słówka

 134
Word List
Unit 1-
In Character
1a
adventurous /ǝd'ventfərəs/
(adj) = risk-taking lubiący
przygodę, śmiały, odważny
arched /a:tft/ (adj)

słówka

A

Agnieszka Kowalska

5 Followers

35

Udostępnij

Zapisz

new enterprose b2

 

1

Notatka

134 Word List Unit 1- In Character 1a adventurous /ǝd'ventfərəs/ (adj) = risk-taking lubiący przygodę, śmiały, odważny arched /a:tft/ (adj) = curved łukowaty, wygięty w łuk bossy /bbsi/ (adj) = always telling others what to do władczy, apodyktyczny brain/brein/ (n) = the organ inside the head that controls the body and feelings mózg brave/brerv/ (adj) = showing no fear dzielny, odważny brighten up /braitn '^p/ (phr v) to make sth look newer and more pleasant ożywiać, rozświetlać, rozjaśniać = bushy /bufi/ (adj) = (of hair, beard, etc) very thick bujny, gęsty calm /ka:m/ (adj) = relaxed; not nervous opanowany, spokojny careful /keəfəl/ (adj) = paying attention to what you are doing ostrożny, uważny charming /tfa:miŋ/ (adj) = pleasant and attractive czarujący, uroczy cheerful /tfiəfəl/ (adj) = joyful and enthusiastic radosny, wesoły chubby /tf^bi/ (adj) = a little fat in a pleasant way pulchny clever/klevə/ (adj) = intelligent bystry confident /konfidənt/ (adj) = sure of yourself and your abilities pewny siebie cruel /kru:ǝl/ (adj) = heartless; causing suffering okrutny curious /'kjuǝries/ (adj) = wanting to know more and always asking questions ciekawy, zaciekawiony curved /k3:vd/ (adj) = slightly rounded zaokrąglony, zakrzywiony, wygięty earlobe /1ǝlǝub/ (n) = the soft part at the bottom of the ear płatek ucha elderly /eldəli/ (adj) = old; past middle-aged starszy, starszawy eyebrow /'arbrau/ (n) = the thin line of hair above each eye brew famous /ferməs/ (adj) = well- known sławny feature /fi:tfə/ (n) = a part of your face cecha charakterystyczna forehead /forid/ (n) = the part of the face above the eyebrows czoło friendly /frendli/ (adj) pleasant and kind przyjazny, życzliwy funny /fani/ (adj) = humorous zabawny, śmieszny generous /dzenərəs/(adj) willing to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

give hojny, szczodry = gentle /dzentl/ (adj) = calm and kind delikatny, łagodny honest /pnist/ (adj) = always telling the truth uczciwy, szczery hooked/hukt/ (adj) = (of a nose) slightly curved haczykowaty, zakrzywiony jealous/dzeləs/ (adj) = envious of others zazdrosny judge /d3ad3/ (v) = to form an opinion about sb/sth oceniać, osądzać kind /kand/ (adj) = caring about other people uprzejmy, życzliwy lazy /leizi/ (adj) = unwilling to work or make an effort leniwy lip /lip/ (n) = each of the two outer parts of the mouth warga look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb/sth zajmować się, opiekować się look for /luk fə/ (phr v) = to try to find szukać, poszukiwać czegoś look forward to /luk 'fo:wed tu/ (phr v) = to expect sth with pleasure nie móc się doczekać look up /luk 'ap/ (phr v) = to try to find a word, name, etc in a reference book szukać (np. definicji w słowniku) middle-aged /midl 'eid3d/ (adj) = between 45 and 65 years old w średnim wieku patient /perfont/ (adj) = able to remain calm and not get easily annoyed cierpliwy popular /pppjǝlə/ (adj) = well-known and liked by many people popularny, lubiany rectangular/rek'tængjulǝ/ (adj) = (of a shape) having two short equal sides, two long equal sides and four right angles prostokątny reliable /rılarəbəl/ (adj) = trustworthy solidny, rzetelny, wiarygodny rude /ru:d/ (adj) = not polite niegrzeczny, nieprzyzwoity sensible /sensəbəl/ (adj) = showing good judgment rozsądny serious /SIəriǝs/ (adj) = sensible and not joking poważny sociable /sǝufəbəl/ (adj) = enjoying being with other people towarzyski tend /tend/ (v) = to be likely to do sth mieć skłonności thick /01k/ (adj) = (of eyebrows) not thin; bushy krzaczasty, gęsty violent /varələnt/ (adj) = using force; aggressive agresywny, gwałtowny 1b by nature (phr) = as a result of inborn or inherent qualities z natury, z charakteru complicated /komplikeitid/ (adj) = involving many different parts; difficult to understand skomplikowany, złożony crew /kru:/ (n) = a film team with special skills ekipa (osoby pracujące razem) fairy tale /feəri teil/ (n) = a fantasy story for children baśń, bajka (coś zmyślonego) glossy /glosi/ (adj) = (of a magazine) printed on shiny high-quality paper ilustrowany (np. magazyn), wydany na błyszczącym, kredowanym papierze physicist /fIZISIst/ (n) = a scientist who studies energy, light, natural forces, etc fizyk queue /kju:/ (n) = a line of people waiting for sth kolejka receptionist /rrsepſənist/ (n) = sb whose job is to welcome people in an office/building/ hotel recepcjonista, recepcjonistka reliable/rılarəbəl/ (adj) = trustworthy solidny, rzetelny, wiarygodny strict /strikt/ (adj) = tough with rules and discipline surowy, wymagający update/Ap'deit/ (v) = to revise; to improve aktualizować 1c accessories /ǝk'sesəriz/ (pl n) = additional outfit items such as hats, belts, jewellery, etc akcesoria, dodatki achievement /ǝ'tfi:vmənt/ (n) = an accomplishment osiągnięcie ankle sock /æŋkəl sdk/ (n) = a piece of clothing that covers the foot and the ankle skarpeta do kostki beachwear /bi:tfweǝ/ (n) = pieces of clothing that we wear when we go swimming strój plażowy belt /belt/ (n) = a long narrow piece of material worn around the waist pasek, pas blouse /blau (n) = a type of shirt for women and girls damska bluza bow tie /bou 'tai/ (n) = an accessory worn around men's necks that looks like a butterfly mucha (do koszuli) champion /tſæmpiən/ (n) = an athlete who has won first prize in a sports competition mistrz cross-country skier /,kros 'kantri ,ski:ǝ/ (n) = an athlete who skis across fields and the countryside biegacz narciarski, biegaczka narciarska fair play /feǝ 'pler/ (n): following the rules in sport czysta gra (bez oszukiwania) footwear/futweǝ/ (n) = shoes, boots, trainers, etc obuwie ideal /ardıǝl/ (n) = a moral standard or principle ideał, wzór inspiring (to sb) /in'spaiǝrin/ (adj) = making people want to try and achieve sth great inspirujący dla kogoś menswear/menzweǝ/ (n) = clothing items for men odzież męska participate (in sth) /partisipeit/ = (v) = to take part in an activity brać (w czymś) udział polka dot /pplkə dpt/ (n): each of the dots of a clothes design kropka (wzór na materiale) polo shirt /pələʊ ſ3:t/ (n) = a T-shirt with a collar and two or three buttons koszulka polo polo-neck /pǝuləʊ nek/ (adj) = (of a jumper, etc) with a high neck that folds over golf proudly /praudli/ (adv) = feeling pleased about sth you have achieved dumnie, z dumą pullover /pul,əvvə/ (n) = a sweater pulower, sweter regularly /regjuləli/ (adv) = frequently regularnie, systematycznie silk/silk/ (adj) = (of clothes) made of a luxurious, delicate, soft type of cloth jedwabny, wykonany z jedwabiu skinny jeans /skıni 'dzi:nz/ (pl n) = a pair of jeans with very narrow legs jeansy z wąskimi nogawkami sportswear /spo:tsweǝ/ (n) = clothing items worn when we do sports odzież sportowa stylish /stailif/ (adj) = trendy and attractive stylowy suffer (from sth) /safə/ (v) = to experience sth unpleasant cierpieć (z powodu czegoś) sweatshirt /swetſ3:t/ (n) = a loose piece of clothing for the upper part of the body bluza, górna część dresu tailored suit /teiled 'su:t/ (n) = a suit made to fit a specific person's body closely garnitur szyty na miarę tracksuit /træksu:t/ (n) = the loose trousers and sweatshirt that we wear when we go jogging dres waistcoat/weiskǝut/ (n) = a sleeveless piece of clothing with buttons worn over a shirt kamizelka (część garnituru) womenswear /'wiminzweǝ/ (n) = clothing items for women odzież damska Culture 1 checked/tfekt/ (adj) = (of a cloth pattern) with squares of different colours w kratkę clan /klæn/ (n) = a large family group klan cloth /klb0/ (n) = a material for making clothes tkanina, materiał clothing/klǝuðiŋ/ (n) = items of clothes odzież date back (to) /deit 'bæk/ (phr v) to have existed since a certain time pochodzić z (jakiegoś okresu w przeszłości) event/I'vent/ (n) = an organised occasion wydarzenie, zdarzenie folds /fəuldz/ (pl n) = parts of a piece of cloth which overlap one another fałdy (np. tkaniny) funeral /fju:nərəl/ (n) = a ceremony for burying a dead person pogrzeb ghillie brogues/gili 'brǝugz/ (pl n) = a type of traditional Scottish shoes tradycyjne szkockie buty noszone do kiltu hang/hæŋ/ (v) = to be suspended from sth at a high place wisieć hose /hǝuz/ (n) = a pair of knee-high socks skarpety do kolan kilt pin /'kilt pin/ (n): = a special safety pin for holding a Scottish tartan skirt in place przypinka podtrzymująca kilt knee /ni:/ (n) = the joint that connects the upper and lower parts of the leg kolano occasion /ǝ'kerzən/ (n) = an important event or celebration okazja, wydarzenie pattern/pætǝn/ (n) = a design on clothes wzór, deseń, motyw ozdobny pleats /pli:ts/ (pl n) = the folds in a piece of clothing plisy, fałdy (np. w spódnicy) pouch /pautf/ (n) = a small bag made of cloth sakiewka, mała torba put on /put 'on/ (phr v) = to wear clothes/shoes zakładać, nakładać sporran /sporen/ (n) = a men's pouch hanging in front of the Scottish kilt futrzana torebka (element szkockiego stroju narodowego) unlike/An'lark/ (prep) = being different from sth niepodobny, zupełnie inny wedding /wediŋ/ (n) = a marriage ceremony ceremonia ślubna Unit 2 - Reading Time 2a action and adventure /ækſən ənd əd'ventſə/ (n) = a book full of dangerous and exciting situations akcja i przygoda amusing /ə'mju:zin/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający bestseller /bestselǝ/ (n) = a book that has sold a lot of copies hit, bestseller (np. książka) biography /barogrəfi/ (n) = a book about the life of a famous person biografia break a code (phr) = to decode a message złamać kod, rozszyfrować break down/breik 'daun/ (phr v) = (of cars, engines, etc) to stop working zepsuć się break into /breik intǝ/ (phr v) to get into a building, etc to steal sth włamać się gdzieś break out /breik 'aut/ (phr v) = (of wars, fires, storms, etc) to begin suddenly zacząć się gwałtownie, wybuchnąć break up /breik '^p/ (phr v) = 1) (of schools) to stop for holidays; 2) to end a relationship 1) kończyć naukę przed feriami lub wakacjami; 2) rozstać się, zerwać ze sobą clever/klevə/ (adj) = done in a way that shows skill, intelligence and inventiveness bysty comedy /kpmədi/ (n) = a book intended to be funny komedia complicated /komplikeitid/ (adj) = hard to understand; involving lots of different parts skomplikowany, złożony confusing /kən'fju:zıŋ/ (adj) = unclear and difficult to understand niejasny, dezorientujący crime fiction /kraim/ (n) = a book about a detective and the way they solve a mystery powieść kryminalna depressed /drprest/ (adj) = sad and unable to enjoy anything przygnębiony, zasmucony difficult to read (phr) = (of a book, etc) hard to follow or understand (np. o książce) trudna w odbiorze dull /dl/ (adj) = boring; uninteresting nudny, nieciekawy easy to read (phr) = (of a book, etc) requiring little effort to follow or understand (np. o książce) łatwa w odbiorze 135 136 Word List educational /edju'kerfənəl/ (adj) = informative; teaching you sth edukacyjny, pouczający epic /epik/ (n) = a book, poem or film relating to a long story about great events, usually of historical significance epopeja, epos exciting /ik'saitiŋ/ (adj) = thrilling pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący expert (at sth) /eksp3:t/ (adj) = very knowledgeable about sth biegły, wprawny (w czymś) fantasy /fæntǝsi/ (n) = a book based on imagination, not facts powieść fantastyczna full of action (phr) = with plenty of exciting events pełen wydarzeń health guide /hel0/ (n) = a book or manual that provides information about medicine and well-being poradnik medyczny history book /hıstəri/ (n) = a book on the past events of a nation, etc książka historyczna horror /hprǝ/ (n) = a book featuring scary situations and characters horror impossible to put down (phr) = (of a book) so interesting that you cannot stop reading wciągający, fascynujący interesting /'intrəstıŋ/ (adj) = that attracts your attention interesujący, ciekawy look (at sth) /luk/ (v) = to direct your eyes at sth popatrzeć, spojrzeć na coś main/mein/ (adj) = leading główny missing /'misin/ (adj) = (of a person) lost zaginiony (o osobie) mystery novel/mıstəri/ (n) = a book that is about unsolved crimes or puzzling events powieść sensacyjna, kryminalna original /ǝ'ridzinəl/ (adj) = new; innovative oryginalny, nowy, świeży (np. pomysł) powerful /pavəfəl/ (adj) = having a strong effect on people wpływowy, mocny realistic /riǝ'listik/ (adj) = seeming real realistyczny romance /rǝumæns/ (n) = a book about a love story romans rule /ru:l/ (v) = to govern sprawować władzę, rządzić scary/skeəri/ (adj) = frightening straszny, przerażający science book/saiǝns/ (n) = a book on a subject such as physics, chemistry, biology, etc książka popularnonaukowa science fiction /salons 'fikfən/ (n) = a book set in an imaginary future, involving science, space and technology fantastyka naukowa secret code /si:krət 'kəud/ (n) = a system of words, numbers, symbols, etc for transmitting messages that only certain people will be able to reveal the hidden meaning of tajny kod see /si:/ (v) = to become aware of sth by using your eyes zobaczyć, zauważyć serious /SIəriəs/ (adj) = important poważny, ważny settle down /setl 'daun/ (phr v) = to sit on a sofa, in an armchair, etc in a comfortable position to do sth rozłożyć się (np. w fotelu) silly /sili/ (adj) = not serious głupi, głupkowaty spaceship /speisſip/(n) = a vehicle that travels in space statek kosmiczny textbook/tekstbuk/ (n) = a book with facts about a school subject podręcznik thriller /Orilə/ (n) = an exciting book about criminal activities thriller, dreszczowiec throne /Braun/ (n) = a king's or queen's chair tron totally /toutli/ (adv) = completely całkowicie, zupełnie travel guide /trævǝl/ (n) = a book with relevant information about a place intended for tourists przewodnik turystyczny unbelievable /Anbr'li:vəbəl/ (adj) = incredible; amazing nieprawdopodobny, niewiarygodny unlikely /^n'laikli/ (adj) = not expected niezwykły, nieprawdopodobny watch /wpts/(v) = to pay attention to sb or sth for a period of time oglądać, obserwować 2b blow/blau/ (v) = (of the wind) to move wiać, dmuchać breeze/bri:z/ (n) = a light and pleasant wind bryza, wiatr crash (against sth) /kræſ/ (v) = (of waves) to hit sth with great force in a way that makes a lot of loud noise zderzyć się z czymś get rough (phr) = (of the sea) to start moving a lot in a violent and unpredictable way wzburzyć się grab /græb/ (v) = to take hold of sth/sb suddenly chwytać, łapać hang out /hæŋ 'aut/ (phr v) = to spend time relaxing somewhere with sb or by yourself miło spędzać czas lower /lǝvə/ (v) = to move sth downwards carefully obniżać, zniżać river bank /rıvə bæŋk/ (n) = the edge of the river where it meets the land brzeg rzeki sail /seil/ (v) = to control a boat, ship, etc through water żeglować sail /seil/ (n) = the piece of cloth on the mast of a boat/ ship which helps it to move forward when the wind blows żagiel share (sth with sb) /seǝ/ (v) = to have or use sth with sb else dzielić (coś z kimś) shower /Javə/ (n) = the act of bathing when you stand under a spray of water prysznic sink/sink/ (v) = to disappear below the surface of water tonąć, zatopić wave/werv/ (n) = a large raised mass of water which moves across the surface of the sea fala 2c amazed /ǝ'meizd/ (adj) = filled with great surprise zdumiony, zadziwiony annoyed /ǝ'noid/ (adj) = angry about sth rozdrażniony, poirytowany, zdenerwowany bored /bo:d/ (adj) = fed up znudzony close to tears (phr) = about to cry bliski łez, bliski płaczu confused /kən'fju:zd/ (adj) = unable to understand sth zdezorientowany, zmieszany, zagubiony disappointed /disə'pointid/ (adj) = sad at not getting what you hoped for rozczarowany, zawiedziony embarrassed /im'bærəst/ (adj) = feeling self- conscious or ashamed zakłopotany, zawstydzony, speszony forest /fprist/ (n) = a large area of land covered with trees las joke /dzǝuk/ (v) = to say sth amusing żartować miserable /mızərəbəl/ (adj) = sad; unhappy smutny, przygnębiony, ponury nervous /n3:vəs/ (adj) = filled with or showing anxiety zdenerwowany, nerwowy pull over /pul əvvə/ (phr v) = to move a vehicle to the side of the road and stop it zatrzymywać się na poboczu, zjeżdżać na bok relieved /rrli:vd/ (adj) = no longer worried odczuwający ulgę scared /skeǝd/ (adj) = frightened wystraszony, przestraszony shake /Jerk/ (v) = to tremble trząść się, drżeć terrified /terǝfaid/ (adj) = very frightened przerażony, przestraszony Culture 2 a link in the chain (idm) = each of the stages that make up a process or a series of events ogniwo łańcucha circumstances /s3: kəmstənsız/ (pl n) = conditions which affect a situation okoliczności collection /kǝ'lekſən/ (n) = a group of things put together kolekcja detective /dr'tektiv/ (n) = an investigator of a crime, etc detektyw finest /fainist/ (adj) = (of clothes) most stylish najlepszy, najwyższej jakości ignore/ig'no:/ (v) = to not pay attention to ignorować, nie zwracać uwagi intelligence /in'telidzəns/ (n) = cleverness inteligancja, intelekt moustache /mə'sta:f/ (n) = the hair that grows on a man's upper lip wąsy popular/pppjələ/ (adj) = liked by a lot of people; well-known popularny, lubiany proper /prope/ (adj) = correct odpowiedni, właściwy rush /r^f/ (v) = to move quickly towards sb/a place pędzić, biec tragedy /trædzədi/ (n) = a shocking or very sad event tragedia unlock /An'ldk/ (v) = to open the lock of sth otworzyć (np. kluczem) Unit 3 - All around the world 3a classic /klæsik/ (adj) = traditional klasyczny, typowy come across /kam əkrds/ (phr v) = to happen to see sth natknąć się, napotkać early /3:li/ (adj) = near the beginning of a time period wczesny journey /d33:ni/ (n) = the act of travelling from one place to another podróż old-fashioned /ǝuld 'fæfənd/ (adj) : = not modern staromodny, w starym stylu platform/plætfɔ:m/ (n) = a flat structure platforma railway track /reilwei træk/ (n) = a railway line tor kolejowy rainforest /reinfprist/ (n) = a forest in a tropical area where it rains a lot las tropikalny, deszczowy reed boat /'ri:d bout/ (n) = a boat made from a plant like tall marsh grass łódź zrobiona z trzciny reindeer sled /'reindiǝ sled/ (n) = a small snow vehicle pulled by an animal like a big deer sanie ciągnięte przez renifera ride /raid/ (n) = a trip in a vehicle jazda, przejazd, przejażdżka run after /r^n a:ftə/ (phr v) = to chase sb/sth gonić za (kimś lub czymś) run into /ran Intǝ/ (phr v) = to meet sb by chance spotkać kogoś przypadkiem run out of /ran 'aut əv/ (phr v) = to have no more of sth wyczerpać coś run over /ran əvvə/ (phr v) = to hit sb/sth with a car, etc przejechać kogoś/coś set up /set '^p/ (phr v) = to prepare the equipment that will be needed for an activity organizować, przygotowywać shine /Jan/ (v) = to glow świecić toboggan /tǝ'bogən/ (n) = a type of sled without skis for sliding over snow or other slippery surface sanki travel /trævəl/ (n) = the activity of going to places, usually far away podróż trip /trip/ (n) = a short journey; an excursion wycieczka, krótka podróż uniform /ju:nifo:m/ (n) = a special set of clothes that some people have to wear at work mundur, uniform wheel /wi:l/ (n) = each of the round objects under a vehicle for moving it koło (np. w samochodzie) whizz /wiz/ (V) = to move very fast, usually making a sound przelecieć ze świstem zip-line tour/zip lain,tuǝ/ (n) = a visit to a forest, river, valley, etc hanging from a wire with special equipment oglądanie krajobrazów na zjeździe tyrolskim 3b award /ǝ'wo:d/ (n) = a prize nagroda customer/kastəmə/ (n) = sb who buys goods or services from a shop, company, etc klient destination /destinerfən/ (n) the place to which sb is going cel podróży, miejsce przeznaczenia details /di:teilz/ (pl n) = = information szczegóły fairytale land (phr) = a very beautiful place bajkowa kraina freeze /fri:z/ (v) = (of water) to become ice zamarzać hurricane /harıkən/ (n) = a severe storm moving over water huragan move forward /mu:v 'fo:wed/ (phr v) to leave sth behind and get on with life iść do przodu (po porażce) no doubt (phr) = surely niewątpliwie reach /ri:tf/ (v) = to arrive somewhere dojechać, dotrzeć since records began (phr) = since the time when people started collecting data on a subject odkąd prowadzone są pomiary weaken /wi:kən/ (v) = to become less strong słabnąć, opadać z sił 3c arrivals /əravəlz/ (pl n) = (at an airport) the place for passengers who have just got off the plane przyloty (na lotnisku) baggage /bægid3/ (n) = a passenger's bags and suitcases bagaż baggage reclaim /bægidz rikleim/ (n) = (at an airport) the place for passengers to collect their bags and suitcases after their flight miejsce odbioru bagażu boarding pass /bodiŋ pais/ (n) = a passenger's card for getting on a plane karta pokładowa check-in /tſek in/ (n) = (at an airport) the desk where passengers leave their baggage and collect their boarding pass stanowisko odprawy customs/kastəmz/ (pl n) = the place where passengers' baggage is checked on entering a foreign country odprawa celna deliver /di'livə/ (v) = to take sth to a person or place dostarczać, doręczać departures /drpa:tſəz/ (pl n) = (at an airport) the place for passengers waiting to board a plane odloty (na lotnisku) duty-free /dju:ti 'fri:/ (n) = (at an airport) the place with shops where passengers can buy goods without tax strefa wolnocłowa fantasy /fæntǝsi/ (n) = an imaginary situation; imagination fantazja, zachcianka, marzenie information /infə'meiſən/ (n) = facts and details about sb/sth informacja, informacje luggage /l^gid3/ (n) = a passenger's bags and suitcases bagaż luggage receipt number (phr) the number of a baggage tag that a passenger is given at the check-in desk kwit bagażowy 137 138 Word List passenger/pæsəndzə/ (n) = sb who travels on a bus, plane, etc pasażer passport control /paspot kən,trǝul/ (n) = (at an airport) the place where authorities check passengers' passports kontrola paszportowa strap /stræp/ (n) = a narrow piece of material for fastening or carrying things pasek Culture 3 amusing /ǝ'mju:zıŋ/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający = at the bottom of sth (phr): at the lowest part of sth na spodzie, na dole czegoś bold/bould/ (adj) = (of colours) very strong odważny, krzykliwy change /tſeind3/(v) = to get off one means of transport and onto another przesiadać się confusing /kən'fju:ziŋ/ (adj) = difficult to understand niejasny, dezorientujący curve /k3:v/ (n) = a bend in a river, a road, a railway line, etc zakręt, łuk, wygięcie diamond /darəmənd/ (n) = a shape with four sides and two sharp ends romb line /lain/ (n) = a railway track linia kolejowa straight /streit/ (adj) = not curved prosty symbol /simbel/ (n) = sth that represents a place or idea symbol underground railway /Andǝgraund reilwei/ (n) = a railway system under the earth's surface metro Values A: Philanthropy announce /ǝ'nauns/ (v) = to make a public statement about sth ogłaszać, oznajmiać, obwieszczać borrow /bprǝu/ (v) = to take sth which you are expected to return at a later time pożyczać coś od kogoś fortune /fo:tfən/ (n) = a large amount of money and wealth fortuna, majątek invest/invest/ (v) = to put money into sth inwestować project/prodzekt/ (n) = a detailed study on sth in order to build or make it projekt Public Speaking Skills A cheeky /tfi:ki/ (adj) = rather impolite bezczelny confidently /konfidentli/ (adv) in a way that shows that you feel sure about your own abilities, ideas, etc pewnie, z wiarą w siebie fairy /feǝri/ (n) = a female imaginary creature with wings that has magical powers wróżka independent spirit (phr) = sb who is confident and able to do things by himself/ herself, and who doesn't rely on other people's opinions niezależna osoba nurse /n3:s/ (n) = sb whose job is to look after sick people in a hospital pielęgniarka trunk /traŋk/ (n) = the body of the tree without its branches pień Unit 4- Hard Times 4a active /æktiv/ (adj) = always enjoying doing things aktywny, ruchliwy, czynny afford /ǝ'fo:d/ (v) = to have enough money to be able to do sth pozwalać sobie na coś, mieć na coś pieniądze anxious (about sth) /'æŋkfəs/ (adj) = worried about sth zaniepokojony (czymś), pełen obaw (o coś) attract /ǝ'trækt/ (v) = to cause people to come to a place przyciągać (np. ludzi) become unemployed (phr) = to lose one's job zostać bezrobotnym believe (in sb/sth) /brli:v/ (v) to be certain that sb/ sth is effective and reliable wierzyć (w kogoś/coś) bill/bil/ (n) = a piece of paper showing the money you owe for goods or services rachunek cause /kɔ:z/ (n) = the reason why sth happens przyczyna, powód CV /,si 'vi:/ (n) = a written statement of sb's education and work experience życiorys zawodowy, CV day care /der keǝ/ (n) = the supervision provided to babies/young children when their parents are at work opieka nad dzieckiem divorce /div>:s/ (n) = the end of a marriage by law rozwód financial problem (phr) = lack of money problem finansowy, brak pieniędzy fundraising event /fAndreizin i,vent/ (n) = an event for collecting money for a charity wydarzenie organizowane w celu zebrania pieniędzy give up /giv '^p/ (phr v) = to stop hoping or trying poddać się, zrezygnować illness /Ilnəs/ (n) = a disease choroba let sb go (phr) = to tell sb to leave their job pozwolić komuś odejść miserable /mızərəbəl/ (adj) = very unhappy smutny, przygnębiony, ponury miss/mis/ (v) = to be unable to take advantage of (an opportunity) ominąć, przegapić move house (phr) = to leave present home and go to live in a different one przeprowadzać się personal information (phr) = details about yourself such as name, address, date of birth, etc dane osobowe pile up/pail '^p/ (phr v) = to accumulate gromadzić się, piętrzyć się positive attitude (phr) feeling hopeful and confident that things will be OK pozytywne nastawienie = professional networking site (phr) = a website that connects people with potential employers strona internetowa przeznaczona do nawiązania i utrzymania kontaktów zawodowych promotion /prǝ'məʊſən/ (n) = getting a more important position in your job awans proud (of sth) /praud/ (adj) = very pleased about sth you have done być dumnym z czegoś quit /kwit/ (v) = to leave a job odchodzić, rezygnować reason /ri:zən/ (n) = the fact why sth happens powód, przyczyna retire /ritaiǝ/ (v) = to stop working because of old age przejść na emeryturę separation /sepə'reiſən/ (n) = a husband and wife living separately seperacja, rozłąka serious injury (phr) = suffering severe physical or mental harm poważny uraz start a new job (phr) = to find a new job and begin to work there zacząć nową pracę take after /teik a:ftə/ (phr v) to have the same appearance or character as sb być podobnym do kogoś, wdać się w kogoś take exams (phr) = to sit examinations pisać egzaminy = take off /teik 'pf/ (phr v) = 1) to remove clothes; 2) (of planes) to leave the ground 1) zdjąć (np. ubranie); 2) startować (o samolocie) take over /teik 'əvvə/ (phr v) to gain control of sth objąć, przejąć take up /teik '^p/ (phr v) = 1) to begin a hobby, sport, etc; 2) to fill (time, space) 1) zacząć (np. uprawiać sport); 2) zajmować czas, miejsce think /01ŋk/ (v) = to have a certain opinion about sb/ sth uważać, myśleć, sądzić useful /ju:sfǝl/ (adj) = that can help or serve a purpose użyteczny, przydatny volunteer /vplən'tıə/ (v) = to offer to work without getting paid zgłosić się na ochotnika 4b audience /o:dions/ (n) = a group of people watching a play, a film, a concert, etc publiczność, widownia backpacking /'bæk.pækiŋ/ (n) = travelling with little money and a bag on your back podróżowanie z plecakiem change of plan (phr) = a different decision zmiana planu crowd /kraud/ (n) = a large number of people together tłum dentist/dentist/ (n) = the doctor who takes care of people's teeth dentysta, dentystka exhibition /eksı'bifən/ (n) = a public show of paintings, sculptures, photographs, etc wystawa (np. w muzeum) fall asleep (phr) = to start sleeping zasnąć, zasypiać fear (of sth) /fıə/ (n) = the feeling of being afraid of sth strach (przed czymś) landing /lændiŋ/ (n) = (of a plane) returning to the ground lądowanie opening ceremony /ǝupənin 'serəməni/ (n) = a formal social event marking the beginning of sth ceremonia otwarcia surgery /s3:dzəri/ (n) = a doctor's office gabinet lekarski take-off /teik pf/ (n) = (of a plane) departure start samolotu text/tekst/ (v) = to send a message on a mobile phone wysyłać wiadomość tekstową 4c anxiety /æŋ'zarəti/ (n) = worry; nervousness niepokój, obawa avoid (doing sth) /ǝ'void/ (v) = to choose not to do sth unikać (robienia czegoś) breathe /bri:8/(v) = to let air into and out of the lungs oddychać bug /bag/ (n) = a small insect insekt, robak change /tſeind3/ (v) = to make sth different zmieniać, odmieniać closed space (phr) = a place with blocked entry or exit zamknięta przestrzeń consider/kən'sıdə/ (v) = to take into account rozważać, brać pod uwagę control my fear (phr) = to be able to remain calm and not get afraid panować nad swoim strachem damage /dæmid3/ (v) = to cause harm to sth niszczyć, uszkodzić deal with /di:l wid/ (phr v) = to try to solve a problem radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia develop /drvelǝp/ (v) = to start suffering from an illness zachorować na empty /empti/ (v) = (of a place) to get abandoned pustoszeć face my fears (phr) = to confront and overcome my fears of certain things stawić czoła własnym lękom feel (terribly) sick (phr) = to be very ill czuć się okropnie flying /fla/ (n) = travelling by air latanie focus (on sb/sth) /fǝukəs/ (v) = to give my attention to sb/sth skupiać się (na kimś/czymś) freeze /fri:z/ (v) = to stop moving completely zastygać w bezruchu freeze up /fri:z '^p/ (phr v) = to not be able to say sth because you feel uncomfortable zamilknąć height /hait/ (n) = a high place wysokość hurt /h3:t/ (v) = to cause pain or injury to sb zranić, sprawiać ból metre /mi:tǝ/ (n) = 100 centimetres metr (miara) my hair stands on end (idm) = I feel extremely frightened włos jeży mi się na głowie, włosy stanęły mi dęba my hands sweat (phr) = my hands are covered with drops of liquid coming out through the skin ręcę mi się pocą my heart beats faster (phr) = my heart moves more quickly than normal moje serce bije szybciej my mouth goes dry (phr) my mouth loses all its liquid (due to great fear) zasycha mi w ustach pessimistic /pesə'mistik/ (adj) = thinking that only bad things will happen pesymistyczny phobia /fəubiə/ (n) = an extreme and unreasonable fear fobia, lęk presentation /prezənteisen/ (n) = a piece of work that you show to other people prezentacja professional help (phr) assistance from an expert fachowa pomoc public speaking /pablik 'spi:kiŋ/ (n) = the act of giving a speech to an audience wystąpienie publiczne realise /'riǝlaiz/ (v) = to understand correctly zdać sobie sprawę z czegoś, uświadamiać sobie coś = run a mile (idm) = to do my best to avoid sth uciekać najdalej jak się da safety equipment /seifti Ikwipmənt/ (n) = all the clothes, tools, machines, etc necessary for protection wyposażenie ochronne shake like a leaf (phr) = to tremble a lot (due to great fear) trząść się jak osika smell /smel/ (v) = to give off a certain smell wąchać, pachnieć, wydzielać zapach stay /ster/ (v) = to remain in a place for some time zatrzymać się storm /sto:m/ (n) = bad weather with lightning, thunder and heavy rain burza, nawałnica sympathise (with sb) /simpǝaiz/ (v) = to show that you can understand sb's bad feelings współczuć, komuś tip /tip/ (n) = a piece of advice wskazówka, rada wet /wet/ (v) = to cover or soak sth in water zwilżyć, zmoczyć Culture 4 brave/breiv/ (adj) = courageous odważny bug /bag/ (n) = a small insect insekt, robak creepy-crawly /kri:pi 'kro:li/ (n) = a small insect that can scare you robal, robactwo exciting /ik'saitiŋ/ (adj) very interesting = pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący forget /fǝ'get/ (v) = to not remember sth zapominać giant /d3arent/ (adj) = very big gigantyczny highlight /hailait/ (n) = the most interesting part of an event główna atrakcja host /houst/ (v) = to provide the place and facilities for an event być gospodarzem local/lǝukǝl/ (adj) = living in the area that we're talking about lokalny, miejscowy rare/reǝ/ (adj) = scarce; unusual rzadki sample/sa:mpǝl/ (n) = a small amount of sth for testing próbka up close /up klǝus/ (adv) = from a close distance z bliska, z bliskiej odleglości wonder /'wandǝ/ (v) = to ask myself about sth zastanawiać się Unit 5- Citizen 2100 5a alone /ǝ'lǝun/ (adj) = without anyone else samotny, samotna 139 140 Word List charging station /tfa:dzin sterfon/ (n) = a place that supplies electric power for recharging electric vehicles stacja ładowania samochodów elektrycznych come across /kam əkrds/ (phr v) to meet/find sb/ sth by chance natknąć się, napotkać come back /k^m 'bæk/ (phr v) to return wracać, powracać come into /kam intǝ/ (phr v) = to inherit dziedziczyć, dostać w spadku come over /kam 'əvvə/ (phr v) = to visit przyjeżdżać, wpadać come round /,kam 'raund/ (phr v) = to visit przyjść, wpaść z wizytą construct/kən'strakt/ (v) = to build sth budować, konstruować create /kri'eit/ (v) = to generate sth tworzyć crowded/kraudid/ (adj) = with too many people zatłoczony deliver/drlivə/ (v) = to take sth to a particular place or person dostarczać, doręczać drone delivery /'drǝun dı,liveri/ (n) = bringing goods to sb's place using a small, remote-controlled aircraft dostawa przy pomocy drona floating /flǝutiŋ/ (adj) = that can stay on the surface of a liquid pływający, unoszący się na powierzchni improve /im'pru:v/ (v) = to make sth better poprawiać, ulepszać, udoskonalać increase /in'kri:s/ (v) = to become bigger in amount wzrastać, przerastać lonely /lǝunli/ (adj) = sad because of being alone samotny, samotna perfect /p3:fikt/ (adj) = ideal perfekcyjny, doskonały produce /prǝ'dju:s/ (v) = to make sth produkować, tworzyć provide (sth to sb) /prǝ'vaid/ (v) = to supply sth to sb; to make sth available to sb dostarczać, zapewniać (coś komuś) reduce /rrdju:s/ (v) = to make sth less in amount redukować, obniżać self-driving bus (phr) = a large vehicle without a driver that can carry a lot of passengers samojezdny autobus solar window/.səvlə 'windəu/ (n) = a window which has a panel to absorb the sun's rays and generate electric power okna wyposażone w panele słoneczne take up space (phr) = to occupy a certain amount of an area zajmować, zabierać miejsce 3D-printed /Ori: 'di: printid/ (adj) = produced with the use of a machine in a three-dimensional form wydrukowane na drukarce 3D traffic jam /træfik ,dzæm/ (n)= a big number of vehicles unable to move, or moving very slowly korek drogowy, zator transport /træn'spo:t/ (v) to take people or goods from one place to another transportować, przewozić vacuum tube train /vækjuəm = 'tju:b trein/ (n) = a high- speed train that travels on a magnetic track through a tunnel from which air has been removed superszybki pociąg poruszający się w rurze próżniowej vertical farm (phr) = each portion of land for raising crops one on top of the other in a skyscraper pionowe gospodarstwo rolne 5b install /in'sto:l/ (v) = to put sth into position and make it ready for use instalować, umieszczać pick up /pik '^p/ (phr v) = to collect sb from a place in a car, etc odebrać kogoś, zabrać kogoś (sar ochodem) project-based /prodzekt beist/ (adj) = (of homework) mainly involving careful study and research of a specific subject oparty na metodzie projektu sales department /seilz dipa:tmənt/ (n) = the department of a firm in charge of selling its products or services dział sprzedaży VR headset/vi: 'a: hedset/ (n) = a device with which a user covers his/her eyes and its computer technology enables him/her to physically experience imaginary worlds zastaw do wirtualnej rzeczywistości wish sb luck (phr) = to tell sb that you hope they will be successful życzyć komuś powodzenia 5c advanced technology (phr) = cutting-edge machinery and equipment zaawansowana technologia affordable /ǝfo:dəbəl/ (adj) = reasonably priced w przystępnej cenie body function /'bodi faŋkſǝn/ (n) = a series of operations that each organ of the body performs czynność życiowa contract /kpntrækt/ (n) = a written agreement between an employer and an employee kontrakt, umowa crime /kraim/ (n) = illegal activities in general punished by law przestępczość = criminal /kriminəl/ (n) sb who does sth illegal przestępca, kryminalista cure /kjuǝ/ (n) = a medicine or therapy that makes sb healthy again lekarstwo, lek disabled /dis'eibəld/ (adj) = physically or mentally impaired niepełnosprawny elderly /eldəli/ (adj) = old starszy, w podeszłym wieku gain weight (phr) = to become heavier przytyć, przybrać na wadze health care/hel0 keǝ/ (n) = the medical services of a country or region opieka zdrowotna, opieka medyczna heart disease /ha:t dizi:z/ (n) = a medical condition in which the organ of the body that pumps blood does not work normally choroba serca medical attention (phr) = = getting treatment from a doctor opieka lekarska monitor/monitǝ/ (v) = to keep track of sth obserwować, monitorować obesity /ǝubi:səti/ (n) = the state of being unhealthily overweight otyłość pollution levels (phr): the amounts of harmful substances released in the air that cause harm to the environment poziomy zanieczyszczenia poverty/ppvəti/ (n) = the state of being extremely poor bieda, ubóstwo regular /regjulǝ/ (adj) = ordinary normalny, zwykły soil /soil/ (n) = the top layer of the earth in which plants grow gleba, ziemia space travel /speis ,trævəl/ (n) = a journey outside the Earth's atmosphere podróż kosmiczna suffer (from sth) /safə/ (v) to experience pain or unpleasant emotions cierpieć (na coś) surgery /s3:dzəri/ (n) = an operation operacja wearable device /weərəbəl di'vais/ (n) = a gadget such as a smart watch, etc that you can put on your wrist or other parts of your body urządzenie, które nosi się na sobie (np. smartwatch) Culture 5 access (information, etc) /ækses/ (v) = to find and obtain sb's information, etc mieć dostęp (do informacji itp.) alien /eilion/ (n) = a creature from outer space istota pozaziemska, obcy alien invasion /'eilion in, veizən/ (n) = creatures from outer space entering another planet, such as the Earth, by force inwazja obcych attack /ǝ'tæk/ (v) = to use violence in order to do harm to a person or place atakować, napadać, nacierać automatic door />:təmætık 'do:/ (n) = a door that opens and closes by itself drzwi automatyczne clear /kliǝ/ (adj) = easy to understand zrozumiały, przejrzysty latest/leitast/ (adj) = the most recent najnowszy, najświeższy military vehicle /militəri 'vi:ikǝl/ (n) = any means of transport used by the armed forces pojazd wojskowy nuclear bomb /nju:kliə 'bom/ (n)= an atomic or hydrogen bomb bomba nuklearna predict /pri'dikt/ (v) = to make a guess about what will happen in the future przewidywać, przepowiadać satellite/sætǝlait/ (n) = an electronic device sent into space that moves round the Earth and is used for electronic communications satelita tap /tæp/ (v) = to hit sth lightly and repeatedly stukać, pukać task /ta:sk/ (n) = an assigned job zadanie do wykonania virtual assistant /v3:tfuǝl ə'sistent/ (n) = a digital assistant that responds to voice commands wirtualny asystent głosowy voice-activated /'vois ‚æktivertid/ (adj) = (of a device) that can be controlled by oral commands sterowany głosem weapon /wepen/ (n) = a gun, knife, bomb, etc used in fighting or a war broń Unit 6 - The Big Screen 6a act /ækt/ (v) = to perform in a film or play grać (np. w sztuce teatralnej) action-adventure /ækſən əd'ventſə/ (n) = a film full of dangerous and exciting situations film przygodowy z bardzo emocjonującą akcją adventure /ǝd'ventſǝ/ (n) = an exciting or unusual activity przygoda affect /ǝ'fekt/ (v) = to have an influence on sth/sb in some way oddziaływać, mieć wpływ na amusing /ǝ'mju:zıŋ/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający animation /ænı'meiſən/ (n) = a film with moving images animacja appear /ǝpiǝ/ (v) = to first be shown pojawiać się, ukazywać się audience /ɔ:dions/ (n) = a group of people gathered to watch a film, play, etc publiczność, widownia blockbuster /blokbastǝ/ (n) = a film that is very popular or successful hit, przebój kinowy boring /'bɔ:riŋ/ (adj) = uninteresting; dull nudny cartoon /kartu:n/ (n) = a film in which the characters are drawn kreskówka catchphrase /kætſfreiz/ (n) = a phrase which is often repeated by a person and becomes well-known slogan comedy /kpmədi/ (n) = a funny film komedia composer /kəm'pəʊzə/ (n) = sb whose job is to write music kompozytor create /kri'eit/ (v) = to make sth; to produce sth tworzyć crime film /kraim/ (n) = a film that talks about the illegal activities of sb who breaks the law kryminał demand /di'ma:nd/ (v) = to ask for sth enthusiastically żądać, domagać się disgusting/dis'gëstiŋ/ (adj) = very unpleasant; causing a strong dislike wstrętny, obrzydliwy = do/du:/ (v) = to perform a task robić, czynić documentary /dokju'mentəri/ (n)= a film or TV programme that gives facts and information about a subject film dokumentalny drama /'dra:mə/ (n) = a serious film about social issues dramat enjoyable /in'dzərəbəl/ (adj) = pleasant miły, przyjemny exciting/ik'saitiŋ/ (adj) : = very interesting; great pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący fantasy film /fæntǝsi/ (n) = a film based on imagination, not facts film z gatunku fantasy film-maker /film meikə/ (n) = sb who makes movies filmowiec force /fo:s/ (n) = the power used by Jedi knights in the film "Star Wars" moc funny /fani/ (adj) = that makes you laugh śmieszny, zabawny galaxy /gæləksi/ (n) = a large group of stars in the universe galaktyka give (sth) away/giv ǝ'wei/ (phr v) = to ruin a surprise zdradzić sekret give back /giv 'bæk/ (phr v) = to return sth oddawać, zwracać give in /giv 'in/ (phr v) = 1) to finally agree to what sb wants; 2) to stop fighting or competing 1) zgodzić się na coś pod presją; 2) zaniechać give up /giv '^p/ (phr v) = to stop doing sth you used to do regularly poddać się, zrezygnować horror film /hprǝ/ (n) = a film featuring scary situations and characters horror, film grozy interesting /intrəstıŋ/ (adj) = that attracts your attention interesujący, ciekawy musical/mju:zıkəl/ (n) = a film or play with a lot of singing and dancing forma teatralna łącząca muzykę, dialogi i taniec outdoors /aut'dɔ:z/ (adv) = in the open air poza domem, na zewnątrz outside /autsaid/ (prep) = not in a building or room na zewnątrz, poza np. budynkiem planet /plænit/ (n) = a large object in space that moves around the Sun or another star planeta play the role (of a character) (phr) = to portray sb in a film, etc odgrywać rolę proudly /praudli/ (adv) = in a way that shows a sense of satisfaction for sth dumnie, z dumą prove /pru:v/ (v) = to show sb that sth is true udowadniać, dowodzić queue /kju:/ (n) = a line of people waiting to enter a building, a bus etc kolejka scary/skeǝri/ (adj) = that makes you feel frightened straszny sci-fi film /sai 'fai/ (n) = a film set in an imaginary future, involving science, space and technology film science fiction sequel /si:kwǝl/ (n) = a film, book or play that continues the story of a previous one kontynuacja (np. filmu) series/SIəri:z/ (n) = a collection of TV episodes which follow a group of characters in a story serial space opera /speis ,ppərə/ (n) = a sci-fi film about space wars and melodramatic adventures film o podróżach kosmicznych 141 142 Word List special effects/speſəl I'fekts/ (pl n) = images or sounds used in films with the help of technology to create an illusion efekty specjalne spectator /spek'textǝ/ (n) = sb who attends and views an event, usually a sports event widz thriller /Orılǝ/ (n) = an exciting film about criminal activities thriller, dreszczowiec western /westǝn/ (n) = a film with cowboys western, film, którego akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie 6b behave yourself (phr) = to act in a proper way zachowywać się call off /ko:l 'pf/ (phr v) = to cancel an activity odwołać coś compose /kəm'pəuz/ (v) = to write a piece of music komponować corn syrup /kɔ:n sırǝp/ (n) = glucose syrup syrop kukurydziany direct /dǝ'rekt/ (v) = to give instructions to actors about what to do in a film or play reżyserować film set /film set/ (n) = the enclosed area in which a scene of a film is shot including the scenery and all the movable objects used in it plan zdjęciowy present /prrzent/ (v) = to formally give sth to sb in public, usually a prize or an award wręczyć (coś komuś) usher /Afǝ/ (n) = sb who shows people to their seats in a cinema or theatre bileter 6c cast /ka:st/ (n) = the of group actors in a film or play obsada chat show /tfæt fǝu/ (n) = TV or radio programme where famous people are invited and interviewed by a host rozmowa prowadzona w niezobowiązującej atmosferze w programie radiowym lub telewizyjnym cookery programme /kukəri prǝugræm/ (n) = a TV show about food preparation program kulinarny defeat /drfi:t/ (v) = to beat sb pokonać disappearance /disə'piərəns/ (n)= the fact that sb goes missing and it's impossible to find him/her zniknięcie DIY programme /di: ar 'war prǝugræm/ (n) = a TV programme about making or repairing things on your own program typu "zrób to sam" documentary /dokju'menteri/ (n) = a TV programme that gives facts and information about a subject film dokumentalny experiment /ik'speriment/ (n) = a scientific test eksperyment, doświadczenie naukowe film /film/ (n) = a movie film game show /geim fǝu/ (n) = a TV programme in which contestants compete against each other in order to win prizes teleturniej imaginative /I'mædzinətiv/ (adj) = having interesting ideas pomysłowy, twórczy news/nju:z/ (n) = a TV or radio programme about current events and recent happenings wiadomości, program informacyjny original /ǝ'ridzinəl/ (adj) = (of a script) that is not based on other works but rather on the writer's own ideas oryginalny, początkowy plot /plot/ (n) = the story of a film or book fabuła power /pauǝ/ (n) = strength; the ability to control sb moc, siła reality show /ri'æləti ſəʊ/ (n) = a TV programme that shows real people's daily lives rodzaj programu telewizyjnego, w którym widzowie obserwują zachowanie uczestników save/serv/ (v) = to protect sb/ sth from danger ocalić, chronić, ratować script /skript/ (n) = the written lines of a film or play scenariusz sitcom /sitkDm/ (n) = an amusing TV series in which the same characters appear in different situations serial komediowy z udziałem publiczności soap opera /soup ppərə/ (n) = a TV drama about the everyday lives of a group of ordinary people telenowela spoil /spoil/ (v) = to ruin a surprise about sth for sb zepsuć = talented /tæləntıd/ (adj) : gifted; very good at doing sth utalentowany = travel show /trævəl ſəʊ/ (n) = a travel documentary with a host travelling to tourist destinations and providing information about them program podróżniczy universe /ju:niv3:s/ (n) = the planets, stars, galaxies, etc in space wszechświat wildlife programme /waildlaif prǝugræm/ (n) = a film or TV programme that gives facts and information about plants and animals in nature program przyrodniczy o dzikiej naturze Culture 6 composer /kəm'pəʊzə/ (n) = sb whose job is to write music kompozytor excitement /ik'saitment/ (n) = a thrilling sensation podekscytowanie, poruszenie orchestral performance (phr) = a large number of musicians playing many different musical instruments and led by a conductor występ orkiestry realise /riǝlaiz/ (v) = to become aware of sth zdać sobie sprawę z czegoś, uświadamiać sobie coś showing /Savin/ (n) = a screening of a film pokaz filmowy soundtrack/saundtræk/ (n) = the recorded background music of a film ścieżka dźwiękowa do filmu take (sb somewhere) /teik/ (v) to lead sb on an imaginary journey somewhere zabrać (kogoś gdzieś) theme /ei:m/ (n) = a recognisable melody played usually at the beginning or end of a film motyw przewodni typical /'tipikǝl/ (adj) = normal zwykły, zwyczajny Values B: Self-confidence deliver a speech (phr) = to give a speech that you have written earlier in front of an audience wygłosić przemowę dry up /drai '^p/ (phr v) = to stop talking all of a sudden as you have no idea of what to say next przestać mówić improve /im'pru:v/ (v) = to make sth better poprawiać, ulepszać, udoskonalać lighten /laiton/ (v) = to make the expression on your face look less serious rozładować emocje, rozluźnić się material /mətləriǝl/ (n) = facts and information used for an activity, such as when giving a public speech, etc materiały (np. notatki) raise my voice (idm) = to speak in a louder voice podnosić głos rush /r^f/ (v) = to do sth very quickly; to hurry pędzić, biec tip/tip/ (n) = a piece of advice wskazówka, rada Public Speaking Skills B compete (against sb) /kəm'pi:t/ (v) = to try hard to outdo sb konkurować (z kimś) deep /di:p/ (adj) = great głęboki, poważny drop out (of sth) /drop 'aut/ (phr v) to withdraw from a course of study at a university, etc porzucić coś release /rrli:s/ (v) = to launch a film, CD, etc for people to see or buy wypuścić, wydawać, opublikować run /ran/ (v) = to manage a company, an organisation, etc prowadzić (np. firmę) Unit 7 - Narrow Escapes 7a alive /ǝ'larv/ (adj) = not dead żywy avalanche/ævəla:ntf/ (n)= a large amount of snow rolling down a mountainside lawina beat /bi:t/ (v) = to hit sth uderzać calm /ka:m/ (adj) = relaxed; not nervous spokojny, opanowany cancel /kænsəl/ (v) = to say that sth planned will not happen anulować, odwołać conditions /kən'dı fənz/ (pl n) = circumstances warunki discover /dis'kavə/ (v) = to find sb/sth that you were looking for odkryć, odnaleźć earthquake/3:0kwerk/ (n) = a sudden violent movement of the Earth's surface trzęsienie ziemi effort /efət/ (n) = the physical activity required to achieve sth wysiłek, trud explore /ik'splo:/ (v) = to travel around a place to learn about it eksplorować, zwiedzać explosion /ik'spləvzən/ (n) = a sudden violent burst of energy eksplozja, wybuch fire /farǝ/ (n) = a blaze pożar flood/flad/ (n) = a large amount of water covering a dry area powódź gear /giǝr/ (n) = equipment sprzęt heavy snowfall (phr) = snow falling in large quantities intensywne opady śniegu hit /hit/ (v) = (of a hurricane, earthquake, etc) to have a severe effect on sb/sth uderzać ignore /ig'no:/ (v) = to not pay attention to sb/sth ignorować, lekceważyć, nie reagować na coś injure /indzə/ (v) = to cause physical harm to sb ranić, kaleczyć knock (on sth) /ndk/ (v) = to hit a door/window with your hand in order to attract the attention of the people inside pukać (w coś) lava /la:və/ (n) = hot molten rock coming out of a volcano lawa meanwhile /minwail/ (adv) = while another thing is happening w międzyczasie narrow /nærǝu/ (adj) = small in width wąski promise /promis/ (v) = to give sb your word obiecywać, dawać słowo put off /put 'pf/ (phr v) = to postpone odłożyć coś, przełożyć coś = put on /put 'pn/ (phr v) to cover part of one's body with clothes, shoes, etc zakładać; przytyć, przybrać (na wadze) put out /put 'aut/ (phr v) = to stop a fire burning zgasić, ugasić (ogień) put up /put 'ap/ (phr v) = to let sb stay in your house przenocować kogoś recover /rika və/ (v) = to become healthy again dochodzić do siebie, powracać do zdrowia rescue /reskju:/ (n) = the act of saving sb from harm or danger ratunek rubble /rabǝl/ (n) = the pieces of a building that has collapsed or been destroyed gruzy shake/Seik/ (v) = to make short quick movements trząść się spread /spred/ (v) = to expand and cover a large area rozpościerać się, rozprzestrzeniać się strike/straik/ (v) = to hit sb/ sth forcefully uderzać supplies /sǝ'plaız/ (pl n) = food and equipment necessary for living zaopatrzenie, prowiant survive /sǝ'vaiv/ (v) = to remain alive przetrwać, przeżyć thunderstorm /0Andəstə:m/ (n) = bad weather with a lot of rain and thunder burza tie /tai/ (v) to fasten together with a knot związywać trap /træp/ (v) = to prevent sb from leaving a place uwięzić = typhoon /tarfu:n/ (n) = a very violent tropical storm tajfun unhurt /An'h3:t/ (adj) = not injured nieuszkodzony volcanic eruption /volkænik I'rapfen/ (n) = a sudden explosion of a volcano erupcja wulkanu warning sign /wɔniŋ 'sain/ (n) = a message informing of danger znak ostrzegawczy 7b board/bo:d/ (v) = to get on a bus, plane, boat, etc wsiąść do brand-new/brænd 'nju:/ (adj) = used for the first time nowiutki, nieużywany crew /kru:/ (n) = the people who work on a ship/plane załoga deck /dek/ (n) = a flat open surface on a ship pokład statku iceberg /aisb3:g/ (n) = a large mass of ice floating in the sea góra lodowa lifeboat /'laifbout/ (n) = a boat kept on a ship to be used in emergencies szalupa, łódź ratunkowa on board (phr) = on a boat or plane na pokładzie passenger/pæsəndzə/ (n) sb travelling on a bus, plane, train, etc pasażer snow chains/snǝu tseinz/ (pl n) = a set of chains that help the car to move over snow safely łańcuchy antypoślizgowe victim /viktim/ (n) = sb injured or killed in an accident or attack ofiara volcano /vol'keinəʊ/ (n) = a mountain out of which molten rock, ashes and gases burst wulkan 7c ambulance service (phr) = the organisation that provides special vans for taking people to hospital in case of emergency usługi ratunkowe ankle /'æŋkəl/ (n) = the joint connecting the foot with the leg kostka u nogi burn /b3:n/ (n) = an injury caused by fire or heat oparzenie carry out /kæri 'aut/ (phr v) = to perform a task przeprowadzać (np. badanie) cave rescue service (phr) the expert organisation that helps injured, trapped or lost cave explorers ratownictwo jaskiniowe crime/kraim/ (n) = an illegal action przestępstwo, zbrodnia = eyewitness /aiwitnəs/ (n) = sb who has seen a crime or accident happen naoczny świadek fire service /faiǝ $3:VIS/ (n) = the organisation responsible for putting out fires straż pożarna giant /'dzarənt/ (adj) = enormous; very big gigantyczny government /gavənmənt/ (n) = the group of people who rule a country rząd let in /let 'in/ (phr v) = to allow sb/sth to enter wpuścić medical emergency (phr) = an unexpected critical condition of sb's health nagły przypadek 143 144 Word List mountain rescue service (phr) = the expert organisation that helps injured or lost people in the mountains ratownictwo górskie repair/ripeǝ/ (n) = the act of fixing sth damaged naprawa rip through /rip Oru:/ (phr v) = to destroy a place completely by moving forcefully through it zdewastować runway /rAnwei/ (n) = the long road in an airport where aeroplanes take off and land pas startowy rush (sb somewhere) /r^f/ (V) = to take sb to a place very quickly przetransportować (kogoś) w szybkim tempie severe /SI'VIǝ/ (adj) = very serious; extremely bad poważny, ciężki speedboat/spi:dbəʊt/ (n) = a fast motorboat wyścigowa łódź motorowa summit /sAmit/ (n) = the top of a mountain szczyt, wierzchołek suspiciously /sǝ'spifəsli/ (adv) = in a way that causes sb to think that sth wrong is happening podejrzanie the coastguard /ðə 'kǝustga:d/ (n) = the organisation that helps swimmers and ships in danger and prevents crime at sea straż przybrzeżna the police /də pə'li:s/ (n) = the organisation that prevents crime and arrests criminals policja Culture 7 blow up /blǝu 'ap/ (phr v) = to destroy sth with explosives wysadzić (przy pomocy materiałów wybuchowych) break out/breik 'aut/ (phr v) to start all of a sudden wybuchnąć (np. o epidemii) careless/keələs/ (adj) = without paying attention nieuważny cure /kjuǝ/ (n) = a remedy or a treatment for a disease lekarstwo, lek disaster /drza:stə/ (n) = a catastrophe; a sudden tragic event katastrofa, klęska guard /ga:d/ (n) = sb whose job is to protect people, places, buildings, etc strażnik, ochroniarz gunpowder /ganpaʊdə/ (n) = an explosive substance in the form of fine grains used in bombs and fireworks proch strzelniczy high society /,hai sǝ'sarəti/ (n) = the rich and powerful people who form the upper class of a society klasa wyższa, śmietanka towarzyska knock down /nok daun/ (phr v) to completely destroy a building powalić, zniszczyć put out/put 'aut/ (phr v) = to stop sth from burning zgasić, ugasić (ogień) royal court /rǝəl 'kɔ:t/ (n) the home of a king and queen dwór królewski ruin /'ru:in/ (n) = what is left of a damaged building, area, etc ruina spread /spred/ (v) = (of a disease) to affect more and more people rozprzestrzeniać się trade /treid/ (n) = the activity of buying and selling goods and services handel Unit 8 - Learning & Earning 8a banker /bæŋkə/ (n) = sb who owns or manages a bank bankier, bankowiec breathing equipment /bri:dın Ikwipmənt/ (n) =devices that help you breathe underwater sprzęt potrzebny do oddychania pod wodą carry off /kæri 'of/ (phr v) = to succeed in doing sth difficult poradzić sobie carry on /kæri 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej carry out /kæri 'aut/ (phr v) = to perform (a task) przeprowadzać (np. badanie w laboratorium) cleaner/kli:nə/ (n) = sb whose job is to clean buildings osoba sprzątająca contract /kən'trækt/ (n) = a legal agreement between two or more people kontrakt, umowa director/dǝ'rektə/ (n) = sb whose job is to tell actors how to play their parts reżyser earn /3:n/ (v) = to receive money from work zarabiać engineer /endzı'nıə/ (n) = a scientist whose job is to design and build houses, machines, etc inżynier farmer /fa:mə/ (n) = sb whose job is to grow crops and keep animals rolnik flooding /fladiŋ/ (n) = water covering an area due to heavy rain powódź full-time /ful 'taim/ (adv) : working the standard number of hours per week na cały etat = hold my breath (phr) = to keep air inside my lungs without letting it out wstrzymać oddech indoors /in'dɔ:z/ (adv) = inside a place w środku, w budynku journalist /d33:nəlist/ (n) = a reporter dziennikarz librarian /larbreəriən/ (n) = a professional who works in a library bibliotekarz, bibliotekarka life form /laif fɔ:m/ (n) = a type of a living thing żywy organizm mountain guide /mauntin gaid/ (n) = a professional who leads and instructs climbers przewodnik górski outdoors /aut'dɔ:z/ (adv) = outside a place na zewnątrz, poza domem overalls /ǝuvərə:lz/ (pl n) = a one-piece garment for manual labour kombinezon roboczy oyster /ǝistə/ (n) = a type of shellfish ostryga peak /pi:k/ (n) = the top of a mountain szczyt, wierzchołek góry pearl diver/p3:1 darvə/ (n) = sb whose job is to swim to the bottom of the sea in order to find and pick shells that have a valuable jewel inside poławiacz pereł poisonous /pɔizənəs/ (adj) = containing a substance that can cause death trujący possibility /ppsǝ'bıləti/ (n) = likelihood możliwość, prawdopodobieństwo publisher /pablıfə/ (n) = sb or a company that produces books, magazines, newspapers, etc wydawnictwo, wydawca pure /pjuǝ/ (adj) = complete czysty, prawdziwy receptionist /rr'sepsənist/ (n) = sb whose job is to welcome and help in a hotel, office, hospital, etc recepcjonista, recepcjonistka regular hours (phr) = normal working hours stałe godziny pracy responsible (for sth/sb) /rr'sponsəbəl/ (adj) = in charge of sth/sb odpowiedzialny (za coś/ kogoś) risky /riski/ (adj) = dangerous ryzykowny, niebezpieczny rockslide/rokslaid/ (n) = a mass of rocks falling down a hillside lawina kamieni salary /sæləri/ (n) = the money earned from a job in a month or year pensja, wynagrodzenie shift/fift/(n)= a part of a working day zmiana (w pracy) snow goggles /snǝu gogəlz/ (pl n) = a type of glasses for the protection of eyes when you are in a snowy place gogle śnieżne, narciarskie okulary ochronne speleologist /spi:li'blədzist/ (n)= a scientist who explores and studies caves speleolog (osoba zajmująca się badaniem jaskiń) surface /s3:fis/ (n) = the top of the sea powierzchnia temporary /tempərəri/ (adj) = not permanent tymczasowy tiny /taini/ (adj) = very small malutki, niewielki tricky /triki/ (adj) = confusing and difficult podchwytliwy, zawiły uniform /ju:nifɔ:m/ (n) = a special set of clothes that some people have to wear to work mundur, uniform wages/weid31z/ (pl n) = the money earned from a job according to the number of hours, days or weeks that sb has worked płaca, zarobki watch out for (sth) /wptf 'aut fə/ (phr v) = to look out for sth uważać na, zwracać uwagę na well-paid /wel 'peid/ (adj) = earning a lot of money dobrze płatny win /win/ (v) = to get the first place in a game, competition, etc wygrać, zwyciężyć 8b apply (for sth) /ǝ'plai/ (v) = to ask for sth officially składać podanie, ubiegać się (o coś) be stuck (in sth) (phr) = to be trapped (in a bad situation) utknąć bill/bil/ (n) = a piece of paper showing how much we should pay for goods or services rachunek canteen /kæn'ti:n/ (n) = a cafeteria in a school, factory, etc stołówka deadline /dedlain/ (n) = the time by which sth must be finished ostateczny termin deal with /di:l wid/ (phr v) = to interact with sb as part of your job radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia delete/drli:t/ (v) = to remove data from a computer kasować, usuwać embarrassing /im'bærəsin/ (adj) = causing shame wprawiający w zakłopotanie, zawstydzający pay/per/ (n) = the money sb earns from their job wynagrodzenie, płaca professional /prǝ'fe fənəl/ (adj) = expert in your job profesjonany, zawodowy project/prodzekt/ (n) = a piece of work about a subject assigned by sb projekt promotion /prǝ'məʊſən/ (n) = getting a more important position in your job awans staff /sta:f/ (n) = all the people who work at a place kadra, pracownicy training course/treiniŋ kɔ:s/ (n) = a period of study in which you acquire the skills for a specific job szkolenie 8c advanced /əd'va:nst/ (adj) = at a higher, more difficult level zaawansowany antisocial /æntr'səvfəl/ (adj) not allowing you to meet and spend time with other people niesprzyjający kontaktom towarzyskim certificate /sǝ'tıfıkət/ (v) = a document proving that you've completed a course of study or training świadectwo, zaświadczenie, certyfikat closely /'klǝusli/ (adv) = in a way that shows a strong connection between two or more people w bliskim kontakcie, ściśle course /kɔ:s/ (n) = a series of = lessons kurs, program degree /drgri:/ (n) = a qualification given on completion of a university course stopień naukowy demanding /dr'ma:ndiŋ/ (adj)= very difficult wymagający experience /ik'spıəriəns/ (n) = knowledge and skill gained by doing sth regularly doświadczenie humanity /hju:'mænəti/ (n) = all the people in general ludzkość lecturer /lektſərə/ (n) = a university teacher of the lowest rank wykładowca lose a patient (phr) = (of a doctor) to not be able to prevent a patient from dying stracić pacjenta (nie uratować mu życia) marine biologist /məri:n bardlədzıst/ (n) = a scientist who studies the sea and the organisms living in it biolog morski mark/ma:k/ (n) = a grade for school work ocena personal trainer /p3:sənəl 'treinǝ/ (n) = a physical education instructor who helps individuals become fit trener osobisty porter /'po:tǝ/ (n) = a hotel employee who carries guests' luggage bagażowy, portier qualification /kwdlıfıkeisen/ (n) = a particular skill in or knowledge of a subject; a diploma or degree kwalifikacja, predyspozycja qualify /kwplifai/ (V) = to obtain knowledge and abilities to do a job kwalifikować się, nadawać się script/skript/ (n) = the written text of a play, film, TV series, etc scenariusz, skrypt security guard /sıkjvərəti ga:d/ (n) = sb whose job is to protect a building and its people strażnik, ochroniarz set up /set '^p/ (phr v) = to prepare the necessary equipment for an activity organizować, przygotowywać shot /fpt/ (n) = the particular position in which a cameraman films sb/sth ujęcie (w filmie) stressful /stresfǝl/ (adj) = causing worry and anxiety stresujący surgeon /s3:dzən/ (n) = a doctor who performs operations on patients chirurg training /treiniŋ/ (n) = practice szkolenie Culture 8 affect /ǝfekt/ (v) = to have a consequence on sth mieć wpływa na attack /ǝtæk/ (v) = to use violence against sb/sth atakować, napadać, nacierać ceremony/serəməni/ (n) = a formal event to celebrate sth ceremonia, uroczystość disease /di'zi:z/ (n) = an illness choroba employ/imploi/ (v) = to give sb a job zatrudniać injury /'indzəri/ (n) = physical damage to the body kontuzja, uraz keep track of (phr) = to monitor sb/sth śledzić lift (sb/sth up) /lift/ (v) = to take sb/sth to a higher place podnieść (kogoś/ coś) look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb/sth zajmować się, opiekować się measure /mezǝ/ (v) = to take care of sb/sth mierzyć occasion /ǝ'keizən/ (n) = a special event okazja preserve /priz3:v/ (V) = to protect ochraniać, zachowywać, zabezpieczać prison /'prizǝn/ (n) = the place where criminals are kept więzienie, zakład karny riverbank /rivǝbæŋk/ (n) = each of the two edges of a river where it meets the land brzeg rzeki rowing boat /rǝviŋ bəut/ (n) = a small boat that sails on water with long wooden poles łódź z wiosłami 145 146 Word List swan/swpn/ (n) = a large white bird with a long neck that lives on rivers and lakes łabędź weigh /wei/ (v) = to measure how heavy sb/sth is ważyć Unit 9 - Want to play? 9a an element of (risk, etc) (phr) = an amount of risk, etc element (np. ryzyka) ask for trouble (phr) = to behave in a way that it is likely to cause problems szukać guza, kłopotów attack /ǝ'tæk/ (v) = to use violence to hurt sb atakować, napadać, nacierać beat/bi:t/ (v) = 1) to defeat sb in a game or competition; 2) (of the heart) to make regular sounds and movements 1) pokonać kogoś; 2) bić (o sercu) competition /kompə'tıfən/ (n) = an organised event where the participants perform a specific task and try to win first place zawody deal with /di:l wid/ (phr v) = to handle sth radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia earn /3:n/ (v) = to get money for doing work zarabiać energy /enǝdzi/ (n) = the ability and strength to do active physical things energia experience /ik'spləriəns/ (n) = sth that I do or happens to me doświadczenie, przeżycie, doznanie experience /ik'spıəriəns/ (v) to feel or be affected by sth doświadczać, przeżywać face /feis/ (v) = to control sth stawiać czoła, mierzyć się z fairly /feǝli/ (adv) = = reasonably; more or less raczej, dosyć, całkiem forget/fə'get/ (v) = to not remember sth zapomnieć gain /gein/ (v) = to get (a point in a game, etc) zyskać hang (off sth) /hæŋ/ (v) = to be suspended from sth zwisać (z czegoś) hide (sth away) /haid/ (phr v) to keep sth out of sight schować, ukryć (coś) instructor/in'straktə/ (n) = sb who teaches a sport instruktor prize /praiz/ (n) = an award for having done well in a competition nagroda proper /prope/ (adj) = right; suitable odpowiedni, właściwy reply/ri'plai/ (n) = an answer to sth; a response to sth odpowiedź risk /risk/ (n) = possible harm ryzyko, zagrożenie sales results (phr) = the final number of sold products wyniki sprzedaży situation /sitfu'eifən/ (n) = the conditions at a certain time sytuacja take a call (phr) = to accept a phone call odebrać telefon take a chance (phr) = to do sth that involves some kind of risk in the hope of a positive outcome zaryzykować take a look (at sth) (phr) = to look at sth with attention; to examine sth carefully spojrzeć (na coś) take my mind off sth (idm) = to make myself forget about sth that causes concern, etc for a little while odciągnąć myśli od czegoś to the limit (phr) = to the extreme do granic możliwości turn down /t3:n 'daun/ (phr v) = 1) to refuse to accept; 2) to decrease volume, power, etc 1) odrzucać (np. ofertę); 2) przyciszać, przygaszać, zmniejszać moc turn into /t3:n Intǝ/ (phr v) = to change into zmieniać w turn on/t3:n 'pn/ (phr v) = to switch on włączyć turn off /t3:n 'pf/ (phr v) = to switch off wyłączyć turn up /t3:n '^p/ (phr v) = to increase volume, power, etc podkręcać, pogłaśniać, zwiększać whizz /wiz/ (V) = to move very fast, usually making a sound przelecieć ze świstem win /win/ (v) = to gain a victory; to get first place in a race or competition wygrać, zwyciężyć win (sth) /win/ (v) = to get sth as the result of a competition wygrać, zdobyć (coś) 9b annual /ænjuǝl/ (adj) = yearly coroczny cancel /kænsǝl/ (v) = to decide that sth planned will not happen anulować, odwołać due to (sth) /dju: tu/ (prep) = because of sth z powodu (czegoś) lift /lift/ (v) = to pick sth up podnosić, dźwigać session/seſan/ (n) = a period of time when you do a particular activity such as a sport, attending a lesson, etc sesja (ilość czasu przeznaczona na zrobienie czegoś) = toe /tǝu/ (n) each of the five separate parts at the end of the foot palec u nogi 9c burn calories (phr) = to lose some weight by doing a sport, exercising, etc spalać kalorie common/kpmen/ (adj) = happening often powszechny, pospolity golf course /kɔ:s/ (n) = an area for playing golf pole golfowe court /kɔ:t/ (n) = an area where some sports are played, such as tennis, basketball, badminton, volleyball, etc kort (np. tenisowy), boisko depend on /drpend on/ (phr v) to be determined by sth zależeć od discount/diskaunt/ (n): = a reduction in the original price of sth zniżka, upust encourage /in'karıd3/ (v) = to give sb the courage to do sth zachęcać, dodawać otuchy field /fi:ld/ (n) = an area of grass where people play football, baseball, cricket, etc boisko flexible /fleksəbəl/ (adj) = able to change easily to suit any new purpose, conditions, etc elastyczny give up /giv '^p/ (phr v) = to stop making an effort to achieve sth poddać się, zrezygnować independent / indipendent/ (adj) = not controlled and free to do as you wish niezależny membership/membǝsıp/ (n) = the state of being part of a club, organisation, etc członkostwo pitch /pitſ/(n) = an area for playing football, cricket, etc boisko rink/risk/ (n) = a place where you can ice-skate lodowisko speed /spi:d/ (n) = the rate at which sth moves prędkość suit /su:t/ (v) = to be right for sb pasować, odpowiadać teamwork /ti:mw3:k/ (n) = working together in a group praca zespołowa track/træk/ (n) = a piece of circular ground used for cycling, running, jogging, etc tor wyścigowy, bieżnia Culture 9 drawer/dro:/ (n) = a container that you slide in and out to keep things in szuflada earliest /3:liest/ (adj) = the first ever najwcześniejszy, pierwszy except (that) /ik'sept/ (conj) = apart from the fact that za wyjątkiem tego, że fast and furious (phr) = speedy and with a lot of energy szybki i szalony in total (phr) = as a sum w sumie record /reko:d/ (n) = written and stored information about sth in a file, etc zapis, rejestr score /sko:/ (v) = to win points in a game zdobywać punkt shape /feip/ (n) = the outline of an object kształt shaped /Seipt/ (adj) = (of an object) that has a particular outline ukształtowany social /sǝufǝl/ (adj) = relating to activities that we do with other people in public towarzyski, społecznościowy swing /swiŋ/ (v) = to move sth in a wide circle quickly zamachnąć się Values C: Appreciation appreciate /ǝ'pri:fieit/ (v) = to respect and be grateful to sb for sth doceniać, być wdzięcznym facial expression /ferfəl ik'spreſǝn/ (n) = a gesture on the face expressing a feeling wyraz twarzy frown /fraun/ (n) = the expression you make by bringing the eyebrows together to show anger, annoyance, etc zmarszczyć brwi grateful /greitfəl/ (adj) = thankful wdzięczny have sb in mind (idm) = to think of sb mieć kogoś na względzie/myśli old-fashioned /ǝuld fæfənd/ (adj) = not modern; no longer in use staromodny, niedzisiejszy personal /p3:sənəl/ (adj) = intimate osobisty pick (sth) up /pik 'ap/ (phr v) = to take sth in your hands podnieść (coś) Public Speaking Skills C admit /ǝd'mit/ (v) = to accept that sth is true przyznawać, zgadzać się attitude /ætitju:d/ (n) = a way of thinking and acting zachowanie, postawa emotional /I'mǝuſənəl/ (adj) = causing strong feelings emocjonalny farewell speech /feǝ'wel spi:tf/ (n) = a short talk to say goodbye mowa pożegnalna get my hands on sth (idm) to make sth my own dorwać coś, zdobyć coś persuasive /pǝ'sWEISIV/ (adj) = = convincing przekonujący rare /reǝ/ (adj) = not common rzadki can't stand the cold (phr) = 1 can't bear low temperatures or cold weather nie móc znieść zimna Unit 10- Tech world 10a app /æp/ (n) = a specialised software program downloaded onto a mobile phone aplikacja awesome /ɔ:səm/ (adj) = very impressive fantastyczny, wspaniały, niesamowity, rewelacyjny bring (sb sth) /briŋ/ (v) = to get and give sth to sb przynosić (komuś coś) connect (sth to sth) /kǝ'nekt/ (v) = to join a device to a software program połączyć (coś z czymś) cook dinner (phr) = to prepare an evening meal gotować obiad lub kolację designer /dizainə/ (n) = sb who makes plans for machines projektant, projektantka device/drvais/(n) = an appliance urządzenie do DIY (phr) = to make or repair things on your own majsterkować do the ironing (phr) = to make clothes smooth with an electrical appliance prasować do the laundry (phr) = to wash your clothes robić pranie do the vacuuming (phr) = to clean the floors, etc by hoovering odkurzać feed the pet (phr) = to give food to a domestic animal karmić zwierzątko domowe get across /get ǝ'krds/ (phr v) = to communicate przekazywać, wyjaśniać get along (well) with /get əldŋ wid/ (phr v) = to have a friendly relationship with sb mieć z kimś dobre stosunki get by /get 'bai/ (phr v) = to have enough (money, food, etc) to survive radzić sobie, dawać sobie radę get off /get 'pf/ (phr v) = to exit a train, bus, etc wysiadać get on /get 'pn/ (phr v) = to enter a train, bus, etc wsiadać get on (well) with /get 'on WIO/ (phr v) = to have a friendly relationship with sb mieć z kimś dobre stosunki get over /get ouvə/ (phr v) to recover from an illness, shocking event, etc przetrwać, przeżyć high-definition /har definiſən/ (adj) = (of a camera, etc) that has a higher resolution than a standard camera, etc o wysokiej rozdzielczości household item /haushould aitem/ (n) = an object used within a house artykuł gospodarstwa domowego lay the table (phr) = to prepare a table for a meal by putting plates, glasses and cutlery in the right place on it nakryć do stołu maid /meid/ (n) = a woman whose job is to do sb else's housework pokojówka make the bed (phr) = to tidy the sheets and covers on a bed after sleeping pościelić łóżko mop/mpp/(n) = a stick with a wet cloth fixed at one end that is used for cleaning the floor mop, zmywak do podłogi mop the floor (phr) = to clean the floor with a stick that has a wet cloth fixed at one end zmywać podłogę mopem serve /s3:v/ (v) = to offer food or drink to sb serwować, podawać serve meals (phr) = to offer food and drinks to sb at home, at a restaurant, etc serwować potrawy share/feǝ/ (v) = to provide sb else with sth that I have dzielić się take /teik/ (v) = to obtain sth; to receive sth brać, zabierać take (sth to sb) /teik/ (v) = to give sth to sb at a different location zabrać (coś do kogoś) technology /tek'ndlədzi/ (n) = new machines and gadgets technologia trade show /treid fǝu/ (n)= an exhibition at which specific industry products are put on display so that people can see and buy them targi vacuum cleaner /vækjuǝm kli:nə/ (n) = an appliance used for cleaning floors and carpets, removing dust, etc odkurzacz water the plants (phr) = to pour water onto flowers and trees podlewać rośliny 10b bill/bil/ (n) = a piece of paper showing how much you should pay for goods or services rachunek borrow /'borǝu/ (v) = to take sth which you are expected to return at a later time pożyczać coś od kogoś hard drive /ha:d draiv/ (n) = the part of the computer where you store your data and files twardy dysk install /in'sto:l/ (v) = to put a program into a computer and make it ready for use instalować membership fee /membǝſıp fi:/ (n) = an amount of money that people have to pay in order to join a club or group opłata członkowska 147 148 Word List memory /meməri/ (n) = the amount of space that a computer, a mobile phone, etc has for storing information pamięć scan/skæn/ (v) = to produce a digital representation of a document, picture, etc with the use of a device that can read data skanować (używając skanera) social media account / ‚səʊſəl 'mi:diə ə,kaʊnt/ (n) = registering at a website on the Internet that helps people communicate konto na portalu społecznościowym 10c activation code /æktı'verſən kəud/ (n) = a series of numbers or letters sent by a bank via a text message that provides access to a customer's account online kod aktywacyjny blog entry /blog entri/ (n) = sth that you write on an online shared diary wpis na blogu chat /tſæt/ (v) = to talk to sb in a friendly and informal way on the Internet gawędzić, czatować instant messaging service /instənt 'mesidzin $3:vis/ (n)= a service that offers online text messages and chat functions komunikator internetowy interest /'intrǝst/ (n) = a hobby or an activity that you enjoy doing zainteresowanie landline/lændlain/ (n) = a phone connection that works with a wire as opposed to a mobile phone telefon stacjonarny log in /log 'in/ (phr v) = to access an online account by using your password and username zalogować się online banking /pnlain 'bæŋkiŋ/ (n) = accessing your bank account and making your transactions electronically through a bank's website bankowość internetowa password /pa:sw3:d/ (n) = a group of letters and/or numbers or other characters that allows you to access a computer system, an online bank account, etc hasło PIN /pin/ (n) = a personal identification number for accessing your online bank account numer PIN post/poust/ (n) = a message on a social networking site post (wiadomość np. na portalu społecznościowym) set up (a bank account) /,set '^p/ (phr v) = to make all the necessary arrangements in order to have access to your bank account on the Internet zakładać coś, tworzyć coś (np. konto w banku) tweet /twi:t/ (n) = a message written on "Twitter", a social networking site wpis na portalu Twitter user-friendly /ju:zə 'frendli/ (adj) = easy to use przyjazny użytkownikowi video chat /vidiǝu tfæt/ (v) = to communicate with sb with the use of a web camera on a computer or smartphone via the Internet czat wideo vlog/vlog/ (n) = a video blog wideoblog Culture 10 amount (of time) /ǝ'maunt/ (n) = a length of time ilość (czasu) chance /tfa:ns/ (n) = an opportunity to do sth szansa decade /dekeid/ (n) = a period of ten years dekada dial /darǝl/ (n) = a disc on an older telephone that has holes with numbers which you turn in a circular direction to make a phone call tarcza telefonu display/drsplei/ (v) = to show sth prezentować, demonstrować earliest /3:liest/ (adj) = the first ever najwcześniejszy, pierwszy gramophone /'græməfəun/ (n) = an antique record player gramofon grow up (with sth) /grǝu '^p/ (phr v) to have sth within your surroundings from childhood to adulthood dorastać (w kontakcie z czymś) handle/handl/ (v) = to touch sth with your hands; to pick sth up and have it in your hands trzymać w rękach invent/in'vent/ (v) = to create sth that hasn't existed before wynaleźć rotary phone /rǝutəri fəun/ (n) = an old-fashioned device for making phone calls with a circular dial telefon z tarczą cyfrową step back in time (idm) = to go back to an older time in history cofnąć się w czasie throughout /Oru:'aut/ (prep) = during the whole period of sth od początku do końca, przez cały (np. rok) various /'veəriəs/ (adj) = different różny, rozmaity Unit 11 - Food for Thought 11a bake /berk/ (v) = to cook bread, cakes, pies, etc in the oven piec choice /tfois/ (n) = a number of things to choose from wybór course /kɔ:s/ (n) = each of the parts of a meal (starter, main course, dessert, etc) danie (posiłek) cucumber /kju:kambə/ (n) = a long thin vegetable with a hard green skin and a juicy flesh, eaten in salads ogórek desert/dezət/ (n) = a large area of land with almost no water or trees pustynia dessert /drz3:t/ (n) = sweet food eaten after the main meal deser disgusted /dis'gastid/ (adj) = feeling a strong sense of distaste for sth zniesmaczony dish /dif/ (n) = a particular type of cooked food potrawa, danie dough /dǝu/ (n) = a mixture of flour and water that is used to make bread, biscuits, pies, etc ciasto (masa przed pieczeniem) filling /filmŋ/ (adj) = (of food) that makes your stomach feel full sycący, pożywny, zapychający filling /filin/ (n) = food that is put inside things such as pastry, etc nadzienie, farsz, wypełnienie fry/frai/ (v) = to cook in a pan with hot oil or fat smażyć garlic /ga:lık/ (n) = a small plant with a very strong taste and smell; used for cooking czosnek gravy/greivi/ (n) = a warm brown sauce made from the juice that comes from cooked meat mixed with flour and water sos pieczeniowy grilled /grild/ (adj) = cooked by using very strong heat directly next to, above or below food grillowany ignore /ig'no:/ (v) = to pay no attention to sth/sb ignorować, nie zwracać uwagi keep away from /ki:p ǝ'wei frǝm/ (phr v) = to stop sb/ yourself going near sb/sth trzymać się z dala od keep off /ki:p 'pf/ (phr v) to not walk on sth unikać czegoś, trzymać się z dala od keep on /ki:p 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej = keep out /ki:p 'aut/ (phr v) = to not allow sb to enter nie wchodzić keep up with /ki:p 'ap Wið/ (phr v) to move at the same speed as sb/sth dotrzymywać komuś kroku, trzymać ten sam poziom meal /mi:l/ (n) = the food you eat on different occasions, such as breakfast, lunch or dinner posiłek nutritious /nju:trifəs/ (adj) = (of food) providing things that people need in order to be healthy odżywczy pastry /perstri/ (n) = a mixture of flour, fat and water that is cooked, usually to cover or contain other food ciasto pitta /pitǝ/ (n) = a round flat bread that comes from the Middle East and you can fill with food chleb pita plate /pleit/ (n) = a round dish where you put your food to eat it talerz receipt /rr'si:t/ (n) = a piece of paper that you get after paying for sth paragon, pokwitowanie recipe /resipi/ (n) = a list of the ingredients and instructions on how to make a certain type of food przepis kulinarny salty /sɔ:lti/ (adj) = tasting of salt słony sauce /so:s/ (n) = a food dressing sos seconds /sekəndz/ (pl n) = an additional serving of food dokładka, repeta silkworm /silkw3:m/ (n) = a hairless white caterpillar that makes a thread used to manufacture a smooth, soft fabric larwa jedwabnika snack /snæk/ (n) = a small amount of food eaten between meals przekąska sour/savə/ (adj) = having a sharp taste like lemon or vinegar kwaśny spicy /'spaisi/ (adj) = having a flavour of spice; having a burning taste ostry, pikantny street food /stri:t fu:d/ (n) = ready-to-eat meals sold at a public place by a vendor jedzenie z budek stojących na ulicy sweet /swi:t/ (adj) = tasting like sugar słodki toothpick /tu:0pik/ (n) = a thin piece of wood for cleaning your teeth wykałaczka topping /topiŋ/ (n) = sth you put on top of food to make it taste better warstwa wierzchnia, dodatek trust /trast/ (v) = to have faith in sth ufać, wierzyć tzatziki /tsə'tsi:ki/ (n) = a Greek sauce or dip made by mixing yoghurt, chopped cucumber, salt, garlic, olive oil and dill or mint sos tzatziki upright grill (phr) = a vertical appliance with two parallel metal bars or wires where you place meat to roast it pionowy grill (typowy dla kuchni Bliskiego Wschodu) vendor/vendə/ (n) = sb who sells things from a small stall or cart that is placed at a public place sprzedawca 11b bag (of sth) /bæg/ (n) = a container used for carrying things in, such as sugar, flour, etc paczka, torebka (np. cukru) bar (of sth) /ba:/ (n) = a long thin piece of sth such as chocolate, soap, etc tabliczka (np. czekolady) bread roll /bred rǝul/ (n) = a long or round-shaped piece of bread for one person bułka bunch (of sth) /bantſ/(n) = a number of flowers, grapes, bananas, etc held together pęk, wiązka (np. bananów) cabbage/kæbid3/ (n) = a large round vegetable with thick green, white or purple leaves kapusta can (of sth) /kæn/ (n) = a closed, small, metal container for drinks such as cola, beer, etc puszka (np. lemoniady) cook /kuk/ (n) = a chef kucharz head (for sth) /hed/ (v) = to go towards a place kierować się (do) herb/h3:b/ (n) = a plant whose leaves are used in cooking to add flavour to food, or as a medicine ziele, zioło lamb /læm/ (n) = the meat of a young sheep eaten as food baranina, jagnięcina level /levǝl/ (n) = each of the floors of a building poziom, piętro lift /lift/ (n) = an elevator winda nightspot /naitsppt/ (n) = a place that opens at night for entertainment purposes lokal otwarty nocą path/pa:0/ (n) = a long strip of ground which people walk along to get from one place to another ścieżka shelf /ſelf/ (n) = a thin piece of wood/metal horizontally fixed to a wall or in a frame for holding objects półka shepherd's pie /Sepǝdz 'pai/ (n) = a traditional English dish of minced meat covered with mashed potato potrawa z mielonego mięsa i ziemniaków spice /spais/ (n) = an aromatic substance from parts of plants used to add flavour to food przyprawa spinach /spinid3/ (n) = a vegetable with large dark, green leaves that people eat as food szpinak the shopping experience of a lifetime (idm) = the greatest experience you will ever have when you go shopping najlepsze zakupy w życiu tin (of sth) /tin/ (n) = a closed metal container in which food such as peas, beans, tuna, etc can be preserved for a long period of time puszka (np. tuńczyka) transform (into sth) /træns'fo:m/ (v) = to change from sth to sth else zmieniać się (w coś) turkey /t3:ki/ (n) = the meat of a large farm bird related to the chicken indyk 11c apology /ǝpplǝdzi/ (n) = sth that you say or write to express that you are sorry for having done sth wrong przeprosiny be entitled to sth (phr) = to have been given the right to get sth być upoważnionym do czegoś bill /bil/ (n)= a piece of paper showing the money you owe for goods or services rachunek change /tſeind3/ (n) = the money you get back when you pay for sth with more money than it costs reszta (o pieniądzach) change tables (phr) = to get a different table at a restaurant, etc from the one that was initially offered to you zmienić stolik complaint /kəm'pleint/ (n)= a statement or expression of annoyance or dissatisfaction with sb or sth zażalenie, reklamacja, skarga constant /konstənt/ (adj) = continuous; never-ending stały, niekończący się credit card /kredit ka:d/ (n) = a small plastic card for charging goods or services now and paying later karta kredytowa demand /di'ma:nd/ (v) = to ask for sth very strongly żądać, domagać się frustrating /fra'streitiŋ/ (adj) = annoying denerwujący, irytujący, frustrujący full refund (phr) = the return of all the money paid for goods or services because they were of poor quality, etc pełny zwrot kosztów manager /mænidzə/ (n) = sb who is head of a business, such as a restaurant, etc menadżer, kierownik money-off coupon (phr) = a piece of printed paper which allows sb to pay less for sth kupon rabatowy note /nǝut/ (n) = money in paper form banknot order /ɔ:də/ (n) = the food/ drink you've requested in a restaurant, etc zamówienie prompt reply (phr) = a fast response bezzwłoczna odpowiedź regular /regjǝlə/ (adj) = (of a customer) who often visits a place stały (np. klient) replacement /rrpleismənt/ (n) = a product that takes the place of another one due to bad quality, etc zamiennik 149 150 Word List sincerely /sin'sIəli/ (adv) = honestly szczerze sth is past its sell-by date (phr) = (of a drink or food item) it is after the recommended date that it should stay on the shop shelf coś jest przeterminowane Culture 11 annual /'ænjuǝl/ (adj) = yearly coroczny delicious /drlifəs/ (adj) = tasty pyszny, wyśmienity food critic /fu:d kritik/ (n) = an expert in tasting and analysing a wide selection of food dishes at a restaurant, who presents the findings to the public in a magazine, etc krytyk kulinarny fun /f^n/ (adj) = enjoyable fajny, przyjemny grounds/graundz/ (pl n) = the land that belongs to a castle, mansion, hospital, etc tereny, ziemie outdoor /autd>:/ (adj) = outside zawnętrzy, poza domem promote /prǝ'mǝut/ (v) = to try to increase the popularity of sth promować, reklamować raise (money, etc for sth) /reiz/ (v) = to collect (money, etc for sth) zbierać (pieniądze na coś) sample/sa:mpǝl/ (v) = to try (food or drink to see what they taste like) kosztować, próbować sink my teeth into sth (idm) to become involved in sth with a lot of enthusiasm zatopić w czymś zęby, zagłębić się w coś stall /stɔ:l/ (n) = a large table at an open market where products are sold stragan, stoisko taste/teist/ (n) = a flavour smak workshop /w3:kſpp/(n) = a short seminar with practical work on sth warsztat Unit 12 - Earth, our Home 12a air pollution /'eə pə,lu: Sən/ (n) = harmful substances released into the atmosphere zanieczyszczenie powietrza break up /breik '^p/ (phr v) = to split sth into smaller parts rozbić na części bucket/bakit/ (n) = a container with a handle for carrying water, sand, etc wiadro, wiaderko clean /kli:n/ (adj) = not dirty czysty clear /kliǝ/ (adj) = 1) not confusing; 2) (of the sky) without clouds 1) zrozumiały; 2) bezchmurny cutting down trees (phr) = the act of cutting trees so that they fall down on the ground wycinanie drzew earn /3:n/ (v) = to receive money from your work zarabiać forest fire /fprist faiǝ/ (n) = a blaze in a wooded area pożar lasu go off /gǝu 'pf/ (phr v) = 1) to leave the place where you were; 2) (of electrical devices) to stop operating 1) wyjeżdżać; 2) przestać działać go on /gǝu 'pn/ (phr v) = 1) to continue; 2) to happen 1) kontynuować; 2) dziać się go out /gǝu 'aut/ (phr v) = (of a fire/a light) to stop burning/ shining zgasnąć, przestać się palić goat /gǝut/ (n) = an animal we keep for its milk and meat koza join in /d3ǝin 'in/ (phr v) = to get involved in an activity which others have started doing dołączyć lack of rain (phr) = a shortage of rain brak opadów little /litl/ (adv) = only a small amount, not much mało, niewiele look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb zajmować się, opiekować się nearby /niǝbai/ (adv) = located a short distance away blisko, niedaleko packaging /pækıdziŋ/ (n) = a container or wrapping material in which products are sold opakowanie pick up /pik '^p/ (phr v) = to take sth in your hands podnieść (kogoś/coś) prove /pru:v/ (v) = to show that sth is true udowadniać, dowodzić receive /rr'si:v/ (v) = to be given sth otrzymać, dostać refugee camp /refju'dzi: kæmp/(n) = a place where people who have escaped their country can stay temporarily obóz dla uchodźców rubbish /rabiſ/ (n) = useless things thrown away śmieci, odpady spoil /spoil/ (v) = to damage sth; to make sth worse zepsuć staff/sta:f/ (n) = a group of people who work for a company, factory, etc kadra, pracownicy support myself (phr) = to earn my living utrzymywać się wages /weid31z/ (pl n) = daily or weekly payment for your work płaca, zarobki war /wɔ:/ (n) = armed fighting between countries wojna water pollution /wɔ:tə pəlu:fən/ (n) = harmful substances released into water sources zanieczyszczenie wody 12b bottle bank /botl bæŋk/(n): a container for recycling glass bottles pojemnik na szkło car fumes /ka: fju:mz/ (pl n) = gases released from cars into the air spaliny samochodowe carbon footprint /ka:bən 'futprint/ (n) = how much carbon dioxide each person produces suma emisji gazów cieplarnianych climate/klaimət/ (n) = the typical weather conditions in a place klimat dry up/drai '^p/ (phr v) = to lose all water and become completely dry wysychać emergency /I'mç:dzənsi/ (n) = an unexpected serious situation that needs immediate action nagły wypadek install /in'sto:l/ (v) = to set up a piece of equipment and make it ready to use instalować, umieszczać LED bulb /led balb/ (n) = a modern electronic device for producing light, more economical than conventional bulbs żarówka LED light bulb /lait balb/ (n) = a round-shaped glass container that produces light through electricity żarówka recycling centre /ri:saiklin sentǝ/ (n) = a place where used materials are processed so as to be reused stacja/ośrodek recyklingu service /S3:VIS/ (V) = to examine and maintain a car/machine serwisować traffic jam /træfik ,dzæm/ (n) = too many vehicles that move very slowly korek drogowy, zator vegetarian /vedzə'teəriən/ (n) = sb who never eats meat or fish wegetarianin, wegetarianka 12c buy/bar/ (v) = to give money in order to get sth kupować jar /d3a:/ (n) = a glass container with a top słoik plant /pla:nt/ (v) = to put seeds in the ground so that they can grow into trees, flowers, etc sadzić, siać plugged in /plagd 'in/ (pp) = (of an appliance) connected to a supply of electricity podłączony (do sieci elektrycznej) rubbish tip /rabif tıp/ (n) = the area where rubbish from cities and towns is dropped wysypisko śmieci spare (time) /speǝ/ (v) = to give your time to sb, especially when it's inconvenient for you poświęcać (np. czas) take part in (phr) = to get involved in sth with other people brać w czymś udział take turns (phr) = two or more people do sth one after the other robić coś na zmianę tin/tin/ (n) = a metal container for food and drinks puszka turn off /t3:n 'pf/ (phr v) = to stop the water running from a tap zakręcać, wyłączać waste /weist/ (n) = unwanted substances and materials odpady wrap /ræp/ (v) = to put cloth, paper, plastic, etc around sth zawijać, owijać, zapakować Culture 12 ashore /ǝfo:/ (adv) = on the land at the edge of an ocean, lake or river na brzegu, na lądzie clean /kli:n/ (adj) = not dirty czysty curious /'kjuǝries/ (adj) = interested to know ciekawy, zaciekawiony divide /drvaid/ (v) = to = separate into parts or groups podzielić, dzielić exhibition /eksı'bifən/ (n) an event in which pieces of art are shown to the public wystawa giant /'dzarənt/ (adj) extremely large = gigantyczny go on /gǝu 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej increase /in'kri:s/ (v) = to become bigger or larger zwiększać, wzrastać jellyfish /'dzelifiſ/ (n) = a sea creature with a tra parent body that can sting people meduza mammal /mæməl/ (n) = an animal that has babies and feeds them on its milk ssak octopus /pktəpəs/ (n) = a sea creature with eight legs and a soft head ośmiornica pile /pail/ (n) = a number of things one on top of the other stos, sterta puffin/pafin/ (n) = a black and white seabird with a coloured beak maskonur (ptak) remind (sb of sth) /rı'maind/ (v) to make sb remember sth przypominać (komuś o czymś) sculpture /skalptſə/ (n) = work of art made by carving stone, marble, wood, etc rzeźba set up /set 'ap/ (phr v) = to start an organisation, business, etc zakładać, tworzyć coś Values D: Caution argue (with sb) /a:gju:/ (v) = to disagree with sb expressing your views kłócić się (z kimś) bitter /bitə/ (adj) = being angry about a past event/ experience rozgoryczony cyberspace /saibəspeis/ (n) the Internet cyberprzestrzeń deal with /di:l wid/ (phr v) = to handle sth radzić sobie z czymś electronic data (phr) = information in a digital form dane elektroniczne embarrassed /im'bærəst/ (adj) = ashamed zakłopotany, zawstydzony, speszony encourage /in'karıd3/(v) = to give sb confidence to do sth zachęcać, mobilizować fake /ferk/ (adj) = not real nieprawdziwy, fałszywy ignore /ig'no:/ (v) = to take no notice of sb ignorować, nie zwracać uwagi mean /mi:n/ (adj) = not kind; cruel złośliwy, wredny nasty /na:sti/ (adj) = horrible; very bad okropny, nieprzyjemny offensive /ǝfensiv/ (adj) = rude and upsetting obraźliwy, ordynarny, atakujący suspicious /sǝ'spifəs/ (adj) = not trusting people, and careful when dealing with them podejrzyliwy, nieufny ugly/Agli/ (adj) = not beautiful brzydki, ohydny upsetting /Ap'setiŋ/ (adj) = causing worry and anger przykry, przygnębiający watch out for sth/wptf 'aut fə/ (phr v) = to be careful in order to avoid sth uważać na coś, strzec się czegoś Public Speaking Skills D communication tool /kəmju:nı'keiſən tu:l/ (n) = any piece of equipment for contacting people środek komunikacji constantly /konstəntli/ (adv) = all the time stale, ciągle gain access (phr) = to be able to use a smartphone, a computer, etc uzyskać dostęp hack /hæk/ (v) = to gain illegal access to sb's data włamywać się (w cyberprzestrzeni), hakować harm /ha:m/ (n) = damage szkoda, krzywda lift /lift/ (n) = an elevator winda message notification /mesid3 nəutıfı,keisən/ (n) the short sounds on your mobile phone informing you that you have a text message powiadomienie o wiadomości pick (sth) up /pik '^p/ (phr v) to take sth in your hands podnieść coś CLIL A Literature be fond of (doing) sth (phr) = to like (doing) sth very much lubić coś robić current /karǝnt/ (n) = a continuous flow of water in a particular direction prąd wodny depth /dep0/ (n) = the distance between the upper and lower surface of sth głębokość flat /flæt/ (adj) = (of the sea) having a straight level surface without waves gładki, równy gently /dzentli/ (adv) = softly and carefully delikatnie, łagodnie harbour/ha:bə/ (n) = a small port przystań, port head (for sth) /hed/ (v) = to go towards a place kierować się (do czegoś) hill /hil/ (n)= a high area of land that is lower than a mountain wzgórze, pagórek, wzniesienie row /rǝu/ (v) = to move a boat through the water using oars wiosłować shore /fo:/ (n) = the land next to the sea, lake, etc brzeg steadily /stedili/ (adv) = at a constant pace równomiernie, miarowo wish (sb/sth to do sth) /wif/ (v) to want sb/sth to do sth chcieć, życzyć sobie CLIL B Film studies brain/brein/ (n) = the organ inside your head which controls your body and the way you act mózg depth /dep0/ (n) = the distance from the front to the back of an object głębia dimensions /darmenfənz/ (pl n) = the length, width and height of sth wymiary 151 152 Word List display /drsplei/ (v) = to show sth on a screen wyświetlać flat /flæt/ (adj) = (of a computer/TV) having a slim light screen without any curves at the edges and with very sharp and clear images płaski, cienki float /flǝut/ (v) = to move gently in the air unosić się length /len/ (n) = the measurement that shows how long sth is długość lens /lenz/ (n) = a thin curved piece of glass or plastic attached to a camera, telescope or pair of glasses that makes images smaller, bigger, etc obiektyw, soczewka mixture /mikstſfə/ (n) = a combination of two or more different things mieszanka, połączenie possible /ppsəbəl/ (adj) = able to be done możliwy slightly /slaitli/ (adv) = a little bit nieznacznie, nieco stand for /stænd fə/ (phr v) = to mean sth być skrótem od czegoś, znaczyć coś trick into /trik intu/ (phr v) = to deceive sb into doing sth skłonić podstępem, oszukać version /v3:fən/ (n) = a form of sth which is similar to, but not exactly the same as, its original form wersja width/wide/ (n) = the measurement that shows the extent of sth from one side to another szerokość CLIL C Science build up /bild '^p/ (phr v) = to accumulate over a period of time gromadzić się, piętrzyć się epicentre /'episentǝ/ (n) = the point on the Earth's surface directly above the centre of an earthquake epicentrum fault line /fo:lt lain/ (n) = the place on the Earth's surface where a long crack is formed when two tectonic plates have moved past each other and an earthquake occurs linia uskoku focus/fǝukəs/ (n) = the place underneath the Earth's surface at which an earthquake occurs ognisko trzęsienia ziemi layer /lerǝ/ (n) = a thin flat area, usually lying above or below another warstwa pressure /prefǝ/ (n) = the force which is put onto sth ciśnienie release /rı'li:s/ (v) = to let sth flow out uwalniać, wypuszczać rise up /raiz '^p/ (phr v) = to move upwards wznosić się seismic wave /,saizmik 'werv/ (n) = a vibration that travels through the Earth caused by an earthquake, explosion, etc fala sejsmiczna shake /Seik/ (v) = (of a part of land) to vibrate; to tremble trząść się smooth/smu:d/ (adj) = having an even surface gładki, równy surface/s3:f1s/ (n) = the outer top part or layer of sth powierzchnia tectonic plate/tektonik 'pleit/ (n) = each of the rock parts of the Earth's crust płyta tektoniczna CLIL D Geography acid /æsid/ (n) = a chemical substance that can burn sth or dissolve other substances kwas break down/breik 'daun/ (phr v) to separate into the substances that sth is made up of rozkładać się calcite /kælsait/ (n) = a white or colourless mineral that is a major component of marble, limestone, etc kalcyt carbon dioxide /ka: bən darpksaid/ (n) = a colourless gas that is produced by the decomposition of organic substances and when people/animals breathe out dwutlenek węgla carbonic acid /ka:bonik 'æsid/ (n) = a colourless chemical substance that is formed by dissolving carbon dioxide in water kwas węglowy create /kri'eit/ (v) = to produce sth tworzyć dolomite /dpləmait/ (n) = a type of white mineral that is used to produce marble and cement dolomity drop (of sth) /drpp/(n) = a very small amount of liquid kropla (czegoś) enter /entə/ (v) = to go into a place wchodzić, wchodzić do erosion /i'rǝuzən/ (n) = the process in which soil or rock is worn away by wind, water, etc erozja explore/ik'splo:/ (v) = to go around a place to discover what is there eksplorować, zwiedzać, badać form /fo:m/ (v) = to make sth formować, kształtować, tworzyć glacier /'glæsiǝ/ (n) = a large slowly-moving body of ice lodowiec gypsum /d3ipsǝm/ (n) = a white or colourless mineral used to produce plaster or cement gips hit (against sth) /hit/ (v) = to strike against sth uderzać (o coś) karst cave /'ka:st kerv/ (n) = a large hole in the side of a hill, cliff or mountain that is made of rocks such as limestone, marble or gypsum jaskinia krasowa limestone /laimstǝun/ (n) = a kind of rock that contains calcium used as a building material wapień melted /meltid/ (adj) = changed from a solid to a liquid form roztopiony mineral /minərəl/ (n) = a substance, such as salt, gold, etc which is naturally formed in rocks and in the ground minerał pile /pail/ (n) = a number of things lying one on top of the other stos tiny /tamni/ (adj) = extremely small malutki, niewielki

A

Agnieszka Kowalska

5 Followers

 134
Word List
Unit 1-
In Character
1a
adventurous /ǝd'ventfərəs/
(adj) = risk-taking lubiący
przygodę, śmiały, odważny
arched /a:tft/ (adj)

Otwórz

new enterprose b2

Podobne notatki

25

580

Słówka rozszerzone ang - człowiek

Słówka z działu człowiek do matury rozszerzonej z angielskiego

Know Reporting verbs thumbnail

33

386

Reporting verbs

poziom rozszerzony

Know Przykładowa praca pisemna z angielskiego (matura) thumbnail

16

540

Przykładowa praca pisemna z angielskiego (matura)

Jest to artykuł z rozszerzenia, sprawdzony przez egzaminatora i poprawiony.

Know Reported speech thumbnail

30

471

Reported speech

mowa zależna, reporting verbs

Know przydatne słodka i zwroty w rozmowie telefonicznej w języku angielskim thumbnail

1

23

przydatne słodka i zwroty w rozmowie telefonicznej w języku angielskim

zwięzły szczegułowy

Know Hydra-a Greek island  thumbnail

2

20

Hydra-a Greek island

prezentacja w języku angielskim o greckiej wyspie Hydra, prezentacja zajmuje maks. 6 minut, na końcu jest słowniczek z trudnymi wyrazami

134 Word List Unit 1- In Character 1a adventurous /ǝd'ventfərəs/ (adj) = risk-taking lubiący przygodę, śmiały, odważny arched /a:tft/ (adj) = curved łukowaty, wygięty w łuk bossy /bbsi/ (adj) = always telling others what to do władczy, apodyktyczny brain/brein/ (n) = the organ inside the head that controls the body and feelings mózg brave/brerv/ (adj) = showing no fear dzielny, odważny brighten up /braitn '^p/ (phr v) to make sth look newer and more pleasant ożywiać, rozświetlać, rozjaśniać = bushy /bufi/ (adj) = (of hair, beard, etc) very thick bujny, gęsty calm /ka:m/ (adj) = relaxed; not nervous opanowany, spokojny careful /keəfəl/ (adj) = paying attention to what you are doing ostrożny, uważny charming /tfa:miŋ/ (adj) = pleasant and attractive czarujący, uroczy cheerful /tfiəfəl/ (adj) = joyful and enthusiastic radosny, wesoły chubby /tf^bi/ (adj) = a little fat in a pleasant way pulchny clever/klevə/ (adj) = intelligent bystry confident /konfidənt/ (adj) = sure of yourself and your abilities pewny siebie cruel /kru:ǝl/ (adj) = heartless; causing suffering okrutny curious /'kjuǝries/ (adj) = wanting to know more and always asking questions ciekawy, zaciekawiony curved /k3:vd/ (adj) = slightly rounded zaokrąglony, zakrzywiony, wygięty earlobe /1ǝlǝub/ (n) = the soft part at the bottom of the ear płatek ucha elderly /eldəli/ (adj) = old; past middle-aged starszy, starszawy eyebrow /'arbrau/ (n) = the thin line of hair above each eye brew famous /ferməs/ (adj) = well- known sławny feature /fi:tfə/ (n) = a part of your face cecha charakterystyczna forehead /forid/ (n) = the part of the face above the eyebrows czoło friendly /frendli/ (adj) pleasant and kind przyjazny, życzliwy funny /fani/ (adj) = humorous zabawny, śmieszny generous /dzenərəs/(adj) willing to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

give hojny, szczodry = gentle /dzentl/ (adj) = calm and kind delikatny, łagodny honest /pnist/ (adj) = always telling the truth uczciwy, szczery hooked/hukt/ (adj) = (of a nose) slightly curved haczykowaty, zakrzywiony jealous/dzeləs/ (adj) = envious of others zazdrosny judge /d3ad3/ (v) = to form an opinion about sb/sth oceniać, osądzać kind /kand/ (adj) = caring about other people uprzejmy, życzliwy lazy /leizi/ (adj) = unwilling to work or make an effort leniwy lip /lip/ (n) = each of the two outer parts of the mouth warga look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb/sth zajmować się, opiekować się look for /luk fə/ (phr v) = to try to find szukać, poszukiwać czegoś look forward to /luk 'fo:wed tu/ (phr v) = to expect sth with pleasure nie móc się doczekać look up /luk 'ap/ (phr v) = to try to find a word, name, etc in a reference book szukać (np. definicji w słowniku) middle-aged /midl 'eid3d/ (adj) = between 45 and 65 years old w średnim wieku patient /perfont/ (adj) = able to remain calm and not get easily annoyed cierpliwy popular /pppjǝlə/ (adj) = well-known and liked by many people popularny, lubiany rectangular/rek'tængjulǝ/ (adj) = (of a shape) having two short equal sides, two long equal sides and four right angles prostokątny reliable /rılarəbəl/ (adj) = trustworthy solidny, rzetelny, wiarygodny rude /ru:d/ (adj) = not polite niegrzeczny, nieprzyzwoity sensible /sensəbəl/ (adj) = showing good judgment rozsądny serious /SIəriǝs/ (adj) = sensible and not joking poważny sociable /sǝufəbəl/ (adj) = enjoying being with other people towarzyski tend /tend/ (v) = to be likely to do sth mieć skłonności thick /01k/ (adj) = (of eyebrows) not thin; bushy krzaczasty, gęsty violent /varələnt/ (adj) = using force; aggressive agresywny, gwałtowny 1b by nature (phr) = as a result of inborn or inherent qualities z natury, z charakteru complicated /komplikeitid/ (adj) = involving many different parts; difficult to understand skomplikowany, złożony crew /kru:/ (n) = a film team with special skills ekipa (osoby pracujące razem) fairy tale /feəri teil/ (n) = a fantasy story for children baśń, bajka (coś zmyślonego) glossy /glosi/ (adj) = (of a magazine) printed on shiny high-quality paper ilustrowany (np. magazyn), wydany na błyszczącym, kredowanym papierze physicist /fIZISIst/ (n) = a scientist who studies energy, light, natural forces, etc fizyk queue /kju:/ (n) = a line of people waiting for sth kolejka receptionist /rrsepſənist/ (n) = sb whose job is to welcome people in an office/building/ hotel recepcjonista, recepcjonistka reliable/rılarəbəl/ (adj) = trustworthy solidny, rzetelny, wiarygodny strict /strikt/ (adj) = tough with rules and discipline surowy, wymagający update/Ap'deit/ (v) = to revise; to improve aktualizować 1c accessories /ǝk'sesəriz/ (pl n) = additional outfit items such as hats, belts, jewellery, etc akcesoria, dodatki achievement /ǝ'tfi:vmənt/ (n) = an accomplishment osiągnięcie ankle sock /æŋkəl sdk/ (n) = a piece of clothing that covers the foot and the ankle skarpeta do kostki beachwear /bi:tfweǝ/ (n) = pieces of clothing that we wear when we go swimming strój plażowy belt /belt/ (n) = a long narrow piece of material worn around the waist pasek, pas blouse /blau (n) = a type of shirt for women and girls damska bluza bow tie /bou 'tai/ (n) = an accessory worn around men's necks that looks like a butterfly mucha (do koszuli) champion /tſæmpiən/ (n) = an athlete who has won first prize in a sports competition mistrz cross-country skier /,kros 'kantri ,ski:ǝ/ (n) = an athlete who skis across fields and the countryside biegacz narciarski, biegaczka narciarska fair play /feǝ 'pler/ (n): following the rules in sport czysta gra (bez oszukiwania) footwear/futweǝ/ (n) = shoes, boots, trainers, etc obuwie ideal /ardıǝl/ (n) = a moral standard or principle ideał, wzór inspiring (to sb) /in'spaiǝrin/ (adj) = making people want to try and achieve sth great inspirujący dla kogoś menswear/menzweǝ/ (n) = clothing items for men odzież męska participate (in sth) /partisipeit/ = (v) = to take part in an activity brać (w czymś) udział polka dot /pplkə dpt/ (n): each of the dots of a clothes design kropka (wzór na materiale) polo shirt /pələʊ ſ3:t/ (n) = a T-shirt with a collar and two or three buttons koszulka polo polo-neck /pǝuləʊ nek/ (adj) = (of a jumper, etc) with a high neck that folds over golf proudly /praudli/ (adv) = feeling pleased about sth you have achieved dumnie, z dumą pullover /pul,əvvə/ (n) = a sweater pulower, sweter regularly /regjuləli/ (adv) = frequently regularnie, systematycznie silk/silk/ (adj) = (of clothes) made of a luxurious, delicate, soft type of cloth jedwabny, wykonany z jedwabiu skinny jeans /skıni 'dzi:nz/ (pl n) = a pair of jeans with very narrow legs jeansy z wąskimi nogawkami sportswear /spo:tsweǝ/ (n) = clothing items worn when we do sports odzież sportowa stylish /stailif/ (adj) = trendy and attractive stylowy suffer (from sth) /safə/ (v) = to experience sth unpleasant cierpieć (z powodu czegoś) sweatshirt /swetſ3:t/ (n) = a loose piece of clothing for the upper part of the body bluza, górna część dresu tailored suit /teiled 'su:t/ (n) = a suit made to fit a specific person's body closely garnitur szyty na miarę tracksuit /træksu:t/ (n) = the loose trousers and sweatshirt that we wear when we go jogging dres waistcoat/weiskǝut/ (n) = a sleeveless piece of clothing with buttons worn over a shirt kamizelka (część garnituru) womenswear /'wiminzweǝ/ (n) = clothing items for women odzież damska Culture 1 checked/tfekt/ (adj) = (of a cloth pattern) with squares of different colours w kratkę clan /klæn/ (n) = a large family group klan cloth /klb0/ (n) = a material for making clothes tkanina, materiał clothing/klǝuðiŋ/ (n) = items of clothes odzież date back (to) /deit 'bæk/ (phr v) to have existed since a certain time pochodzić z (jakiegoś okresu w przeszłości) event/I'vent/ (n) = an organised occasion wydarzenie, zdarzenie folds /fəuldz/ (pl n) = parts of a piece of cloth which overlap one another fałdy (np. tkaniny) funeral /fju:nərəl/ (n) = a ceremony for burying a dead person pogrzeb ghillie brogues/gili 'brǝugz/ (pl n) = a type of traditional Scottish shoes tradycyjne szkockie buty noszone do kiltu hang/hæŋ/ (v) = to be suspended from sth at a high place wisieć hose /hǝuz/ (n) = a pair of knee-high socks skarpety do kolan kilt pin /'kilt pin/ (n): = a special safety pin for holding a Scottish tartan skirt in place przypinka podtrzymująca kilt knee /ni:/ (n) = the joint that connects the upper and lower parts of the leg kolano occasion /ǝ'kerzən/ (n) = an important event or celebration okazja, wydarzenie pattern/pætǝn/ (n) = a design on clothes wzór, deseń, motyw ozdobny pleats /pli:ts/ (pl n) = the folds in a piece of clothing plisy, fałdy (np. w spódnicy) pouch /pautf/ (n) = a small bag made of cloth sakiewka, mała torba put on /put 'on/ (phr v) = to wear clothes/shoes zakładać, nakładać sporran /sporen/ (n) = a men's pouch hanging in front of the Scottish kilt futrzana torebka (element szkockiego stroju narodowego) unlike/An'lark/ (prep) = being different from sth niepodobny, zupełnie inny wedding /wediŋ/ (n) = a marriage ceremony ceremonia ślubna Unit 2 - Reading Time 2a action and adventure /ækſən ənd əd'ventſə/ (n) = a book full of dangerous and exciting situations akcja i przygoda amusing /ə'mju:zin/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający bestseller /bestselǝ/ (n) = a book that has sold a lot of copies hit, bestseller (np. książka) biography /barogrəfi/ (n) = a book about the life of a famous person biografia break a code (phr) = to decode a message złamać kod, rozszyfrować break down/breik 'daun/ (phr v) = (of cars, engines, etc) to stop working zepsuć się break into /breik intǝ/ (phr v) to get into a building, etc to steal sth włamać się gdzieś break out /breik 'aut/ (phr v) = (of wars, fires, storms, etc) to begin suddenly zacząć się gwałtownie, wybuchnąć break up /breik '^p/ (phr v) = 1) (of schools) to stop for holidays; 2) to end a relationship 1) kończyć naukę przed feriami lub wakacjami; 2) rozstać się, zerwać ze sobą clever/klevə/ (adj) = done in a way that shows skill, intelligence and inventiveness bysty comedy /kpmədi/ (n) = a book intended to be funny komedia complicated /komplikeitid/ (adj) = hard to understand; involving lots of different parts skomplikowany, złożony confusing /kən'fju:zıŋ/ (adj) = unclear and difficult to understand niejasny, dezorientujący crime fiction /kraim/ (n) = a book about a detective and the way they solve a mystery powieść kryminalna depressed /drprest/ (adj) = sad and unable to enjoy anything przygnębiony, zasmucony difficult to read (phr) = (of a book, etc) hard to follow or understand (np. o książce) trudna w odbiorze dull /dl/ (adj) = boring; uninteresting nudny, nieciekawy easy to read (phr) = (of a book, etc) requiring little effort to follow or understand (np. o książce) łatwa w odbiorze 135 136 Word List educational /edju'kerfənəl/ (adj) = informative; teaching you sth edukacyjny, pouczający epic /epik/ (n) = a book, poem or film relating to a long story about great events, usually of historical significance epopeja, epos exciting /ik'saitiŋ/ (adj) = thrilling pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący expert (at sth) /eksp3:t/ (adj) = very knowledgeable about sth biegły, wprawny (w czymś) fantasy /fæntǝsi/ (n) = a book based on imagination, not facts powieść fantastyczna full of action (phr) = with plenty of exciting events pełen wydarzeń health guide /hel0/ (n) = a book or manual that provides information about medicine and well-being poradnik medyczny history book /hıstəri/ (n) = a book on the past events of a nation, etc książka historyczna horror /hprǝ/ (n) = a book featuring scary situations and characters horror impossible to put down (phr) = (of a book) so interesting that you cannot stop reading wciągający, fascynujący interesting /'intrəstıŋ/ (adj) = that attracts your attention interesujący, ciekawy look (at sth) /luk/ (v) = to direct your eyes at sth popatrzeć, spojrzeć na coś main/mein/ (adj) = leading główny missing /'misin/ (adj) = (of a person) lost zaginiony (o osobie) mystery novel/mıstəri/ (n) = a book that is about unsolved crimes or puzzling events powieść sensacyjna, kryminalna original /ǝ'ridzinəl/ (adj) = new; innovative oryginalny, nowy, świeży (np. pomysł) powerful /pavəfəl/ (adj) = having a strong effect on people wpływowy, mocny realistic /riǝ'listik/ (adj) = seeming real realistyczny romance /rǝumæns/ (n) = a book about a love story romans rule /ru:l/ (v) = to govern sprawować władzę, rządzić scary/skeəri/ (adj) = frightening straszny, przerażający science book/saiǝns/ (n) = a book on a subject such as physics, chemistry, biology, etc książka popularnonaukowa science fiction /salons 'fikfən/ (n) = a book set in an imaginary future, involving science, space and technology fantastyka naukowa secret code /si:krət 'kəud/ (n) = a system of words, numbers, symbols, etc for transmitting messages that only certain people will be able to reveal the hidden meaning of tajny kod see /si:/ (v) = to become aware of sth by using your eyes zobaczyć, zauważyć serious /SIəriəs/ (adj) = important poważny, ważny settle down /setl 'daun/ (phr v) = to sit on a sofa, in an armchair, etc in a comfortable position to do sth rozłożyć się (np. w fotelu) silly /sili/ (adj) = not serious głupi, głupkowaty spaceship /speisſip/(n) = a vehicle that travels in space statek kosmiczny textbook/tekstbuk/ (n) = a book with facts about a school subject podręcznik thriller /Orilə/ (n) = an exciting book about criminal activities thriller, dreszczowiec throne /Braun/ (n) = a king's or queen's chair tron totally /toutli/ (adv) = completely całkowicie, zupełnie travel guide /trævǝl/ (n) = a book with relevant information about a place intended for tourists przewodnik turystyczny unbelievable /Anbr'li:vəbəl/ (adj) = incredible; amazing nieprawdopodobny, niewiarygodny unlikely /^n'laikli/ (adj) = not expected niezwykły, nieprawdopodobny watch /wpts/(v) = to pay attention to sb or sth for a period of time oglądać, obserwować 2b blow/blau/ (v) = (of the wind) to move wiać, dmuchać breeze/bri:z/ (n) = a light and pleasant wind bryza, wiatr crash (against sth) /kræſ/ (v) = (of waves) to hit sth with great force in a way that makes a lot of loud noise zderzyć się z czymś get rough (phr) = (of the sea) to start moving a lot in a violent and unpredictable way wzburzyć się grab /græb/ (v) = to take hold of sth/sb suddenly chwytać, łapać hang out /hæŋ 'aut/ (phr v) = to spend time relaxing somewhere with sb or by yourself miło spędzać czas lower /lǝvə/ (v) = to move sth downwards carefully obniżać, zniżać river bank /rıvə bæŋk/ (n) = the edge of the river where it meets the land brzeg rzeki sail /seil/ (v) = to control a boat, ship, etc through water żeglować sail /seil/ (n) = the piece of cloth on the mast of a boat/ ship which helps it to move forward when the wind blows żagiel share (sth with sb) /seǝ/ (v) = to have or use sth with sb else dzielić (coś z kimś) shower /Javə/ (n) = the act of bathing when you stand under a spray of water prysznic sink/sink/ (v) = to disappear below the surface of water tonąć, zatopić wave/werv/ (n) = a large raised mass of water which moves across the surface of the sea fala 2c amazed /ǝ'meizd/ (adj) = filled with great surprise zdumiony, zadziwiony annoyed /ǝ'noid/ (adj) = angry about sth rozdrażniony, poirytowany, zdenerwowany bored /bo:d/ (adj) = fed up znudzony close to tears (phr) = about to cry bliski łez, bliski płaczu confused /kən'fju:zd/ (adj) = unable to understand sth zdezorientowany, zmieszany, zagubiony disappointed /disə'pointid/ (adj) = sad at not getting what you hoped for rozczarowany, zawiedziony embarrassed /im'bærəst/ (adj) = feeling self- conscious or ashamed zakłopotany, zawstydzony, speszony forest /fprist/ (n) = a large area of land covered with trees las joke /dzǝuk/ (v) = to say sth amusing żartować miserable /mızərəbəl/ (adj) = sad; unhappy smutny, przygnębiony, ponury nervous /n3:vəs/ (adj) = filled with or showing anxiety zdenerwowany, nerwowy pull over /pul əvvə/ (phr v) = to move a vehicle to the side of the road and stop it zatrzymywać się na poboczu, zjeżdżać na bok relieved /rrli:vd/ (adj) = no longer worried odczuwający ulgę scared /skeǝd/ (adj) = frightened wystraszony, przestraszony shake /Jerk/ (v) = to tremble trząść się, drżeć terrified /terǝfaid/ (adj) = very frightened przerażony, przestraszony Culture 2 a link in the chain (idm) = each of the stages that make up a process or a series of events ogniwo łańcucha circumstances /s3: kəmstənsız/ (pl n) = conditions which affect a situation okoliczności collection /kǝ'lekſən/ (n) = a group of things put together kolekcja detective /dr'tektiv/ (n) = an investigator of a crime, etc detektyw finest /fainist/ (adj) = (of clothes) most stylish najlepszy, najwyższej jakości ignore/ig'no:/ (v) = to not pay attention to ignorować, nie zwracać uwagi intelligence /in'telidzəns/ (n) = cleverness inteligancja, intelekt moustache /mə'sta:f/ (n) = the hair that grows on a man's upper lip wąsy popular/pppjələ/ (adj) = liked by a lot of people; well-known popularny, lubiany proper /prope/ (adj) = correct odpowiedni, właściwy rush /r^f/ (v) = to move quickly towards sb/a place pędzić, biec tragedy /trædzədi/ (n) = a shocking or very sad event tragedia unlock /An'ldk/ (v) = to open the lock of sth otworzyć (np. kluczem) Unit 3 - All around the world 3a classic /klæsik/ (adj) = traditional klasyczny, typowy come across /kam əkrds/ (phr v) = to happen to see sth natknąć się, napotkać early /3:li/ (adj) = near the beginning of a time period wczesny journey /d33:ni/ (n) = the act of travelling from one place to another podróż old-fashioned /ǝuld 'fæfənd/ (adj) : = not modern staromodny, w starym stylu platform/plætfɔ:m/ (n) = a flat structure platforma railway track /reilwei træk/ (n) = a railway line tor kolejowy rainforest /reinfprist/ (n) = a forest in a tropical area where it rains a lot las tropikalny, deszczowy reed boat /'ri:d bout/ (n) = a boat made from a plant like tall marsh grass łódź zrobiona z trzciny reindeer sled /'reindiǝ sled/ (n) = a small snow vehicle pulled by an animal like a big deer sanie ciągnięte przez renifera ride /raid/ (n) = a trip in a vehicle jazda, przejazd, przejażdżka run after /r^n a:ftə/ (phr v) = to chase sb/sth gonić za (kimś lub czymś) run into /ran Intǝ/ (phr v) = to meet sb by chance spotkać kogoś przypadkiem run out of /ran 'aut əv/ (phr v) = to have no more of sth wyczerpać coś run over /ran əvvə/ (phr v) = to hit sb/sth with a car, etc przejechać kogoś/coś set up /set '^p/ (phr v) = to prepare the equipment that will be needed for an activity organizować, przygotowywać shine /Jan/ (v) = to glow świecić toboggan /tǝ'bogən/ (n) = a type of sled without skis for sliding over snow or other slippery surface sanki travel /trævəl/ (n) = the activity of going to places, usually far away podróż trip /trip/ (n) = a short journey; an excursion wycieczka, krótka podróż uniform /ju:nifo:m/ (n) = a special set of clothes that some people have to wear at work mundur, uniform wheel /wi:l/ (n) = each of the round objects under a vehicle for moving it koło (np. w samochodzie) whizz /wiz/ (V) = to move very fast, usually making a sound przelecieć ze świstem zip-line tour/zip lain,tuǝ/ (n) = a visit to a forest, river, valley, etc hanging from a wire with special equipment oglądanie krajobrazów na zjeździe tyrolskim 3b award /ǝ'wo:d/ (n) = a prize nagroda customer/kastəmə/ (n) = sb who buys goods or services from a shop, company, etc klient destination /destinerfən/ (n) the place to which sb is going cel podróży, miejsce przeznaczenia details /di:teilz/ (pl n) = = information szczegóły fairytale land (phr) = a very beautiful place bajkowa kraina freeze /fri:z/ (v) = (of water) to become ice zamarzać hurricane /harıkən/ (n) = a severe storm moving over water huragan move forward /mu:v 'fo:wed/ (phr v) to leave sth behind and get on with life iść do przodu (po porażce) no doubt (phr) = surely niewątpliwie reach /ri:tf/ (v) = to arrive somewhere dojechać, dotrzeć since records began (phr) = since the time when people started collecting data on a subject odkąd prowadzone są pomiary weaken /wi:kən/ (v) = to become less strong słabnąć, opadać z sił 3c arrivals /əravəlz/ (pl n) = (at an airport) the place for passengers who have just got off the plane przyloty (na lotnisku) baggage /bægid3/ (n) = a passenger's bags and suitcases bagaż baggage reclaim /bægidz rikleim/ (n) = (at an airport) the place for passengers to collect their bags and suitcases after their flight miejsce odbioru bagażu boarding pass /bodiŋ pais/ (n) = a passenger's card for getting on a plane karta pokładowa check-in /tſek in/ (n) = (at an airport) the desk where passengers leave their baggage and collect their boarding pass stanowisko odprawy customs/kastəmz/ (pl n) = the place where passengers' baggage is checked on entering a foreign country odprawa celna deliver /di'livə/ (v) = to take sth to a person or place dostarczać, doręczać departures /drpa:tſəz/ (pl n) = (at an airport) the place for passengers waiting to board a plane odloty (na lotnisku) duty-free /dju:ti 'fri:/ (n) = (at an airport) the place with shops where passengers can buy goods without tax strefa wolnocłowa fantasy /fæntǝsi/ (n) = an imaginary situation; imagination fantazja, zachcianka, marzenie information /infə'meiſən/ (n) = facts and details about sb/sth informacja, informacje luggage /l^gid3/ (n) = a passenger's bags and suitcases bagaż luggage receipt number (phr) the number of a baggage tag that a passenger is given at the check-in desk kwit bagażowy 137 138 Word List passenger/pæsəndzə/ (n) = sb who travels on a bus, plane, etc pasażer passport control /paspot kən,trǝul/ (n) = (at an airport) the place where authorities check passengers' passports kontrola paszportowa strap /stræp/ (n) = a narrow piece of material for fastening or carrying things pasek Culture 3 amusing /ǝ'mju:zıŋ/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający = at the bottom of sth (phr): at the lowest part of sth na spodzie, na dole czegoś bold/bould/ (adj) = (of colours) very strong odważny, krzykliwy change /tſeind3/(v) = to get off one means of transport and onto another przesiadać się confusing /kən'fju:ziŋ/ (adj) = difficult to understand niejasny, dezorientujący curve /k3:v/ (n) = a bend in a river, a road, a railway line, etc zakręt, łuk, wygięcie diamond /darəmənd/ (n) = a shape with four sides and two sharp ends romb line /lain/ (n) = a railway track linia kolejowa straight /streit/ (adj) = not curved prosty symbol /simbel/ (n) = sth that represents a place or idea symbol underground railway /Andǝgraund reilwei/ (n) = a railway system under the earth's surface metro Values A: Philanthropy announce /ǝ'nauns/ (v) = to make a public statement about sth ogłaszać, oznajmiać, obwieszczać borrow /bprǝu/ (v) = to take sth which you are expected to return at a later time pożyczać coś od kogoś fortune /fo:tfən/ (n) = a large amount of money and wealth fortuna, majątek invest/invest/ (v) = to put money into sth inwestować project/prodzekt/ (n) = a detailed study on sth in order to build or make it projekt Public Speaking Skills A cheeky /tfi:ki/ (adj) = rather impolite bezczelny confidently /konfidentli/ (adv) in a way that shows that you feel sure about your own abilities, ideas, etc pewnie, z wiarą w siebie fairy /feǝri/ (n) = a female imaginary creature with wings that has magical powers wróżka independent spirit (phr) = sb who is confident and able to do things by himself/ herself, and who doesn't rely on other people's opinions niezależna osoba nurse /n3:s/ (n) = sb whose job is to look after sick people in a hospital pielęgniarka trunk /traŋk/ (n) = the body of the tree without its branches pień Unit 4- Hard Times 4a active /æktiv/ (adj) = always enjoying doing things aktywny, ruchliwy, czynny afford /ǝ'fo:d/ (v) = to have enough money to be able to do sth pozwalać sobie na coś, mieć na coś pieniądze anxious (about sth) /'æŋkfəs/ (adj) = worried about sth zaniepokojony (czymś), pełen obaw (o coś) attract /ǝ'trækt/ (v) = to cause people to come to a place przyciągać (np. ludzi) become unemployed (phr) = to lose one's job zostać bezrobotnym believe (in sb/sth) /brli:v/ (v) to be certain that sb/ sth is effective and reliable wierzyć (w kogoś/coś) bill/bil/ (n) = a piece of paper showing the money you owe for goods or services rachunek cause /kɔ:z/ (n) = the reason why sth happens przyczyna, powód CV /,si 'vi:/ (n) = a written statement of sb's education and work experience życiorys zawodowy, CV day care /der keǝ/ (n) = the supervision provided to babies/young children when their parents are at work opieka nad dzieckiem divorce /div>:s/ (n) = the end of a marriage by law rozwód financial problem (phr) = lack of money problem finansowy, brak pieniędzy fundraising event /fAndreizin i,vent/ (n) = an event for collecting money for a charity wydarzenie organizowane w celu zebrania pieniędzy give up /giv '^p/ (phr v) = to stop hoping or trying poddać się, zrezygnować illness /Ilnəs/ (n) = a disease choroba let sb go (phr) = to tell sb to leave their job pozwolić komuś odejść miserable /mızərəbəl/ (adj) = very unhappy smutny, przygnębiony, ponury miss/mis/ (v) = to be unable to take advantage of (an opportunity) ominąć, przegapić move house (phr) = to leave present home and go to live in a different one przeprowadzać się personal information (phr) = details about yourself such as name, address, date of birth, etc dane osobowe pile up/pail '^p/ (phr v) = to accumulate gromadzić się, piętrzyć się positive attitude (phr) feeling hopeful and confident that things will be OK pozytywne nastawienie = professional networking site (phr) = a website that connects people with potential employers strona internetowa przeznaczona do nawiązania i utrzymania kontaktów zawodowych promotion /prǝ'məʊſən/ (n) = getting a more important position in your job awans proud (of sth) /praud/ (adj) = very pleased about sth you have done być dumnym z czegoś quit /kwit/ (v) = to leave a job odchodzić, rezygnować reason /ri:zən/ (n) = the fact why sth happens powód, przyczyna retire /ritaiǝ/ (v) = to stop working because of old age przejść na emeryturę separation /sepə'reiſən/ (n) = a husband and wife living separately seperacja, rozłąka serious injury (phr) = suffering severe physical or mental harm poważny uraz start a new job (phr) = to find a new job and begin to work there zacząć nową pracę take after /teik a:ftə/ (phr v) to have the same appearance or character as sb być podobnym do kogoś, wdać się w kogoś take exams (phr) = to sit examinations pisać egzaminy = take off /teik 'pf/ (phr v) = 1) to remove clothes; 2) (of planes) to leave the ground 1) zdjąć (np. ubranie); 2) startować (o samolocie) take over /teik 'əvvə/ (phr v) to gain control of sth objąć, przejąć take up /teik '^p/ (phr v) = 1) to begin a hobby, sport, etc; 2) to fill (time, space) 1) zacząć (np. uprawiać sport); 2) zajmować czas, miejsce think /01ŋk/ (v) = to have a certain opinion about sb/ sth uważać, myśleć, sądzić useful /ju:sfǝl/ (adj) = that can help or serve a purpose użyteczny, przydatny volunteer /vplən'tıə/ (v) = to offer to work without getting paid zgłosić się na ochotnika 4b audience /o:dions/ (n) = a group of people watching a play, a film, a concert, etc publiczność, widownia backpacking /'bæk.pækiŋ/ (n) = travelling with little money and a bag on your back podróżowanie z plecakiem change of plan (phr) = a different decision zmiana planu crowd /kraud/ (n) = a large number of people together tłum dentist/dentist/ (n) = the doctor who takes care of people's teeth dentysta, dentystka exhibition /eksı'bifən/ (n) = a public show of paintings, sculptures, photographs, etc wystawa (np. w muzeum) fall asleep (phr) = to start sleeping zasnąć, zasypiać fear (of sth) /fıə/ (n) = the feeling of being afraid of sth strach (przed czymś) landing /lændiŋ/ (n) = (of a plane) returning to the ground lądowanie opening ceremony /ǝupənin 'serəməni/ (n) = a formal social event marking the beginning of sth ceremonia otwarcia surgery /s3:dzəri/ (n) = a doctor's office gabinet lekarski take-off /teik pf/ (n) = (of a plane) departure start samolotu text/tekst/ (v) = to send a message on a mobile phone wysyłać wiadomość tekstową 4c anxiety /æŋ'zarəti/ (n) = worry; nervousness niepokój, obawa avoid (doing sth) /ǝ'void/ (v) = to choose not to do sth unikać (robienia czegoś) breathe /bri:8/(v) = to let air into and out of the lungs oddychać bug /bag/ (n) = a small insect insekt, robak change /tſeind3/ (v) = to make sth different zmieniać, odmieniać closed space (phr) = a place with blocked entry or exit zamknięta przestrzeń consider/kən'sıdə/ (v) = to take into account rozważać, brać pod uwagę control my fear (phr) = to be able to remain calm and not get afraid panować nad swoim strachem damage /dæmid3/ (v) = to cause harm to sth niszczyć, uszkodzić deal with /di:l wid/ (phr v) = to try to solve a problem radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia develop /drvelǝp/ (v) = to start suffering from an illness zachorować na empty /empti/ (v) = (of a place) to get abandoned pustoszeć face my fears (phr) = to confront and overcome my fears of certain things stawić czoła własnym lękom feel (terribly) sick (phr) = to be very ill czuć się okropnie flying /fla/ (n) = travelling by air latanie focus (on sb/sth) /fǝukəs/ (v) = to give my attention to sb/sth skupiać się (na kimś/czymś) freeze /fri:z/ (v) = to stop moving completely zastygać w bezruchu freeze up /fri:z '^p/ (phr v) = to not be able to say sth because you feel uncomfortable zamilknąć height /hait/ (n) = a high place wysokość hurt /h3:t/ (v) = to cause pain or injury to sb zranić, sprawiać ból metre /mi:tǝ/ (n) = 100 centimetres metr (miara) my hair stands on end (idm) = I feel extremely frightened włos jeży mi się na głowie, włosy stanęły mi dęba my hands sweat (phr) = my hands are covered with drops of liquid coming out through the skin ręcę mi się pocą my heart beats faster (phr) = my heart moves more quickly than normal moje serce bije szybciej my mouth goes dry (phr) my mouth loses all its liquid (due to great fear) zasycha mi w ustach pessimistic /pesə'mistik/ (adj) = thinking that only bad things will happen pesymistyczny phobia /fəubiə/ (n) = an extreme and unreasonable fear fobia, lęk presentation /prezənteisen/ (n) = a piece of work that you show to other people prezentacja professional help (phr) assistance from an expert fachowa pomoc public speaking /pablik 'spi:kiŋ/ (n) = the act of giving a speech to an audience wystąpienie publiczne realise /'riǝlaiz/ (v) = to understand correctly zdać sobie sprawę z czegoś, uświadamiać sobie coś = run a mile (idm) = to do my best to avoid sth uciekać najdalej jak się da safety equipment /seifti Ikwipmənt/ (n) = all the clothes, tools, machines, etc necessary for protection wyposażenie ochronne shake like a leaf (phr) = to tremble a lot (due to great fear) trząść się jak osika smell /smel/ (v) = to give off a certain smell wąchać, pachnieć, wydzielać zapach stay /ster/ (v) = to remain in a place for some time zatrzymać się storm /sto:m/ (n) = bad weather with lightning, thunder and heavy rain burza, nawałnica sympathise (with sb) /simpǝaiz/ (v) = to show that you can understand sb's bad feelings współczuć, komuś tip /tip/ (n) = a piece of advice wskazówka, rada wet /wet/ (v) = to cover or soak sth in water zwilżyć, zmoczyć Culture 4 brave/breiv/ (adj) = courageous odważny bug /bag/ (n) = a small insect insekt, robak creepy-crawly /kri:pi 'kro:li/ (n) = a small insect that can scare you robal, robactwo exciting /ik'saitiŋ/ (adj) very interesting = pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący forget /fǝ'get/ (v) = to not remember sth zapominać giant /d3arent/ (adj) = very big gigantyczny highlight /hailait/ (n) = the most interesting part of an event główna atrakcja host /houst/ (v) = to provide the place and facilities for an event być gospodarzem local/lǝukǝl/ (adj) = living in the area that we're talking about lokalny, miejscowy rare/reǝ/ (adj) = scarce; unusual rzadki sample/sa:mpǝl/ (n) = a small amount of sth for testing próbka up close /up klǝus/ (adv) = from a close distance z bliska, z bliskiej odleglości wonder /'wandǝ/ (v) = to ask myself about sth zastanawiać się Unit 5- Citizen 2100 5a alone /ǝ'lǝun/ (adj) = without anyone else samotny, samotna 139 140 Word List charging station /tfa:dzin sterfon/ (n) = a place that supplies electric power for recharging electric vehicles stacja ładowania samochodów elektrycznych come across /kam əkrds/ (phr v) to meet/find sb/ sth by chance natknąć się, napotkać come back /k^m 'bæk/ (phr v) to return wracać, powracać come into /kam intǝ/ (phr v) = to inherit dziedziczyć, dostać w spadku come over /kam 'əvvə/ (phr v) = to visit przyjeżdżać, wpadać come round /,kam 'raund/ (phr v) = to visit przyjść, wpaść z wizytą construct/kən'strakt/ (v) = to build sth budować, konstruować create /kri'eit/ (v) = to generate sth tworzyć crowded/kraudid/ (adj) = with too many people zatłoczony deliver/drlivə/ (v) = to take sth to a particular place or person dostarczać, doręczać drone delivery /'drǝun dı,liveri/ (n) = bringing goods to sb's place using a small, remote-controlled aircraft dostawa przy pomocy drona floating /flǝutiŋ/ (adj) = that can stay on the surface of a liquid pływający, unoszący się na powierzchni improve /im'pru:v/ (v) = to make sth better poprawiać, ulepszać, udoskonalać increase /in'kri:s/ (v) = to become bigger in amount wzrastać, przerastać lonely /lǝunli/ (adj) = sad because of being alone samotny, samotna perfect /p3:fikt/ (adj) = ideal perfekcyjny, doskonały produce /prǝ'dju:s/ (v) = to make sth produkować, tworzyć provide (sth to sb) /prǝ'vaid/ (v) = to supply sth to sb; to make sth available to sb dostarczać, zapewniać (coś komuś) reduce /rrdju:s/ (v) = to make sth less in amount redukować, obniżać self-driving bus (phr) = a large vehicle without a driver that can carry a lot of passengers samojezdny autobus solar window/.səvlə 'windəu/ (n) = a window which has a panel to absorb the sun's rays and generate electric power okna wyposażone w panele słoneczne take up space (phr) = to occupy a certain amount of an area zajmować, zabierać miejsce 3D-printed /Ori: 'di: printid/ (adj) = produced with the use of a machine in a three-dimensional form wydrukowane na drukarce 3D traffic jam /træfik ,dzæm/ (n)= a big number of vehicles unable to move, or moving very slowly korek drogowy, zator transport /træn'spo:t/ (v) to take people or goods from one place to another transportować, przewozić vacuum tube train /vækjuəm = 'tju:b trein/ (n) = a high- speed train that travels on a magnetic track through a tunnel from which air has been removed superszybki pociąg poruszający się w rurze próżniowej vertical farm (phr) = each portion of land for raising crops one on top of the other in a skyscraper pionowe gospodarstwo rolne 5b install /in'sto:l/ (v) = to put sth into position and make it ready for use instalować, umieszczać pick up /pik '^p/ (phr v) = to collect sb from a place in a car, etc odebrać kogoś, zabrać kogoś (sar ochodem) project-based /prodzekt beist/ (adj) = (of homework) mainly involving careful study and research of a specific subject oparty na metodzie projektu sales department /seilz dipa:tmənt/ (n) = the department of a firm in charge of selling its products or services dział sprzedaży VR headset/vi: 'a: hedset/ (n) = a device with which a user covers his/her eyes and its computer technology enables him/her to physically experience imaginary worlds zastaw do wirtualnej rzeczywistości wish sb luck (phr) = to tell sb that you hope they will be successful życzyć komuś powodzenia 5c advanced technology (phr) = cutting-edge machinery and equipment zaawansowana technologia affordable /ǝfo:dəbəl/ (adj) = reasonably priced w przystępnej cenie body function /'bodi faŋkſǝn/ (n) = a series of operations that each organ of the body performs czynność życiowa contract /kpntrækt/ (n) = a written agreement between an employer and an employee kontrakt, umowa crime /kraim/ (n) = illegal activities in general punished by law przestępczość = criminal /kriminəl/ (n) sb who does sth illegal przestępca, kryminalista cure /kjuǝ/ (n) = a medicine or therapy that makes sb healthy again lekarstwo, lek disabled /dis'eibəld/ (adj) = physically or mentally impaired niepełnosprawny elderly /eldəli/ (adj) = old starszy, w podeszłym wieku gain weight (phr) = to become heavier przytyć, przybrać na wadze health care/hel0 keǝ/ (n) = the medical services of a country or region opieka zdrowotna, opieka medyczna heart disease /ha:t dizi:z/ (n) = a medical condition in which the organ of the body that pumps blood does not work normally choroba serca medical attention (phr) = = getting treatment from a doctor opieka lekarska monitor/monitǝ/ (v) = to keep track of sth obserwować, monitorować obesity /ǝubi:səti/ (n) = the state of being unhealthily overweight otyłość pollution levels (phr): the amounts of harmful substances released in the air that cause harm to the environment poziomy zanieczyszczenia poverty/ppvəti/ (n) = the state of being extremely poor bieda, ubóstwo regular /regjulǝ/ (adj) = ordinary normalny, zwykły soil /soil/ (n) = the top layer of the earth in which plants grow gleba, ziemia space travel /speis ,trævəl/ (n) = a journey outside the Earth's atmosphere podróż kosmiczna suffer (from sth) /safə/ (v) to experience pain or unpleasant emotions cierpieć (na coś) surgery /s3:dzəri/ (n) = an operation operacja wearable device /weərəbəl di'vais/ (n) = a gadget such as a smart watch, etc that you can put on your wrist or other parts of your body urządzenie, które nosi się na sobie (np. smartwatch) Culture 5 access (information, etc) /ækses/ (v) = to find and obtain sb's information, etc mieć dostęp (do informacji itp.) alien /eilion/ (n) = a creature from outer space istota pozaziemska, obcy alien invasion /'eilion in, veizən/ (n) = creatures from outer space entering another planet, such as the Earth, by force inwazja obcych attack /ǝ'tæk/ (v) = to use violence in order to do harm to a person or place atakować, napadać, nacierać automatic door />:təmætık 'do:/ (n) = a door that opens and closes by itself drzwi automatyczne clear /kliǝ/ (adj) = easy to understand zrozumiały, przejrzysty latest/leitast/ (adj) = the most recent najnowszy, najświeższy military vehicle /militəri 'vi:ikǝl/ (n) = any means of transport used by the armed forces pojazd wojskowy nuclear bomb /nju:kliə 'bom/ (n)= an atomic or hydrogen bomb bomba nuklearna predict /pri'dikt/ (v) = to make a guess about what will happen in the future przewidywać, przepowiadać satellite/sætǝlait/ (n) = an electronic device sent into space that moves round the Earth and is used for electronic communications satelita tap /tæp/ (v) = to hit sth lightly and repeatedly stukać, pukać task /ta:sk/ (n) = an assigned job zadanie do wykonania virtual assistant /v3:tfuǝl ə'sistent/ (n) = a digital assistant that responds to voice commands wirtualny asystent głosowy voice-activated /'vois ‚æktivertid/ (adj) = (of a device) that can be controlled by oral commands sterowany głosem weapon /wepen/ (n) = a gun, knife, bomb, etc used in fighting or a war broń Unit 6 - The Big Screen 6a act /ækt/ (v) = to perform in a film or play grać (np. w sztuce teatralnej) action-adventure /ækſən əd'ventſə/ (n) = a film full of dangerous and exciting situations film przygodowy z bardzo emocjonującą akcją adventure /ǝd'ventſǝ/ (n) = an exciting or unusual activity przygoda affect /ǝ'fekt/ (v) = to have an influence on sth/sb in some way oddziaływać, mieć wpływ na amusing /ǝ'mju:zıŋ/ (adj) = entertaining zabawny, rozśmieszający animation /ænı'meiſən/ (n) = a film with moving images animacja appear /ǝpiǝ/ (v) = to first be shown pojawiać się, ukazywać się audience /ɔ:dions/ (n) = a group of people gathered to watch a film, play, etc publiczność, widownia blockbuster /blokbastǝ/ (n) = a film that is very popular or successful hit, przebój kinowy boring /'bɔ:riŋ/ (adj) = uninteresting; dull nudny cartoon /kartu:n/ (n) = a film in which the characters are drawn kreskówka catchphrase /kætſfreiz/ (n) = a phrase which is often repeated by a person and becomes well-known slogan comedy /kpmədi/ (n) = a funny film komedia composer /kəm'pəʊzə/ (n) = sb whose job is to write music kompozytor create /kri'eit/ (v) = to make sth; to produce sth tworzyć crime film /kraim/ (n) = a film that talks about the illegal activities of sb who breaks the law kryminał demand /di'ma:nd/ (v) = to ask for sth enthusiastically żądać, domagać się disgusting/dis'gëstiŋ/ (adj) = very unpleasant; causing a strong dislike wstrętny, obrzydliwy = do/du:/ (v) = to perform a task robić, czynić documentary /dokju'mentəri/ (n)= a film or TV programme that gives facts and information about a subject film dokumentalny drama /'dra:mə/ (n) = a serious film about social issues dramat enjoyable /in'dzərəbəl/ (adj) = pleasant miły, przyjemny exciting/ik'saitiŋ/ (adj) : = very interesting; great pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący fantasy film /fæntǝsi/ (n) = a film based on imagination, not facts film z gatunku fantasy film-maker /film meikə/ (n) = sb who makes movies filmowiec force /fo:s/ (n) = the power used by Jedi knights in the film "Star Wars" moc funny /fani/ (adj) = that makes you laugh śmieszny, zabawny galaxy /gæləksi/ (n) = a large group of stars in the universe galaktyka give (sth) away/giv ǝ'wei/ (phr v) = to ruin a surprise zdradzić sekret give back /giv 'bæk/ (phr v) = to return sth oddawać, zwracać give in /giv 'in/ (phr v) = 1) to finally agree to what sb wants; 2) to stop fighting or competing 1) zgodzić się na coś pod presją; 2) zaniechać give up /giv '^p/ (phr v) = to stop doing sth you used to do regularly poddać się, zrezygnować horror film /hprǝ/ (n) = a film featuring scary situations and characters horror, film grozy interesting /intrəstıŋ/ (adj) = that attracts your attention interesujący, ciekawy musical/mju:zıkəl/ (n) = a film or play with a lot of singing and dancing forma teatralna łącząca muzykę, dialogi i taniec outdoors /aut'dɔ:z/ (adv) = in the open air poza domem, na zewnątrz outside /autsaid/ (prep) = not in a building or room na zewnątrz, poza np. budynkiem planet /plænit/ (n) = a large object in space that moves around the Sun or another star planeta play the role (of a character) (phr) = to portray sb in a film, etc odgrywać rolę proudly /praudli/ (adv) = in a way that shows a sense of satisfaction for sth dumnie, z dumą prove /pru:v/ (v) = to show sb that sth is true udowadniać, dowodzić queue /kju:/ (n) = a line of people waiting to enter a building, a bus etc kolejka scary/skeǝri/ (adj) = that makes you feel frightened straszny sci-fi film /sai 'fai/ (n) = a film set in an imaginary future, involving science, space and technology film science fiction sequel /si:kwǝl/ (n) = a film, book or play that continues the story of a previous one kontynuacja (np. filmu) series/SIəri:z/ (n) = a collection of TV episodes which follow a group of characters in a story serial space opera /speis ,ppərə/ (n) = a sci-fi film about space wars and melodramatic adventures film o podróżach kosmicznych 141 142 Word List special effects/speſəl I'fekts/ (pl n) = images or sounds used in films with the help of technology to create an illusion efekty specjalne spectator /spek'textǝ/ (n) = sb who attends and views an event, usually a sports event widz thriller /Orılǝ/ (n) = an exciting film about criminal activities thriller, dreszczowiec western /westǝn/ (n) = a film with cowboys western, film, którego akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie 6b behave yourself (phr) = to act in a proper way zachowywać się call off /ko:l 'pf/ (phr v) = to cancel an activity odwołać coś compose /kəm'pəuz/ (v) = to write a piece of music komponować corn syrup /kɔ:n sırǝp/ (n) = glucose syrup syrop kukurydziany direct /dǝ'rekt/ (v) = to give instructions to actors about what to do in a film or play reżyserować film set /film set/ (n) = the enclosed area in which a scene of a film is shot including the scenery and all the movable objects used in it plan zdjęciowy present /prrzent/ (v) = to formally give sth to sb in public, usually a prize or an award wręczyć (coś komuś) usher /Afǝ/ (n) = sb who shows people to their seats in a cinema or theatre bileter 6c cast /ka:st/ (n) = the of group actors in a film or play obsada chat show /tfæt fǝu/ (n) = TV or radio programme where famous people are invited and interviewed by a host rozmowa prowadzona w niezobowiązującej atmosferze w programie radiowym lub telewizyjnym cookery programme /kukəri prǝugræm/ (n) = a TV show about food preparation program kulinarny defeat /drfi:t/ (v) = to beat sb pokonać disappearance /disə'piərəns/ (n)= the fact that sb goes missing and it's impossible to find him/her zniknięcie DIY programme /di: ar 'war prǝugræm/ (n) = a TV programme about making or repairing things on your own program typu "zrób to sam" documentary /dokju'menteri/ (n) = a TV programme that gives facts and information about a subject film dokumentalny experiment /ik'speriment/ (n) = a scientific test eksperyment, doświadczenie naukowe film /film/ (n) = a movie film game show /geim fǝu/ (n) = a TV programme in which contestants compete against each other in order to win prizes teleturniej imaginative /I'mædzinətiv/ (adj) = having interesting ideas pomysłowy, twórczy news/nju:z/ (n) = a TV or radio programme about current events and recent happenings wiadomości, program informacyjny original /ǝ'ridzinəl/ (adj) = (of a script) that is not based on other works but rather on the writer's own ideas oryginalny, początkowy plot /plot/ (n) = the story of a film or book fabuła power /pauǝ/ (n) = strength; the ability to control sb moc, siła reality show /ri'æləti ſəʊ/ (n) = a TV programme that shows real people's daily lives rodzaj programu telewizyjnego, w którym widzowie obserwują zachowanie uczestników save/serv/ (v) = to protect sb/ sth from danger ocalić, chronić, ratować script /skript/ (n) = the written lines of a film or play scenariusz sitcom /sitkDm/ (n) = an amusing TV series in which the same characters appear in different situations serial komediowy z udziałem publiczności soap opera /soup ppərə/ (n) = a TV drama about the everyday lives of a group of ordinary people telenowela spoil /spoil/ (v) = to ruin a surprise about sth for sb zepsuć = talented /tæləntıd/ (adj) : gifted; very good at doing sth utalentowany = travel show /trævəl ſəʊ/ (n) = a travel documentary with a host travelling to tourist destinations and providing information about them program podróżniczy universe /ju:niv3:s/ (n) = the planets, stars, galaxies, etc in space wszechświat wildlife programme /waildlaif prǝugræm/ (n) = a film or TV programme that gives facts and information about plants and animals in nature program przyrodniczy o dzikiej naturze Culture 6 composer /kəm'pəʊzə/ (n) = sb whose job is to write music kompozytor excitement /ik'saitment/ (n) = a thrilling sensation podekscytowanie, poruszenie orchestral performance (phr) = a large number of musicians playing many different musical instruments and led by a conductor występ orkiestry realise /riǝlaiz/ (v) = to become aware of sth zdać sobie sprawę z czegoś, uświadamiać sobie coś showing /Savin/ (n) = a screening of a film pokaz filmowy soundtrack/saundtræk/ (n) = the recorded background music of a film ścieżka dźwiękowa do filmu take (sb somewhere) /teik/ (v) to lead sb on an imaginary journey somewhere zabrać (kogoś gdzieś) theme /ei:m/ (n) = a recognisable melody played usually at the beginning or end of a film motyw przewodni typical /'tipikǝl/ (adj) = normal zwykły, zwyczajny Values B: Self-confidence deliver a speech (phr) = to give a speech that you have written earlier in front of an audience wygłosić przemowę dry up /drai '^p/ (phr v) = to stop talking all of a sudden as you have no idea of what to say next przestać mówić improve /im'pru:v/ (v) = to make sth better poprawiać, ulepszać, udoskonalać lighten /laiton/ (v) = to make the expression on your face look less serious rozładować emocje, rozluźnić się material /mətləriǝl/ (n) = facts and information used for an activity, such as when giving a public speech, etc materiały (np. notatki) raise my voice (idm) = to speak in a louder voice podnosić głos rush /r^f/ (v) = to do sth very quickly; to hurry pędzić, biec tip/tip/ (n) = a piece of advice wskazówka, rada Public Speaking Skills B compete (against sb) /kəm'pi:t/ (v) = to try hard to outdo sb konkurować (z kimś) deep /di:p/ (adj) = great głęboki, poważny drop out (of sth) /drop 'aut/ (phr v) to withdraw from a course of study at a university, etc porzucić coś release /rrli:s/ (v) = to launch a film, CD, etc for people to see or buy wypuścić, wydawać, opublikować run /ran/ (v) = to manage a company, an organisation, etc prowadzić (np. firmę) Unit 7 - Narrow Escapes 7a alive /ǝ'larv/ (adj) = not dead żywy avalanche/ævəla:ntf/ (n)= a large amount of snow rolling down a mountainside lawina beat /bi:t/ (v) = to hit sth uderzać calm /ka:m/ (adj) = relaxed; not nervous spokojny, opanowany cancel /kænsəl/ (v) = to say that sth planned will not happen anulować, odwołać conditions /kən'dı fənz/ (pl n) = circumstances warunki discover /dis'kavə/ (v) = to find sb/sth that you were looking for odkryć, odnaleźć earthquake/3:0kwerk/ (n) = a sudden violent movement of the Earth's surface trzęsienie ziemi effort /efət/ (n) = the physical activity required to achieve sth wysiłek, trud explore /ik'splo:/ (v) = to travel around a place to learn about it eksplorować, zwiedzać explosion /ik'spləvzən/ (n) = a sudden violent burst of energy eksplozja, wybuch fire /farǝ/ (n) = a blaze pożar flood/flad/ (n) = a large amount of water covering a dry area powódź gear /giǝr/ (n) = equipment sprzęt heavy snowfall (phr) = snow falling in large quantities intensywne opady śniegu hit /hit/ (v) = (of a hurricane, earthquake, etc) to have a severe effect on sb/sth uderzać ignore /ig'no:/ (v) = to not pay attention to sb/sth ignorować, lekceważyć, nie reagować na coś injure /indzə/ (v) = to cause physical harm to sb ranić, kaleczyć knock (on sth) /ndk/ (v) = to hit a door/window with your hand in order to attract the attention of the people inside pukać (w coś) lava /la:və/ (n) = hot molten rock coming out of a volcano lawa meanwhile /minwail/ (adv) = while another thing is happening w międzyczasie narrow /nærǝu/ (adj) = small in width wąski promise /promis/ (v) = to give sb your word obiecywać, dawać słowo put off /put 'pf/ (phr v) = to postpone odłożyć coś, przełożyć coś = put on /put 'pn/ (phr v) to cover part of one's body with clothes, shoes, etc zakładać; przytyć, przybrać (na wadze) put out /put 'aut/ (phr v) = to stop a fire burning zgasić, ugasić (ogień) put up /put 'ap/ (phr v) = to let sb stay in your house przenocować kogoś recover /rika və/ (v) = to become healthy again dochodzić do siebie, powracać do zdrowia rescue /reskju:/ (n) = the act of saving sb from harm or danger ratunek rubble /rabǝl/ (n) = the pieces of a building that has collapsed or been destroyed gruzy shake/Seik/ (v) = to make short quick movements trząść się spread /spred/ (v) = to expand and cover a large area rozpościerać się, rozprzestrzeniać się strike/straik/ (v) = to hit sb/ sth forcefully uderzać supplies /sǝ'plaız/ (pl n) = food and equipment necessary for living zaopatrzenie, prowiant survive /sǝ'vaiv/ (v) = to remain alive przetrwać, przeżyć thunderstorm /0Andəstə:m/ (n) = bad weather with a lot of rain and thunder burza tie /tai/ (v) to fasten together with a knot związywać trap /træp/ (v) = to prevent sb from leaving a place uwięzić = typhoon /tarfu:n/ (n) = a very violent tropical storm tajfun unhurt /An'h3:t/ (adj) = not injured nieuszkodzony volcanic eruption /volkænik I'rapfen/ (n) = a sudden explosion of a volcano erupcja wulkanu warning sign /wɔniŋ 'sain/ (n) = a message informing of danger znak ostrzegawczy 7b board/bo:d/ (v) = to get on a bus, plane, boat, etc wsiąść do brand-new/brænd 'nju:/ (adj) = used for the first time nowiutki, nieużywany crew /kru:/ (n) = the people who work on a ship/plane załoga deck /dek/ (n) = a flat open surface on a ship pokład statku iceberg /aisb3:g/ (n) = a large mass of ice floating in the sea góra lodowa lifeboat /'laifbout/ (n) = a boat kept on a ship to be used in emergencies szalupa, łódź ratunkowa on board (phr) = on a boat or plane na pokładzie passenger/pæsəndzə/ (n) sb travelling on a bus, plane, train, etc pasażer snow chains/snǝu tseinz/ (pl n) = a set of chains that help the car to move over snow safely łańcuchy antypoślizgowe victim /viktim/ (n) = sb injured or killed in an accident or attack ofiara volcano /vol'keinəʊ/ (n) = a mountain out of which molten rock, ashes and gases burst wulkan 7c ambulance service (phr) = the organisation that provides special vans for taking people to hospital in case of emergency usługi ratunkowe ankle /'æŋkəl/ (n) = the joint connecting the foot with the leg kostka u nogi burn /b3:n/ (n) = an injury caused by fire or heat oparzenie carry out /kæri 'aut/ (phr v) = to perform a task przeprowadzać (np. badanie) cave rescue service (phr) the expert organisation that helps injured, trapped or lost cave explorers ratownictwo jaskiniowe crime/kraim/ (n) = an illegal action przestępstwo, zbrodnia = eyewitness /aiwitnəs/ (n) = sb who has seen a crime or accident happen naoczny świadek fire service /faiǝ $3:VIS/ (n) = the organisation responsible for putting out fires straż pożarna giant /'dzarənt/ (adj) = enormous; very big gigantyczny government /gavənmənt/ (n) = the group of people who rule a country rząd let in /let 'in/ (phr v) = to allow sb/sth to enter wpuścić medical emergency (phr) = an unexpected critical condition of sb's health nagły przypadek 143 144 Word List mountain rescue service (phr) = the expert organisation that helps injured or lost people in the mountains ratownictwo górskie repair/ripeǝ/ (n) = the act of fixing sth damaged naprawa rip through /rip Oru:/ (phr v) = to destroy a place completely by moving forcefully through it zdewastować runway /rAnwei/ (n) = the long road in an airport where aeroplanes take off and land pas startowy rush (sb somewhere) /r^f/ (V) = to take sb to a place very quickly przetransportować (kogoś) w szybkim tempie severe /SI'VIǝ/ (adj) = very serious; extremely bad poważny, ciężki speedboat/spi:dbəʊt/ (n) = a fast motorboat wyścigowa łódź motorowa summit /sAmit/ (n) = the top of a mountain szczyt, wierzchołek suspiciously /sǝ'spifəsli/ (adv) = in a way that causes sb to think that sth wrong is happening podejrzanie the coastguard /ðə 'kǝustga:d/ (n) = the organisation that helps swimmers and ships in danger and prevents crime at sea straż przybrzeżna the police /də pə'li:s/ (n) = the organisation that prevents crime and arrests criminals policja Culture 7 blow up /blǝu 'ap/ (phr v) = to destroy sth with explosives wysadzić (przy pomocy materiałów wybuchowych) break out/breik 'aut/ (phr v) to start all of a sudden wybuchnąć (np. o epidemii) careless/keələs/ (adj) = without paying attention nieuważny cure /kjuǝ/ (n) = a remedy or a treatment for a disease lekarstwo, lek disaster /drza:stə/ (n) = a catastrophe; a sudden tragic event katastrofa, klęska guard /ga:d/ (n) = sb whose job is to protect people, places, buildings, etc strażnik, ochroniarz gunpowder /ganpaʊdə/ (n) = an explosive substance in the form of fine grains used in bombs and fireworks proch strzelniczy high society /,hai sǝ'sarəti/ (n) = the rich and powerful people who form the upper class of a society klasa wyższa, śmietanka towarzyska knock down /nok daun/ (phr v) to completely destroy a building powalić, zniszczyć put out/put 'aut/ (phr v) = to stop sth from burning zgasić, ugasić (ogień) royal court /rǝəl 'kɔ:t/ (n) the home of a king and queen dwór królewski ruin /'ru:in/ (n) = what is left of a damaged building, area, etc ruina spread /spred/ (v) = (of a disease) to affect more and more people rozprzestrzeniać się trade /treid/ (n) = the activity of buying and selling goods and services handel Unit 8 - Learning & Earning 8a banker /bæŋkə/ (n) = sb who owns or manages a bank bankier, bankowiec breathing equipment /bri:dın Ikwipmənt/ (n) =devices that help you breathe underwater sprzęt potrzebny do oddychania pod wodą carry off /kæri 'of/ (phr v) = to succeed in doing sth difficult poradzić sobie carry on /kæri 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej carry out /kæri 'aut/ (phr v) = to perform (a task) przeprowadzać (np. badanie w laboratorium) cleaner/kli:nə/ (n) = sb whose job is to clean buildings osoba sprzątająca contract /kən'trækt/ (n) = a legal agreement between two or more people kontrakt, umowa director/dǝ'rektə/ (n) = sb whose job is to tell actors how to play their parts reżyser earn /3:n/ (v) = to receive money from work zarabiać engineer /endzı'nıə/ (n) = a scientist whose job is to design and build houses, machines, etc inżynier farmer /fa:mə/ (n) = sb whose job is to grow crops and keep animals rolnik flooding /fladiŋ/ (n) = water covering an area due to heavy rain powódź full-time /ful 'taim/ (adv) : working the standard number of hours per week na cały etat = hold my breath (phr) = to keep air inside my lungs without letting it out wstrzymać oddech indoors /in'dɔ:z/ (adv) = inside a place w środku, w budynku journalist /d33:nəlist/ (n) = a reporter dziennikarz librarian /larbreəriən/ (n) = a professional who works in a library bibliotekarz, bibliotekarka life form /laif fɔ:m/ (n) = a type of a living thing żywy organizm mountain guide /mauntin gaid/ (n) = a professional who leads and instructs climbers przewodnik górski outdoors /aut'dɔ:z/ (adv) = outside a place na zewnątrz, poza domem overalls /ǝuvərə:lz/ (pl n) = a one-piece garment for manual labour kombinezon roboczy oyster /ǝistə/ (n) = a type of shellfish ostryga peak /pi:k/ (n) = the top of a mountain szczyt, wierzchołek góry pearl diver/p3:1 darvə/ (n) = sb whose job is to swim to the bottom of the sea in order to find and pick shells that have a valuable jewel inside poławiacz pereł poisonous /pɔizənəs/ (adj) = containing a substance that can cause death trujący possibility /ppsǝ'bıləti/ (n) = likelihood możliwość, prawdopodobieństwo publisher /pablıfə/ (n) = sb or a company that produces books, magazines, newspapers, etc wydawnictwo, wydawca pure /pjuǝ/ (adj) = complete czysty, prawdziwy receptionist /rr'sepsənist/ (n) = sb whose job is to welcome and help in a hotel, office, hospital, etc recepcjonista, recepcjonistka regular hours (phr) = normal working hours stałe godziny pracy responsible (for sth/sb) /rr'sponsəbəl/ (adj) = in charge of sth/sb odpowiedzialny (za coś/ kogoś) risky /riski/ (adj) = dangerous ryzykowny, niebezpieczny rockslide/rokslaid/ (n) = a mass of rocks falling down a hillside lawina kamieni salary /sæləri/ (n) = the money earned from a job in a month or year pensja, wynagrodzenie shift/fift/(n)= a part of a working day zmiana (w pracy) snow goggles /snǝu gogəlz/ (pl n) = a type of glasses for the protection of eyes when you are in a snowy place gogle śnieżne, narciarskie okulary ochronne speleologist /spi:li'blədzist/ (n)= a scientist who explores and studies caves speleolog (osoba zajmująca się badaniem jaskiń) surface /s3:fis/ (n) = the top of the sea powierzchnia temporary /tempərəri/ (adj) = not permanent tymczasowy tiny /taini/ (adj) = very small malutki, niewielki tricky /triki/ (adj) = confusing and difficult podchwytliwy, zawiły uniform /ju:nifɔ:m/ (n) = a special set of clothes that some people have to wear to work mundur, uniform wages/weid31z/ (pl n) = the money earned from a job according to the number of hours, days or weeks that sb has worked płaca, zarobki watch out for (sth) /wptf 'aut fə/ (phr v) = to look out for sth uważać na, zwracać uwagę na well-paid /wel 'peid/ (adj) = earning a lot of money dobrze płatny win /win/ (v) = to get the first place in a game, competition, etc wygrać, zwyciężyć 8b apply (for sth) /ǝ'plai/ (v) = to ask for sth officially składać podanie, ubiegać się (o coś) be stuck (in sth) (phr) = to be trapped (in a bad situation) utknąć bill/bil/ (n) = a piece of paper showing how much we should pay for goods or services rachunek canteen /kæn'ti:n/ (n) = a cafeteria in a school, factory, etc stołówka deadline /dedlain/ (n) = the time by which sth must be finished ostateczny termin deal with /di:l wid/ (phr v) = to interact with sb as part of your job radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia delete/drli:t/ (v) = to remove data from a computer kasować, usuwać embarrassing /im'bærəsin/ (adj) = causing shame wprawiający w zakłopotanie, zawstydzający pay/per/ (n) = the money sb earns from their job wynagrodzenie, płaca professional /prǝ'fe fənəl/ (adj) = expert in your job profesjonany, zawodowy project/prodzekt/ (n) = a piece of work about a subject assigned by sb projekt promotion /prǝ'məʊſən/ (n) = getting a more important position in your job awans staff /sta:f/ (n) = all the people who work at a place kadra, pracownicy training course/treiniŋ kɔ:s/ (n) = a period of study in which you acquire the skills for a specific job szkolenie 8c advanced /əd'va:nst/ (adj) = at a higher, more difficult level zaawansowany antisocial /æntr'səvfəl/ (adj) not allowing you to meet and spend time with other people niesprzyjający kontaktom towarzyskim certificate /sǝ'tıfıkət/ (v) = a document proving that you've completed a course of study or training świadectwo, zaświadczenie, certyfikat closely /'klǝusli/ (adv) = in a way that shows a strong connection between two or more people w bliskim kontakcie, ściśle course /kɔ:s/ (n) = a series of = lessons kurs, program degree /drgri:/ (n) = a qualification given on completion of a university course stopień naukowy demanding /dr'ma:ndiŋ/ (adj)= very difficult wymagający experience /ik'spıəriəns/ (n) = knowledge and skill gained by doing sth regularly doświadczenie humanity /hju:'mænəti/ (n) = all the people in general ludzkość lecturer /lektſərə/ (n) = a university teacher of the lowest rank wykładowca lose a patient (phr) = (of a doctor) to not be able to prevent a patient from dying stracić pacjenta (nie uratować mu życia) marine biologist /məri:n bardlədzıst/ (n) = a scientist who studies the sea and the organisms living in it biolog morski mark/ma:k/ (n) = a grade for school work ocena personal trainer /p3:sənəl 'treinǝ/ (n) = a physical education instructor who helps individuals become fit trener osobisty porter /'po:tǝ/ (n) = a hotel employee who carries guests' luggage bagażowy, portier qualification /kwdlıfıkeisen/ (n) = a particular skill in or knowledge of a subject; a diploma or degree kwalifikacja, predyspozycja qualify /kwplifai/ (V) = to obtain knowledge and abilities to do a job kwalifikować się, nadawać się script/skript/ (n) = the written text of a play, film, TV series, etc scenariusz, skrypt security guard /sıkjvərəti ga:d/ (n) = sb whose job is to protect a building and its people strażnik, ochroniarz set up /set '^p/ (phr v) = to prepare the necessary equipment for an activity organizować, przygotowywać shot /fpt/ (n) = the particular position in which a cameraman films sb/sth ujęcie (w filmie) stressful /stresfǝl/ (adj) = causing worry and anxiety stresujący surgeon /s3:dzən/ (n) = a doctor who performs operations on patients chirurg training /treiniŋ/ (n) = practice szkolenie Culture 8 affect /ǝfekt/ (v) = to have a consequence on sth mieć wpływa na attack /ǝtæk/ (v) = to use violence against sb/sth atakować, napadać, nacierać ceremony/serəməni/ (n) = a formal event to celebrate sth ceremonia, uroczystość disease /di'zi:z/ (n) = an illness choroba employ/imploi/ (v) = to give sb a job zatrudniać injury /'indzəri/ (n) = physical damage to the body kontuzja, uraz keep track of (phr) = to monitor sb/sth śledzić lift (sb/sth up) /lift/ (v) = to take sb/sth to a higher place podnieść (kogoś/ coś) look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb/sth zajmować się, opiekować się measure /mezǝ/ (v) = to take care of sb/sth mierzyć occasion /ǝ'keizən/ (n) = a special event okazja preserve /priz3:v/ (V) = to protect ochraniać, zachowywać, zabezpieczać prison /'prizǝn/ (n) = the place where criminals are kept więzienie, zakład karny riverbank /rivǝbæŋk/ (n) = each of the two edges of a river where it meets the land brzeg rzeki rowing boat /rǝviŋ bəut/ (n) = a small boat that sails on water with long wooden poles łódź z wiosłami 145 146 Word List swan/swpn/ (n) = a large white bird with a long neck that lives on rivers and lakes łabędź weigh /wei/ (v) = to measure how heavy sb/sth is ważyć Unit 9 - Want to play? 9a an element of (risk, etc) (phr) = an amount of risk, etc element (np. ryzyka) ask for trouble (phr) = to behave in a way that it is likely to cause problems szukać guza, kłopotów attack /ǝ'tæk/ (v) = to use violence to hurt sb atakować, napadać, nacierać beat/bi:t/ (v) = 1) to defeat sb in a game or competition; 2) (of the heart) to make regular sounds and movements 1) pokonać kogoś; 2) bić (o sercu) competition /kompə'tıfən/ (n) = an organised event where the participants perform a specific task and try to win first place zawody deal with /di:l wid/ (phr v) = to handle sth radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia earn /3:n/ (v) = to get money for doing work zarabiać energy /enǝdzi/ (n) = the ability and strength to do active physical things energia experience /ik'spləriəns/ (n) = sth that I do or happens to me doświadczenie, przeżycie, doznanie experience /ik'spıəriəns/ (v) to feel or be affected by sth doświadczać, przeżywać face /feis/ (v) = to control sth stawiać czoła, mierzyć się z fairly /feǝli/ (adv) = = reasonably; more or less raczej, dosyć, całkiem forget/fə'get/ (v) = to not remember sth zapomnieć gain /gein/ (v) = to get (a point in a game, etc) zyskać hang (off sth) /hæŋ/ (v) = to be suspended from sth zwisać (z czegoś) hide (sth away) /haid/ (phr v) to keep sth out of sight schować, ukryć (coś) instructor/in'straktə/ (n) = sb who teaches a sport instruktor prize /praiz/ (n) = an award for having done well in a competition nagroda proper /prope/ (adj) = right; suitable odpowiedni, właściwy reply/ri'plai/ (n) = an answer to sth; a response to sth odpowiedź risk /risk/ (n) = possible harm ryzyko, zagrożenie sales results (phr) = the final number of sold products wyniki sprzedaży situation /sitfu'eifən/ (n) = the conditions at a certain time sytuacja take a call (phr) = to accept a phone call odebrać telefon take a chance (phr) = to do sth that involves some kind of risk in the hope of a positive outcome zaryzykować take a look (at sth) (phr) = to look at sth with attention; to examine sth carefully spojrzeć (na coś) take my mind off sth (idm) = to make myself forget about sth that causes concern, etc for a little while odciągnąć myśli od czegoś to the limit (phr) = to the extreme do granic możliwości turn down /t3:n 'daun/ (phr v) = 1) to refuse to accept; 2) to decrease volume, power, etc 1) odrzucać (np. ofertę); 2) przyciszać, przygaszać, zmniejszać moc turn into /t3:n Intǝ/ (phr v) = to change into zmieniać w turn on/t3:n 'pn/ (phr v) = to switch on włączyć turn off /t3:n 'pf/ (phr v) = to switch off wyłączyć turn up /t3:n '^p/ (phr v) = to increase volume, power, etc podkręcać, pogłaśniać, zwiększać whizz /wiz/ (V) = to move very fast, usually making a sound przelecieć ze świstem win /win/ (v) = to gain a victory; to get first place in a race or competition wygrać, zwyciężyć win (sth) /win/ (v) = to get sth as the result of a competition wygrać, zdobyć (coś) 9b annual /ænjuǝl/ (adj) = yearly coroczny cancel /kænsǝl/ (v) = to decide that sth planned will not happen anulować, odwołać due to (sth) /dju: tu/ (prep) = because of sth z powodu (czegoś) lift /lift/ (v) = to pick sth up podnosić, dźwigać session/seſan/ (n) = a period of time when you do a particular activity such as a sport, attending a lesson, etc sesja (ilość czasu przeznaczona na zrobienie czegoś) = toe /tǝu/ (n) each of the five separate parts at the end of the foot palec u nogi 9c burn calories (phr) = to lose some weight by doing a sport, exercising, etc spalać kalorie common/kpmen/ (adj) = happening often powszechny, pospolity golf course /kɔ:s/ (n) = an area for playing golf pole golfowe court /kɔ:t/ (n) = an area where some sports are played, such as tennis, basketball, badminton, volleyball, etc kort (np. tenisowy), boisko depend on /drpend on/ (phr v) to be determined by sth zależeć od discount/diskaunt/ (n): = a reduction in the original price of sth zniżka, upust encourage /in'karıd3/ (v) = to give sb the courage to do sth zachęcać, dodawać otuchy field /fi:ld/ (n) = an area of grass where people play football, baseball, cricket, etc boisko flexible /fleksəbəl/ (adj) = able to change easily to suit any new purpose, conditions, etc elastyczny give up /giv '^p/ (phr v) = to stop making an effort to achieve sth poddać się, zrezygnować independent / indipendent/ (adj) = not controlled and free to do as you wish niezależny membership/membǝsıp/ (n) = the state of being part of a club, organisation, etc członkostwo pitch /pitſ/(n) = an area for playing football, cricket, etc boisko rink/risk/ (n) = a place where you can ice-skate lodowisko speed /spi:d/ (n) = the rate at which sth moves prędkość suit /su:t/ (v) = to be right for sb pasować, odpowiadać teamwork /ti:mw3:k/ (n) = working together in a group praca zespołowa track/træk/ (n) = a piece of circular ground used for cycling, running, jogging, etc tor wyścigowy, bieżnia Culture 9 drawer/dro:/ (n) = a container that you slide in and out to keep things in szuflada earliest /3:liest/ (adj) = the first ever najwcześniejszy, pierwszy except (that) /ik'sept/ (conj) = apart from the fact that za wyjątkiem tego, że fast and furious (phr) = speedy and with a lot of energy szybki i szalony in total (phr) = as a sum w sumie record /reko:d/ (n) = written and stored information about sth in a file, etc zapis, rejestr score /sko:/ (v) = to win points in a game zdobywać punkt shape /feip/ (n) = the outline of an object kształt shaped /Seipt/ (adj) = (of an object) that has a particular outline ukształtowany social /sǝufǝl/ (adj) = relating to activities that we do with other people in public towarzyski, społecznościowy swing /swiŋ/ (v) = to move sth in a wide circle quickly zamachnąć się Values C: Appreciation appreciate /ǝ'pri:fieit/ (v) = to respect and be grateful to sb for sth doceniać, być wdzięcznym facial expression /ferfəl ik'spreſǝn/ (n) = a gesture on the face expressing a feeling wyraz twarzy frown /fraun/ (n) = the expression you make by bringing the eyebrows together to show anger, annoyance, etc zmarszczyć brwi grateful /greitfəl/ (adj) = thankful wdzięczny have sb in mind (idm) = to think of sb mieć kogoś na względzie/myśli old-fashioned /ǝuld fæfənd/ (adj) = not modern; no longer in use staromodny, niedzisiejszy personal /p3:sənəl/ (adj) = intimate osobisty pick (sth) up /pik 'ap/ (phr v) = to take sth in your hands podnieść (coś) Public Speaking Skills C admit /ǝd'mit/ (v) = to accept that sth is true przyznawać, zgadzać się attitude /ætitju:d/ (n) = a way of thinking and acting zachowanie, postawa emotional /I'mǝuſənəl/ (adj) = causing strong feelings emocjonalny farewell speech /feǝ'wel spi:tf/ (n) = a short talk to say goodbye mowa pożegnalna get my hands on sth (idm) to make sth my own dorwać coś, zdobyć coś persuasive /pǝ'sWEISIV/ (adj) = = convincing przekonujący rare /reǝ/ (adj) = not common rzadki can't stand the cold (phr) = 1 can't bear low temperatures or cold weather nie móc znieść zimna Unit 10- Tech world 10a app /æp/ (n) = a specialised software program downloaded onto a mobile phone aplikacja awesome /ɔ:səm/ (adj) = very impressive fantastyczny, wspaniały, niesamowity, rewelacyjny bring (sb sth) /briŋ/ (v) = to get and give sth to sb przynosić (komuś coś) connect (sth to sth) /kǝ'nekt/ (v) = to join a device to a software program połączyć (coś z czymś) cook dinner (phr) = to prepare an evening meal gotować obiad lub kolację designer /dizainə/ (n) = sb who makes plans for machines projektant, projektantka device/drvais/(n) = an appliance urządzenie do DIY (phr) = to make or repair things on your own majsterkować do the ironing (phr) = to make clothes smooth with an electrical appliance prasować do the laundry (phr) = to wash your clothes robić pranie do the vacuuming (phr) = to clean the floors, etc by hoovering odkurzać feed the pet (phr) = to give food to a domestic animal karmić zwierzątko domowe get across /get ǝ'krds/ (phr v) = to communicate przekazywać, wyjaśniać get along (well) with /get əldŋ wid/ (phr v) = to have a friendly relationship with sb mieć z kimś dobre stosunki get by /get 'bai/ (phr v) = to have enough (money, food, etc) to survive radzić sobie, dawać sobie radę get off /get 'pf/ (phr v) = to exit a train, bus, etc wysiadać get on /get 'pn/ (phr v) = to enter a train, bus, etc wsiadać get on (well) with /get 'on WIO/ (phr v) = to have a friendly relationship with sb mieć z kimś dobre stosunki get over /get ouvə/ (phr v) to recover from an illness, shocking event, etc przetrwać, przeżyć high-definition /har definiſən/ (adj) = (of a camera, etc) that has a higher resolution than a standard camera, etc o wysokiej rozdzielczości household item /haushould aitem/ (n) = an object used within a house artykuł gospodarstwa domowego lay the table (phr) = to prepare a table for a meal by putting plates, glasses and cutlery in the right place on it nakryć do stołu maid /meid/ (n) = a woman whose job is to do sb else's housework pokojówka make the bed (phr) = to tidy the sheets and covers on a bed after sleeping pościelić łóżko mop/mpp/(n) = a stick with a wet cloth fixed at one end that is used for cleaning the floor mop, zmywak do podłogi mop the floor (phr) = to clean the floor with a stick that has a wet cloth fixed at one end zmywać podłogę mopem serve /s3:v/ (v) = to offer food or drink to sb serwować, podawać serve meals (phr) = to offer food and drinks to sb at home, at a restaurant, etc serwować potrawy share/feǝ/ (v) = to provide sb else with sth that I have dzielić się take /teik/ (v) = to obtain sth; to receive sth brać, zabierać take (sth to sb) /teik/ (v) = to give sth to sb at a different location zabrać (coś do kogoś) technology /tek'ndlədzi/ (n) = new machines and gadgets technologia trade show /treid fǝu/ (n)= an exhibition at which specific industry products are put on display so that people can see and buy them targi vacuum cleaner /vækjuǝm kli:nə/ (n) = an appliance used for cleaning floors and carpets, removing dust, etc odkurzacz water the plants (phr) = to pour water onto flowers and trees podlewać rośliny 10b bill/bil/ (n) = a piece of paper showing how much you should pay for goods or services rachunek borrow /'borǝu/ (v) = to take sth which you are expected to return at a later time pożyczać coś od kogoś hard drive /ha:d draiv/ (n) = the part of the computer where you store your data and files twardy dysk install /in'sto:l/ (v) = to put a program into a computer and make it ready for use instalować membership fee /membǝſıp fi:/ (n) = an amount of money that people have to pay in order to join a club or group opłata członkowska 147 148 Word List memory /meməri/ (n) = the amount of space that a computer, a mobile phone, etc has for storing information pamięć scan/skæn/ (v) = to produce a digital representation of a document, picture, etc with the use of a device that can read data skanować (używając skanera) social media account / ‚səʊſəl 'mi:diə ə,kaʊnt/ (n) = registering at a website on the Internet that helps people communicate konto na portalu społecznościowym 10c activation code /æktı'verſən kəud/ (n) = a series of numbers or letters sent by a bank via a text message that provides access to a customer's account online kod aktywacyjny blog entry /blog entri/ (n) = sth that you write on an online shared diary wpis na blogu chat /tſæt/ (v) = to talk to sb in a friendly and informal way on the Internet gawędzić, czatować instant messaging service /instənt 'mesidzin $3:vis/ (n)= a service that offers online text messages and chat functions komunikator internetowy interest /'intrǝst/ (n) = a hobby or an activity that you enjoy doing zainteresowanie landline/lændlain/ (n) = a phone connection that works with a wire as opposed to a mobile phone telefon stacjonarny log in /log 'in/ (phr v) = to access an online account by using your password and username zalogować się online banking /pnlain 'bæŋkiŋ/ (n) = accessing your bank account and making your transactions electronically through a bank's website bankowość internetowa password /pa:sw3:d/ (n) = a group of letters and/or numbers or other characters that allows you to access a computer system, an online bank account, etc hasło PIN /pin/ (n) = a personal identification number for accessing your online bank account numer PIN post/poust/ (n) = a message on a social networking site post (wiadomość np. na portalu społecznościowym) set up (a bank account) /,set '^p/ (phr v) = to make all the necessary arrangements in order to have access to your bank account on the Internet zakładać coś, tworzyć coś (np. konto w banku) tweet /twi:t/ (n) = a message written on "Twitter", a social networking site wpis na portalu Twitter user-friendly /ju:zə 'frendli/ (adj) = easy to use przyjazny użytkownikowi video chat /vidiǝu tfæt/ (v) = to communicate with sb with the use of a web camera on a computer or smartphone via the Internet czat wideo vlog/vlog/ (n) = a video blog wideoblog Culture 10 amount (of time) /ǝ'maunt/ (n) = a length of time ilość (czasu) chance /tfa:ns/ (n) = an opportunity to do sth szansa decade /dekeid/ (n) = a period of ten years dekada dial /darǝl/ (n) = a disc on an older telephone that has holes with numbers which you turn in a circular direction to make a phone call tarcza telefonu display/drsplei/ (v) = to show sth prezentować, demonstrować earliest /3:liest/ (adj) = the first ever najwcześniejszy, pierwszy gramophone /'græməfəun/ (n) = an antique record player gramofon grow up (with sth) /grǝu '^p/ (phr v) to have sth within your surroundings from childhood to adulthood dorastać (w kontakcie z czymś) handle/handl/ (v) = to touch sth with your hands; to pick sth up and have it in your hands trzymać w rękach invent/in'vent/ (v) = to create sth that hasn't existed before wynaleźć rotary phone /rǝutəri fəun/ (n) = an old-fashioned device for making phone calls with a circular dial telefon z tarczą cyfrową step back in time (idm) = to go back to an older time in history cofnąć się w czasie throughout /Oru:'aut/ (prep) = during the whole period of sth od początku do końca, przez cały (np. rok) various /'veəriəs/ (adj) = different różny, rozmaity Unit 11 - Food for Thought 11a bake /berk/ (v) = to cook bread, cakes, pies, etc in the oven piec choice /tfois/ (n) = a number of things to choose from wybór course /kɔ:s/ (n) = each of the parts of a meal (starter, main course, dessert, etc) danie (posiłek) cucumber /kju:kambə/ (n) = a long thin vegetable with a hard green skin and a juicy flesh, eaten in salads ogórek desert/dezət/ (n) = a large area of land with almost no water or trees pustynia dessert /drz3:t/ (n) = sweet food eaten after the main meal deser disgusted /dis'gastid/ (adj) = feeling a strong sense of distaste for sth zniesmaczony dish /dif/ (n) = a particular type of cooked food potrawa, danie dough /dǝu/ (n) = a mixture of flour and water that is used to make bread, biscuits, pies, etc ciasto (masa przed pieczeniem) filling /filmŋ/ (adj) = (of food) that makes your stomach feel full sycący, pożywny, zapychający filling /filin/ (n) = food that is put inside things such as pastry, etc nadzienie, farsz, wypełnienie fry/frai/ (v) = to cook in a pan with hot oil or fat smażyć garlic /ga:lık/ (n) = a small plant with a very strong taste and smell; used for cooking czosnek gravy/greivi/ (n) = a warm brown sauce made from the juice that comes from cooked meat mixed with flour and water sos pieczeniowy grilled /grild/ (adj) = cooked by using very strong heat directly next to, above or below food grillowany ignore /ig'no:/ (v) = to pay no attention to sth/sb ignorować, nie zwracać uwagi keep away from /ki:p ǝ'wei frǝm/ (phr v) = to stop sb/ yourself going near sb/sth trzymać się z dala od keep off /ki:p 'pf/ (phr v) to not walk on sth unikać czegoś, trzymać się z dala od keep on /ki:p 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej = keep out /ki:p 'aut/ (phr v) = to not allow sb to enter nie wchodzić keep up with /ki:p 'ap Wið/ (phr v) to move at the same speed as sb/sth dotrzymywać komuś kroku, trzymać ten sam poziom meal /mi:l/ (n) = the food you eat on different occasions, such as breakfast, lunch or dinner posiłek nutritious /nju:trifəs/ (adj) = (of food) providing things that people need in order to be healthy odżywczy pastry /perstri/ (n) = a mixture of flour, fat and water that is cooked, usually to cover or contain other food ciasto pitta /pitǝ/ (n) = a round flat bread that comes from the Middle East and you can fill with food chleb pita plate /pleit/ (n) = a round dish where you put your food to eat it talerz receipt /rr'si:t/ (n) = a piece of paper that you get after paying for sth paragon, pokwitowanie recipe /resipi/ (n) = a list of the ingredients and instructions on how to make a certain type of food przepis kulinarny salty /sɔ:lti/ (adj) = tasting of salt słony sauce /so:s/ (n) = a food dressing sos seconds /sekəndz/ (pl n) = an additional serving of food dokładka, repeta silkworm /silkw3:m/ (n) = a hairless white caterpillar that makes a thread used to manufacture a smooth, soft fabric larwa jedwabnika snack /snæk/ (n) = a small amount of food eaten between meals przekąska sour/savə/ (adj) = having a sharp taste like lemon or vinegar kwaśny spicy /'spaisi/ (adj) = having a flavour of spice; having a burning taste ostry, pikantny street food /stri:t fu:d/ (n) = ready-to-eat meals sold at a public place by a vendor jedzenie z budek stojących na ulicy sweet /swi:t/ (adj) = tasting like sugar słodki toothpick /tu:0pik/ (n) = a thin piece of wood for cleaning your teeth wykałaczka topping /topiŋ/ (n) = sth you put on top of food to make it taste better warstwa wierzchnia, dodatek trust /trast/ (v) = to have faith in sth ufać, wierzyć tzatziki /tsə'tsi:ki/ (n) = a Greek sauce or dip made by mixing yoghurt, chopped cucumber, salt, garlic, olive oil and dill or mint sos tzatziki upright grill (phr) = a vertical appliance with two parallel metal bars or wires where you place meat to roast it pionowy grill (typowy dla kuchni Bliskiego Wschodu) vendor/vendə/ (n) = sb who sells things from a small stall or cart that is placed at a public place sprzedawca 11b bag (of sth) /bæg/ (n) = a container used for carrying things in, such as sugar, flour, etc paczka, torebka (np. cukru) bar (of sth) /ba:/ (n) = a long thin piece of sth such as chocolate, soap, etc tabliczka (np. czekolady) bread roll /bred rǝul/ (n) = a long or round-shaped piece of bread for one person bułka bunch (of sth) /bantſ/(n) = a number of flowers, grapes, bananas, etc held together pęk, wiązka (np. bananów) cabbage/kæbid3/ (n) = a large round vegetable with thick green, white or purple leaves kapusta can (of sth) /kæn/ (n) = a closed, small, metal container for drinks such as cola, beer, etc puszka (np. lemoniady) cook /kuk/ (n) = a chef kucharz head (for sth) /hed/ (v) = to go towards a place kierować się (do) herb/h3:b/ (n) = a plant whose leaves are used in cooking to add flavour to food, or as a medicine ziele, zioło lamb /læm/ (n) = the meat of a young sheep eaten as food baranina, jagnięcina level /levǝl/ (n) = each of the floors of a building poziom, piętro lift /lift/ (n) = an elevator winda nightspot /naitsppt/ (n) = a place that opens at night for entertainment purposes lokal otwarty nocą path/pa:0/ (n) = a long strip of ground which people walk along to get from one place to another ścieżka shelf /ſelf/ (n) = a thin piece of wood/metal horizontally fixed to a wall or in a frame for holding objects półka shepherd's pie /Sepǝdz 'pai/ (n) = a traditional English dish of minced meat covered with mashed potato potrawa z mielonego mięsa i ziemniaków spice /spais/ (n) = an aromatic substance from parts of plants used to add flavour to food przyprawa spinach /spinid3/ (n) = a vegetable with large dark, green leaves that people eat as food szpinak the shopping experience of a lifetime (idm) = the greatest experience you will ever have when you go shopping najlepsze zakupy w życiu tin (of sth) /tin/ (n) = a closed metal container in which food such as peas, beans, tuna, etc can be preserved for a long period of time puszka (np. tuńczyka) transform (into sth) /træns'fo:m/ (v) = to change from sth to sth else zmieniać się (w coś) turkey /t3:ki/ (n) = the meat of a large farm bird related to the chicken indyk 11c apology /ǝpplǝdzi/ (n) = sth that you say or write to express that you are sorry for having done sth wrong przeprosiny be entitled to sth (phr) = to have been given the right to get sth być upoważnionym do czegoś bill /bil/ (n)= a piece of paper showing the money you owe for goods or services rachunek change /tſeind3/ (n) = the money you get back when you pay for sth with more money than it costs reszta (o pieniądzach) change tables (phr) = to get a different table at a restaurant, etc from the one that was initially offered to you zmienić stolik complaint /kəm'pleint/ (n)= a statement or expression of annoyance or dissatisfaction with sb or sth zażalenie, reklamacja, skarga constant /konstənt/ (adj) = continuous; never-ending stały, niekończący się credit card /kredit ka:d/ (n) = a small plastic card for charging goods or services now and paying later karta kredytowa demand /di'ma:nd/ (v) = to ask for sth very strongly żądać, domagać się frustrating /fra'streitiŋ/ (adj) = annoying denerwujący, irytujący, frustrujący full refund (phr) = the return of all the money paid for goods or services because they were of poor quality, etc pełny zwrot kosztów manager /mænidzə/ (n) = sb who is head of a business, such as a restaurant, etc menadżer, kierownik money-off coupon (phr) = a piece of printed paper which allows sb to pay less for sth kupon rabatowy note /nǝut/ (n) = money in paper form banknot order /ɔ:də/ (n) = the food/ drink you've requested in a restaurant, etc zamówienie prompt reply (phr) = a fast response bezzwłoczna odpowiedź regular /regjǝlə/ (adj) = (of a customer) who often visits a place stały (np. klient) replacement /rrpleismənt/ (n) = a product that takes the place of another one due to bad quality, etc zamiennik 149 150 Word List sincerely /sin'sIəli/ (adv) = honestly szczerze sth is past its sell-by date (phr) = (of a drink or food item) it is after the recommended date that it should stay on the shop shelf coś jest przeterminowane Culture 11 annual /'ænjuǝl/ (adj) = yearly coroczny delicious /drlifəs/ (adj) = tasty pyszny, wyśmienity food critic /fu:d kritik/ (n) = an expert in tasting and analysing a wide selection of food dishes at a restaurant, who presents the findings to the public in a magazine, etc krytyk kulinarny fun /f^n/ (adj) = enjoyable fajny, przyjemny grounds/graundz/ (pl n) = the land that belongs to a castle, mansion, hospital, etc tereny, ziemie outdoor /autd>:/ (adj) = outside zawnętrzy, poza domem promote /prǝ'mǝut/ (v) = to try to increase the popularity of sth promować, reklamować raise (money, etc for sth) /reiz/ (v) = to collect (money, etc for sth) zbierać (pieniądze na coś) sample/sa:mpǝl/ (v) = to try (food or drink to see what they taste like) kosztować, próbować sink my teeth into sth (idm) to become involved in sth with a lot of enthusiasm zatopić w czymś zęby, zagłębić się w coś stall /stɔ:l/ (n) = a large table at an open market where products are sold stragan, stoisko taste/teist/ (n) = a flavour smak workshop /w3:kſpp/(n) = a short seminar with practical work on sth warsztat Unit 12 - Earth, our Home 12a air pollution /'eə pə,lu: Sən/ (n) = harmful substances released into the atmosphere zanieczyszczenie powietrza break up /breik '^p/ (phr v) = to split sth into smaller parts rozbić na części bucket/bakit/ (n) = a container with a handle for carrying water, sand, etc wiadro, wiaderko clean /kli:n/ (adj) = not dirty czysty clear /kliǝ/ (adj) = 1) not confusing; 2) (of the sky) without clouds 1) zrozumiały; 2) bezchmurny cutting down trees (phr) = the act of cutting trees so that they fall down on the ground wycinanie drzew earn /3:n/ (v) = to receive money from your work zarabiać forest fire /fprist faiǝ/ (n) = a blaze in a wooded area pożar lasu go off /gǝu 'pf/ (phr v) = 1) to leave the place where you were; 2) (of electrical devices) to stop operating 1) wyjeżdżać; 2) przestać działać go on /gǝu 'pn/ (phr v) = 1) to continue; 2) to happen 1) kontynuować; 2) dziać się go out /gǝu 'aut/ (phr v) = (of a fire/a light) to stop burning/ shining zgasnąć, przestać się palić goat /gǝut/ (n) = an animal we keep for its milk and meat koza join in /d3ǝin 'in/ (phr v) = to get involved in an activity which others have started doing dołączyć lack of rain (phr) = a shortage of rain brak opadów little /litl/ (adv) = only a small amount, not much mało, niewiele look after /luk a:ftə/ (phr v) = to take care of sb zajmować się, opiekować się nearby /niǝbai/ (adv) = located a short distance away blisko, niedaleko packaging /pækıdziŋ/ (n) = a container or wrapping material in which products are sold opakowanie pick up /pik '^p/ (phr v) = to take sth in your hands podnieść (kogoś/coś) prove /pru:v/ (v) = to show that sth is true udowadniać, dowodzić receive /rr'si:v/ (v) = to be given sth otrzymać, dostać refugee camp /refju'dzi: kæmp/(n) = a place where people who have escaped their country can stay temporarily obóz dla uchodźców rubbish /rabiſ/ (n) = useless things thrown away śmieci, odpady spoil /spoil/ (v) = to damage sth; to make sth worse zepsuć staff/sta:f/ (n) = a group of people who work for a company, factory, etc kadra, pracownicy support myself (phr) = to earn my living utrzymywać się wages /weid31z/ (pl n) = daily or weekly payment for your work płaca, zarobki war /wɔ:/ (n) = armed fighting between countries wojna water pollution /wɔ:tə pəlu:fən/ (n) = harmful substances released into water sources zanieczyszczenie wody 12b bottle bank /botl bæŋk/(n): a container for recycling glass bottles pojemnik na szkło car fumes /ka: fju:mz/ (pl n) = gases released from cars into the air spaliny samochodowe carbon footprint /ka:bən 'futprint/ (n) = how much carbon dioxide each person produces suma emisji gazów cieplarnianych climate/klaimət/ (n) = the typical weather conditions in a place klimat dry up/drai '^p/ (phr v) = to lose all water and become completely dry wysychać emergency /I'mç:dzənsi/ (n) = an unexpected serious situation that needs immediate action nagły wypadek install /in'sto:l/ (v) = to set up a piece of equipment and make it ready to use instalować, umieszczać LED bulb /led balb/ (n) = a modern electronic device for producing light, more economical than conventional bulbs żarówka LED light bulb /lait balb/ (n) = a round-shaped glass container that produces light through electricity żarówka recycling centre /ri:saiklin sentǝ/ (n) = a place where used materials are processed so as to be reused stacja/ośrodek recyklingu service /S3:VIS/ (V) = to examine and maintain a car/machine serwisować traffic jam /træfik ,dzæm/ (n) = too many vehicles that move very slowly korek drogowy, zator vegetarian /vedzə'teəriən/ (n) = sb who never eats meat or fish wegetarianin, wegetarianka 12c buy/bar/ (v) = to give money in order to get sth kupować jar /d3a:/ (n) = a glass container with a top słoik plant /pla:nt/ (v) = to put seeds in the ground so that they can grow into trees, flowers, etc sadzić, siać plugged in /plagd 'in/ (pp) = (of an appliance) connected to a supply of electricity podłączony (do sieci elektrycznej) rubbish tip /rabif tıp/ (n) = the area where rubbish from cities and towns is dropped wysypisko śmieci spare (time) /speǝ/ (v) = to give your time to sb, especially when it's inconvenient for you poświęcać (np. czas) take part in (phr) = to get involved in sth with other people brać w czymś udział take turns (phr) = two or more people do sth one after the other robić coś na zmianę tin/tin/ (n) = a metal container for food and drinks puszka turn off /t3:n 'pf/ (phr v) = to stop the water running from a tap zakręcać, wyłączać waste /weist/ (n) = unwanted substances and materials odpady wrap /ræp/ (v) = to put cloth, paper, plastic, etc around sth zawijać, owijać, zapakować Culture 12 ashore /ǝfo:/ (adv) = on the land at the edge of an ocean, lake or river na brzegu, na lądzie clean /kli:n/ (adj) = not dirty czysty curious /'kjuǝries/ (adj) = interested to know ciekawy, zaciekawiony divide /drvaid/ (v) = to = separate into parts or groups podzielić, dzielić exhibition /eksı'bifən/ (n) an event in which pieces of art are shown to the public wystawa giant /'dzarənt/ (adj) extremely large = gigantyczny go on /gǝu 'pn/ (phr v) = to continue doing sth kontynuować, robić coś dalej increase /in'kri:s/ (v) = to become bigger or larger zwiększać, wzrastać jellyfish /'dzelifiſ/ (n) = a sea creature with a tra parent body that can sting people meduza mammal /mæməl/ (n) = an animal that has babies and feeds them on its milk ssak octopus /pktəpəs/ (n) = a sea creature with eight legs and a soft head ośmiornica pile /pail/ (n) = a number of things one on top of the other stos, sterta puffin/pafin/ (n) = a black and white seabird with a coloured beak maskonur (ptak) remind (sb of sth) /rı'maind/ (v) to make sb remember sth przypominać (komuś o czymś) sculpture /skalptſə/ (n) = work of art made by carving stone, marble, wood, etc rzeźba set up /set 'ap/ (phr v) = to start an organisation, business, etc zakładać, tworzyć coś Values D: Caution argue (with sb) /a:gju:/ (v) = to disagree with sb expressing your views kłócić się (z kimś) bitter /bitə/ (adj) = being angry about a past event/ experience rozgoryczony cyberspace /saibəspeis/ (n) the Internet cyberprzestrzeń deal with /di:l wid/ (phr v) = to handle sth radzić sobie z czymś electronic data (phr) = information in a digital form dane elektroniczne embarrassed /im'bærəst/ (adj) = ashamed zakłopotany, zawstydzony, speszony encourage /in'karıd3/(v) = to give sb confidence to do sth zachęcać, mobilizować fake /ferk/ (adj) = not real nieprawdziwy, fałszywy ignore /ig'no:/ (v) = to take no notice of sb ignorować, nie zwracać uwagi mean /mi:n/ (adj) = not kind; cruel złośliwy, wredny nasty /na:sti/ (adj) = horrible; very bad okropny, nieprzyjemny offensive /ǝfensiv/ (adj) = rude and upsetting obraźliwy, ordynarny, atakujący suspicious /sǝ'spifəs/ (adj) = not trusting people, and careful when dealing with them podejrzyliwy, nieufny ugly/Agli/ (adj) = not beautiful brzydki, ohydny upsetting /Ap'setiŋ/ (adj) = causing worry and anger przykry, przygnębiający watch out for sth/wptf 'aut fə/ (phr v) = to be careful in order to avoid sth uważać na coś, strzec się czegoś Public Speaking Skills D communication tool /kəmju:nı'keiſən tu:l/ (n) = any piece of equipment for contacting people środek komunikacji constantly /konstəntli/ (adv) = all the time stale, ciągle gain access (phr) = to be able to use a smartphone, a computer, etc uzyskać dostęp hack /hæk/ (v) = to gain illegal access to sb's data włamywać się (w cyberprzestrzeni), hakować harm /ha:m/ (n) = damage szkoda, krzywda lift /lift/ (n) = an elevator winda message notification /mesid3 nəutıfı,keisən/ (n) the short sounds on your mobile phone informing you that you have a text message powiadomienie o wiadomości pick (sth) up /pik '^p/ (phr v) to take sth in your hands podnieść coś CLIL A Literature be fond of (doing) sth (phr) = to like (doing) sth very much lubić coś robić current /karǝnt/ (n) = a continuous flow of water in a particular direction prąd wodny depth /dep0/ (n) = the distance between the upper and lower surface of sth głębokość flat /flæt/ (adj) = (of the sea) having a straight level surface without waves gładki, równy gently /dzentli/ (adv) = softly and carefully delikatnie, łagodnie harbour/ha:bə/ (n) = a small port przystań, port head (for sth) /hed/ (v) = to go towards a place kierować się (do czegoś) hill /hil/ (n)= a high area of land that is lower than a mountain wzgórze, pagórek, wzniesienie row /rǝu/ (v) = to move a boat through the water using oars wiosłować shore /fo:/ (n) = the land next to the sea, lake, etc brzeg steadily /stedili/ (adv) = at a constant pace równomiernie, miarowo wish (sb/sth to do sth) /wif/ (v) to want sb/sth to do sth chcieć, życzyć sobie CLIL B Film studies brain/brein/ (n) = the organ inside your head which controls your body and the way you act mózg depth /dep0/ (n) = the distance from the front to the back of an object głębia dimensions /darmenfənz/ (pl n) = the length, width and height of sth wymiary 151 152 Word List display /drsplei/ (v) = to show sth on a screen wyświetlać flat /flæt/ (adj) = (of a computer/TV) having a slim light screen without any curves at the edges and with very sharp and clear images płaski, cienki float /flǝut/ (v) = to move gently in the air unosić się length /len/ (n) = the measurement that shows how long sth is długość lens /lenz/ (n) = a thin curved piece of glass or plastic attached to a camera, telescope or pair of glasses that makes images smaller, bigger, etc obiektyw, soczewka mixture /mikstſfə/ (n) = a combination of two or more different things mieszanka, połączenie possible /ppsəbəl/ (adj) = able to be done możliwy slightly /slaitli/ (adv) = a little bit nieznacznie, nieco stand for /stænd fə/ (phr v) = to mean sth być skrótem od czegoś, znaczyć coś trick into /trik intu/ (phr v) = to deceive sb into doing sth skłonić podstępem, oszukać version /v3:fən/ (n) = a form of sth which is similar to, but not exactly the same as, its original form wersja width/wide/ (n) = the measurement that shows the extent of sth from one side to another szerokość CLIL C Science build up /bild '^p/ (phr v) = to accumulate over a period of time gromadzić się, piętrzyć się epicentre /'episentǝ/ (n) = the point on the Earth's surface directly above the centre of an earthquake epicentrum fault line /fo:lt lain/ (n) = the place on the Earth's surface where a long crack is formed when two tectonic plates have moved past each other and an earthquake occurs linia uskoku focus/fǝukəs/ (n) = the place underneath the Earth's surface at which an earthquake occurs ognisko trzęsienia ziemi layer /lerǝ/ (n) = a thin flat area, usually lying above or below another warstwa pressure /prefǝ/ (n) = the force which is put onto sth ciśnienie release /rı'li:s/ (v) = to let sth flow out uwalniać, wypuszczać rise up /raiz '^p/ (phr v) = to move upwards wznosić się seismic wave /,saizmik 'werv/ (n) = a vibration that travels through the Earth caused by an earthquake, explosion, etc fala sejsmiczna shake /Seik/ (v) = (of a part of land) to vibrate; to tremble trząść się smooth/smu:d/ (adj) = having an even surface gładki, równy surface/s3:f1s/ (n) = the outer top part or layer of sth powierzchnia tectonic plate/tektonik 'pleit/ (n) = each of the rock parts of the Earth's crust płyta tektoniczna CLIL D Geography acid /æsid/ (n) = a chemical substance that can burn sth or dissolve other substances kwas break down/breik 'daun/ (phr v) to separate into the substances that sth is made up of rozkładać się calcite /kælsait/ (n) = a white or colourless mineral that is a major component of marble, limestone, etc kalcyt carbon dioxide /ka: bən darpksaid/ (n) = a colourless gas that is produced by the decomposition of organic substances and when people/animals breathe out dwutlenek węgla carbonic acid /ka:bonik 'æsid/ (n) = a colourless chemical substance that is formed by dissolving carbon dioxide in water kwas węglowy create /kri'eit/ (v) = to produce sth tworzyć dolomite /dpləmait/ (n) = a type of white mineral that is used to produce marble and cement dolomity drop (of sth) /drpp/(n) = a very small amount of liquid kropla (czegoś) enter /entə/ (v) = to go into a place wchodzić, wchodzić do erosion /i'rǝuzən/ (n) = the process in which soil or rock is worn away by wind, water, etc erozja explore/ik'splo:/ (v) = to go around a place to discover what is there eksplorować, zwiedzać, badać form /fo:m/ (v) = to make sth formować, kształtować, tworzyć glacier /'glæsiǝ/ (n) = a large slowly-moving body of ice lodowiec gypsum /d3ipsǝm/ (n) = a white or colourless mineral used to produce plaster or cement gips hit (against sth) /hit/ (v) = to strike against sth uderzać (o coś) karst cave /'ka:st kerv/ (n) = a large hole in the side of a hill, cliff or mountain that is made of rocks such as limestone, marble or gypsum jaskinia krasowa limestone /laimstǝun/ (n) = a kind of rock that contains calcium used as a building material wapień melted /meltid/ (adj) = changed from a solid to a liquid form roztopiony mineral /minərəl/ (n) = a substance, such as salt, gold, etc which is naturally formed in rocks and in the ground minerał pile /pail/ (n) = a number of things lying one on top of the other stos tiny /tamni/ (adj) = extremely small malutki, niewielki