1. Rodzina to najstarsza najpowszechniejsza forma życia społecznego, która odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Tworzą ją połączeni węzłem małżeńskim kobieta i mężczyzna, ich potomstwo (dzieci), a w starszym znaczeniu także ogół krewnych obu małżonków. Rodzina jast nazywana podstawową komórka społeczną co, wskazuje na ogromną rolę jaką pełni w każdym społeczeństwie. 2 Tradycyjne funkcje rodziny: -ekonomiczna-zaspokojenie potrzeb materialnych członków rodziny np. pracujący ojciec. -opiekuńczo-zabezpieczająca-opieka nad dziećmi np. niepracująca matka oraz opieka nad osobami w podeszłym wieku i chorymi np. dorosłe dzieci opiekują się starszymi rodzicami. -prokreacyjna-wydane na świat potomstwa. -socjalizacyjna-wychowanie potomstwa. -kulturowa-przekazanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego np.tradycja, zwyczje, język,estetyczne i duchowe przekonania nauka świadomego korzystania z dóbr kultury historii. -stratyfikacja-nadawanie przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom np.w społeczeństwie klasowym. - rekreacyjna-zaspokojenie potrzeby odpoczynku i rozrywki. -seksualne- społecznie akceptowana forma współżycia płciowego małżonków. 3.Rodzaj rodzin: - nuklearna (dwupokoleniowa) - jest to rodzina składająca się z rodziców i dzieci, najczęściej jest to model 2+1 lub 2+2, ma to niemały wpływ na demograficzny obraz kraju i społeczeństwa, wychowaniem dzieci, obok rodziców, wielu przypadkach zajmują się wyspecjalizowane instytucje, takie jak żłobki czy przedszkola, dzieci mieszkają z rodzicami do momentu usamodzielnienia się, wówczas najczęściej się wyprowadzają, nierzadko zostawiając rodziców bez opieki, powstanie tego zjawiska zaowocowało prężnym rozwojem geriatri (leczenie osób starszych), pojawieniem się instytucji zajmujących się osobami starszymi. -tradycyjna (wielopokoleniowa) - jest to rodzina duża obejmująca kilka pokoleń np. dziadków, rodziców i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dzieci, których łączy silna więź emocjonalna, nierzadko jest to rodzina wielodzietna, opiekę nad dziećmi podczas nieobecności rodziców (np. są w pracy) sprawują dziadkowie, ale także pokolenie najstarsze ma zapewnioną ochronę.dominująca rola mężczyzny, jako głowy rodziny, kobieta jest mu podporządkowana, określony zwyczajem podział ról - ojciec pracuje i zdobywa środki do życia, matka zajmuje się domem i wychowaniem dzieci brak rozwodów, małżeństwo zawarto przed Bogiem jest nierozerwalne, rozwód traktowany jest jako ciężki grzech duża rola religii, problemy rodzinne i ewentualna przemoc domowa są lekceważone i ukrywane z uwagi na dobro dzieci chęć niedopuszczenia do rozpadu rodziny, charakterystyczna dla obszarów wiejskich, jest mało mobilna co zmniejsza szansę na współczesnym rynku pracy. -rozszerzona - to typ rodziny, w której rodzice dzieci rozwiedli się i weszli w nowe związki, lecz zdecydowali się wspólnie wychowywać swoje dzieci. -egalitarna- jej powstanie jest wynikiem ewolucji społecznej, nie istnieje typowy i tradycyjny podział obowiązków między kobietę i mężczyznę, władza rodzicielska jest rozdzielona między oboje partnerów, decyzje dotyczące rodziny, czy dzieci są podejmowane przez partnerów wspólnie i na zasadzie demokratycznej, dzięki temu, że takie same prawa mają wszyscy członkowie rodziny, dzieci wychowują się w atmosferze okazywania szacunku i wzajemnego zrozumienia. - rodzina pełna-to para żyjąca z dziećmi lub bez dzieci rodzina niepełna- to jeden rodzic wraz z dziećmi. - rodzina zastępcza - zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom, których blologiczni rodzice z różnych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków. 4. Przejawy kryzysu rodziny: - zanik tradycyjnych funkcji rodziny - dynamiczne zmiany ekonomiczne, współczesny rynek pracy wymusza dużą mobilność społeczeństwa, co nie pozostaje bez wpływu na strukturę i charakter rodziny np. jeden z małżonków pracuje zagranicą, zanik więzi emocjonalnych i kontaktów osobistych w rodzinie wzrost liczby rozwodów spowodowane zdradami małżeńskimi, zanikiem więzi małżeńskich, nasileniem zjawisk patologicznych np. alkoholizm,narkomania, przemoc domowa i seksualna spadek liczby zawieranych małżeństw spowodowany wzrostem popularności związków nieformalnych - konkubinat, żyją na kocią łapę. -spadek dzietności spowodowane emancypacją kobiet (wyzwolenie kobiet), które chcą realizować się nie tylko w rodzinie jako matki ale także zawodowo np. bizneswoman -zwiększenie kosztów wychowania dziecka - rezygnacja z posiadania potomstwa -problem bezpłodności jednego z małżonków 5. Instytucja małżeństwa występuje we wszystkich kręgach kulturowych. W Polsce jest to usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek koblety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. 6. Przeszkody w zawarciu małżeństwa: - wiek- osoba wstępująca w związek małżeński musi ukończyć 18 lat, wyjątkowych sytuacjach (ważny interes społeczny) sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, kobieta uzyskuje w ten sposób pełnoletność -całkowite ubezwłasnowolnienie (pozbawienie zdolności do czynności prawnych) z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego - pozostawanie w innym, ważnym związku małżeńskim - bigamia - pokrewieństwo w linii prostej) (brat-siostra) lub bocznej (siostra cioteczna-brat cioteczny) 7. Typy małżeństw: -monogamiczne- związek jednej kobiety z jednym mężczyzną,dominuje we współczesnym świecie - poligamiczne - związek jednego mężczyzny z wieloma kobletami 8 Pojęcia (paligynia), związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami (poliandria) 8.Pojęcia: -adopcja- przyjęcia do rodziny na podstawie orzeczenia sądu osoby obcej małoletniej, krewnej lub powinowatego -powinowactwo- stosunek rodzinny między małżonkiem a krewnymi współmałżonka - pokrewieństwo związek krwi pomiędzy osobami pochodzącymi od wspólnego przodka -rozwód - rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednej lub obu stron -separacja-uchylenia wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstąpienia w nowy związek -władza rodzicielska- ogół obowiązków i praw przysługujących rodzicom - bigamia - pozostawanie w związku małżeńskim z osobą, która znajduje się w innym ważnym związku małżeńskim, w Polsce jest karalny.

HIT /

Rodzina_notatka z lekcji

user profile picture

Marcelinka Pierniak

13 Followers

 1. Rodzina to najstarsza najpowszechniejsza forma życia społecznego, która odgrywa
znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Tworzą ją połąc

Otwórz

Notatka z HiT-u

1. Rodzina to najstarsza najpowszechniejsza forma życia społecznego, która odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Tworzą ją połączeni węzłem małżeńskim kobieta i mężczyzna, ich potomstwo (dzieci), a w starszym znaczeniu także ogół krewnych obu małżonków. Rodzina jast nazywana podstawową komórka społeczną co, wskazuje na ogromną rolę jaką pełni w każdym społeczeństwie. 2 Tradycyjne funkcje rodziny: -ekonomiczna-zaspokojenie potrzeb materialnych członków rodziny np. pracujący ojciec. -opiekuńczo-zabezpieczająca-opieka nad dziećmi np. niepracująca matka oraz opieka nad osobami w podeszłym wieku i chorymi np. dorosłe dzieci opiekują się starszymi rodzicami. -prokreacyjna-wydane na świat potomstwa. -socjalizacyjna-wychowanie potomstwa. -kulturowa-przekazanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego np.tradycja, zwyczje, język,estetyczne i duchowe przekonania nauka świadomego korzystania z dóbr kultury historii. -stratyfikacja-nadawanie przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom np.w społeczeństwie klasowym. - rekreacyjna-zaspokojenie potrzeby odpoczynku i rozrywki. -seksualne- społecznie akceptowana forma współżycia płciowego małżonków. 3.Rodzaj rodzin: - nuklearna (dwupokoleniowa) - jest to rodzina składająca się z rodziców i dzieci, najczęściej jest to model 2+1 lub 2+2, ma to niemały wpływ na demograficzny obraz kraju i społeczeństwa, wychowaniem dzieci, obok rodziców, wielu przypadkach zajmują się wyspecjalizowane instytucje, takie jak żłobki czy przedszkola, dzieci mieszkają z rodzicami do momentu usamodzielnienia się, wówczas najczęściej się wyprowadzają, nierzadko zostawiając rodziców bez opieki, powstanie tego zjawiska zaowocowało prężnym rozwojem geriatri (leczenie osób starszych), pojawieniem się instytucji zajmujących się osobami starszymi. -tradycyjna (wielopokoleniowa) - jest to rodzina duża obejmująca kilka pokoleń np. dziadków, rodziców i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dzieci, których łączy silna więź emocjonalna, nierzadko jest to rodzina wielodzietna, opiekę nad dziećmi podczas nieobecności rodziców (np. są w pracy) sprawują dziadkowie, ale także pokolenie najstarsze ma zapewnioną ochronę.dominująca rola mężczyzny, jako głowy rodziny, kobieta jest mu podporządkowana, określony zwyczajem podział ról - ojciec pracuje i zdobywa środki do życia, matka zajmuje się domem i wychowaniem dzieci brak rozwodów, małżeństwo zawarto przed Bogiem jest nierozerwalne, rozwód traktowany jest jako ciężki grzech duża rola religii, problemy rodzinne i ewentualna przemoc domowa są lekceważone i ukrywane z uwagi na dobro dzieci chęć niedopuszczenia do rozpadu rodziny, charakterystyczna dla obszarów wiejskich, jest mało mobilna co zmniejsza szansę na współczesnym rynku pracy. -rozszerzona - to typ rodziny, w której rodzice dzieci rozwiedli się i weszli w nowe związki, lecz zdecydowali się wspólnie wychowywać swoje dzieci. -egalitarna- jej powstanie jest wynikiem ewolucji społecznej, nie istnieje typowy i tradycyjny podział obowiązków między kobietę i mężczyznę, władza rodzicielska jest rozdzielona między oboje partnerów, decyzje dotyczące rodziny, czy dzieci są podejmowane przez partnerów wspólnie i na zasadzie demokratycznej, dzięki temu, że takie same prawa mają wszyscy członkowie rodziny, dzieci wychowują się w atmosferze okazywania szacunku i wzajemnego zrozumienia. - rodzina pełna-to para żyjąca z dziećmi lub bez dzieci rodzina niepełna- to jeden rodzic wraz z dziećmi. - rodzina zastępcza - zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom, których blologiczni rodzice z różnych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków. 4. Przejawy kryzysu rodziny: - zanik tradycyjnych funkcji rodziny - dynamiczne zmiany ekonomiczne, współczesny rynek pracy wymusza dużą mobilność społeczeństwa, co nie pozostaje bez wpływu na strukturę i charakter rodziny np. jeden z małżonków pracuje zagranicą, zanik więzi emocjonalnych i kontaktów osobistych w rodzinie wzrost liczby rozwodów spowodowane zdradami małżeńskimi, zanikiem więzi małżeńskich, nasileniem zjawisk patologicznych np. alkoholizm,narkomania, przemoc domowa i seksualna spadek liczby zawieranych małżeństw spowodowany wzrostem popularności związków nieformalnych - konkubinat, żyją na kocią łapę. -spadek dzietności spowodowane emancypacją kobiet (wyzwolenie kobiet), które chcą realizować się nie tylko w rodzinie jako matki ale także zawodowo np. bizneswoman -zwiększenie kosztów wychowania dziecka - rezygnacja z posiadania potomstwa -problem bezpłodności jednego z małżonków 5. Instytucja małżeństwa występuje we wszystkich kręgach kulturowych. W Polsce jest to usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek koblety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. 6. Przeszkody w zawarciu małżeństwa: - wiek- osoba wstępująca w związek małżeński musi ukończyć 18 lat, wyjątkowych sytuacjach (ważny interes społeczny) sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, kobieta uzyskuje w ten sposób pełnoletność -całkowite ubezwłasnowolnienie (pozbawienie zdolności do czynności prawnych) z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego - pozostawanie w innym, ważnym związku małżeńskim - bigamia - pokrewieństwo w linii prostej) (brat-siostra) lub bocznej (siostra cioteczna-brat cioteczny) 7. Typy małżeństw: -monogamiczne- związek jednej kobiety z jednym mężczyzną,dominuje we współczesnym świecie - poligamiczne - związek jednego mężczyzny z wieloma kobletami 8 Pojęcia (paligynia), związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami (poliandria) 8.Pojęcia: -adopcja- przyjęcia do rodziny na podstawie orzeczenia sądu osoby obcej małoletniej, krewnej lub powinowatego -powinowactwo- stosunek rodzinny między małżonkiem a krewnymi współmałżonka - pokrewieństwo związek krwi pomiędzy osobami pochodzącymi od wspólnego przodka -rozwód - rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednej lub obu stron -separacja-uchylenia wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstąpienia w nowy związek -władza rodzicielska- ogół obowiązków i praw przysługujących rodzicom - bigamia - pozostawanie w związku małżeńskim z osobą, która znajduje się w innym ważnym związku małżeńskim, w Polsce jest karalny.