WOS /

Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
- największa i jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie

Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

user profile picture

Nina

5 Followers

41

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze informacje dotyczące Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

4

Notatka

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) United Nations (UN) - największa i jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie - 193 kraje członkowskie - założona w 1945 roku w San Francisco przez 51 państw założycielskich (w tym Polska) - główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku (to tam prowadzone są obrady najważniejszych instytucji ONZ, m.in. Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa; tam swój urząd sprawuje Sekretarz Generalny ONZ) - dodatkowe siedziby: Genewa, Wiedeń, Nairobi Cele ONZ: - zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie - tłumienie wojen i innych naruszeń prawa poprzez misje pokojowe i bezpośrednie akcje zbrojne poszanowanie praw i godności człowieka - współpraca między narodami - walka z ubóstwem Organizacje i fundusze działające w ramach ONZ: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) UNESCO UNICEF IMF (Międzynardowy Fundusz Walutowy) Bank Światowy Sekretarz Generalny ONZ: wybierany na pięcioletnia kadecję przez Zgromadzenie Ogólne na wniozek Rady Bezpieczeństwa - kieruje pracami Sekretariatu ONZ - od 2017 Sekretarzem Generalnym ONZ jest António Guterres Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne: - to organ plenarny złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (każde państwo dysponuje jednym głosem) - zbiera się raz w roku (sesja zywczajna) lub częściej (sesje nadzywczajne) - podejmuje uchwały bezpośrednio albo na podstawie sprawozdania komisji 7 głównych komisji: | II - Gospodarczna i Finansowa Polityczna III - Społeczna, Humanitarna i Kulturalna IV - Powiernictwa i Obszarów Nlesamodzielnych V - Administracyjna i Budżetowa VI - Prawna VII - Specjalna Komisja Polityczna Zadania Zgromadzenia Ogólnego: i Bezpieczeństwa - podejmuje decyzje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dotyczące członkostwa w organizacji - wybiera Sekretarza Generalnego, niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz innych członków organów - bada i zatwierdza budżet ONZ - analizuje i wydaje zalecenia w sprawach rozwoju współpracy międzynarodowej, popierania rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji, przestrzegania praw człowieka - analizuje sprawozdania składane przez pozostałe organy Rada Bezpieczeństwa: - to organ odpowidzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obecnie składa się z 15 członków: 5 stałych państw: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Chiny 10 niestałych państw wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję (w czerwcu 2017 została wybrana m.in. Polska) - przy podejmowaniu najważniejszych decyzji Rada decyduje wiekszością 9 głosów - stali członkowie mają prawo weta Zadania Rady Bezpieczeństwa: rozstrzyganie sporów i innych sytuacji zagrażających pokojowi - podejmowanie akcji w razie zagrożenia pokoju - podejmowanie decyzji o zastosowaniu sankcji - opracowanie planów regulowania zbrojeń - wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Rada Gospodarcza i Społeczna: W jej skład wchodzą obecnie przedstawiciele 54 państw wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3-letnią kadencję (Polska była członkiem w latach 2008-2010) Zadania Rady Gospodarczej i Społecznej: - rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych - powoływanie, nadzorowanie i realizacja programów gospodarczych i społecznych współpraca Z organizacjami wyspecjalizowanymi ONZ, czyli niezależnymi organizacjami (mającymi własne struktury, cele i budżety), które są związane z ONZ specjalnymi umowami - koordynowanie działalności organizacji ONZ i zlecanie im zadań Rada wykonuje swoje zadania przez: - prowadzenie badań - wydawanie zleceń państwom członkowskim i innym organizacjom - opracowywanie projektów konwencji - zwoływanie konferencji Rada powiernicza: Składa się z 5 stałych członków rady bezpieczeństwa - jej zadaniem jest zarządanie niesamodzielnymi terytoriami administrowanymi przez dane państwo pod nadzorem ONZ - obecnie działalność jest zawieszona, ponieważ wszystkie terytoria uzyskały już niepodległość Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwośći: - to najważniejszy organ prawny ONZ - jego siedziba znajduje się w Hadze Składa się z 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na 9-letnią kadencję - jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów między państwami i wydawanie opinii na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa Sekretariat: Na jego czele stoi Sekretarz Generalny wybierany na 5-letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa - pełni funkcje służebne w stosunku do innych organów, organizuje ich ich pracę oraz wykonuje uchwały - reprezentuje ONZ w stosunkach z państwami i organizacjami - koordynowanie działalności systemu ONZ - utrzymywanie stałych kontaktów z państwami członkowskimi - pośrednictwo w sporach międzynarodowych - nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka i nad akcjami humanitarnymi Organizacje wyspecjalizowane ONZ: Nazwa Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) Organizacja Narodoów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) Powszechny Związek Pocztowy (UPU) Data powstania, siedziba 1919, Genewa 1945, Rzym 1976, Rzym 1948, Genewa 1946, Paryż 1932, Genewa 1847, Berno Cele - umacnianie sprawiedliwości społecznej - działalność na rzecz poprawy warunków życia i pracy - rozwój rolnictwa i wymaiany produktów rolnych między państwami - poprawa warunków życia i wyżywienia na świecie - wspieranie rozwoju rolnictwa w krajach Trzeciego Świata - podnoszenie poziomu służby zdrowia - walka z chorobami zakaźnymi i epidemiami - rozwój oświaty i szkolnictwa medycznego - rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty, nauki i kultury - poszanowanie praw i wolności człowieka - rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie telekomunikacji - wspieranie postępu technicznego w dziedzinie telekomunikacji - organizacja służby pocztowej w sklai całego świata - nadzór nad wspołnym obszarem pocztowym utworzonym przez kraje członkowskie Nazwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Data powstania, siedziba 1970, Genewa 1947, Genewa 1948, Londyn 1966, Wiedeń 1947, Montreal 1945, Waszyngton Cele - współpraca międzynardowa na rzecz ochrony własności intelektualnej w takich dziedzinach, jak patenty naukowe, technologie przmysłowe, dzieła artystyczne - rozwój współpracy i badań w dziedzinie meteorologii - wymiana informacji meteorologicznych między państwami - utworzenie międzynardowej sieci stacji meteorologicznych - współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa żeglugi - ochrona środowiska naturalnego obszarów morskich - pomoc technologiczna państwom zacofanym - wspieranie i koordynowanie w skali światowej rozwoju przemysłowego - wspieranie postępu technicznego w lotnictwie cywilnym - opracowywanie międzynarodowych zasad współpracy między służbami naziemnymi państw członkowskich - stabilizacja finansowa państw członkowskich - wspieranie stabilizacji walut Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) 1945, Waszyngton - wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich

WOS /

Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

user profile picture

Nina

5 Followers

 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
- największa i jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie

Otwórz

Najważniejsze informacje dotyczące Organizacji Narodów Zjednoczonych

Podobne notatki

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) United Nations (UN) - największa i jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie - 193 kraje członkowskie - założona w 1945 roku w San Francisco przez 51 państw założycielskich (w tym Polska) - główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku (to tam prowadzone są obrady najważniejszych instytucji ONZ, m.in. Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa; tam swój urząd sprawuje Sekretarz Generalny ONZ) - dodatkowe siedziby: Genewa, Wiedeń, Nairobi Cele ONZ: - zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie - tłumienie wojen i innych naruszeń prawa poprzez misje pokojowe i bezpośrednie akcje zbrojne poszanowanie praw i godności człowieka - współpraca między narodami - walka z ubóstwem Organizacje i fundusze działające w ramach ONZ: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) UNESCO UNICEF IMF (Międzynardowy Fundusz Walutowy) Bank Światowy Sekretarz Generalny ONZ: wybierany na pięcioletnia kadecję przez Zgromadzenie Ogólne na wniozek Rady Bezpieczeństwa - kieruje pracami Sekretariatu ONZ - od 2017 Sekretarzem Generalnym ONZ jest António Guterres Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne: - to organ plenarny złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (każde państwo dysponuje jednym głosem) - zbiera się raz w roku (sesja zywczajna) lub częściej (sesje nadzywczajne) - podejmuje uchwały bezpośrednio albo na podstawie sprawozdania komisji 7 głównych komisji: | II - Gospodarczna i Finansowa Polityczna III - Społeczna, Humanitarna i Kulturalna IV - Powiernictwa i Obszarów Nlesamodzielnych V - Administracyjna i Budżetowa VI - Prawna VII - Specjalna Komisja Polityczna Zadania Zgromadzenia Ogólnego: i Bezpieczeństwa - podejmuje decyzje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dotyczące członkostwa w organizacji - wybiera Sekretarza Generalnego, niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz innych członków organów - bada i zatwierdza budżet ONZ - analizuje i wydaje zalecenia w sprawach rozwoju współpracy międzynarodowej, popierania rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji, przestrzegania praw człowieka - analizuje sprawozdania składane przez pozostałe organy Rada Bezpieczeństwa: - to organ odpowidzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obecnie składa się z 15 członków: 5 stałych państw: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Chiny 10 niestałych państw wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję (w czerwcu 2017 została wybrana m.in. Polska) - przy podejmowaniu najważniejszych decyzji Rada decyduje wiekszością 9 głosów - stali członkowie mają prawo weta Zadania Rady Bezpieczeństwa: rozstrzyganie sporów i innych sytuacji zagrażających pokojowi - podejmowanie akcji w razie zagrożenia pokoju - podejmowanie decyzji o zastosowaniu sankcji - opracowanie planów regulowania zbrojeń - wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Rada Gospodarcza i Społeczna: W jej skład wchodzą obecnie przedstawiciele 54 państw wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3-letnią kadencję (Polska była członkiem w latach 2008-2010) Zadania Rady Gospodarczej i Społecznej: - rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych - powoływanie, nadzorowanie i realizacja programów gospodarczych i społecznych współpraca Z organizacjami wyspecjalizowanymi ONZ, czyli niezależnymi organizacjami (mającymi własne struktury, cele i budżety), które są związane z ONZ specjalnymi umowami - koordynowanie działalności organizacji ONZ i zlecanie im zadań Rada wykonuje swoje zadania przez: - prowadzenie badań - wydawanie zleceń państwom członkowskim i innym organizacjom - opracowywanie projektów konwencji - zwoływanie konferencji Rada powiernicza: Składa się z 5 stałych członków rady bezpieczeństwa - jej zadaniem jest zarządanie niesamodzielnymi terytoriami administrowanymi przez dane państwo pod nadzorem ONZ - obecnie działalność jest zawieszona, ponieważ wszystkie terytoria uzyskały już niepodległość Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwośći: - to najważniejszy organ prawny ONZ - jego siedziba znajduje się w Hadze Składa się z 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na 9-letnią kadencję - jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów między państwami i wydawanie opinii na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa Sekretariat: Na jego czele stoi Sekretarz Generalny wybierany na 5-letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa - pełni funkcje służebne w stosunku do innych organów, organizuje ich ich pracę oraz wykonuje uchwały - reprezentuje ONZ w stosunkach z państwami i organizacjami - koordynowanie działalności systemu ONZ - utrzymywanie stałych kontaktów z państwami członkowskimi - pośrednictwo w sporach międzynarodowych - nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka i nad akcjami humanitarnymi Organizacje wyspecjalizowane ONZ: Nazwa Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) Organizacja Narodoów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) Powszechny Związek Pocztowy (UPU) Data powstania, siedziba 1919, Genewa 1945, Rzym 1976, Rzym 1948, Genewa 1946, Paryż 1932, Genewa 1847, Berno Cele - umacnianie sprawiedliwości społecznej - działalność na rzecz poprawy warunków życia i pracy - rozwój rolnictwa i wymaiany produktów rolnych między państwami - poprawa warunków życia i wyżywienia na świecie - wspieranie rozwoju rolnictwa w krajach Trzeciego Świata - podnoszenie poziomu służby zdrowia - walka z chorobami zakaźnymi i epidemiami - rozwój oświaty i szkolnictwa medycznego - rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty, nauki i kultury - poszanowanie praw i wolności człowieka - rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie telekomunikacji - wspieranie postępu technicznego w dziedzinie telekomunikacji - organizacja służby pocztowej w sklai całego świata - nadzór nad wspołnym obszarem pocztowym utworzonym przez kraje członkowskie Nazwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Data powstania, siedziba 1970, Genewa 1947, Genewa 1948, Londyn 1966, Wiedeń 1947, Montreal 1945, Waszyngton Cele - współpraca międzynardowa na rzecz ochrony własności intelektualnej w takich dziedzinach, jak patenty naukowe, technologie przmysłowe, dzieła artystyczne - rozwój współpracy i badań w dziedzinie meteorologii - wymiana informacji meteorologicznych między państwami - utworzenie międzynardowej sieci stacji meteorologicznych - współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa żeglugi - ochrona środowiska naturalnego obszarów morskich - pomoc technologiczna państwom zacofanym - wspieranie i koordynowanie w skali światowej rozwoju przemysłowego - wspieranie postępu technicznego w lotnictwie cywilnym - opracowywanie międzynarodowych zasad współpracy między służbami naziemnymi państw członkowskich - stabilizacja finansowa państw członkowskich - wspieranie stabilizacji walut Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) 1945, Waszyngton - wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich