WOS /

Podstawy prawa

Podstawy prawa

 Podstawy prawa
Normy prawne
Termin "prawo">
znaczenie podmiotowe - przynależność do konkretnego
podmiotu i możliwość korzystania z niego
zn

Podstawy prawa

user profile picture

Łucja Wójcik

24 Followers

31

Udostępnij

Zapisz

Notatki na bazie podręcznika Nowej Ery do wosu do klasy 2 (zakres podstawowy) - bez 3 tematu

 

1/2

Notatka

Podstawy prawa Normy prawne Termin "prawo"> znaczenie podmiotowe - przynależność do konkretnego podmiotu i możliwość korzystania z niego znaczenie przedmiotowe - zbiór uregulowań obowiązujących na danym obszarze lub określonej sferze życia ● Normy społeczne - wzory zachowania przyjęte w danej społeczności Prawodawca - powołany organ władzy do ustalania i potwierdzania norm prawnych Cechy norm prawnych: największa moc oddziaływania w państwie gwarancja przymusu państwowego kontrola tylko zewnętrznych zachowań jednolitość interpretacji i zastosowania: abstrakcyjny charakter norm prawnych generalny charakter nom prawnych ● Budowa normy prawnej. hipoteza - określenie adresata do którego jest kierowana dana norma, oraz okoliczności lub warunków, w których jest ona stosowana dyspozycja - wskazanie zachowania wymaganego lub dopuszczalnego od adresata, może przybrać postać nakazu, zakazu albo dozwolenia sankcja - informacja o konsekwencjach zachowania się w sposób sprzeczny z dyspozycją, albo przekroczenia granic danego dozwolenia Typ normy Norma moralna Norma religijna Norma obyczajowa Norma zwyczajowa Norma prawna Charakterystyka typów norm społecznych Konsekwencje naruszenia normy Źródło normy W jednostce tworzy się wewnętrzny wymóg, a jego spełnienie jest oceniane zgodnie z danym systemem wartości. Powstaje w wyniku uznania normy przez wspólnotę religijną. Istnienie takiej reguły jest uzasadniane przez odwołanie do autorytetu. Wywodzi się z tradycji i kultury. Obowiązuje w określonych okolicznościach. Staje się powszechna w społeczeństwie dzięki skłonności ludzi do naśladowania innych. Jest rekonstruowana na podstawie przepisów prawa ustanowionych lub uznanych przez państwo. Zazwyczaj indywidualne poczucie winy Skutki wynikające z danego systemu religijnego oraz sankcje nakładane w gronie współwyznawców Negatywna reakcja ze strony otoczenia Generalnie niemal zupełny brak sankcji za naruszenie zwyczaju, ryzyko zyskania reputacji ,,odmieńca" Nałożenie na dany podmiot sankcji prawnych Kategorie oceny zachowania Dobre / złe Słuszne / niesłuszne Sprawiedliwe / niesprawiedliwe Dobro / zło Dobry uczynek/ grzech Zgodne z wiarą / niezgodne z wiarą Właściwe/ niewłaściwe Wypada / nie wypada Jest przyjęte / nie jest przyjęte Tak robią inni / tak nie robią inni Powszechnie uznawane...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

/ powszechnie nieuznawane Nakazane / zakazane Dozwolone / niedozwolone Legalne / nielegalne Jednostki redakcyjne aktu normatywnego w Polsce: artykuł (art.) zdanie ● ustęp (ust.) paragraf (§) punkt (ptk) litera (lit.) tiret (-) Jednostki w kodeksach, a inne ustawy: Ustępy (ust.) → paragrafy (§) Wykładnia prawa - proces, w którym ustalane jest znaczenie przepisów Rodzaje wykładnii prawa: językowa (słowna) systemowa celościowa (funkcjonalna) porównawcza Podstawowe zasady prawa: nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go prawo nie działa wstecz Źródła prawa Kto ustanawia prawo? prawodawca - państwo ustawodawca - parlament Posłowie i senatorowie mogą zadecydować o upoważnieniu innych organów do wydawania szczegółowych regulacji Rola prezydenta w procesie ustawodawczym podpisuje ustawę może wystąpić do TK z wnioskiem o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Hierarchia źródeł prawa: 1. Konstytucja RP 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (wymagające zatwierdzenia) 3. Ustawy 4. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (niewymagające zatwierdzenia), rozporządzenia, akty prawa miejscowego Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP): jedna z baz aktów prawnych zawiera teksty ujednolicone zarządza nim Kancelaria Sejmu Informacja publiczna Informacje publiczne - wszystkie dane dotyczące działalności instytucji publicznych i organów im podległych Zgodnie z ustawą każdy może otrzymać informację publiczną Wyjątki w których dostęp do informacji publicznej może być ograniczony: utajnienie ze względu na prawa konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych utajnienie ze względu na porządek publiczny Jak uzyskać informację publiczną? 1. Sprawdź czy wiadomości, których potrzebujesz zostały opublikowane na stronie internetowej danej instytucji 2. Jeżeli w ogólnodostępnych źródłach nie ma danych, a wiesz że instytucje je posiadają - skieruj wniosek do wybranego podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - system stworzony do powszechnego udostępniania informacji publicznej

WOS /

Podstawy prawa

user profile picture

Łucja Wójcik

24 Followers

 Podstawy prawa
Normy prawne
Termin "prawo">
znaczenie podmiotowe - przynależność do konkretnego
podmiotu i możliwość korzystania z niego
zn

Otwórz

Notatki na bazie podręcznika Nowej Ery do wosu do klasy 2 (zakres podstawowy) - bez 3 tematu

Podobne notatki
Know Prawo i jego rodzaje ZR thumbnail

2

27

Prawo i jego rodzaje ZR

Rozdział 3 temat 1 książka W centrum uwagi 3 zakres rozszerzony. Kilka definicji jest zaczerpniętych z notatki użytkownika Paulina Gilas

Know podstawy porządku prawnego thumbnail

24

302

podstawy porządku prawnego

wos 3 kl rozszerzenie nowa era

Know Podstawy porządku prawnego thumbnail

8

102

Podstawy porządku prawnego

Podsumowanie: podstawy porządku prawnego (typy norm społecznych, budowa normy prawnej, typy systemów prawa, hierarchia źródeł prawa, akty prawa miejscowego, prawo i inicjatywa ustawodawcza, gałęzie prawa, akty prawa wtórnego UE, konstytucja RP)

2

59

Podstawy porządku prawnego zakres rozszerzony

Podstawowe zagadnienia na sprawdzian; definicje, skróty. Napisane na podstawie podręcznika "W centrum uwagi 3", delikatnie zredagowane przeze mnie

Know Normy prawne WOS thumbnail

280

2814

Normy prawne WOS

Notatka z norm prawnych z wosu, która pomoże w nauce. Są wytłumaczonych większość pojęć. Część tekstu jest z podręcznika do drugiej klasy Nowa Era.

Know KONSTYTUCJA RP thumbnail

1

132

KONSTYTUCJA RP

Notatka na temat Konstytucji RP, z wyjaśnieniem zasad ustroju RP

Podstawy prawa Normy prawne Termin "prawo"> znaczenie podmiotowe - przynależność do konkretnego podmiotu i możliwość korzystania z niego znaczenie przedmiotowe - zbiór uregulowań obowiązujących na danym obszarze lub określonej sferze życia ● Normy społeczne - wzory zachowania przyjęte w danej społeczności Prawodawca - powołany organ władzy do ustalania i potwierdzania norm prawnych Cechy norm prawnych: największa moc oddziaływania w państwie gwarancja przymusu państwowego kontrola tylko zewnętrznych zachowań jednolitość interpretacji i zastosowania: abstrakcyjny charakter norm prawnych generalny charakter nom prawnych ● Budowa normy prawnej. hipoteza - określenie adresata do którego jest kierowana dana norma, oraz okoliczności lub warunków, w których jest ona stosowana dyspozycja - wskazanie zachowania wymaganego lub dopuszczalnego od adresata, może przybrać postać nakazu, zakazu albo dozwolenia sankcja - informacja o konsekwencjach zachowania się w sposób sprzeczny z dyspozycją, albo przekroczenia granic danego dozwolenia Typ normy Norma moralna Norma religijna Norma obyczajowa Norma zwyczajowa Norma prawna Charakterystyka typów norm społecznych Konsekwencje naruszenia normy Źródło normy W jednostce tworzy się wewnętrzny wymóg, a jego spełnienie jest oceniane zgodnie z danym systemem wartości. Powstaje w wyniku uznania normy przez wspólnotę religijną. Istnienie takiej reguły jest uzasadniane przez odwołanie do autorytetu. Wywodzi się z tradycji i kultury. Obowiązuje w określonych okolicznościach. Staje się powszechna w społeczeństwie dzięki skłonności ludzi do naśladowania innych. Jest rekonstruowana na podstawie przepisów prawa ustanowionych lub uznanych przez państwo. Zazwyczaj indywidualne poczucie winy Skutki wynikające z danego systemu religijnego oraz sankcje nakładane w gronie współwyznawców Negatywna reakcja ze strony otoczenia Generalnie niemal zupełny brak sankcji za naruszenie zwyczaju, ryzyko zyskania reputacji ,,odmieńca" Nałożenie na dany podmiot sankcji prawnych Kategorie oceny zachowania Dobre / złe Słuszne / niesłuszne Sprawiedliwe / niesprawiedliwe Dobro / zło Dobry uczynek/ grzech Zgodne z wiarą / niezgodne z wiarą Właściwe/ niewłaściwe Wypada / nie wypada Jest przyjęte / nie jest przyjęte Tak robią inni / tak nie robią inni Powszechnie uznawane...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

/ powszechnie nieuznawane Nakazane / zakazane Dozwolone / niedozwolone Legalne / nielegalne Jednostki redakcyjne aktu normatywnego w Polsce: artykuł (art.) zdanie ● ustęp (ust.) paragraf (§) punkt (ptk) litera (lit.) tiret (-) Jednostki w kodeksach, a inne ustawy: Ustępy (ust.) → paragrafy (§) Wykładnia prawa - proces, w którym ustalane jest znaczenie przepisów Rodzaje wykładnii prawa: językowa (słowna) systemowa celościowa (funkcjonalna) porównawcza Podstawowe zasady prawa: nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go prawo nie działa wstecz Źródła prawa Kto ustanawia prawo? prawodawca - państwo ustawodawca - parlament Posłowie i senatorowie mogą zadecydować o upoważnieniu innych organów do wydawania szczegółowych regulacji Rola prezydenta w procesie ustawodawczym podpisuje ustawę może wystąpić do TK z wnioskiem o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Hierarchia źródeł prawa: 1. Konstytucja RP 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (wymagające zatwierdzenia) 3. Ustawy 4. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (niewymagające zatwierdzenia), rozporządzenia, akty prawa miejscowego Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP): jedna z baz aktów prawnych zawiera teksty ujednolicone zarządza nim Kancelaria Sejmu Informacja publiczna Informacje publiczne - wszystkie dane dotyczące działalności instytucji publicznych i organów im podległych Zgodnie z ustawą każdy może otrzymać informację publiczną Wyjątki w których dostęp do informacji publicznej może być ograniczony: utajnienie ze względu na prawa konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych utajnienie ze względu na porządek publiczny Jak uzyskać informację publiczną? 1. Sprawdź czy wiadomości, których potrzebujesz zostały opublikowane na stronie internetowej danej instytucji 2. Jeżeli w ogólnodostępnych źródłach nie ma danych, a wiesz że instytucje je posiadają - skieruj wniosek do wybranego podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - system stworzony do powszechnego udostępniania informacji publicznej