Język polski /

biblia

biblia

 Biblia
Postacie biblijne
Postacie biblijne to jeden z filarów historii Starego i Nowego Testamentu. Opowieści o nich są cennym
źródłem info

biblia

user profile picture

Natalia Strzępek

26129 Followers

Udostępnij

Zapisz

270

 

1/2/3

Notatka

notatka z polskiego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Biblia Postacie biblijne Postacie biblijne to jeden z filarów historii Starego i Nowego Testamentu. Opowieści o nich są cennym źródłem informacji historycznych, ale i prawd moralnych. ● Postacie Starego Testamentu: Adam, Ewa, Wąż, Kain i Abel, Noe, Hiob, Abraham, Izaak, Mojżesz, Dawid, Salomon. Postacie Nowego Testamentu: św. Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja, św. Józef, Maria Magdalena, św. Piotr Apostoł, św. Jan Apostoł, Judasz, Poncjusz Piłał, św. Paweł. Tumaczenia Biblii na rózne jezyki Najważniejsze tłumaczenia Biblii: ● Septuaginta (III-II w. p.n.e.) - przekład Starego Testamentu na język grecki ● Wulgata (IV-V w n.e.) - przekład całej Biblii na tacinę ● Biblia Jakuba Wujka (1599 r.) - przekład na język polski Biblia Tysiąclecia (1965 r.) – przekład na język polski Znaczenie Biblii w kulturze źródło prawd Bożych przekazywanych przez różnych autorów Biblia jest dla osób wierzących źródłem prawd Bożych. Osoby wierzące uważają, że teksty Biblii powstały pod natchnieniem - są objawieniem danym przez Boga. ●Tora (pięć ksiąg Starego Testamentu) jest świętą księgą dla judaizmu, zaś cała Biblia - dla chrześcijaństwa (w tym katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu). ● Także Koran, święta księga islamu, zawiera nawiązania do wielu wątków biblijnych, m.in. opowieści o Mojżeszu, Dawidzie czy Jezusie, których w tej religii uznaje się za proroków. Jednak samej Biblii muzułmanie nie uważają za świętą świadectwo historyczne Biblia może być traktowana jak świadectwo historyczne. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mogą być...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

traktowane jako źródło informacji o życiu i obyczajach narodu żydowskiego. W Biblii znajdują się nazwy faktycznie istniejących miejsc czy imiona historycznych postaci (np. władców), co zostało potwierdzone badaniami archeologów i historyków. jedna z podstaw cywilizacji europejskiej Biblia, obok dorobku greckiego i rzymskiego, wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Była i jest: ● źródłem uniwersalnych wzorów zachowań, zasad, reguł postępowania, motywów, symboli, powiedzeń. skarbnica inspiracji i motywów Biblii czerpią twórcy różnych dziedzin sztuki, np. literaci, malarze, filmowcy, kompozytorzy. W swoich dziełach wykorzystują m.in. biblijne motywy, miejsca, historie, postacie. Przykładowe dzieła inspirowane Biblia: ● wiersz Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej, ● fresk Stworzenie świata Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, film Pasja, reż. Mel Gibson. zbiór zasad moralnych W Biblii - m.in. w księgach mądrościowych i przypowieściach - można odnaleźć wskazówki moralne dotyczące tego, co jest dobre, a co - złe. Najbardziej czytelne zasady zostały ujęte w Dekalogu – dziesięciu przykazaniach, które. Mojżesz otrzymał od Boga i umieścił na kamiennych tablicach. wybitne dzieło literackie przypowieść, np. O miłosiernym Samarytaninie, 0 synu marnotrawnym pieśń, np. Pieśń nad Pieśniami psalm, np. Psalm 130 ● hymn, np. Hymn o miłości z II Listu św. Pawła do Koryntian modlitwa, np. Ojcze nasz list, np. Il List św. Pawła do Koryntian Związki frazeologiczne z Biblii Związki frazeologiczne z Biblii (frazeologizmy biblijne) to inaczej biblizmy. ● syn marnotrawny - osoba, która źle postępowała, ale się opamiętała zakazany owoc - coś niedozwolonego i przez to kuszącego Sodoma i Gomora - wielka awantura, zamieszanie; rozpusta zamienić się w słup soli – znieruchomieć z wrażenia hiobowa wieść - bardzo zła wiadomość o wielkim nieszczęściu manna z nieba - nieoczekiwany zysk plaga egipska - coś dokuczliwego, nieznośnego ● judaszowy pocałunek - nieszczery pocałunek sądny dzień - wielkie zamieszanie kainowe piętno, znamię - wina ciążąca na zbrodniarzu droga krzyżowa, ciernista, cierniowa - życie w cierpieniu, trudne ● ziemia obiecana - miejsce wyczekiwane, szczęśliwe, bogate ● złoty cielec - bogactwo, pieniądze Biblia jako dzieło uniwersalne Biblia jest dziełem uniwersalnym i ponadczasowym, ponieważ: ● posługuje się symbolami, metaforami, przypowieściami, które są aktualne pomimo upływu czasu; zawiera wskazówki moralne, którymi może kierować się każdy człowiek; ● jest źródłem nieprzemijających i wciąż inspirujących motywów; może być odczyływana bez względu na wyznanie jako dzieło literackie; ● dociera do szerokiego grona odbiorców niezależnie od kręgu kulturowego - przetłumaczona na wiele języków, wydawana w dużej liczbie egzemplarzy. Początki Biblii Początkowo Biblia była zbiorem ustnych przekazów. Z czasem zaczęło je spisywać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniało wiele źródeł i relacji dotyczących życia Jezusa, Jego nauk. Około V w. n.e. ukształtował się kanon, czyli ustalony zbiór tekstów uznanych za oficjalne. ● Teksty, które nie zostały zatwierdzone, nazywamy apokryfami (z języka greckiego apokryphos oznacza 'ukryty'), np. Testament Adama, Ewangelia Judasza. Podział ksiąg biblijnych Budowa Biblii kształtowała się przez wiele stuleci do momentu, kiedy określono kanon ksiąg. Stary Testament Księgi historyczne: Pięcioksiąg, Księga Kronik Księgi dydaktyczne: księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Koheleta, • Księgi Prorockie: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Daniela Nowy Testament 4 Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Dzieje Apostolskie, listy apostolskie: św. Pawła, Jakuba i Piotra Apokalipsa św. Jana.. Historia Biblii sięga XII w. p.n.e. Biblia to zbiór wielu tekstów, które powstawały w bardzo długim czasie - od XII w. p.n.e. do I w. n.e. (Stary Testament) i w 2. poł. I w. n.e. (Nowy Testament). ● Pisana w różnych językach (m.in. hebrajskim, aramejskim, greckim) przez wielu autorów. Uważana za świętą księgę wielu religii (m.in. judaizmu, chrześcijaństwa). Cechy stylu biblijnego Patos (wzniosłość wypowiedzi) ● Używanie imiesłowowych równoważników zdań zakończonych na -wszy -łszy ● Występowanie powtarzalnych spójników Umieszczenie przydawki wyrażonej zaimkiem dzierżawczym ( mój, twój, jego) Przewaga zdań współrzędnie złożonych Inwersje (archaizmy, powtórzenia, brak epitetów, oksymorony, parantezy) Motywy w Biblii Motyw raju w Biblii pojawia się w Księdze Rodzaju Starego Testamentu. Rajem jest Eden - miejsce dane człowiekowi przez Boga i utracone na skutek popełnienia grzechu. Znaczenie: idealne miejsce dla ludzi, utracone z winy człowieka, nieustannie poszukiwane. Motyw niezawinionego cierpienia pojawia się w Biblii kilkukrotnie jako m.in.: ●ofiara Abrahama, który chciał poświęcić życie syna, Izaaka, aby okazać posłuszeństwo Bogu: ●cierpienie Hioba - został poddany próbie wierności; utracił cały majątek, rodzinę, zdrowie, ale nie przestał ufać Panu; męka i śmierć Jezusa na krzyżu. Znaczenie: cierpienie jako próba; droga do zbawienia. Motyw kary za grzechy pojawia się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Najbardziej jest widoczny w odniesieniu do: ●grzechu Adama i Ewy - zerwanie zakazanego owocu; kara - wygnanie z raju; ● Kaina, syna Adama i Ewy, który zabija swojego brata Abla, a za karę zostaje tułaczem, bo ziemia, którą uprawiał, przestanie dawać mu plony; Bóg oznaczył Kaina znamieniem, aby nikt go nie zabił; zniszczenia Sodomy i Gomory - kary za rozpustę i nieprzestrzeganie boskiego prawa; potopu zesłanego przez Boga jako kara za zepsucie świata i niegodziwość ludzi

Język polski /

biblia

user profile picture

Natalia Strzępek  

Obserwuj

26129 Followers

 Biblia
Postacie biblijne
Postacie biblijne to jeden z filarów historii Starego i Nowego Testamentu. Opowieści o nich są cennym
źródłem info

Otwórz aplikację

notatka z polskiego

Podobne notatki

user profile picture

11

Biblia - wprowadzenie

Know Biblia - wprowadzenie  thumbnail

67

 

1

user profile picture

3

BIBLIA-wprowadzenie część 1

Know BIBLIA-wprowadzenie część 1 thumbnail

3

 

4/5/1

D

10

Biblia

Know Biblia thumbnail

710

 

1/2/3

user profile picture

7

Biblia - pełne opracowanie

Know Biblia - pełne opracowanie thumbnail

6

 

4/1/2

Biblia Postacie biblijne Postacie biblijne to jeden z filarów historii Starego i Nowego Testamentu. Opowieści o nich są cennym źródłem informacji historycznych, ale i prawd moralnych. ● Postacie Starego Testamentu: Adam, Ewa, Wąż, Kain i Abel, Noe, Hiob, Abraham, Izaak, Mojżesz, Dawid, Salomon. Postacie Nowego Testamentu: św. Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja, św. Józef, Maria Magdalena, św. Piotr Apostoł, św. Jan Apostoł, Judasz, Poncjusz Piłał, św. Paweł. Tumaczenia Biblii na rózne jezyki Najważniejsze tłumaczenia Biblii: ● Septuaginta (III-II w. p.n.e.) - przekład Starego Testamentu na język grecki ● Wulgata (IV-V w n.e.) - przekład całej Biblii na tacinę ● Biblia Jakuba Wujka (1599 r.) - przekład na język polski Biblia Tysiąclecia (1965 r.) – przekład na język polski Znaczenie Biblii w kulturze źródło prawd Bożych przekazywanych przez różnych autorów Biblia jest dla osób wierzących źródłem prawd Bożych. Osoby wierzące uważają, że teksty Biblii powstały pod natchnieniem - są objawieniem danym przez Boga. ●Tora (pięć ksiąg Starego Testamentu) jest świętą księgą dla judaizmu, zaś cała Biblia - dla chrześcijaństwa (w tym katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu). ● Także Koran, święta księga islamu, zawiera nawiązania do wielu wątków biblijnych, m.in. opowieści o Mojżeszu, Dawidzie czy Jezusie, których w tej religii uznaje się za proroków. Jednak samej Biblii muzułmanie nie uważają za świętą świadectwo historyczne Biblia może być traktowana jak świadectwo historyczne. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mogą być...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

traktowane jako źródło informacji o życiu i obyczajach narodu żydowskiego. W Biblii znajdują się nazwy faktycznie istniejących miejsc czy imiona historycznych postaci (np. władców), co zostało potwierdzone badaniami archeologów i historyków. jedna z podstaw cywilizacji europejskiej Biblia, obok dorobku greckiego i rzymskiego, wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Była i jest: ● źródłem uniwersalnych wzorów zachowań, zasad, reguł postępowania, motywów, symboli, powiedzeń. skarbnica inspiracji i motywów Biblii czerpią twórcy różnych dziedzin sztuki, np. literaci, malarze, filmowcy, kompozytorzy. W swoich dziełach wykorzystują m.in. biblijne motywy, miejsca, historie, postacie. Przykładowe dzieła inspirowane Biblia: ● wiersz Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej, ● fresk Stworzenie świata Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, film Pasja, reż. Mel Gibson. zbiór zasad moralnych W Biblii - m.in. w księgach mądrościowych i przypowieściach - można odnaleźć wskazówki moralne dotyczące tego, co jest dobre, a co - złe. Najbardziej czytelne zasady zostały ujęte w Dekalogu – dziesięciu przykazaniach, które. Mojżesz otrzymał od Boga i umieścił na kamiennych tablicach. wybitne dzieło literackie przypowieść, np. O miłosiernym Samarytaninie, 0 synu marnotrawnym pieśń, np. Pieśń nad Pieśniami psalm, np. Psalm 130 ● hymn, np. Hymn o miłości z II Listu św. Pawła do Koryntian modlitwa, np. Ojcze nasz list, np. Il List św. Pawła do Koryntian Związki frazeologiczne z Biblii Związki frazeologiczne z Biblii (frazeologizmy biblijne) to inaczej biblizmy. ● syn marnotrawny - osoba, która źle postępowała, ale się opamiętała zakazany owoc - coś niedozwolonego i przez to kuszącego Sodoma i Gomora - wielka awantura, zamieszanie; rozpusta zamienić się w słup soli – znieruchomieć z wrażenia hiobowa wieść - bardzo zła wiadomość o wielkim nieszczęściu manna z nieba - nieoczekiwany zysk plaga egipska - coś dokuczliwego, nieznośnego ● judaszowy pocałunek - nieszczery pocałunek sądny dzień - wielkie zamieszanie kainowe piętno, znamię - wina ciążąca na zbrodniarzu droga krzyżowa, ciernista, cierniowa - życie w cierpieniu, trudne ● ziemia obiecana - miejsce wyczekiwane, szczęśliwe, bogate ● złoty cielec - bogactwo, pieniądze Biblia jako dzieło uniwersalne Biblia jest dziełem uniwersalnym i ponadczasowym, ponieważ: ● posługuje się symbolami, metaforami, przypowieściami, które są aktualne pomimo upływu czasu; zawiera wskazówki moralne, którymi może kierować się każdy człowiek; ● jest źródłem nieprzemijających i wciąż inspirujących motywów; może być odczyływana bez względu na wyznanie jako dzieło literackie; ● dociera do szerokiego grona odbiorców niezależnie od kręgu kulturowego - przetłumaczona na wiele języków, wydawana w dużej liczbie egzemplarzy. Początki Biblii Początkowo Biblia była zbiorem ustnych przekazów. Z czasem zaczęło je spisywać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniało wiele źródeł i relacji dotyczących życia Jezusa, Jego nauk. Około V w. n.e. ukształtował się kanon, czyli ustalony zbiór tekstów uznanych za oficjalne. ● Teksty, które nie zostały zatwierdzone, nazywamy apokryfami (z języka greckiego apokryphos oznacza 'ukryty'), np. Testament Adama, Ewangelia Judasza. Podział ksiąg biblijnych Budowa Biblii kształtowała się przez wiele stuleci do momentu, kiedy określono kanon ksiąg. Stary Testament Księgi historyczne: Pięcioksiąg, Księga Kronik Księgi dydaktyczne: księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Koheleta, • Księgi Prorockie: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Daniela Nowy Testament 4 Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Dzieje Apostolskie, listy apostolskie: św. Pawła, Jakuba i Piotra Apokalipsa św. Jana.. Historia Biblii sięga XII w. p.n.e. Biblia to zbiór wielu tekstów, które powstawały w bardzo długim czasie - od XII w. p.n.e. do I w. n.e. (Stary Testament) i w 2. poł. I w. n.e. (Nowy Testament). ● Pisana w różnych językach (m.in. hebrajskim, aramejskim, greckim) przez wielu autorów. Uważana za świętą księgę wielu religii (m.in. judaizmu, chrześcijaństwa). Cechy stylu biblijnego Patos (wzniosłość wypowiedzi) ● Używanie imiesłowowych równoważników zdań zakończonych na -wszy -łszy ● Występowanie powtarzalnych spójników Umieszczenie przydawki wyrażonej zaimkiem dzierżawczym ( mój, twój, jego) Przewaga zdań współrzędnie złożonych Inwersje (archaizmy, powtórzenia, brak epitetów, oksymorony, parantezy) Motywy w Biblii Motyw raju w Biblii pojawia się w Księdze Rodzaju Starego Testamentu. Rajem jest Eden - miejsce dane człowiekowi przez Boga i utracone na skutek popełnienia grzechu. Znaczenie: idealne miejsce dla ludzi, utracone z winy człowieka, nieustannie poszukiwane. Motyw niezawinionego cierpienia pojawia się w Biblii kilkukrotnie jako m.in.: ●ofiara Abrahama, który chciał poświęcić życie syna, Izaaka, aby okazać posłuszeństwo Bogu: ●cierpienie Hioba - został poddany próbie wierności; utracił cały majątek, rodzinę, zdrowie, ale nie przestał ufać Panu; męka i śmierć Jezusa na krzyżu. Znaczenie: cierpienie jako próba; droga do zbawienia. Motyw kary za grzechy pojawia się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Najbardziej jest widoczny w odniesieniu do: ●grzechu Adama i Ewy - zerwanie zakazanego owocu; kara - wygnanie z raju; ● Kaina, syna Adama i Ewy, który zabija swojego brata Abla, a za karę zostaje tułaczem, bo ziemia, którą uprawiał, przestanie dawać mu plony; Bóg oznaczył Kaina znamieniem, aby nikt go nie zabił; zniszczenia Sodomy i Gomory - kary za rozpustę i nieprzestrzeganie boskiego prawa; potopu zesłanego przez Boga jako kara za zepsucie świata i niegodziwość ludzi