społeczność szkolna, lokalna i regionalna

73

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 SAMORZĄD SZKOLNY
społeczność szkolna, lokalna i regionalna
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
t
 SAMORZĄD SZKOLNY
społeczność szkolna, lokalna i regionalna
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
t
 SAMORZĄD SZKOLNY
społeczność szkolna, lokalna i regionalna
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
t
 SAMORZĄD SZKOLNY
społeczność szkolna, lokalna i regionalna
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
t
 SAMORZĄD SZKOLNY
społeczność szkolna, lokalna i regionalna
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
t

SAMORZĄD SZKOLNY społeczność szkolna, lokalna i regionalna O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy też umiejętności i wiedzę przydatne w dalszym rozwijaniu się. Budujemy relacje, kształcimy umiejętności społeczne (np. współpracy) i uczymy się odpowiedzialności oraz organizacji. O Obowiązek szkolny - 7. do 18. roku życia. o System szkolnictwa wprowadzony 1 września 2017 r.; LICEUM SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLICEALNA TECHNIKUM O SZKOŁA PODSTAWOWA O Nadzór nad szkolnictwem sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz w każdym województwie kuratorzy oświaty. O Samorządność - prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które nas dotyczą. gminy SZKOŁA BRANŻOWA samorząd terytorialny powiaty SAMORZĄDY województwa samorządy religijne STUDIA - PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO; a) prawo do zapoznania się z programem nauczania b) do jawnej oceny postępów w nauce c) do organizacji życia szkolnego samorządy specjalne o Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego są uregulowane w prawie oświatowym (Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Prawo oświatowe). Samorząd samorządy gospodarcze samorządy zawodowe ustalenie terminu wyborów O d) do redagowania i wydawania gazetki szkolnej e) do organizowania działalności f) do wyboru opiekuna samorządu O WYBORY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO powołanie komisji wyborczej kulturalnej/sportowej/rozrywkowej/sportowej ogłoszenie kandydatów ZASADY WYBORÓW: a) każdy uczeń ma prawo głosu b) każdy uczeń ma jeden głos c) każdy może oddać głos w odosobnieniu e) każdy głosuje osobiście kampania wyborcza PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA O Na wpływ kształtu praw ucznia wpływa; a) akty prawa międzynarodowego / Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwekcja o prawach dziecka b) akty prawa państwowego / Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela c) szkolne akty prawne / regulamin i statut szkoły d) prawa zwyczajowe PRAWA UCZNIA - swobodne korzystanie z lekcji - opieka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

wychowawcza, bezpieczeństwo i ochrona - poszanowanie godności i przyjazne traktowanie - swoboda wyrażania myśli i poglądów - rozwijanie zainteresowań - pomoc w razie trudności w nauce - odpoczynek na przerwach i w święta oraz ferie - wybór samorządu uczniowskiego i klasowego przeprowadzenie wyborów OBOWIĄZKI UCZNIA - udział w lekcjach - przygotowywanie się do lekcji - przestrzeganie porządku szkolnego - dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych - dbanie o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia - przestrzeganie zasad kultury ogłoszenie wyników O JEŚLI PRAWA NIE SĄ PRZESTRZEGANE??? - zgłosić do wychowawcy, psychologa/pedagoga, dyrektora - do rzecznika praw ucznia - zwrócić się do instytucji; Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, kuratoriów oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej - zwrócić do prokuratury, sądu, policji - jeśli jest wymagane stwierdzenie czy zapis prawa dotyczący uczniów jest zgodny z konstytucją - Trybunał Konstytucyjny PLANUJEMY DALSZĄ EDUKACJE SZKOLNĄ I KARIERĘ ZAWODOWĄ o Najlepiej, gdy praca łączy przyjemne z pożytecznym. określenie celu edukacyjnego/zawodowego poznanie siebie i swoich możliwości określenie najlepszych sposobów realizacji celów ocena szans realizacji planu kariery PLANOWANIE KARIERY 。 Rynek pracy – „miejsce“, gdzie spotykają się pracownicy i pracodawcy oraz umawiają się na świadczenie określonej pracy za określone wynagrodzenie. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW OD PRACOWNIKÓW cechy osobowe umiejętności wytrwałość odwaga i odporność na stres cierpliwość, opanowanie chęć nauki i rozwoju pewność siebie i optymizm kreatywność pracowitość odpowiedzialność samodzielność, niezależność aktywność, ambicja, asertywność mobilność, elastyczność współpraca w zespole komunikacja prowadzenie negocjacji podejmowanie ryzyka konstruktywne rozwiązywanie problemów podejmowanie decyzji wyciąganie wniosków rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie szans selekcja źródeł informacji analityczne myślenie MOJE MIEJSCE NA ZIEMI O Mała ojczyzna - miejsce, z którym jesteśmy związani emocjonalnie O Społeczność lokalną tworzy zbiorowość zbudowana na więziach wynikających z wspólnych interesów i miejscem zamieszkania. O O O Społeczności regionalne zamieszkują większy obszar, czują własną odrębność, ale nie uważają się za odrębną narodowość. NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ WPŁYWAJĄ; a) terytorium i zamieszkający je ludzie b) interakcje społeczne c) wspólne interesy d) pozytywny i emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania (np. dbanie o czystość) O 1. ORGANIZACJE SPOŁECZNE 2. SAMORZĄD TERYTORIALNY 3. ORGANY WŁADZY CENTRALNEJ SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE O PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI O SPOŁECZNOŚĆ REGIONALNĄ KSZTAŁTUJĄ; a) poczucie własnej odrębności (język, gwara, obyczaje i stroje) b) odmienne doświadczenia związane z przeszłością c) budowanie pozytywnego obrazu regionu woj. zachodnio- pomorskie woj. lubuskie woj. pomorskie woj. kujawsko- pomorskie, woj. wielkopolskie woj. dolnośląskie woj. warmińsko- mazurskie woj. opolskie woj. śląskie woj. łódzkie woj. podlaskie woj. mazowieckie woj. lubelskie woj. świętokrzyskie woj. woj. podkarpackie małopolskie Samorząd terytorialny tworzą mieszkańcy danego obszaru, mający wspólne potrzeby i interesy. Czasem jest sprawowany nadzór nad samorządem. o Gdy samorząd się nie sprawuje wprowadzany zostaje zarząd komisaryczny przejmujący władzę. Sprawuje ją do czasu wyborów. O usunięciu z urzędu lub rozwiązaniu władz samorządowych decydują mieszkańcy w referendum (głosowaniu) wojewoda premier regionalne izby obrachunkowe Najwyższa Izba Kontroli organ nadzorujący województwo powiat gmina organ stanowiący organ wykonawczy przykłady zadań sejmik POWOŁYWANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH kompetencje uchyla sprzeczne z prawem decyzje samorządu, kontroluje wykonanie niektórych zadań mianuje zarząd komisaryczny kierujący administracją samorządu do czasów wyborów władza samorządowa miasta rada gminy kontrolują działalność finansową samorządu może skontrolować wszystkie jednostki samorządu marszałek i zarząd rada powiatu sejmik zarząd województwa, marszałek utrzymanie dróg (wojewódzkich), starosta i zarząd powiatu wójt/burmistrz/prezydent szpitali specjalistycznych, muzeów i teatrów, bibliotek, promocja województwa sposób powoływania głosowanie przez mieszkańców powoływany przez sejmik głosowanie przez wszystkich mieszkańców powoływani przez radę głosowanie przez mieszkańców ORGANY SAMORZĄDU I ICH ZADANIA województwo powiat głosowanie przez mieszkańców rada powiatu zarząd powiatu, starosta prowadzenie szkół średnich, zwalczanie bezrobocia, utrzymanie szpitali (powiatowych) gmina rada miasta/gminy wójt/burmistrz/prezydent miasta utrzymanie dróg (gminnych), przedszkoli, szkół podstawowych, przychodni lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię URZĄD GMINY tu możesz otrzymać PESEL, dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu •uzyskać zgodę na ścięcie drzewa, zbórkę darów koncesję na sprzedaż alkoholu •zawrzeć związek małżeński • zmienić imię i nazwisko •interweniować, jeśli źle funkcjonują instytucje i usługu •zarejestrować działalność gospodarczą, wymeldować/zameldować się, zapłacić podadek za psa STAROSTWO POWIATOWE tu możesz •interweniować, jeśli źle funkcjonują instytucje i usługi •uzyskać zgodę na budowę/rozbiórkę domu • zarejestrować samochód •otrzymać prawo jazdy •otrzymać zasiłek dla bezrobotnich •skorzystać ze szkoleń i pomocy doradcy zawodowego O przychody podatki subwencje i dotacje z budżetu państwa środki unijne zyski ze sprzedaży papierów wartościowych FINANSE GMINY zyski z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego nadwyżki budżetowe KAPITAL SPOŁECZNY URZĄD WOJEWÓDZKI tu możesz kapitał pomostowy • otrzymać paszport •uzyskać koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; - bezrobocie - migracje zarobkowe - starzejące się społeczności *uzyskać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca • załatwić sprawy związane z obywatelstwem wydatki - społeczne (np. finansowanie muzeów) - komunalne (np. wywóz śmieci) OBYWATELE A WŁADZE SAMORZĄDOWE. BUDŻETY OBYWATELSKIE o Kapitał społeczny - wzajemne zaufanie i współpraca obywateli. kapitał wiążący •uzyskać zgodę na inwestycje zagrażające środowisku/zabytkom - administracyjne (np. straż miejska) - infrastrukturalne (np. budowa i remont) wszyscy członkowie znają się osobiście, zaufanie oparte na bliskich relacjach członkowie nie znają się osobiście, łączą ich wspólne interesy i ideały O O - alkoholizm, uzależnienia - przestępczość i przemoc - rasizm i nietolerancja - wykluczenie i nierówności społeczne - zanieczyszczenie środowiska Obywatele mają bezpośredni wpływ na decyzje władz samorządowych. Wszyscy mieszkańcy mają prawa, które na to pozwalają; - prawo do informacji i kontrolowania działań i decyzji władz - prawo do udziału w konsultacjach społecznych - prawo do zadawania pytań, składania wniosków, petycji bądź zgłaszania prośby o interwencję - prawo do zorganizowania referendum i wzięcia w nim udziału - prawo do organizowania demonstracji, wieców i pikiet prawo do kandydatury i działania w radach i sejmikach Na wniosek od grupy np. młodzieży czy nauczycieli, rada gminy może pozwolić na utworzenie młodzieżowej rady gminy. W jej skład mogą wchodzić i osoby dorosłe i osoby niepełnoletnie. Celem takiej rady jest zwiększenie zainteresowania młodszych sprawami publicznymi. Władze samorządowe mogą oddać do dyspozycji mieszkańcom pewną część pieniędzy i wyłaniają najlepsze projekty, a mieszkańcy decydują na co przeznaczyć pieniądze. Nazywa się to budżet partycypacyjny (obywatelski). Mieszkańcy mogą; - przygotować autorski projekt - wziąć udział w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami w ramach budżetu - skutecznie kontrolować wydatki w ramach projektu i zgłaszać swoje własne sugestie