Inne /

nadproża, stropy, rozbiórki

nadproża, stropy, rozbiórki

 naciproza
+BUDOWA KOMINA
@juliaaa nitk
1) Przy projektowaniu nadprozy dobiera się belki tak by pasowaty geo-
metrycznie i miaty odpowiednią

nadproża, stropy, rozbiórki

user profile picture

5 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

•NADPROŻA(rodzaje, szerokość, długość, kontrola i wpis), •BUDOWA KOMINA •STROPY(monolityczne, rodzaje, deskowanie, zbrojenie) •ROBOTY ROZBIÓRKOWE(rozbiórka, przepisy, katalogi, pozwolenia)

 

4/3

Notatka

naciproza +BUDOWA KOMINA @juliaaa nitk 1) Przy projektowaniu nadprozy dobiera się belki tak by pasowaty geo- metrycznie i miaty odpowiednią nośność Szerokość powinna odpomadać grubosa scany. ▷ długość powinna uwzględniać gru szerokość otworu ( jeśli długość oparcia jest zbyt mata, może dojść do zbyt dużego ugięcia nadproza oraz koncentracji sit w miejscu podparcia co 2) Rodzaje nadproży: a) prefabrykowane - gotowe belki, mogą być z zelbetu, strunobetonu, zezbrojonego betonu komórkowego, ceramiki lub keramzyto betonu.. b) potprefabrykowane prefabrykaty, ale wymagają nadmurowania elementow murowych. c) betonowanie na budowie - gdy nadproza prefabrykowane nie pasują pod względem geometrii lub nośnośu. I to indywidualnie zaprojek- towane belki pasujące które trzeba podeprzeć. W deskowania do danego otworu, potrebujo deskowania świetle otwory, stemplami - zamiast. zastosować też kształtki U traconego, który nie stanowi konstrukgi nagoroza) Szalunku. Można zwiększyć nośność nadproży wykonując wyższą belkę nadprożową ·lub integrując jo 2. nadprożem. 3) Kontrola i wpis do dziennika. - ▷ Kierownik sprawdza typy zamontowanych nadproży zgodnych z ST Wymiary nadproży atugość podparcia nadproży. zbrojenie (przed betonowaniem) Średnice zbrojenia usytuowanie, klase i gatunek klase. betony Szalunki, jeśli so stosowane : ▷ wpis do dziennika wraz z podpisem 4) Budowa komina 19 Obecnie Radko murowany z legier jest stosowany częściej tzw. komin systemowy, muszą być dostosowane do funkgi. (spalinowe, wentylacyme) oraz urądzenia, do którego będo podłączone. Istotny jest dobór średnicy przewodu i dopasowanie do temp. spalin. Wysokość dachu i otoczenie decyduje o sprawnośu komina Jesli stosuje się instalaye nawiewno- wywiewną to musi...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

być sponądzony projekt 5) Wazne momenty pry budowie komina - komin jest smukty, narazony na niestabilność lub odchyłki od pionu, dia tego. musi stać na mochym fundamencie -▷ wolnostojące zmacnia się prętami lub rączy z elementami konstrukyi za pomo 1₂. zbrojema lub opasek. przechodzące prez dach robimy z el. betonowych lub keramzytobetonowych, które dobre prewodzo ciepro (ocieplić na odc. min. 0,5m powyżej i ponizej dachu) ocieplamy wentylacyine-styropianem, spalinowe - werna meeraing, do częśc kominów ponad dach, trudno się dostać, dlatego wykonanie musi być trwate 6) Kontrola i wpis do dziennika A kierownik sprawdza ▷ wpis do dziennika i podpis stropy Najprostre stropy to stropy monolityczne - płytowe Pod względem pracy stropy płytowe dzielą się na: D. Pracujące jednokierunkowo (jednokierunkowo zbrojone) > 4) Pręty zbrojenia płyt monolitycznych powinny mieć średnicę min. 4, 5mm Moga też być stosowane siatki zgrzewane z prętów 03 mm, średnica i nozstaw pretow zbrojenia głównego wynikają z obliczeń statycznych. Jest jednak ograniczony maks osiowy rozstaw prętów, w zależnośu od gr. płyty:. •• gay gr. płyty h <10cm, max rozstaw nie może prekraczać 12cm. gdy gr. płyty h > 10cm, max. rozstaw nie powinien prekraczać 25cm i jednocześnie 1,2h. zgodność usytuowania z projektem pion oueplenie kominów usytuowanie nasad kominów Rozmieszczenie zbrojenia w płycie jednokierunkowo zbrojonej swobodnie podpartej a) prekrój. A-A pręt. nośny. pręt rozdzielczy (b) but AT 300 pręt rozdzielczy. 15 TA 5≤ 120 mm, jeżeli h 100 mm S≤ 1,2h oraz (250mm, jeżeli h > 100 mm. Pręty rozdzielcze umieszcza się na prętach głównych 1. prostopadle do nich. Mają średnice 4,5-6,0 mm. 1. rozstaw nie, większy niz 30 cm. W miejscu. Kry20- wania się głowne i rozdzielcze Tączy się drutem wiązałkowym i podkłada podkładki dystansowe, aby pręty miały otuline betonu. pret nośny $300 2) Wybór stropu niezależy od tego jakie mat, murowe zastosowano na ściany, decyduje o tym projektant konstruky, który w zależnośu. od kształtu, zutu, rozpiętości w śmietle podpór oraz premdywanego obciążenia proponuje odpowiedni system stropowy. 3) Rodzaje stopów: p. betonowane Lo gęstozebrowe (Terriva Ferd)-gestousytuowane nośne zebra między nimi Pustaki (zebra betonowane na budowie / prefabrykowane/pot prefabrykowane) bądź na belkach sprężonych (można montować bez podparcia montażowego) Pustaki stropowe mogą być :. IW miejscach gdzie są₂ scany działowe lub inne oblozenia stropu montuje się tzw. zebra rozdzielcze albo podwójne belki lub wy - lekkie i tatwe iewki żelbetowe, Stosuje się je też w Nypadku betonu komórkowego. w układaniu Idużych rozpiętośu stropów. Po utożeniu belek, żeber, pustaków, wieńcow, stref podporowych układa się warstive nadbetonu. Taki strop jest podparty Stemplami, gdy warstwa nadbetonu zimąże można kontynuować roboty następnego dnia, a stemple zająć po 28 dniach kiedy osiągnie petną wytrymałość. keramzyto betonowe ważne by. .ceramiczne. Dżelbetowe (monolityczhe) betonowane na budowie można je kształtować i wzmacniać np. pod doudzenia skupione (stupy i płyty balkonowe wysunięte wspornikowo poza obrys. budynku) - potprefabrykowane-ich elementem są płyty wykonane w zakładzie prefabrykagi prefabrykowane- np. z plyt kanatowych lub stropy zespalające strop z płyt kanato - wych, nie wymagają pocipór montażowych układa się na ścianie za pomocą dźwiga na placu budowy zbroi się wieńce prestrenne między płytami zbroi się prętami i uzupełnia. betonem. * Na budowie układa się zbrojenie zespalające oraz zbrojenie górne i warstive nadbetonu. Elementy stropowe stanowią tu również szalunek. tracony, W płytach jest umieszczane zbrojenie doine (gdy zbrojony jednokierunkowo.) Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu, stropy te również wymagają pod- parcia montażowego. 4) PRygotowanie deskowania trzeba Potrebne do stropów: zelbetowego, betonowanego na budowie gęsto zebrowego. Pod strop pierwszego typu ułożyć perne deskowanie na belkach. montażowych je stupach, zaś gęstozebrowy wymaga. zastosowania belek i stupow. Deskowanie jest potrebne w miejscach wystę- powania żeber rozdzielczych i tam gdzie będą betonowane pasma żelbetone.. i podpierających 5) Zbrojenie i betonowanie Zbrojenie sprawdza kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z projektem, Sprawdzają: ułożenie belek stroponych, długość podpa- rcia stropu na mure i innych podporach, średnice prętów, siatek zbroje - niowych oraz rozłożenie zbrojenia. Mieszankę betonowo dostarcza się z betoniarki, podaje się nią za pomocą pompy. Zagęszcza się i Odpowietra wibratorem butagowym. Układając beton na pustakach, treba uważać, aby nie znalazł się na ich wnętrzu (zozróstby ich ciężar).. 6) Pielegnaga betonu i zdjęcie szalunków Po utożeniu mieszanki treba prez. 1 tydzień pielęgnować strop. Prace towarzyszące Podczas zbrojenia stropu wykonuje się również zbrojenie schodów, podcią - gów i wieńcow, zelbetowych. rozbiórka (1) Roboty budowlane - wg prawa zamówień publicznych to nykonanie lub zuprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu, określonych prepisach wykonawczych.. Rozbiórka - zgodnie z PB to rodzaj robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z prestnehi okresionego budynku lub jego części. Jest procesem skomplikowanym, kosztochłonnym i niebezpiecznym. Roboty rozbiórkowe i hyburzemowe - związane z prowadzeniem prac mode- mnizacyjnych, remontowych, przebudowo lub usunięciem obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami UE noboty skatalogowano. Pozyye skatalogowano W. CPV (wspólny słownik zamówień). Obiekty budowlane lub ich częśu można rozbierać, kruszyć, rozanać, pre- wracać, wysadzać, 2) Należy ustalić czy roboty rozbiórkowe wymagają złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórke czy tylko zgłoszenia robót rozbiórkowych. Ng PB pozwolenie na budowę (rozbiórke) nie wymagają budynki i budowie, ktore nie zostały wpisane w rejestr zabytków i nie są objęte kontrola konser- watorsko prvekraczajque hys. 8m i ustawione od granicy działki nie mniej- szej niż połowa wysokośa, a także obiekty i unądzenia budowlane, na których budowę nie jest nymagane pozwolenie. 3

Inne /

nadproża, stropy, rozbiórki

user profile picture

5 Followers

 naciproza
+BUDOWA KOMINA
@juliaaa nitk
1) Przy projektowaniu nadprozy dobiera się belki tak by pasowaty geo-
metrycznie i miaty odpowiednią

Otwórz

•NADPROŻA(rodzaje, szerokość, długość, kontrola i wpis), •BUDOWA KOMINA •STROPY(monolityczne, rodzaje, deskowanie, zbrojenie) •ROBOTY ROZBIÓRKOWE(rozbiórka, przepisy, katalogi, pozwolenia)

Podobne notatki
Know Ściany - Podstawy Budownictwa thumbnail

16

131

Ściany - Podstawy Budownictwa

Źródło: Budownictwo ogólne. WSiP Temat: Ściany Zawiera: Ściany nośne, ściany izolacyjne, ściany konstrukcyjno-izolacyjne, ściany wieńcowe drewniane, ściany murowane, Ściany bezspoinowe itp.

Know Materiały budowlane thumbnail

1

38

Materiały budowlane

Technologia robót murarsko tynkarskich dział 3

Know Materiały budowlane thumbnail

1

35

Materiały budowlane

Podstawy budownictwa dział 2.10-2.15

Know KOSZTORYSOWANIE - "Normowanie pracy", "Normowanie zużycia materiałów", "Normowanie pracy sprzętu" thumbnail

0

5

KOSZTORYSOWANIE - "Normowanie pracy", "Normowanie zużycia materiałów", "Normowanie pracy sprzętu"

2.Notatka z przedmiotu profilu Technik Budownictwa - Kosztorysowanie

Know Ściany  thumbnail

7

78

Ściany

notatka o ścianach podstawy budownictwa kl 1

Know organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  thumbnail

5

89

organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

musiałam dodać inny orzefmiot ponieważ nie ma takowego na aplikacji

naciproza +BUDOWA KOMINA @juliaaa nitk 1) Przy projektowaniu nadprozy dobiera się belki tak by pasowaty geo- metrycznie i miaty odpowiednią nośność Szerokość powinna odpomadać grubosa scany. ▷ długość powinna uwzględniać gru szerokość otworu ( jeśli długość oparcia jest zbyt mata, może dojść do zbyt dużego ugięcia nadproza oraz koncentracji sit w miejscu podparcia co 2) Rodzaje nadproży: a) prefabrykowane - gotowe belki, mogą być z zelbetu, strunobetonu, zezbrojonego betonu komórkowego, ceramiki lub keramzyto betonu.. b) potprefabrykowane prefabrykaty, ale wymagają nadmurowania elementow murowych. c) betonowanie na budowie - gdy nadproza prefabrykowane nie pasują pod względem geometrii lub nośnośu. I to indywidualnie zaprojek- towane belki pasujące które trzeba podeprzeć. W deskowania do danego otworu, potrebujo deskowania świetle otwory, stemplami - zamiast. zastosować też kształtki U traconego, który nie stanowi konstrukgi nagoroza) Szalunku. Można zwiększyć nośność nadproży wykonując wyższą belkę nadprożową ·lub integrując jo 2. nadprożem. 3) Kontrola i wpis do dziennika. - ▷ Kierownik sprawdza typy zamontowanych nadproży zgodnych z ST Wymiary nadproży atugość podparcia nadproży. zbrojenie (przed betonowaniem) Średnice zbrojenia usytuowanie, klase i gatunek klase. betony Szalunki, jeśli so stosowane : ▷ wpis do dziennika wraz z podpisem 4) Budowa komina 19 Obecnie Radko murowany z legier jest stosowany częściej tzw. komin systemowy, muszą być dostosowane do funkgi. (spalinowe, wentylacyme) oraz urądzenia, do którego będo podłączone. Istotny jest dobór średnicy przewodu i dopasowanie do temp. spalin. Wysokość dachu i otoczenie decyduje o sprawnośu komina Jesli stosuje się instalaye nawiewno- wywiewną to musi...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

być sponądzony projekt 5) Wazne momenty pry budowie komina - komin jest smukty, narazony na niestabilność lub odchyłki od pionu, dia tego. musi stać na mochym fundamencie -▷ wolnostojące zmacnia się prętami lub rączy z elementami konstrukyi za pomo 1₂. zbrojema lub opasek. przechodzące prez dach robimy z el. betonowych lub keramzytobetonowych, które dobre prewodzo ciepro (ocieplić na odc. min. 0,5m powyżej i ponizej dachu) ocieplamy wentylacyine-styropianem, spalinowe - werna meeraing, do częśc kominów ponad dach, trudno się dostać, dlatego wykonanie musi być trwate 6) Kontrola i wpis do dziennika A kierownik sprawdza ▷ wpis do dziennika i podpis stropy Najprostre stropy to stropy monolityczne - płytowe Pod względem pracy stropy płytowe dzielą się na: D. Pracujące jednokierunkowo (jednokierunkowo zbrojone) > 4) Pręty zbrojenia płyt monolitycznych powinny mieć średnicę min. 4, 5mm Moga też być stosowane siatki zgrzewane z prętów 03 mm, średnica i nozstaw pretow zbrojenia głównego wynikają z obliczeń statycznych. Jest jednak ograniczony maks osiowy rozstaw prętów, w zależnośu od gr. płyty:. •• gay gr. płyty h <10cm, max rozstaw nie może prekraczać 12cm. gdy gr. płyty h > 10cm, max. rozstaw nie powinien prekraczać 25cm i jednocześnie 1,2h. zgodność usytuowania z projektem pion oueplenie kominów usytuowanie nasad kominów Rozmieszczenie zbrojenia w płycie jednokierunkowo zbrojonej swobodnie podpartej a) prekrój. A-A pręt. nośny. pręt rozdzielczy (b) but AT 300 pręt rozdzielczy. 15 TA 5≤ 120 mm, jeżeli h 100 mm S≤ 1,2h oraz (250mm, jeżeli h > 100 mm. Pręty rozdzielcze umieszcza się na prętach głównych 1. prostopadle do nich. Mają średnice 4,5-6,0 mm. 1. rozstaw nie, większy niz 30 cm. W miejscu. Kry20- wania się głowne i rozdzielcze Tączy się drutem wiązałkowym i podkłada podkładki dystansowe, aby pręty miały otuline betonu. pret nośny $300 2) Wybór stropu niezależy od tego jakie mat, murowe zastosowano na ściany, decyduje o tym projektant konstruky, który w zależnośu. od kształtu, zutu, rozpiętości w śmietle podpór oraz premdywanego obciążenia proponuje odpowiedni system stropowy. 3) Rodzaje stopów: p. betonowane Lo gęstozebrowe (Terriva Ferd)-gestousytuowane nośne zebra między nimi Pustaki (zebra betonowane na budowie / prefabrykowane/pot prefabrykowane) bądź na belkach sprężonych (można montować bez podparcia montażowego) Pustaki stropowe mogą być :. IW miejscach gdzie są₂ scany działowe lub inne oblozenia stropu montuje się tzw. zebra rozdzielcze albo podwójne belki lub wy - lekkie i tatwe iewki żelbetowe, Stosuje się je też w Nypadku betonu komórkowego. w układaniu Idużych rozpiętośu stropów. Po utożeniu belek, żeber, pustaków, wieńcow, stref podporowych układa się warstive nadbetonu. Taki strop jest podparty Stemplami, gdy warstwa nadbetonu zimąże można kontynuować roboty następnego dnia, a stemple zająć po 28 dniach kiedy osiągnie petną wytrymałość. keramzyto betonowe ważne by. .ceramiczne. Dżelbetowe (monolityczhe) betonowane na budowie można je kształtować i wzmacniać np. pod doudzenia skupione (stupy i płyty balkonowe wysunięte wspornikowo poza obrys. budynku) - potprefabrykowane-ich elementem są płyty wykonane w zakładzie prefabrykagi prefabrykowane- np. z plyt kanatowych lub stropy zespalające strop z płyt kanato - wych, nie wymagają pocipór montażowych układa się na ścianie za pomocą dźwiga na placu budowy zbroi się wieńce prestrenne między płytami zbroi się prętami i uzupełnia. betonem. * Na budowie układa się zbrojenie zespalające oraz zbrojenie górne i warstive nadbetonu. Elementy stropowe stanowią tu również szalunek. tracony, W płytach jest umieszczane zbrojenie doine (gdy zbrojony jednokierunkowo.) Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu, stropy te również wymagają pod- parcia montażowego. 4) PRygotowanie deskowania trzeba Potrebne do stropów: zelbetowego, betonowanego na budowie gęsto zebrowego. Pod strop pierwszego typu ułożyć perne deskowanie na belkach. montażowych je stupach, zaś gęstozebrowy wymaga. zastosowania belek i stupow. Deskowanie jest potrebne w miejscach wystę- powania żeber rozdzielczych i tam gdzie będą betonowane pasma żelbetone.. i podpierających 5) Zbrojenie i betonowanie Zbrojenie sprawdza kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z projektem, Sprawdzają: ułożenie belek stroponych, długość podpa- rcia stropu na mure i innych podporach, średnice prętów, siatek zbroje - niowych oraz rozłożenie zbrojenia. Mieszankę betonowo dostarcza się z betoniarki, podaje się nią za pomocą pompy. Zagęszcza się i Odpowietra wibratorem butagowym. Układając beton na pustakach, treba uważać, aby nie znalazł się na ich wnętrzu (zozróstby ich ciężar).. 6) Pielegnaga betonu i zdjęcie szalunków Po utożeniu mieszanki treba prez. 1 tydzień pielęgnować strop. Prace towarzyszące Podczas zbrojenia stropu wykonuje się również zbrojenie schodów, podcią - gów i wieńcow, zelbetowych. rozbiórka (1) Roboty budowlane - wg prawa zamówień publicznych to nykonanie lub zuprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu, określonych prepisach wykonawczych.. Rozbiórka - zgodnie z PB to rodzaj robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z prestnehi okresionego budynku lub jego części. Jest procesem skomplikowanym, kosztochłonnym i niebezpiecznym. Roboty rozbiórkowe i hyburzemowe - związane z prowadzeniem prac mode- mnizacyjnych, remontowych, przebudowo lub usunięciem obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami UE noboty skatalogowano. Pozyye skatalogowano W. CPV (wspólny słownik zamówień). Obiekty budowlane lub ich częśu można rozbierać, kruszyć, rozanać, pre- wracać, wysadzać, 2) Należy ustalić czy roboty rozbiórkowe wymagają złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórke czy tylko zgłoszenia robót rozbiórkowych. Ng PB pozwolenie na budowę (rozbiórke) nie wymagają budynki i budowie, ktore nie zostały wpisane w rejestr zabytków i nie są objęte kontrola konser- watorsko prvekraczajque hys. 8m i ustawione od granicy działki nie mniej- szej niż połowa wysokośa, a także obiekty i unądzenia budowlane, na których budowę nie jest nymagane pozwolenie. 3