Nauka

Nauka

Spółka

polityka regionalna

73

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony
względu
na swoje specyficzne cechy, posiadający
20
własne zasoby.
Jest zarządzany przez
gm
Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony
względu
na swoje specyficzne cechy, posiadający
20
własne zasoby.
Jest zarządzany przez
gm
Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony
względu
na swoje specyficzne cechy, posiadający
20
własne zasoby.
Jest zarządzany przez
gm

Podobne notatki

Know polityka regionalna thumbnail

62

polityka regionalna

wos rozszerzony

Know polityka gospodarcza thumbnail

27

polityka gospodarcza

polityka gospodarcza poziom rozszerzony

Know Fundusze Unii Europejskiej thumbnail

12

Fundusze Unii Europejskiej

Notatka z WOSu

Know Polityki publiczne thumbnail

169

Polityki publiczne

W centrum uwagi 3. Zakres rozszerzony

Know polityki publiczne thumbnail

44

polityki publiczne

polityki publiczne, poziom rozszerzony

Know badania i innowacje  thumbnail

45

badania i innowacje

poziom rozszerzony, badania i innowacje, społeczeństwo informacyjne, odpowiedzialny rozwój, polityka innowacyjna

Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony względu na swoje specyficzne cechy, posiadający 20 własne zasoby. Jest zarządzany przez gminy Podział administracyjno- terytorialny w. Polsce: powiaty lokalne 2 - zachoolzi samoistnie POLITYKA REGIONALNA województwa regiony najczęściej są, utożsamiane najwyższym ze szczebli. Rozwój terytorialny - długotrwały proces pozytywny! zmian z optymalnym wykonystaniem zasobów regiónu. Celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców. 2 Rowój terytowalny organy władzy.. infrastruktura. organizacyjno przestrzenne., → ekologiczne stymulowany pner. celowe działania instytucji publicznych Cele pomocy wyższych instytucji: - ekonomiczne - wzrost gospodarczy,. → polityczne zachęcenie mieszkańców do aktywności politycznej. → społeczne -.popawa, jakwści życia, opieki zdrowotnej... -kulturowe-efektywność badań naukowych, Gzynniki, rozw regionalnego kapitał ludzki, czynniki miękkie. Wskaźniki vozwoju krajowe. HPI - human paverty, index, HDI-. human development index PKB - produkt krajowy butto,. per capita. PKB kapitał społeczny społeczno-gospodarczego: regionalne PKB,. śvodli innowacyjność przeznaczone na inwestycje.i bądania nauk Polityka, regionalna. - podstawowymi. podmistami są, agany, władzy ..wykonawczej. na szczęblach centualnym, i samorządowym. - ma to za zadanie wprowadzenie równowagi. między wwiniętymi i zacofanymi regionami w. celu wzrostu gospodarczego w.całym kraju. - cel:. zapewnienie twatego .i zrównoważonego югноји ovaz pnewagi, konkurenujnej.. ! zminimalizowanie, słabych stron, wykonystanię szans wynikających z zasobów wewnętrznych i otoczenia; podkreślenie, atrakcyjnych cech regionų postęp społeczny Ela • Koncepcja "zrównoważonego • vozivoju Instrumenty wykonystywana do wprowadzanica polityki gospodarczej: instrumenty finansowe, → instrumenty inwestycyjne, instrumenty informacyjne, ·→ instrumenty legislacyjne. Madele. polityki, regionalnej Model uspanią ośrodków Model wzrostu → model polaryzacyjno-dyfuzyjny, - polayzacja zvotnicowanie vozwoju, poszczególnych obszarów zasada polityki spójności - zredulcowanie możnic,. →główne źwódła finansowania to svodki unijne Podział ze wzglę, du polityka intenegionalna →działania, centralnych organów władzy rządowej, → cel: ograniczenie dysproporcji. między regionami vożnic Polska polityka regionalna, Najistotniejse wyzwania: → dostosowanie do zmian klimatu, :Inni uczestnicy polityki legionalnej. - instucje i organizacje pozanądowe: przeciwdziałanie negatyunym skutkom procesów demograficznym,. rozwijanie kapitału ludzkiego i społecznego, пошној infrastruktury, wyrównywania międzylegionalnych założenia teouï...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

konvergencji, czyli, znikania dysproporcji między rejonami, .-poma powinna zostać. skiewwaną, do słabszych obszarów Zasaoly: Ustawa o zasadach, prowadzenia polityki vazwoju reguluje .politykę regionalno prowadzoną w Polsce na szczeblach ogólnokuajowym, regionalnym i lokalnym. agencije vozwoją legionalnego, izby gospodarcze,. stowarzyszenia branżowe i handlowe, -> placówki. badawcze i. osvodku, szkolnictwa wyższego (podnoszą, poziom innowacy jino ści) organy UE. Cele trały i zwównoważony wzwój państua, → spójność.społeczno- gospodarcza,. - zwiększenie liczby nowych miejse purcy. na skalę. i zakcies prowadzonych programy do specyfiki danego obszom, działań subsydiamości - inicjatywy realizowane na najniższym możliwym poziomię administracyjnym, zintegrowanego podejścia terytorialnego: dostosowanie polityka intraregionalnų, → koncentracji terytorialnej i tematycznej. organy jednostek samorządu. terytorialnego., →wamnkowości. Posiagnięcie własnych celów,. dzięki wsparciu władzy centholimy sh Eurovegiony regiony transgranicznę, w celu, stwonenia uspółpracy między kiajami UE ::-> partnerstwva i, współprący - obywatelę pawsinni, uczęstniczyć w podejmowaniu, decyzji,. zrównoważonego, inwestowania Krajowa, strategia vązwoju regionalnego. 2030 (KSRR) znównoważony rozwój całego kraju, -konieczność usparcia legionow, które nie. mogą, same wzwinąć swojego potencjału. lub utraciły swoje. dawne funkcje społeczno-gospodarcze, Podmioty zaangażowane w.veolizacje strategii. na lati 2020-2030: ministrowie, wojewodowie, samorady województw samonady powiatowe, samorady. gminne., Polski Fundusz Rozwoju, regionalne fundusze. rozwoju, podmioty wspierające wzwój regionalny.. - wiodąca nola-, minister właściwy ds. Lozwoju. regionalnego. Odpowiada m.in. za:. tworenie podstaw prawnych polityki regionalnej * vozwijanie współpracy, na szczeblu europejskim, przygotowanie strategicznych dokumentów, określanie celów i kiemunków, rozwoju, ewaluację polityki regionalnej. Działania opisane.w KSRR so, finansowane ze środków budżetu państwa i jednostek. samorządu terytorialnego, swḍkou UE, śwolków publicznych. Cele. KSRR: -> zwiększanie spójności w wzwoju. kuaju, osiągnięcie, przewagi konkurenyi regionów, podniesienie jakości, zarządzania. politykami regionalnymi Polityka, regionalna UE Cele i sposoby wdrażania polityk. regionalnych są zależne od polityki spójności. Jej celem jest zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, między legionami UE.. spójność społeczna i gospodarczą powstaje w wyniku, zwiększenia, konkurencyjności gospodarki i wzvostu gospodarczego.. spójność terytorialna. rezultat, wytworzenia sieci połączeń, między regionami. Kluczowe obszary polityki regionalnej UE: → inwestowanie w kapiṭał ludzki, (edukacja i. zatrudnienia, -wspieranie małych i śvednich przedsiębiorstw, →inwestycje. w badania naulcowe,. · poprawa ochrony śwodowiska, → modernizacja transportu, i produkcyć energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu,. Fundusze finansująse politykę regionalinos: EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, FS-. Fundusz Spojności. EFS.- Europejski Fundusz. Społeczny .