WOS /

Prawo cywilne

Prawo cywilne

 można je przenieść
roszczenia
Prawo cywilne
Podział cywilnych prouo majątkowych
prawa majątkowe
na
inny podmiot
z nimi xurgzane mogą ulec
p

Prawo cywilne

user profile picture

Marta

5 Followers

51

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze zagadnienia na sprawdzian z praca wcywionego i do matury

 

4/3

Notatka

można je przenieść roszczenia Prawo cywilne Podział cywilnych prouo majątkowych prawa majątkowe na inny podmiot z nimi xurgzane mogą ulec predawonienin mp prawa cotasmości meczy (nichomości, nieruchomości) prawa жесконе I stużebność nieruchomości) prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, wynalaxixe) wierzytelności, noszezenia pienięzine matzeńska wspólność mająthowa prawa niemajątkowe niezbywalne, niedziedziczne roszczenia z nimi związane nie ulegają przedawnieniu mp. prawa osobiste ( godności, wizerunku, dobrego imienia, prywatności, autorstwa dzieła ) niektóre prawa rodzinne (prawo do opieki nad matoletnim dzieckiem, prawo do nazwiska ) Źródła prawa cywilnego część ogólna, prawo mezowe, prawo zobowiązaniowe, prawo spadkowe) prawo dotyczące czynów niedozwolonych prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej i przemysłowej } prawo handlowe, pravo spółdzielcze i mieszkaniowe, prawo rolne, prawo górnicze działy kodeksowe criały poxakodeksowe 3 dyscypliny samodzielne Podmioty prawa cywilnego każdy człowiek posicioa zdaność рхиопол mp. osoby: pełnoletnie lub matoletnie / niepełnoletnie . ● OSOBA FIZYCZNA nie nie ubezitasmowanione lub ubezwłasnowolnione częściowo лив 1 # xadność do czynności prawnych. OSOBA PRANNA posiadanie xdaności do czynności prawnych пр. osoby gospodarcze ( spółdzielnie, banki) lub niegospodarcze ( Kościoły, umelnie) państwowe (Skart Państwa, NBP) lub niepaństwowe ( związki zawochawe) korporacyjne (spóthi kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne) lub fundacyjne (fundaye) ubezwłasnowolnione całkowicie JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZE ZDOLNOŚCIĄ PRAWNĄ prouonej, leex przepisy przyznają im zdolność prowną osobowości Лесх mają wspólnoty mieszkaniowe mądowe i samomądowe jednostki budżetowe (urzędy, szkoły, sądy) Spółki osobowe spółki kapitałowe stowarzyszenia zwykłe partie polityczne przed wpisem do ewidengi np. Forma czynności Forma dokumentowa Zwykła forma pisemna (w tym forma elektro- niczna) Forma pisemna z urzędowym poświadcze- niem daty (pismo z datą pewną) Forma pisemna z urzędowo po- świadczonym podpisem Forma aktu notarialnego Szczególne formy czynności prawnych Wyjaśnienia Aby zastosować tę formę, należy złożyć oświadczenie woli w postaci dokumentu umożliwiającego ustalenie personaliów osoby składającej. • Dokumentem jest każdy nośnik informacji, który umoż- liwia zapoznanie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się z treścią (np. wydruk, e-mail, SMS, pliki komputerowe, nagranie dźwięku lub obrazu). • Aby dochować tej formy, wystarczy złożyć własnoręczny podpis na dokumencie z treścią oświadczenia woli. • Dokument może zostać wydrukowany albo sporządzony odręcznie lub na maszynie. . Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. komputera) oświadczenia woli opatrzonego kwalifikowanym podpi- sem elektronicznym. • Forma elektroniczna jest równoznaczna ze zwykłą formą pisemną. • Forma ta wymaga, aby notariusz urzędowo poświadczył datę złożenia oświadczenia woli. • Jako spełnienie warunku poświadczenia daty pewnej uznaje się także: - stwierdzenie dokonania czynności zawarte w dokumen- cie urzędowym; - przyjęcie, że datą pewną jest termin zapisania na do- kumencie jakiejkolwiek wzmianki przez notariusza lub organ państwowy; - opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej kwalifi- kowanym elektronicznym znacznikiem czasu; - uznanie daty śmierci osoby podpisanej na dokumencie za datę złożenia przez nią oświadczenia woli. • Aby forma ta została właściwie zastosowana, notariusz Club organ państwowy musi poświadczyć podpis złożony na dokumencie przez osobę oświadczającą swoją wolę (potwierdzić jego autentyczność). ● . Ta forma wymaga, aby notariusz spisał dokument urzę- dowy zawierający treść oświadczeń woli strony lub stron. • Wspomniany dokument podpisują zarówno notariusz, jak i strony - po wcześniejszym jego odczytaniu. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii nota- rialnej, a strony otrzymują wypisy aktu podpisane tylko przez notariusza i opatrzone jego pieczęcią urzędową. Przykłady-forma usta- wowo wymagana do: • zawarcia umowy pożyczki, której kwota przekracza 1000 zł. • zawarcia umowy o zarządzanie nierucho- mością, • zawarcia umowy o nie- odpłatne przekazywa- nie żywności między sprzedawcą a organiza- cją pozarządową, • przystąpienia do spółdzielni. • ustanowienia zastawu na prawie majątkowym, • zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, • zastrzeżenia własno- ści ruchomej rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży do czasu uiszczenia całej ceny przez kupującego. • zbycia lub wydzierżawie- nia przedsiębiorstwa, • oddania przedsiębior stwa w użytkowanie. • zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, • założenia spółki z ogra- niczoną odpowiedzial- nością. pełna osoby pełnoletnie kobiety, ро rawany matzeństwo ✓ które ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH mogą być przedsiębiorcami, тодач samodziemie wykonywać wszystkie czynności prawne osoby osoby, które nie ↓ 16 roku życia brak zdolności do czynności prawnych ubezwłasnowolnione całkowicie 13 поки nie ukończyły czynności prawne wykonują przedstawiciele, w związek matnieński mogą wstąpić czynności prawne - niewaxine, decyzje życia codziennego ograniczona osoby matoletnie (po 13 roku życia) osoby ubezwłasnowolnione częściowo ↓ nie mogą wykonywać czynności zakazanych, mogą wykonywać niektóre czynności: za zgodą przedstawiciela ustawowego • na podstawie sexudenia sądu ubezwłasnowolnienie całkowite: ukończenie 13 lat. wady psychiczne choroba, niedorozwój ubezwłasnowolnienie częściowe : osoba jest pełnoletnia wady psychiczne choroba, niedorozwój, który wymaga cosparcia predstawiciel ustawowy ↓ opiekun ↓ rodzic Kurator zobowiązanie PRZEDSTAWICIEL kontraktowa stosunek prawny, by udzielono jej świadczenia (wierzytelności), (dłużnik) ma obowiązek pełnomochik ло obowiążek do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub xtego wykonania zobowiązania którym jedna strona (wierzyciel) uprawniona jest natomiast druga strona to świadczenie (atug) wypełnić do żądania ODPOWIEDZIALNOŚĆ deliktowa obowiązek naprawienia sahody wynikającyj z popełnienia czymi nie cox wolonego (deliktu) Umowa o dzieło wykonanie oznaczonego dzieła Zamawiający Umowa rezultatu - jej realizacja polega na osią- gnięciu efektu w postaci dzieła materialnego (np. uszytego garnituru, odrestaurowanego mebla) lub niematerialnego (np. występu muzycznego, wygło- szenia odczytu). zapłata wynagrodzenia dla wykonawcy dzieła otrzymanie dzieła Przedmiot umowy Charakter umowy Nie, zawsze jest odpłatna. Nie, dzieło musi stworzyć osoba, która przyjęła zamówienie, chyba że strony ustalą inaczej. Strony umowy przeprowadzenie określonych czynności Wykonawca Dług stron wynikający ze stosunku zobowiązania wykonanie dzieła na rzecz zamawiającego Wierzytelność stron wynikająca ze stosunku zobowiązania zapłata wynagrodzenia dla zleceniobiorcy otrzymanie zapłaty realizacja działań Czy świadczenie może wykonać inna osoba niż strona? Wykonawca działa na własne ryzyko i odpowiada za rezultat zobowiązania. Jeśli jednak wady dzieła powstaną z winy zamawiającego, wykonawca nie poniesie odpowiedzialności (zob. poniższy przykład). Umowa starannego działania - zakłada, że zostaną podjęte określone czynności zmierzające do ustalo- nego celu - liczy się zachowanie należytej dbałości o jakość realizacji zlecenia (np. prowadzenie sprawy przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika). Umowa zlecenia Zleceniodawca Nie, umowa nie może zostać wypowiedziana, ponieważ określa nie czas swojego obowiązywania, lecz jedynie termin oddania dzieła. Zamawiający ma jednak prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, aż do momentu ukończenia dzieła, a także w razie opóźnień w jego terminowym wykonaniu. Kto ponosi odpowiedzialność i ryzyko? Czy umowa może być nieodpłatna? Zleceniobiorca Tak, zlecenie może wykonać inna osoba niż zlece- niobiorca (jako podwykonawca albo w zastępstwie), chyba że strony postanowią inaczej. Czy można wypowiedzieć umowę? wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy otrzymanie zapłaty Zleceniodawca działa na własne ryzyko i odpo- wiada za rezultat wykonanego zlecenia, natomiast zleceniobiorca może ponieść konsekwencje jedynie za brak należytej staranności. Tak, można ustalić w umowie nieodpłatność zlece- nia (choć najczęściej jest ono odpłatne). Tak, umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili - zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę - ponieważ strony uzgodniły okres jej obowiązywania, trwający od momentu zawarcia porozumienia. Ponadto żadna ze stron nie może z góry zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy. Małżeństwo w prawie polskim nupturient - osoba chcąca wstąpić w związek matzeński Cechy stosunku matzeńskiego: rownouprawnienie stron wyłączność relagi małżeńskiej trwałość związku wzajemne powiązanie małżonków w sferze stosunków sobistych i majątkowych SKUTKI PRANNE ZAWARCIA MAŁZEŃSTWA tworką rodzinę • podejmują wspólne decyzje wspólnie decydują o ustagu przysposobienie = adopga L •mają równe prawa i obowiązki zobowiązani do udzielenia wzajemny pomocy. mogą przysposobić dziecko majątkowym mogą przyjąć nazwisko współmałżonka są połączeni powinowactivem krewnymi małżonka pokrewieństwo - stosunek łączący krewnych (posiadanie wspólnych biologicznych przodków) axiedricкам ро mogą (za zgodą) reprezentować się wzajemnie mają prawo korzystać z mieszkania współmałżonka sobie < pawinowactwo stosunek zachodzący pomiędzy daną osobą, a krewnymi współmałżonka Formalne czynności towarzyszące Małżeństwo cywilne Kiedy? Nie później niż miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierow- nika. Kiedy? Nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu zapewnienia w urzędzie. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierownika oraz dwóch pełnoletnich świadków. Etap 1: formalności w urzędzie stanu cywilnego Nupturienci: 1) przedstawiają dokumenty: - potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport), -odpisy skrócone aktów urodzenia; 2) wnoszą opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa; 3) podpisują dokumenty: - pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączają- cych zawarcie małżeństwa, Małżeństwo wyznaniowe - oświadczenie o nazwiskach, które będą nosić po zawarciu mał- żeństwa mąż, żona i dzieci zrodzone z ich małżeństwa. 4) Nupturienci ustalają datę i miejsce ślubu (może to być dowolnie wybrany urząd stanu cywilnego w Polsce). 2) Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który: - przyjmuje osobne oświadczenia obojga nupturientów o wstąpie- niu w związek małżeński oraz o wybranym na- zwisku, a także wspólne oświadczenie o nazwisku wybranym dla ich dzieci; - ogłasza zawarcie małżeństwa wskutek zgodnych oświadczeń obu stron. Etap II: ślub 1) Sprawdzenie dokumentów tożsamości nupturientów i dwóch świadków (dowodów osobistych lub paszportów). 3) Podpisanie aktu mał- żeństwa przez nowożeń- ców, świadków i kierowni- ka urzędu. 4) Wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu małżeństwa. 4) Kierownik urzędu sporządza i wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego (w 3 egzemplarzach). 2) Zawarcie małżeństwa przed du- chownym w świątyni. - Kobieta i mężczyzna oświadczają wolę wstąpienia w związek małżeński i wypowiadają treść przysięgi małżeńskiej. - Duchowny ogłasza zawarcie małżeństwa. 5) Zaświadczenie musi zostać przeka- Gdzie? zane duchownemu nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 3) Duchowny niezwłocznie sporzą- dza zaświadczenie stwierdzające, że obecności. Dokument podpisują du- chowny, małżonkowie i świadkowie. 4) Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego: - zaświadczenie sporządzone w dniu ślubu, Kiedy? Nie później niż 3 miesiące przed - uzupełnione przez niego zaświad- czenie sporządzone wcześniej przez kierownika urzędu. planowaną datą ślubu 5) Kierownik urzędu stanu cywil- nego sporządza i podpisuje akt małżeństwa na podstawie dokumen- tów otrzymanych od duchownego. Następnie wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu małżeństwa. kościelnego. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierownika. Kiedy? Do 7 dni od dnia złożenia wniosku nupturientów o wyda- nie zaświadczenia. oświadczenia zostały złożone w jego parafii w Polsce - po uzgodnieniu z jej proboszczem. W urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamiesz- kania wnioskodawcy. Kiedy? Nie później niż 3 miesiące od wy- dania zaświadczenia przez kierownika urzę- du stanu cywilnego. Gdzie? Przy ślubie katolickim: w siedzibie parafii właściwej dla miejsca zamieszkania jednego z nupturientów albo w dowolnie wybranej Kiedy? Przed upływem 5 dni od daty ślubu. Gdzie? W urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa. Kiedy? Najpóźniej w pierw- szym dniu roboczym po dostarczeniu dokumentów. Przeszkody lub przyczyny unieważnienia Bigamia Wyjątki Unieważnienie z powodu tych przeszkód może nastąpić na żądanie każdego, kto ma tym interes prawny. Pokrewieństwo: • w linii prostej (np. dziadek i wnuczka), • rodzeństwo. Nieodpowiedni wiek: • brak pełnoletniości (nieukończenie 18 lat przez którąkolwiek osobę z pary), • brak zezwolenia sądu udzielonego kobiecie w wieku od 16 do 18 lat. Powinowactwo w linii prostej (np. zięć i teściowa). Przysposobienie, czyli wcześniejsza adopcja jednej osoby z pary przez drugą. Choroba psychiczna Unieważnienie z tych przyczyn może nastąpić na żądanie każdego z małżonków. Ubezwłasnowolnienie całkowite, czyli sądowe odebranie zdolności do czynności prawnych z po- wodu niedostatecznej sprawności umysłowej. Niedorozwój umysłowy Wady oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński mogą wystąpić, jeśli jedna z osób: Nie może być podstawą unieważnienia, jeżeli poprzed nie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione. brak wyjątków • znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli (z jakichkolwiek powodów), • została wprowadzona w błąd co do tożsamości przyszłego współmałżonka, • wyraziła wolę pod wpływem bezprawnej groźby ze strony przyszłego małżonka lub osoby trzeciej. Wadliwość pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli powództwo w tej sprawie zostało wytoczone w momencie, gdy dana osoba już osiągnęła wymagany wiek. • Jeśli kobieta zaszła w ciążę, to jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu nie- odpowiedniego wieku. Sąd z ważnych powodów może zezwolić na mał- żeństwo między powinowatymi. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli stosu- nek przysposobienia między małżonkami ustał. Unieważnienie z tej przyczyny może nastąpić tylko na żądanie obojga małżonków. • Ubezwłasnowolnienie nie może być podstawą unieważnienia, jeśli zostało uchylone. Unieważnienie z tych przyczyn może nastąpić na żądanie małżonka, który złożył wadliwe oświadczenie albo udzielił wadliwego pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. Nie można unieważnić małżeństwa z tej przyczyny po ustaniu choroby. Sąd może zezwolić na wstąpienie w związek mał- żeński, jeżeli stan zdrowia lub umysłu danej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa. Wady te nie mogą być podstawą unieważnienia: • po upływie 6 miesięcy od ich ustania lub od mo- mentu wykrycia błędu, po upływie 3 lat od zawarcia małżeństwa w wyni- ku wadliwego oświadczenia, jeśli zostanie uznane, że składający oświadczenie nie mógł obawiać się poważnego osobistego niebezpieczeństwa. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli małżonkowie podjęli już wspólne pożycie. FYPY UMÓW MAJĄTKOWYCH ustrój wspólności majątkowej ↓ powstaje automatycznie w momencie małżeństwa wszystkie dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa są wspólnym mayathiem rozszerzające wspólność majątkową mogą stwierdzić, że do ich wspólnego mająthu będą należeć przedmioty nabyte m praeratosi zawarcia małżonkowie ustrój umowny ↓ jest ustanawiany składniki ustig przymusowy zostaje określony w umowie nazywany intercyzą, w której matson havie ustalają kwestie podziału majątku ograniczająca wspólność majątkową małżonkowie mogą wyłączyć wspólnego majątku pewne jego orzeczenia sądowego ze па тосу ustanawiająca rozdzielność majątkową każdy z małżonków samodziennie zarządza swoim majątkiem ● Forma Przeniesienie Zasiedzenie Przemilczenie Zawłaszczenie Warunki nabycia własności Odbywa się na podstawie umowy między zbywcą (np. sprzedającym) a nabywcą (np. kupującym). • Z reguły zmiana posiadacza (np. przez wydanie rzeczy) nie jest koniecznym warunkiem skutecznego przejścia własności na inny podmiot. • Musi istnieć legalna przyczyna przenie- sienia własności (np. zobowiązanie). Odbywa się w związku z długotrwałym nieprzerwanym posiadaniem rzeczy przez osobę niebędącą właścicielem, ale dysponującą danym dobrem jak właściciel. ● Następuje tylko w przypadkach prze- widzianych w ustawie, gdy właściciel rzeczy nie wykonuje prawa własności przez określony czas. Polega na przejęciu rzeczy w celu stania się jej właścicielem. formy nabycia własności na podstawie norm prawa rzeczowego pobieranie z niej pożythów (niexbywatne, niedziecsics (ne) Zastrzeżenia i wyjątki • Przeniesienie własności nieruchomości (gruntu, budynku albo lokalu) wymaga umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej (publicznego rejestru stanu prawnego nieruchomości). • Własność niektórych rodzajów rucho- mości (np. zboża) jest przenoszona na podstawie umowy dopiero w chwili wydania rzeczy (zmiany posiadacza). • Zasiedzenie nieruchomości wymaga posiadania jej przez okres 20 albo 30 lat. • Zasiedzenie ruchomości następuje po 3 latach - nie może go dokonać osoba, która daną rzecz ukradła. • Dotyczy rzeczy znalezionych, po które nie zgłasza się właściciel (nabywcą sta- je się znalazca albo Skarb Państwa). • Dotyczy nabycia ruchomości niczyjej (np. porzuconej przez właściciela). ograniczone prawa rzeczowe waythowanie - komystanie z cudzej rzeczy, nie pozwala na па służebność (gmintowa, osobista, przemysłu ) - tylko nieruchomości - hipoteka - ustanawiana na nieruchomości, zabezpieczenie wierzytelności o dużej wartości i ciługim terminie spłaty użytkowanie wieczyste - długotswate użythowanie gruntów Skarbu Państwa itp. (od 40 do 99 lat) (xbywalne, niedziedziczne • zastaw - funkcją nie jest korzystanie lecz zabezpieczenie wierzytelności (nuchomości) TESTAMENT ZWYKŁY: txwo wtasnore exny w formie aktu notarialnego. oświadczenie woli złożone w obecności wójta / burmistrza / starosty / kierownika USC TESTAMENT SZCZEGÓLNY: - ustry, składany w obecności 3 świadków -podróżny odbierany przez dowódcę statku morskiego / powietranego testament wojskowy Postępowanie cywilne -> skarga kasacyjna + prawo procesowe apelacja zaskarżenie orzeczenia sądu I instancji nadzwyczajny środek xaskarżenia umożliwiający poddanie pod kontrolę Sądu Najwyższego wyroku sądu II instancji MEDIACJA •dialog i nieformalny charakter uczestnictwo mediatora • końexy się ugodą duży wpływ stron na efekt końcowy postępowania wystarczy jedna strana . ARBITRAZ postępowanie prowadzone przed sądami polubowanymi uczestnictwo arbitrów • końixy się wyrokiem sądu polubowanego • bardziej stormalizowane postępowanie • obie strony wyrażają zgodę Etapy zwykłego postępowania cywilnego Dwuinstancyjne postępowanie sądowe, w trakcie którego odbywają się rozprawy może, po wydaniu prawomocnego wyroku, zostać uzupełnione przez postępo- wanie egzekucyjne. Jego celem jest przymuszenie strony, która przegrała proces, do realizacji zasądzonego świadczenia lub obowiązku. sędzia zawodowy я к сложной odrzucenie pozwu cofnięcie pozwu przez powoda umorzenie postępowania Tit wytoczenie powództwa (złożenie pozwu przez powoda) (weryfikacja przesłanek procesowych) doręczenie pozwu pozwanemu podjęcie sporu przez pozwanego, np.: • złożenie odpowiedzi na pozew, zgłoszenie zarzutów, wytoczenie powództwa wzajemnego Postępowanie sądowe merytoryczne orzeczenie sądu I instancj KOMORNIK SADOWY PIZY SADZIE REJONOWYM W TCZEWIE prawomocne orzeczenie sądu il instancji (tytul egzekucyjny)¹ Postępowanie odwoławcze (np. apelacyjne) kontrola środka odwoławczego przez sąd I instancji apelaja Przykładowa tablica urzędowa przy wejściu do kancelarii komorniczej xaxareni umorzenie postępowania złożenie środka odwoławczego przez stronę (wniesienie apelacji tub zażalenia) dobrowolne spełnienie zasądzonego świadczenia przez dłużnika 1450 nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności (na wniosek wierzy- ciela lub z urzędu) złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji (do komornika lub sądu rejonowego) albo wszczęcie egzekucj z urzędu na żądanie sądu I instanci Postępowanie egzekucyjne wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia (w całości lub w części) umorzenie egzekucji Jeśli sąd orzeknie, że żądanie powoda jest słuszne, nakazuje spełnienie przez pozwanego naleznego świadczenia (pienięz- nego lub niepieniężnego). Tego rodzaju orzeczenie staje się tytutem egzekucyjnym, który wskutek stwierdzenia jego wyko- nalności może być nazywany tytułem wykonawczym.

WOS /

Prawo cywilne

user profile picture

Marta

5 Followers

 można je przenieść
roszczenia
Prawo cywilne
Podział cywilnych prouo majątkowych
prawa majątkowe
na
inny podmiot
z nimi xurgzane mogą ulec
p

Otwórz

Najważniejsze zagadnienia na sprawdzian z praca wcywionego i do matury

Podobne notatki
Know PRAWO CYWILNE  thumbnail

209

2837

PRAWO CYWILNE

Notatka na temat PRAWA CYWILNEGO

Know Prawo Cywilne  thumbnail

80

1163

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne-WOS podstawy

Know Zobowiązania i odpowiedzialność cywilna thumbnail

13

124

Zobowiązania i odpowiedzialność cywilna

notatka z tematu "zobowiązania i odpowiedzialność cywilna" Wos poziom rozszerzony

Know Obywatele a organy samorządu  thumbnail

48

881

Obywatele a organy samorządu

Notatka z 4 tematu z 3 działu z wos-u klasa 8

Know Organy Unii Europejskiej thumbnail

31

404

Organy Unii Europejskiej

Notatka o organach Unii Europejskiej

Know Prawo administracyjne  thumbnail

20

293

Prawo administracyjne

Prezentacja na temat prawa administacyjnego, aktów normatywnych, aktów administracyjnych itd. Miłej nauki! 🤩

można je przenieść roszczenia Prawo cywilne Podział cywilnych prouo majątkowych prawa majątkowe na inny podmiot z nimi xurgzane mogą ulec predawonienin mp prawa cotasmości meczy (nichomości, nieruchomości) prawa жесконе I stużebność nieruchomości) prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, wynalaxixe) wierzytelności, noszezenia pienięzine matzeńska wspólność mająthowa prawa niemajątkowe niezbywalne, niedziedziczne roszczenia z nimi związane nie ulegają przedawnieniu mp. prawa osobiste ( godności, wizerunku, dobrego imienia, prywatności, autorstwa dzieła ) niektóre prawa rodzinne (prawo do opieki nad matoletnim dzieckiem, prawo do nazwiska ) Źródła prawa cywilnego część ogólna, prawo mezowe, prawo zobowiązaniowe, prawo spadkowe) prawo dotyczące czynów niedozwolonych prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej i przemysłowej } prawo handlowe, pravo spółdzielcze i mieszkaniowe, prawo rolne, prawo górnicze działy kodeksowe criały poxakodeksowe 3 dyscypliny samodzielne Podmioty prawa cywilnego każdy człowiek posicioa zdaność рхиопол mp. osoby: pełnoletnie lub matoletnie / niepełnoletnie . ● OSOBA FIZYCZNA nie nie ubezitasmowanione lub ubezwłasnowolnione częściowo лив 1 # xadność do czynności prawnych. OSOBA PRANNA posiadanie xdaności do czynności prawnych пр. osoby gospodarcze ( spółdzielnie, banki) lub niegospodarcze ( Kościoły, umelnie) państwowe (Skart Państwa, NBP) lub niepaństwowe ( związki zawochawe) korporacyjne (spóthi kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne) lub fundacyjne (fundaye) ubezwłasnowolnione całkowicie JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZE ZDOLNOŚCIĄ PRAWNĄ prouonej, leex przepisy przyznają im zdolność prowną osobowości Лесх mają wspólnoty mieszkaniowe mądowe i samomądowe jednostki budżetowe (urzędy, szkoły, sądy) Spółki osobowe spółki kapitałowe stowarzyszenia zwykłe partie polityczne przed wpisem do ewidengi np. Forma czynności Forma dokumentowa Zwykła forma pisemna (w tym forma elektro- niczna) Forma pisemna z urzędowym poświadcze- niem daty (pismo z datą pewną) Forma pisemna z urzędowo po- świadczonym podpisem Forma aktu notarialnego Szczególne formy czynności prawnych Wyjaśnienia Aby zastosować tę formę, należy złożyć oświadczenie woli w postaci dokumentu umożliwiającego ustalenie personaliów osoby składającej. • Dokumentem jest każdy nośnik informacji, który umoż- liwia zapoznanie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

się z treścią (np. wydruk, e-mail, SMS, pliki komputerowe, nagranie dźwięku lub obrazu). • Aby dochować tej formy, wystarczy złożyć własnoręczny podpis na dokumencie z treścią oświadczenia woli. • Dokument może zostać wydrukowany albo sporządzony odręcznie lub na maszynie. . Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. komputera) oświadczenia woli opatrzonego kwalifikowanym podpi- sem elektronicznym. • Forma elektroniczna jest równoznaczna ze zwykłą formą pisemną. • Forma ta wymaga, aby notariusz urzędowo poświadczył datę złożenia oświadczenia woli. • Jako spełnienie warunku poświadczenia daty pewnej uznaje się także: - stwierdzenie dokonania czynności zawarte w dokumen- cie urzędowym; - przyjęcie, że datą pewną jest termin zapisania na do- kumencie jakiejkolwiek wzmianki przez notariusza lub organ państwowy; - opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej kwalifi- kowanym elektronicznym znacznikiem czasu; - uznanie daty śmierci osoby podpisanej na dokumencie za datę złożenia przez nią oświadczenia woli. • Aby forma ta została właściwie zastosowana, notariusz Club organ państwowy musi poświadczyć podpis złożony na dokumencie przez osobę oświadczającą swoją wolę (potwierdzić jego autentyczność). ● . Ta forma wymaga, aby notariusz spisał dokument urzę- dowy zawierający treść oświadczeń woli strony lub stron. • Wspomniany dokument podpisują zarówno notariusz, jak i strony - po wcześniejszym jego odczytaniu. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii nota- rialnej, a strony otrzymują wypisy aktu podpisane tylko przez notariusza i opatrzone jego pieczęcią urzędową. Przykłady-forma usta- wowo wymagana do: • zawarcia umowy pożyczki, której kwota przekracza 1000 zł. • zawarcia umowy o zarządzanie nierucho- mością, • zawarcia umowy o nie- odpłatne przekazywa- nie żywności między sprzedawcą a organiza- cją pozarządową, • przystąpienia do spółdzielni. • ustanowienia zastawu na prawie majątkowym, • zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, • zastrzeżenia własno- ści ruchomej rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży do czasu uiszczenia całej ceny przez kupującego. • zbycia lub wydzierżawie- nia przedsiębiorstwa, • oddania przedsiębior stwa w użytkowanie. • zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, • założenia spółki z ogra- niczoną odpowiedzial- nością. pełna osoby pełnoletnie kobiety, ро rawany matzeństwo ✓ które ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH mogą być przedsiębiorcami, тодач samodziemie wykonywać wszystkie czynności prawne osoby osoby, które nie ↓ 16 roku życia brak zdolności do czynności prawnych ubezwłasnowolnione całkowicie 13 поки nie ukończyły czynności prawne wykonują przedstawiciele, w związek matnieński mogą wstąpić czynności prawne - niewaxine, decyzje życia codziennego ograniczona osoby matoletnie (po 13 roku życia) osoby ubezwłasnowolnione częściowo ↓ nie mogą wykonywać czynności zakazanych, mogą wykonywać niektóre czynności: za zgodą przedstawiciela ustawowego • na podstawie sexudenia sądu ubezwłasnowolnienie całkowite: ukończenie 13 lat. wady psychiczne choroba, niedorozwój ubezwłasnowolnienie częściowe : osoba jest pełnoletnia wady psychiczne choroba, niedorozwój, który wymaga cosparcia predstawiciel ustawowy ↓ opiekun ↓ rodzic Kurator zobowiązanie PRZEDSTAWICIEL kontraktowa stosunek prawny, by udzielono jej świadczenia (wierzytelności), (dłużnik) ma obowiązek pełnomochik ло obowiążek do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub xtego wykonania zobowiązania którym jedna strona (wierzyciel) uprawniona jest natomiast druga strona to świadczenie (atug) wypełnić do żądania ODPOWIEDZIALNOŚĆ deliktowa obowiązek naprawienia sahody wynikającyj z popełnienia czymi nie cox wolonego (deliktu) Umowa o dzieło wykonanie oznaczonego dzieła Zamawiający Umowa rezultatu - jej realizacja polega na osią- gnięciu efektu w postaci dzieła materialnego (np. uszytego garnituru, odrestaurowanego mebla) lub niematerialnego (np. występu muzycznego, wygło- szenia odczytu). zapłata wynagrodzenia dla wykonawcy dzieła otrzymanie dzieła Przedmiot umowy Charakter umowy Nie, zawsze jest odpłatna. Nie, dzieło musi stworzyć osoba, która przyjęła zamówienie, chyba że strony ustalą inaczej. Strony umowy przeprowadzenie określonych czynności Wykonawca Dług stron wynikający ze stosunku zobowiązania wykonanie dzieła na rzecz zamawiającego Wierzytelność stron wynikająca ze stosunku zobowiązania zapłata wynagrodzenia dla zleceniobiorcy otrzymanie zapłaty realizacja działań Czy świadczenie może wykonać inna osoba niż strona? Wykonawca działa na własne ryzyko i odpowiada za rezultat zobowiązania. Jeśli jednak wady dzieła powstaną z winy zamawiającego, wykonawca nie poniesie odpowiedzialności (zob. poniższy przykład). Umowa starannego działania - zakłada, że zostaną podjęte określone czynności zmierzające do ustalo- nego celu - liczy się zachowanie należytej dbałości o jakość realizacji zlecenia (np. prowadzenie sprawy przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika). Umowa zlecenia Zleceniodawca Nie, umowa nie może zostać wypowiedziana, ponieważ określa nie czas swojego obowiązywania, lecz jedynie termin oddania dzieła. Zamawiający ma jednak prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, aż do momentu ukończenia dzieła, a także w razie opóźnień w jego terminowym wykonaniu. Kto ponosi odpowiedzialność i ryzyko? Czy umowa może być nieodpłatna? Zleceniobiorca Tak, zlecenie może wykonać inna osoba niż zlece- niobiorca (jako podwykonawca albo w zastępstwie), chyba że strony postanowią inaczej. Czy można wypowiedzieć umowę? wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy otrzymanie zapłaty Zleceniodawca działa na własne ryzyko i odpo- wiada za rezultat wykonanego zlecenia, natomiast zleceniobiorca może ponieść konsekwencje jedynie za brak należytej staranności. Tak, można ustalić w umowie nieodpłatność zlece- nia (choć najczęściej jest ono odpłatne). Tak, umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili - zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę - ponieważ strony uzgodniły okres jej obowiązywania, trwający od momentu zawarcia porozumienia. Ponadto żadna ze stron nie może z góry zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy. Małżeństwo w prawie polskim nupturient - osoba chcąca wstąpić w związek matzeński Cechy stosunku matzeńskiego: rownouprawnienie stron wyłączność relagi małżeńskiej trwałość związku wzajemne powiązanie małżonków w sferze stosunków sobistych i majątkowych SKUTKI PRANNE ZAWARCIA MAŁZEŃSTWA tworką rodzinę • podejmują wspólne decyzje wspólnie decydują o ustagu przysposobienie = adopga L •mają równe prawa i obowiązki zobowiązani do udzielenia wzajemny pomocy. mogą przysposobić dziecko majątkowym mogą przyjąć nazwisko współmałżonka są połączeni powinowactivem krewnymi małżonka pokrewieństwo - stosunek łączący krewnych (posiadanie wspólnych biologicznych przodków) axiedricкам ро mogą (za zgodą) reprezentować się wzajemnie mają prawo korzystać z mieszkania współmałżonka sobie < pawinowactwo stosunek zachodzący pomiędzy daną osobą, a krewnymi współmałżonka Formalne czynności towarzyszące Małżeństwo cywilne Kiedy? Nie później niż miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierow- nika. Kiedy? Nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu zapewnienia w urzędzie. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierownika oraz dwóch pełnoletnich świadków. Etap 1: formalności w urzędzie stanu cywilnego Nupturienci: 1) przedstawiają dokumenty: - potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport), -odpisy skrócone aktów urodzenia; 2) wnoszą opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa; 3) podpisują dokumenty: - pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączają- cych zawarcie małżeństwa, Małżeństwo wyznaniowe - oświadczenie o nazwiskach, które będą nosić po zawarciu mał- żeństwa mąż, żona i dzieci zrodzone z ich małżeństwa. 4) Nupturienci ustalają datę i miejsce ślubu (może to być dowolnie wybrany urząd stanu cywilnego w Polsce). 2) Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który: - przyjmuje osobne oświadczenia obojga nupturientów o wstąpie- niu w związek małżeński oraz o wybranym na- zwisku, a także wspólne oświadczenie o nazwisku wybranym dla ich dzieci; - ogłasza zawarcie małżeństwa wskutek zgodnych oświadczeń obu stron. Etap II: ślub 1) Sprawdzenie dokumentów tożsamości nupturientów i dwóch świadków (dowodów osobistych lub paszportów). 3) Podpisanie aktu mał- żeństwa przez nowożeń- ców, świadków i kierowni- ka urzędu. 4) Wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu małżeństwa. 4) Kierownik urzędu sporządza i wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego (w 3 egzemplarzach). 2) Zawarcie małżeństwa przed du- chownym w świątyni. - Kobieta i mężczyzna oświadczają wolę wstąpienia w związek małżeński i wypowiadają treść przysięgi małżeńskiej. - Duchowny ogłasza zawarcie małżeństwa. 5) Zaświadczenie musi zostać przeka- Gdzie? zane duchownemu nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 3) Duchowny niezwłocznie sporzą- dza zaświadczenie stwierdzające, że obecności. Dokument podpisują du- chowny, małżonkowie i świadkowie. 4) Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego: - zaświadczenie sporządzone w dniu ślubu, Kiedy? Nie później niż 3 miesiące przed - uzupełnione przez niego zaświad- czenie sporządzone wcześniej przez kierownika urzędu. planowaną datą ślubu 5) Kierownik urzędu stanu cywil- nego sporządza i podpisuje akt małżeństwa na podstawie dokumen- tów otrzymanych od duchownego. Następnie wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu małżeństwa. kościelnego. Gdzie? W dowolnym urzędzie stanu cywilnego, w obecności jego kierownika. Kiedy? Do 7 dni od dnia złożenia wniosku nupturientów o wyda- nie zaświadczenia. oświadczenia zostały złożone w jego parafii w Polsce - po uzgodnieniu z jej proboszczem. W urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamiesz- kania wnioskodawcy. Kiedy? Nie później niż 3 miesiące od wy- dania zaświadczenia przez kierownika urzę- du stanu cywilnego. Gdzie? Przy ślubie katolickim: w siedzibie parafii właściwej dla miejsca zamieszkania jednego z nupturientów albo w dowolnie wybranej Kiedy? Przed upływem 5 dni od daty ślubu. Gdzie? W urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa. Kiedy? Najpóźniej w pierw- szym dniu roboczym po dostarczeniu dokumentów. Przeszkody lub przyczyny unieważnienia Bigamia Wyjątki Unieważnienie z powodu tych przeszkód może nastąpić na żądanie każdego, kto ma tym interes prawny. Pokrewieństwo: • w linii prostej (np. dziadek i wnuczka), • rodzeństwo. Nieodpowiedni wiek: • brak pełnoletniości (nieukończenie 18 lat przez którąkolwiek osobę z pary), • brak zezwolenia sądu udzielonego kobiecie w wieku od 16 do 18 lat. Powinowactwo w linii prostej (np. zięć i teściowa). Przysposobienie, czyli wcześniejsza adopcja jednej osoby z pary przez drugą. Choroba psychiczna Unieważnienie z tych przyczyn może nastąpić na żądanie każdego z małżonków. Ubezwłasnowolnienie całkowite, czyli sądowe odebranie zdolności do czynności prawnych z po- wodu niedostatecznej sprawności umysłowej. Niedorozwój umysłowy Wady oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński mogą wystąpić, jeśli jedna z osób: Nie może być podstawą unieważnienia, jeżeli poprzed nie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione. brak wyjątków • znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli (z jakichkolwiek powodów), • została wprowadzona w błąd co do tożsamości przyszłego współmałżonka, • wyraziła wolę pod wpływem bezprawnej groźby ze strony przyszłego małżonka lub osoby trzeciej. Wadliwość pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli powództwo w tej sprawie zostało wytoczone w momencie, gdy dana osoba już osiągnęła wymagany wiek. • Jeśli kobieta zaszła w ciążę, to jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu nie- odpowiedniego wieku. Sąd z ważnych powodów może zezwolić na mał- żeństwo między powinowatymi. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli stosu- nek przysposobienia między małżonkami ustał. Unieważnienie z tej przyczyny może nastąpić tylko na żądanie obojga małżonków. • Ubezwłasnowolnienie nie może być podstawą unieważnienia, jeśli zostało uchylone. Unieważnienie z tych przyczyn może nastąpić na żądanie małżonka, który złożył wadliwe oświadczenie albo udzielił wadliwego pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. Nie można unieważnić małżeństwa z tej przyczyny po ustaniu choroby. Sąd może zezwolić na wstąpienie w związek mał- żeński, jeżeli stan zdrowia lub umysłu danej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa. Wady te nie mogą być podstawą unieważnienia: • po upływie 6 miesięcy od ich ustania lub od mo- mentu wykrycia błędu, po upływie 3 lat od zawarcia małżeństwa w wyni- ku wadliwego oświadczenia, jeśli zostanie uznane, że składający oświadczenie nie mógł obawiać się poważnego osobistego niebezpieczeństwa. Nie może być podstawą unieważnienia, jeśli małżonkowie podjęli już wspólne pożycie. FYPY UMÓW MAJĄTKOWYCH ustrój wspólności majątkowej ↓ powstaje automatycznie w momencie małżeństwa wszystkie dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa są wspólnym mayathiem rozszerzające wspólność majątkową mogą stwierdzić, że do ich wspólnego mająthu będą należeć przedmioty nabyte m praeratosi zawarcia małżonkowie ustrój umowny ↓ jest ustanawiany składniki ustig przymusowy zostaje określony w umowie nazywany intercyzą, w której matson havie ustalają kwestie podziału majątku ograniczająca wspólność majątkową małżonkowie mogą wyłączyć wspólnego majątku pewne jego orzeczenia sądowego ze па тосу ustanawiająca rozdzielność majątkową każdy z małżonków samodziennie zarządza swoim majątkiem ● Forma Przeniesienie Zasiedzenie Przemilczenie Zawłaszczenie Warunki nabycia własności Odbywa się na podstawie umowy między zbywcą (np. sprzedającym) a nabywcą (np. kupującym). • Z reguły zmiana posiadacza (np. przez wydanie rzeczy) nie jest koniecznym warunkiem skutecznego przejścia własności na inny podmiot. • Musi istnieć legalna przyczyna przenie- sienia własności (np. zobowiązanie). Odbywa się w związku z długotrwałym nieprzerwanym posiadaniem rzeczy przez osobę niebędącą właścicielem, ale dysponującą danym dobrem jak właściciel. ● Następuje tylko w przypadkach prze- widzianych w ustawie, gdy właściciel rzeczy nie wykonuje prawa własności przez określony czas. Polega na przejęciu rzeczy w celu stania się jej właścicielem. formy nabycia własności na podstawie norm prawa rzeczowego pobieranie z niej pożythów (niexbywatne, niedziecsics (ne) Zastrzeżenia i wyjątki • Przeniesienie własności nieruchomości (gruntu, budynku albo lokalu) wymaga umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej (publicznego rejestru stanu prawnego nieruchomości). • Własność niektórych rodzajów rucho- mości (np. zboża) jest przenoszona na podstawie umowy dopiero w chwili wydania rzeczy (zmiany posiadacza). • Zasiedzenie nieruchomości wymaga posiadania jej przez okres 20 albo 30 lat. • Zasiedzenie ruchomości następuje po 3 latach - nie może go dokonać osoba, która daną rzecz ukradła. • Dotyczy rzeczy znalezionych, po które nie zgłasza się właściciel (nabywcą sta- je się znalazca albo Skarb Państwa). • Dotyczy nabycia ruchomości niczyjej (np. porzuconej przez właściciela). ograniczone prawa rzeczowe waythowanie - komystanie z cudzej rzeczy, nie pozwala na па służebność (gmintowa, osobista, przemysłu ) - tylko nieruchomości - hipoteka - ustanawiana na nieruchomości, zabezpieczenie wierzytelności o dużej wartości i ciługim terminie spłaty użytkowanie wieczyste - długotswate użythowanie gruntów Skarbu Państwa itp. (od 40 do 99 lat) (xbywalne, niedziedziczne • zastaw - funkcją nie jest korzystanie lecz zabezpieczenie wierzytelności (nuchomości) TESTAMENT ZWYKŁY: txwo wtasnore exny w formie aktu notarialnego. oświadczenie woli złożone w obecności wójta / burmistrza / starosty / kierownika USC TESTAMENT SZCZEGÓLNY: - ustry, składany w obecności 3 świadków -podróżny odbierany przez dowódcę statku morskiego / powietranego testament wojskowy Postępowanie cywilne -> skarga kasacyjna + prawo procesowe apelacja zaskarżenie orzeczenia sądu I instancji nadzwyczajny środek xaskarżenia umożliwiający poddanie pod kontrolę Sądu Najwyższego wyroku sądu II instancji MEDIACJA •dialog i nieformalny charakter uczestnictwo mediatora • końexy się ugodą duży wpływ stron na efekt końcowy postępowania wystarczy jedna strana . ARBITRAZ postępowanie prowadzone przed sądami polubowanymi uczestnictwo arbitrów • końixy się wyrokiem sądu polubowanego • bardziej stormalizowane postępowanie • obie strony wyrażają zgodę Etapy zwykłego postępowania cywilnego Dwuinstancyjne postępowanie sądowe, w trakcie którego odbywają się rozprawy może, po wydaniu prawomocnego wyroku, zostać uzupełnione przez postępo- wanie egzekucyjne. Jego celem jest przymuszenie strony, która przegrała proces, do realizacji zasądzonego świadczenia lub obowiązku. sędzia zawodowy я к сложной odrzucenie pozwu cofnięcie pozwu przez powoda umorzenie postępowania Tit wytoczenie powództwa (złożenie pozwu przez powoda) (weryfikacja przesłanek procesowych) doręczenie pozwu pozwanemu podjęcie sporu przez pozwanego, np.: • złożenie odpowiedzi na pozew, zgłoszenie zarzutów, wytoczenie powództwa wzajemnego Postępowanie sądowe merytoryczne orzeczenie sądu I instancj KOMORNIK SADOWY PIZY SADZIE REJONOWYM W TCZEWIE prawomocne orzeczenie sądu il instancji (tytul egzekucyjny)¹ Postępowanie odwoławcze (np. apelacyjne) kontrola środka odwoławczego przez sąd I instancji apelaja Przykładowa tablica urzędowa przy wejściu do kancelarii komorniczej xaxareni umorzenie postępowania złożenie środka odwoławczego przez stronę (wniesienie apelacji tub zażalenia) dobrowolne spełnienie zasądzonego świadczenia przez dłużnika 1450 nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności (na wniosek wierzy- ciela lub z urzędu) złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji (do komornika lub sądu rejonowego) albo wszczęcie egzekucj z urzędu na żądanie sądu I instanci Postępowanie egzekucyjne wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia (w całości lub w części) umorzenie egzekucji Jeśli sąd orzeknie, że żądanie powoda jest słuszne, nakazuje spełnienie przez pozwanego naleznego świadczenia (pienięz- nego lub niepieniężnego). Tego rodzaju orzeczenie staje się tytutem egzekucyjnym, który wskutek stwierdzenia jego wyko- nalności może być nazywany tytułem wykonawczym.