalizmem naukowym. Swoje poglądy przedstawili w wydanym w 1848 r. Manifeście komunistycznym. Zakładali m.in. istnienie ciągłej walki klas na przestrzeni wieków. W XIX w. miał to być spór pomiędzy robotnikami a kapitalistami (posiadacze kapitału, zakładów przemysłowych i ziemi). Cechy komunizmu: a. przeprowadzenie rewolucji robotniczej, b.obalenie kapitalizmu, c.zniesienie własności prywatnej, d. upaństwowienie wszystkich gałęzi gospodarki, e. bezklasowe społeczeństwo, f.równość wszystkich, g.rządy proletariatu. Ważnym dzielem Karola Marksa był Kapitał, w którym skrytykował system kapitalistyczny i opisał swoje tezy ekonomiczne.