WOS /

polityka regionalna

polityka regionalna

 Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony
względu
na swoje specyficzne cechy, posiadający
20
gminy
własne zasoby.
Jest zarządzany p

polityka regionalna

Z

Zuza

7 Followers

Udostępnij

Zapisz

10

 

1/2/3

Notatka

polityka regionalna poziom rozszerzony

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony względu na swoje specyficzne cechy, posiadający 20 gminy własne zasoby. Jest zarządzany przez lokalne organy władzy.. infrastunktyna kapitał ludzki Podział administracyjno- terytorialny w. Polsce: powiaty POLITYKA REGIONALNA województwa 2 legiony najcześciej są, utożsamiane najwyższym ze szczebli. Rozwój terytorialny- długotrwały proces pozytywny! zmian z optymalnym wykonystaniem zasobów regónu. Celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców. 2 Rowo's terytorialny zachoolzi samoistnie. stymulowany pner. celowe działania instytucji publicznych Cele pomocy wyższych instytucji: - ekonomiczne - wzrost gospodarczy,. -> - polityczne, zachęcenie mieszkańców do aktywności politycznej. Czynniki, rozwoju regionalnego społecme-popuawa jakości życia, opieki zdrowotnej... - kulturowe-efektywność badań naukowych, - organizacyjno prestrzenne., -> ekologiczne Wskaźniki vozwoju krajowe. HP|- human paverty index, HDI-. human development index kapitął społeczny PKB - produkt krajowy butto,. PKB per capita. społeczno-gospodarczego: regionalne ● PKB,. śvodki czynniki miękkie. innowacyjność • przeznaczone no inwestycje i badania nauk Polityka, regionalna. - podstawowymi, podmiotami są, agany. władky wykonawczej, na, szczęblach centualnym, i samorządowym. - ma to za zadanie wprowadzenie równowagi. między wwiniętymi i zacofanymi regionami w. celu wzrostu gospodarczego w całym kraju.. cel:. zapewnienie twałego.i zrównoważonego vozwoju, ovąz przewagi. konkurencyjnej.. śędowiska poszanowanie zminimalizowanie, słabych stron, wykonystanie szans wynikających z zasobów, wewnętrznych i otoczenia; podkreślenie atrakcyjnych cech regionų postęp społeczny • Koncepcja "zrównoważonego vozwoju • Instrumenty wykonystywana, dowprowadzania polityki gospodarczej: instrumenty finansowe, instrumenty inwestycyjne, instrumenty informacyjne, instrumenty legislacyjne, î î î î Madele. polityki, regionalnej .. wzrostu Model uspanių ośrodków „Modęł wyrównywania wžżnic międzylegionalnych założenia teoui konvergencji, czyli, znikania dysproporcji →? modęl polaryzacyjno-dyfuzyjny, - polayzacja zvotnicowanie vozwoju, poszczególnych obszarów między rejonami, zasada polityki spójności- zredulcowanie różnic,. - główne źwdła finansowania to śwodki unijne polityka interregionalna →działania, centralnych organów władzy rządowej, → cel: ograniczenie dysproporcji. między regionami î. polityka intraregionalnu organy jednostek samorządu. terytorialnego. osiągnięcie własnych celów,. dzięki wsparciu władzy centralnych : Inni uczestnicy polityki regionalnej: - instucje i organizacje pozanądowe:. agencije...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

vozwoju, legionalnego, izby gospodarcze,. stowarzyszenia branżowe i handlowe, . -> placówki badawcze i. ośwądku, szkolnictwa wyższego. (podnoszą, poziom innowacyjności) ие. organy Polska polityka regionalna. Najistotniejsze wyzwania. → dostosowanie do zmian klimatu, 2 przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznym,. Prozwijanie kapitału ludzkiegę i społecznego, 'wozwoj infrastruktury, -> Ustawa o zasadach, prowadzenia polityki vazwoju reguluje politykę, regionalna prowadzoną w Polsce. na szczeblach ogólnokwajowym, regionalnym i lokalnym. .→ pomoc powinna zostać. skierowaną do słabszych obszarów Zasgoly: Podział ze względu na skalę. i zakies prowadzonych programy do specyfiki danego obszam, działań Cele: twały i zwównoważony wozwój państua, →spójność społeczno-gospodarcza,. zwiększenie liczby nowych miejsc pracy. →subsydiamości - inicjatywy realizovane na najniższym możliwym poziomie administracyjnym, zintegrowanego podejścia terytorialnego: dostosowanie - partnerstwa i współprący-obywatelę powinni, uczęstniczyć w podejmowaniu, decyzji, koncentracji terytorialnej i tematycznej. wamnkowość -> zrównoważonego, inwestowania Eucoregiony regiony transgranicznę stuonenia, uspółpracy między krajami UE w.celu. Krajowa, strategia, vązwoju regionalnego. 2030 (KSRR) znównoważony rozwój całego kraju. - konieczność wsparcia regionów, które nie. mogą, same wzwinąć swojego potencjału, lub utraciły swoje.dawne funkcje społeczno-gospodarcze, Podmioty zaangażowane w. veslizacje strategi. na latų 2020.-2030: ministrowie, wojewodowie, samorady województw samonady powiatowe, samorządy. gminne., Polski Fundusz Rozwoju, regionalne fundusze. rozwoju, podmioty wspierające wzwój regionalny.. - wiodąca hola-, minister właściwy ds. wozwoju regionalnego. Odpowiada m.in. za:. •tworenie podstaw prawnych polityki regionalnej vozwijanie współpracy, na, szczeblu europejskim, przygotowanie strategicznych dokumentów, określanie, celów i kiemunków, rozwoju, • ewaluację polityki regionalnej. Działania opisane.w KSRR sa finansowane ze śwdków budżetu państwa i jednostek. samorządu terytorialnego, swdkou UE, śwolków publicznych. . Cele. KSRR: → zwiększanie spójności u vozwoju, kuaju, osiągnięcie, przewagi konkurenyi regionów, podniesienie jakości, zarządzania. politykami regionalnymi -> Polityka regionalna UE Cele i sposoby wdrażania polityk. regionalnych są zależne od polityki spójności. Jej celem jest zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej terytorialnej, między regionami UE. spójność społeczna i gospodarczą -> powstaje w wyniku, zwiększenia, konkurencyjności gospodarki i wzrostu gospodarczego.. - spójność terytorialna. rezultat wytworzenia sieci połączeń, między regionami. Kluczowe doszory polityki regionalnej UE: → inwestowanię w kapitał ludzki, (edukacja i. zatrudnienia, - wspięcanie małych i średnich przedsiębiorstw, . 2.inwestycje w w badania naukowe,. -> 2. poprawa ochrony śvodowiska, → modernizaçą, transportu, i produkyi energii, przeciwdziałanie zmianom kįmatu,. Fundusze finansująse politykę, regionalno EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, FS- Fundusz Spojności. EFS.- Europejski Fundusz. Społeczny

WOS /

polityka regionalna

Z

Zuza  

Obserwuj

7 Followers

 Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony
względu
na swoje specyficzne cechy, posiadający
20
gminy
własne zasoby.
Jest zarządzany p

Otwórz aplikację

polityka regionalna poziom rozszerzony

Podobne notatki

D

1

Fundusze UE

Know Fundusze UE thumbnail

3

 

4/1/2/3

user profile picture

3

polityka regionalna

Know polityka regionalna thumbnail

3

 

3

A

2

POLITYKI PUBLICZNE

Know POLITYKI PUBLICZNE thumbnail

34

 

4/2/3

user profile picture

1

polityka

Know polityka thumbnail

0

 

3

Region to spójny obszar terytorialny wyodrębniony względu na swoje specyficzne cechy, posiadający 20 gminy własne zasoby. Jest zarządzany przez lokalne organy władzy.. infrastunktyna kapitał ludzki Podział administracyjno- terytorialny w. Polsce: powiaty POLITYKA REGIONALNA województwa 2 legiony najcześciej są, utożsamiane najwyższym ze szczebli. Rozwój terytorialny- długotrwały proces pozytywny! zmian z optymalnym wykonystaniem zasobów regónu. Celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców. 2 Rowo's terytorialny zachoolzi samoistnie. stymulowany pner. celowe działania instytucji publicznych Cele pomocy wyższych instytucji: - ekonomiczne - wzrost gospodarczy,. -> - polityczne, zachęcenie mieszkańców do aktywności politycznej. Czynniki, rozwoju regionalnego społecme-popuawa jakości życia, opieki zdrowotnej... - kulturowe-efektywność badań naukowych, - organizacyjno prestrzenne., -> ekologiczne Wskaźniki vozwoju krajowe. HP|- human paverty index, HDI-. human development index kapitął społeczny PKB - produkt krajowy butto,. PKB per capita. społeczno-gospodarczego: regionalne ● PKB,. śvodki czynniki miękkie. innowacyjność • przeznaczone no inwestycje i badania nauk Polityka, regionalna. - podstawowymi, podmiotami są, agany. władky wykonawczej, na, szczęblach centualnym, i samorządowym. - ma to za zadanie wprowadzenie równowagi. między wwiniętymi i zacofanymi regionami w. celu wzrostu gospodarczego w całym kraju.. cel:. zapewnienie twałego.i zrównoważonego vozwoju, ovąz przewagi. konkurencyjnej.. śędowiska poszanowanie zminimalizowanie, słabych stron, wykonystanie szans wynikających z zasobów, wewnętrznych i otoczenia; podkreślenie atrakcyjnych cech regionų postęp społeczny • Koncepcja "zrównoważonego vozwoju • Instrumenty wykonystywana, dowprowadzania polityki gospodarczej: instrumenty finansowe, instrumenty inwestycyjne, instrumenty informacyjne, instrumenty legislacyjne, î î î î Madele. polityki, regionalnej .. wzrostu Model uspanių ośrodków „Modęł wyrównywania wžżnic międzylegionalnych założenia teoui konvergencji, czyli, znikania dysproporcji →? modęl polaryzacyjno-dyfuzyjny, - polayzacja zvotnicowanie vozwoju, poszczególnych obszarów między rejonami, zasada polityki spójności- zredulcowanie różnic,. - główne źwdła finansowania to śwodki unijne polityka interregionalna →działania, centralnych organów władzy rządowej, → cel: ograniczenie dysproporcji. między regionami î. polityka intraregionalnu organy jednostek samorządu. terytorialnego. osiągnięcie własnych celów,. dzięki wsparciu władzy centralnych : Inni uczestnicy polityki regionalnej: - instucje i organizacje pozanądowe:. agencije...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

vozwoju, legionalnego, izby gospodarcze,. stowarzyszenia branżowe i handlowe, . -> placówki badawcze i. ośwądku, szkolnictwa wyższego. (podnoszą, poziom innowacyjności) ие. organy Polska polityka regionalna. Najistotniejsze wyzwania. → dostosowanie do zmian klimatu, 2 przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznym,. Prozwijanie kapitału ludzkiegę i społecznego, 'wozwoj infrastruktury, -> Ustawa o zasadach, prowadzenia polityki vazwoju reguluje politykę, regionalna prowadzoną w Polsce. na szczeblach ogólnokwajowym, regionalnym i lokalnym. .→ pomoc powinna zostać. skierowaną do słabszych obszarów Zasgoly: Podział ze względu na skalę. i zakies prowadzonych programy do specyfiki danego obszam, działań Cele: twały i zwównoważony wozwój państua, →spójność społeczno-gospodarcza,. zwiększenie liczby nowych miejsc pracy. →subsydiamości - inicjatywy realizovane na najniższym możliwym poziomie administracyjnym, zintegrowanego podejścia terytorialnego: dostosowanie - partnerstwa i współprący-obywatelę powinni, uczęstniczyć w podejmowaniu, decyzji, koncentracji terytorialnej i tematycznej. wamnkowość -> zrównoważonego, inwestowania Eucoregiony regiony transgranicznę stuonenia, uspółpracy między krajami UE w.celu. Krajowa, strategia, vązwoju regionalnego. 2030 (KSRR) znównoważony rozwój całego kraju. - konieczność wsparcia regionów, które nie. mogą, same wzwinąć swojego potencjału, lub utraciły swoje.dawne funkcje społeczno-gospodarcze, Podmioty zaangażowane w. veslizacje strategi. na latų 2020.-2030: ministrowie, wojewodowie, samorady województw samonady powiatowe, samorządy. gminne., Polski Fundusz Rozwoju, regionalne fundusze. rozwoju, podmioty wspierające wzwój regionalny.. - wiodąca hola-, minister właściwy ds. wozwoju regionalnego. Odpowiada m.in. za:. •tworenie podstaw prawnych polityki regionalnej vozwijanie współpracy, na, szczeblu europejskim, przygotowanie strategicznych dokumentów, określanie, celów i kiemunków, rozwoju, • ewaluację polityki regionalnej. Działania opisane.w KSRR sa finansowane ze śwdków budżetu państwa i jednostek. samorządu terytorialnego, swdkou UE, śwolków publicznych. . Cele. KSRR: → zwiększanie spójności u vozwoju, kuaju, osiągnięcie, przewagi konkurenyi regionów, podniesienie jakości, zarządzania. politykami regionalnymi -> Polityka regionalna UE Cele i sposoby wdrażania polityk. regionalnych są zależne od polityki spójności. Jej celem jest zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej terytorialnej, między regionami UE. spójność społeczna i gospodarczą -> powstaje w wyniku, zwiększenia, konkurencyjności gospodarki i wzrostu gospodarczego.. - spójność terytorialna. rezultat wytworzenia sieci połączeń, między regionami. Kluczowe doszory polityki regionalnej UE: → inwestowanię w kapitał ludzki, (edukacja i. zatrudnienia, - wspięcanie małych i średnich przedsiębiorstw, . 2.inwestycje w w badania naukowe,. -> 2. poprawa ochrony śvodowiska, → modernizaçą, transportu, i produkyi energii, przeciwdziałanie zmianom kįmatu,. Fundusze finansująse politykę, regionalno EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, FS- Fundusz Spojności. EFS.- Europejski Fundusz. Społeczny