WOS /

notatka wos rozszerzony

notatka wos rozszerzony

 Was pojęcia na sprawdzian
• monizm-glosi, ze świat sllada się z jednej substangi stanowiącej zasadą
świata materialnej albo duchowej.
moniz

notatka wos rozszerzony

user profile picture

Alicja Hryniewicz

0 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

-monizm dualizm? -Personalizm -człowiek jako istota społeczna -św Augustyn -status społeczny -rola społeczna -formy życia społecznego -dobro wspólne -kolektywizm i indywidualizm -teoria perelmana

 

1

Notatka

Was pojęcia na sprawdzian • monizm-glosi, ze świat sllada się z jednej substangi stanowiącej zasadą świata materialnej albo duchowej. monizm materialistyczny-według niego istnieje wyłącznie materia, cialo." ·monizm spirytualistyczny-zdaniem, którego istnieje tyllio substancja duchowa dualizm-głosi, że na świecie istmają dwa samoistne były: materialny i duchawy. • dualismradubialny - istnieją dwie substancje, czyli duchowa avad materialna, dusza jest nadizgatha wobec ciała. dualizm umiarkowany-dusza i ciało składają się na nierozerwaling całość. • personalism-loncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzluýj, jej pragnień, dażeń i nepodważalnej wartości człowieka. człowiek jako istota społecznaliáznica pomiędzy Arystotelesem, a Platonem Platon- jednostka nie jest samowystavozalna-musi współdziałać z innymi w ramach wspólnoty ( państwal, aby przeżyć i zaspokoić swoje potrzeby ·Arystoteles -człowiek jest zwierzęciem społecznym, lutóremu zdolność mowy i umie- Jethosci komunikowania się pozwalają współdziałać z innymi ludźmi w ramach panstwal • Neoplatonizm- przyznawał człowiekowi walność w tworzeniu dobra i zla ● e e Sw. Augustyn w świetle nauli chrześcijańskiej do uniwersalistyczny wspólnoty należą wszyscy ludzie, bez względu na ich pochodzeme i status. Mieszkańców chrześcijaństuego państwa łączą wartości, lutove umozliwiarz realizagę zasady milości bliźniego Status społeczny- miejsce zajmowane przez jednostkę w danej zbiorowośói, np. w społeczeń - stwie, w rodzinie vala społeczna-postawy i zachowania prezentowane przez jednostle w kontabutach z in- путі, Ludźmi, zwązane z posiadaniem przez nią aliveślonego statusu spolecnego. Rola Społeczna wynilia z wymaganń stawianych danej osobie przez obazenie oraz z jej Pizelonan, np.holega z lilasy, uczeń,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

pracownik zbiorowaść społeczna-zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwade lub nie, da- ną przestrzeń, między którymi dochodzi do interalugi i mogą pojawiać się społeczne stosunku Społeczeństwo-duża, wyraźnie wyodrębniona społeczność, litora, stanowi pewien zamlingy ulitad, mający wyspegalizowane instytuge roznego typu (ekonomiczne, po lityczne, kulturowe itp. Fintegrujące mniejsze społeczności i zbiorowości wchodzące wjej slitad. dobrowspolne zespol wartoścy, przebiorani celów postrzeganych w zbiorowości pho pozytywne, ważne i korzystne dla jej członkow. Często dobro to jest pomowane jalio ogół rozwiązań systemowych i instytucjonalnych, z ktorých mogą korzystać wszyscy dywar tete państwa • koncepoja lilasyczna dobra, wspólnego-dobro wspólne to ogól waninhow sapewnia cych pomyslnosić i rozwoj wspólnocie oraz tworzącym je osobom. Aby można było je osiągnąć, w społeczeństwie mus panować pewient ad oparty na zasadach movalnych. • koncepoja liberalna dobra wspólnego-dobio wspólne ta zbiór ogolnych zasad, ledových przestrzegame gwarantuje ludziom polopie wspalistnienie i realizadę ich indywidualne interesów. Regulyte są ustalane w wyniku porozumienia między ozdabiam społezon- stwa, a na strazy ich przestrzegania ste prawo . kolektywizm-postawa, w ramach letórej dobro uspóiraty oraz interes publiczny są wazniejsze ma dobro indywidualne i interes własny jednathi. Wynika z blistuch relagi łączących extasbih danej zbiorowości oraz z tego, że silnie utożsamiają się oni z grupą. . indywidualizm "postawa, litora opiera się na przekonaniu, że każda jednostka ma prawa do Samodz elnego decydowana o sobie, a falize do realizogiocolastych celow i hverowania się W zyou własnym interesem. Sprawiedliwodo Heava Chaima Perelmana). •hasdemu po rowno • każdemu wedlug jego potrzeb. •hażdemu według jego wysillu •każdemu według jego zaslug ważdem wedlug jego pazzy Społecznej ·bażdemu wedling prawa ●

WOS /

notatka wos rozszerzony

user profile picture

Alicja Hryniewicz

0 Followers

 Was pojęcia na sprawdzian
• monizm-glosi, ze świat sllada się z jednej substangi stanowiącej zasadą
świata materialnej albo duchowej.
moniz

Otwórz

-monizm dualizm? -Personalizm -człowiek jako istota społeczna -św Augustyn -status społeczny -rola społeczna -formy życia społecznego -dobro wspólne -kolektywizm i indywidualizm -teoria perelmana

Was pojęcia na sprawdzian • monizm-glosi, ze świat sllada się z jednej substangi stanowiącej zasadą świata materialnej albo duchowej. monizm materialistyczny-według niego istnieje wyłącznie materia, cialo." ·monizm spirytualistyczny-zdaniem, którego istnieje tyllio substancja duchowa dualizm-głosi, że na świecie istmają dwa samoistne były: materialny i duchawy. • dualismradubialny - istnieją dwie substancje, czyli duchowa avad materialna, dusza jest nadizgatha wobec ciała. dualizm umiarkowany-dusza i ciało składają się na nierozerwaling całość. • personalism-loncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzluýj, jej pragnień, dażeń i nepodważalnej wartości człowieka. człowiek jako istota społecznaliáznica pomiędzy Arystotelesem, a Platonem Platon- jednostka nie jest samowystavozalna-musi współdziałać z innymi w ramach wspólnoty ( państwal, aby przeżyć i zaspokoić swoje potrzeby ·Arystoteles -człowiek jest zwierzęciem społecznym, lutóremu zdolność mowy i umie- Jethosci komunikowania się pozwalają współdziałać z innymi ludźmi w ramach panstwal • Neoplatonizm- przyznawał człowiekowi walność w tworzeniu dobra i zla ● e e Sw. Augustyn w świetle nauli chrześcijańskiej do uniwersalistyczny wspólnoty należą wszyscy ludzie, bez względu na ich pochodzeme i status. Mieszkańców chrześcijaństuego państwa łączą wartości, lutove umozliwiarz realizagę zasady milości bliźniego Status społeczny- miejsce zajmowane przez jednostkę w danej zbiorowośói, np. w społeczeń - stwie, w rodzinie vala społeczna-postawy i zachowania prezentowane przez jednostle w kontabutach z in- путі, Ludźmi, zwązane z posiadaniem przez nią aliveślonego statusu spolecnego. Rola Społeczna wynilia z wymaganń stawianych danej osobie przez obazenie oraz z jej Pizelonan, np.holega z lilasy, uczeń,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

pracownik zbiorowaść społeczna-zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwade lub nie, da- ną przestrzeń, między którymi dochodzi do interalugi i mogą pojawiać się społeczne stosunku Społeczeństwo-duża, wyraźnie wyodrębniona społeczność, litora, stanowi pewien zamlingy ulitad, mający wyspegalizowane instytuge roznego typu (ekonomiczne, po lityczne, kulturowe itp. Fintegrujące mniejsze społeczności i zbiorowości wchodzące wjej slitad. dobrowspolne zespol wartoścy, przebiorani celów postrzeganych w zbiorowości pho pozytywne, ważne i korzystne dla jej członkow. Często dobro to jest pomowane jalio ogół rozwiązań systemowych i instytucjonalnych, z ktorých mogą korzystać wszyscy dywar tete państwa • koncepoja lilasyczna dobra, wspólnego-dobro wspólne to ogól waninhow sapewnia cych pomyslnosić i rozwoj wspólnocie oraz tworzącym je osobom. Aby można było je osiągnąć, w społeczeństwie mus panować pewient ad oparty na zasadach movalnych. • koncepoja liberalna dobra wspólnego-dobio wspólne ta zbiór ogolnych zasad, ledových przestrzegame gwarantuje ludziom polopie wspalistnienie i realizadę ich indywidualne interesów. Regulyte są ustalane w wyniku porozumienia między ozdabiam społezon- stwa, a na strazy ich przestrzegania ste prawo . kolektywizm-postawa, w ramach letórej dobro uspóiraty oraz interes publiczny są wazniejsze ma dobro indywidualne i interes własny jednathi. Wynika z blistuch relagi łączących extasbih danej zbiorowości oraz z tego, że silnie utożsamiają się oni z grupą. . indywidualizm "postawa, litora opiera się na przekonaniu, że każda jednostka ma prawa do Samodz elnego decydowana o sobie, a falize do realizogiocolastych celow i hverowania się W zyou własnym interesem. Sprawiedliwodo Heava Chaima Perelmana). •hasdemu po rowno • każdemu wedlug jego potrzeb. •hażdemu według jego wysillu •każdemu według jego zaslug ważdem wedlug jego pazzy Społecznej ·bażdemu wedling prawa ●