WOS /

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

 PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA
1. Stereotyp = uogólnienie, które polega na przypisaniu identycznych cech (negatywnych lub
pozytywnych)

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

user profile picture

MARTYNA

78 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

 

4/2

Notatka

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA 1. Stereotyp = uogólnienie, które polega na przypisaniu identycznych cech (negatywnych lub pozytywnych) wszystkim ludziom przynależącym do określonej zbiorowości, niezależnie od dzielących ich w rzeczywistości różnic 2. Etapy powstawania stereotypu: a) negatywny stereotyp (strefa przekonań) b) uprzedzenia (strefa postaw i emocji) c) dyskryminacja (strefa działań / zachowań) 3. Stygmatyzacja - proces polegający na tym, że otoczenie społecznie trwale przypisuje jednostce negatywną cechę szczególnie taką, która jest związana np. z jej dawnymi zachowaniami i doświadczeniami odstającymi od normy albo z czymś, co inni ludzie uznają w jej życiu za dziwne, nietypowe albo niedopuszczalne Nierówność szans życiowych a. utrudniony dostęp do edukacji, kultury i awansu społecznego ze względu na odmienność narodową, rasową, światopoglądową, płciową, seksualną lub zdrowotną b. strategie zwalczania nierówności szans życiowych w ramach programu Europa 2020 - Mobilna młodzież - Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudniania - Europejski program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 4. Wykluczenie społeczne - polega na braku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym a. przyczyny wykluczenia społecznego - niepełnosprawność - nałogi – kryminalna przeszłość - niewystarczające wykształcenie b. skutki wykluczenia społecznego - bezradność - wyalienowanie - pogorszenie sytuacji życiowej - postawy wrogości wobec otoczenia - pojawianie się problemów psychicznych c. metody walki z wykluczeniem społecznym - edukacyjne finansowanie edukacji dzieci z rodzin ubogich organizowanie różnych form dokształcania - aktywizujące zawodowo organizowanie kursów zawodowych i doskonalących tworzenie miejsc pracy odpowiednich do potrzeb osób wykluczonych - prozdrowotne zapewnienie opieki zdrowotnej opieka psychologiczna,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

terapie i programy korekcyjne terapie odwykowe - prospołeczne organizowanie czasu wolnego warształy terapii zajęciowej 5. Podział na "swoich" i "obcych"

WOS /

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

user profile picture

MARTYNA

78 Followers

 PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA
1. Stereotyp = uogólnienie, które polega na przypisaniu identycznych cech (negatywnych lub
pozytywnych)

Otwórz

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA

Podobne notatki
Know Ład społeczny thumbnail

3

100

Ład społeczny

Ład społeczny, wartości społeczne, sprawiedliwość, rodzaje konfliktów i sposoby rozwiązywania konfliktów.

Know temat 5 tolerancja i przejawy ksenofobii thumbnail

9

238

temat 5 tolerancja i przejawy ksenofobii

dział 4

Know aktywność obywatelska  thumbnail

19

331

aktywność obywatelska

.

Know Początki zimnej wojny thumbnail

55

1296

Początki zimnej wojny

krótka notatka o zimnej wojnie i pojęciach z nią związanych

Know Normy prawne WOS thumbnail

278

2798

Normy prawne WOS

Notatka z norm prawnych z wosu, która pomoże w nauce. Są wytłumaczonych większość pojęć. Część tekstu jest z podręcznika do drugiej klasy Nowa Era.

0

31

Podstawy porządku prawnego zakres rozszerzony

Podstawowe zagadnienia na sprawdzian; definicje, skróty. Napisane na podstawie podręcznika "W centrum uwagi 3", delikatnie zredagowane przeze mnie

PODZIAŁY SPOŁECZNE I STYGMATYZACJA 1. Stereotyp = uogólnienie, które polega na przypisaniu identycznych cech (negatywnych lub pozytywnych) wszystkim ludziom przynależącym do określonej zbiorowości, niezależnie od dzielących ich w rzeczywistości różnic 2. Etapy powstawania stereotypu: a) negatywny stereotyp (strefa przekonań) b) uprzedzenia (strefa postaw i emocji) c) dyskryminacja (strefa działań / zachowań) 3. Stygmatyzacja - proces polegający na tym, że otoczenie społecznie trwale przypisuje jednostce negatywną cechę szczególnie taką, która jest związana np. z jej dawnymi zachowaniami i doświadczeniami odstającymi od normy albo z czymś, co inni ludzie uznają w jej życiu za dziwne, nietypowe albo niedopuszczalne Nierówność szans życiowych a. utrudniony dostęp do edukacji, kultury i awansu społecznego ze względu na odmienność narodową, rasową, światopoglądową, płciową, seksualną lub zdrowotną b. strategie zwalczania nierówności szans życiowych w ramach programu Europa 2020 - Mobilna młodzież - Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudniania - Europejski program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 4. Wykluczenie społeczne - polega na braku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym a. przyczyny wykluczenia społecznego - niepełnosprawność - nałogi – kryminalna przeszłość - niewystarczające wykształcenie b. skutki wykluczenia społecznego - bezradność - wyalienowanie - pogorszenie sytuacji życiowej - postawy wrogości wobec otoczenia - pojawianie się problemów psychicznych c. metody walki z wykluczeniem społecznym - edukacyjne finansowanie edukacji dzieci z rodzin ubogich organizowanie różnych form dokształcania - aktywizujące zawodowo organizowanie kursów zawodowych i doskonalących tworzenie miejsc pracy odpowiednich do potrzeb osób wykluczonych - prozdrowotne zapewnienie opieki zdrowotnej opieka psychologiczna,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

terapie i programy korekcyjne terapie odwykowe - prospołeczne organizowanie czasu wolnego warształy terapii zajęciowej 5. Podział na "swoich" i "obcych"