WOS /

społeczność szkolna, lokalna i regionalna

społeczność szkolna, lokalna i regionalna

 SAMORZĄD SZKOLNY
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
też umiejętności i wiedzę przydatne w dalsz

społeczność szkolna, lokalna i regionalna

user profile picture

portacy

25 Followers

Udostępnij

Zapisz

70

 

8

Notatka

pp klasa 8 podręcznik WSiP "Wiedza o społeczeństwie"

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

SAMORZĄD SZKOLNY O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy też umiejętności i wiedzę przydatne w dalszym rozwijaniu się. Budujemy relacje, kształcimy umiejętności społeczne (np. współpracy) i uczymy się odpowiedzialności oraz organizacji. społeczność szkolna, lokalna i regionalna O Obowiązek szkolny - 7. do 18. roku życia. o System szkolnictwa wprowadzony 1 września 2017 r.; LICEUM SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLICEALNA TECHNIKUM O SZKOŁA PODSTAWOWA O Nadzór nad szkolnictwem sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz w każdym województwie kuratorzy oświaty. O Samorządność - prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które nas dotyczą. gminy SZKOŁA BRANŻOWA samorząd terytorialny powiaty SAMORZĄDY województwa STUDIA samorządy religijne PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO; a) prawo do zapoznania się z programem nauczania b) do jawnej oceny postępów w nauce c) do organizacji życia szkolnego samorządy specjalne samorządy gospodarcze o Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego są uregulowane w prawie oświatowym (Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. samorządy zawodowe ustalenie terminu wyborów O d) do redagowania i wydawania gazetki szkolnej e) do organizowania działalności f) do wyboru opiekuna samorządu O WYBORY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO powołanie komisji wyborczej kulturalnej/sportowej/rozrywkowej/sportowej ogłoszenie kandydatów ZASADY WYBORÓW: a) każdy uczeń ma prawo głosu b) każdy uczeń ma jeden głos c) każdy może oddać głos w odosobnieniu e) każdy głosuje osobiście kampania wyborcza PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA O Na wpływ kształtu praw ucznia wpływa; a) akty prawa międzynarodowego / Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwekcja o prawach dziecka b) akty prawa państwowego / Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela c) szkolne akty prawne / regulamin i statut szkoły d) prawa zwyczajowe PRAWA UCZNIA - swobodne korzystanie z lekcji - opieka...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wychowawcza, bezpieczeństwo i ochrona - poszanowanie godności i przyjazne traktowanie - swoboda wyrażania myśli i poglądów - rozwijanie zainteresowań - pomoc w razie trudności w nauce - odpoczynek na przerwach i w święta oraz ferie - wybór samorządu uczniowskiego i klasowego przeprowadzenie wyborów OBOWIĄZKI UCZNIA - udział w lekcjach - przygotowywanie się do lekcji - przestrzeganie porządku szkolnego - dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych - dbanie o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia - przestrzeganie zasad kultury ogłoszenie wyników O JEŚLI PRAWA NIE SĄ PRZESTRZEGANE??? - zgłosić do wychowawcy, psychologa/pedagoga, dyrektora - do rzecznika praw ucznia - zwrócić się do instytucji; Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, kuratoriów oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej - zwrócić do prokuratury, sądu, policji - jeśli jest wymagane stwierdzenie czy zapis prawa dotyczący uczniów jest zgodny z konstytucja - Trybunał Konstytucyjny PLANUJEMY DALSZĄ EDUKACJE SZKOLNĄ I KARIERĘ ZAWODOWĄ o Najlepiej, gdy praca łączy przyjemne z pożytecznym. określenie celu edukacyjnego/zawodowego poznanie siebie i swoich możliwości określenie najlepszych sposobów realizacji celów ocena szans realizacji planu kariery PLANOWANIE KARIERY o Rynek pracy - „miejsce", gdzie spotykają się pracownicy i pracodawcy oraz umawiają się na świadczenie określonej pracy za określone wynagrodzenie. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW OD PRACOWNIKÓW cechy osobowe umiejętności wytrwałość odwaga i odporność na stres cierpliwość, opanowanie chęć nauki i rozwoju pewność siebie i optymizm kreatywność pracowitość odpowiedzialność samodzielność, niezależność aktywność, ambicja, asertywność mobilność, elastyczność współpraca w zespole komunikacja prowadzenie negocjacji podejmowanie ryzyka konstruktywne rozwiązywanie problemów podejmowanie decyzji wyciąganie wniosków rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie szans selekcja źródeł informacji analityczne myślenie MOJE MIEJSCE NA ZIEMI O Mała ojczyzna - miejsce, z którym jesteśmy związani emocjonalnie o Społeczność lokalną tworzy zbiorowość zbudowana na więziach wynikających z wspólnych interesów i miejscem zamieszkania. O 1. ORGANIZACJE SPOŁECZNE 2. SAMORZĄD TERYTORIALNY 3. ORGANY WŁADZY CENTRALNEJ o Społeczności regionalne zamieszkują większy obszar, czują własną odrębność, ale nie uważają się za odrębną narodowość. NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ WPŁYWAJĄ; a) terytorium i zamieszkający je ludzie b) interakcje społeczne c) wspólne interesy d) pozytywny i emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania (np. dbanie o czystość) 。 SPOŁECZNOŚĆ REGIONALNĄ KSZTAŁTUJĄ; a) poczucie własnej odrębności (język, gwara, obyczaje i stroje) b) odmienne doświadczenia związane z przeszłością c) budowanie pozytywnego obrazu regionu SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE O PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI O O woj. zachodnio- pomorskie woj. lubuskie woj. pomorskie woj. kujawsko- pomorskie woj. wielkopolskie woj. dolnośląskie woj. warmińsko- mazurskie woj. opolskie woj. śląskie woj. łódzkie woj. podlaskie woj. mazowieckie woj. lubelskie woj. świętokrzyskie woj. woj. podkarpackie małopolskie Samorząd terytorialny tworzą mieszkańcy danego obszaru, mający wspólne potrzeby i interesy. Czasem jest sprawowany nadzór nad samorządem. o Gdy samorząd się nie sprawuje wprowadzany zostaje zarząd komisaryczny przejmujący władzę. Sprawuje ją do czasu wyborów. O usunięciu z urzędu lub rozwiązaniu władz samorządowych decydują mieszkańcy w referendum (głosowaniu) wojewoda premier regionalne izby obrachunkowe Najwyższa Izba Kontroli organ nadzorujący województwo powiat gmina organ stanowiący organ wykonawczy przykłady zadań sejmik POWOŁYWANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH kompetencje uchyla sprzeczne z prawem decyzje samorządu, kontroluje wykonanie niektórych zadań władza samorządowa miasta rada gminy mianuje zarząd komisaryczny kierujący administracją samorządu do czasów wyborów kontrolują działalność finansową samorządu marszałek i zarząd rada powiatu sejmik zarząd województwa, marszałek może skontrolować wszystkie jednostki samorządu starosta i zarząd powiatu wójt/burmistrz/prezydent utrzymanie dróg (wojewódzkich), szpitali specjalistycznych, muzeów i teatrów, bibliotek, promocja województwa sposób powoływania głosowanie przez mieszkańców ORGANY SAMORZĄDU I ICH ZADANIA województwo powiat powoływany przez sejmik głosowanie przez wszystkich mieszkańców powoływani przez radę głosowanie przez mieszkańców głosowanie przez mieszkańców rada powiatu zarząd powiatu, starosta prowadzenie szkół średnich, zwalczanie bezrobocia, utrzymanie szpitali (powiatowych) gmina rada miasta/gminy wójt/burmistrz/prezydent miasta utrzymanie dróg (gminnych), przedszkoli, szkół podstawowych, przychodni lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię

WOS /

społeczność szkolna, lokalna i regionalna

społeczność szkolna, lokalna i regionalna

user profile picture

portacy

25 Followers
 

8

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 SAMORZĄD SZKOLNY
O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy
też umiejętności i wiedzę przydatne w dalsz

Otwórz aplikację

pp klasa 8 podręcznik WSiP "Wiedza o społeczeństwie"

Podobne notatki

user profile picture

2

Społeczność lokalna i regionalna

Know Społeczność lokalna i regionalna  thumbnail

34

 

8

user profile picture

1

Czym jest samorząd?

Know Czym jest samorząd? thumbnail

7

 

8

user profile picture

4

Czym jest samorząd?

Know Czym jest samorząd? thumbnail

17

 

8

user profile picture

2

Władze powiatu i województw oraz ich zadania - notatka WOS 8 klasa.

Know Władze powiatu i województw oraz ich zadania - notatka WOS 8 klasa. thumbnail

8

 

8

SAMORZĄD SZKOLNY O Szkoła to miejsce, gdzie uczymy się socjalizacji, norm i wartości. Zdobywamy też umiejętności i wiedzę przydatne w dalszym rozwijaniu się. Budujemy relacje, kształcimy umiejętności społeczne (np. współpracy) i uczymy się odpowiedzialności oraz organizacji. społeczność szkolna, lokalna i regionalna O Obowiązek szkolny - 7. do 18. roku życia. o System szkolnictwa wprowadzony 1 września 2017 r.; LICEUM SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLICEALNA TECHNIKUM O SZKOŁA PODSTAWOWA O Nadzór nad szkolnictwem sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz w każdym województwie kuratorzy oświaty. O Samorządność - prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które nas dotyczą. gminy SZKOŁA BRANŻOWA samorząd terytorialny powiaty SAMORZĄDY województwa STUDIA samorządy religijne PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO; a) prawo do zapoznania się z programem nauczania b) do jawnej oceny postępów w nauce c) do organizacji życia szkolnego samorządy specjalne samorządy gospodarcze o Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego są uregulowane w prawie oświatowym (Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. samorządy zawodowe ustalenie terminu wyborów O d) do redagowania i wydawania gazetki szkolnej e) do organizowania działalności f) do wyboru opiekuna samorządu O WYBORY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO powołanie komisji wyborczej kulturalnej/sportowej/rozrywkowej/sportowej ogłoszenie kandydatów ZASADY WYBORÓW: a) każdy uczeń ma prawo głosu b) każdy uczeń ma jeden głos c) każdy może oddać głos w odosobnieniu e) każdy głosuje osobiście kampania wyborcza PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA O Na wpływ kształtu praw ucznia wpływa; a) akty prawa międzynarodowego / Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwekcja o prawach dziecka b) akty prawa państwowego / Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela c) szkolne akty prawne / regulamin i statut szkoły d) prawa zwyczajowe PRAWA UCZNIA - swobodne korzystanie z lekcji - opieka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wychowawcza, bezpieczeństwo i ochrona - poszanowanie godności i przyjazne traktowanie - swoboda wyrażania myśli i poglądów - rozwijanie zainteresowań - pomoc w razie trudności w nauce - odpoczynek na przerwach i w święta oraz ferie - wybór samorządu uczniowskiego i klasowego przeprowadzenie wyborów OBOWIĄZKI UCZNIA - udział w lekcjach - przygotowywanie się do lekcji - przestrzeganie porządku szkolnego - dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych - dbanie o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia - przestrzeganie zasad kultury ogłoszenie wyników O JEŚLI PRAWA NIE SĄ PRZESTRZEGANE??? - zgłosić do wychowawcy, psychologa/pedagoga, dyrektora - do rzecznika praw ucznia - zwrócić się do instytucji; Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, kuratoriów oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej - zwrócić do prokuratury, sądu, policji - jeśli jest wymagane stwierdzenie czy zapis prawa dotyczący uczniów jest zgodny z konstytucja - Trybunał Konstytucyjny PLANUJEMY DALSZĄ EDUKACJE SZKOLNĄ I KARIERĘ ZAWODOWĄ o Najlepiej, gdy praca łączy przyjemne z pożytecznym. określenie celu edukacyjnego/zawodowego poznanie siebie i swoich możliwości określenie najlepszych sposobów realizacji celów ocena szans realizacji planu kariery PLANOWANIE KARIERY o Rynek pracy - „miejsce", gdzie spotykają się pracownicy i pracodawcy oraz umawiają się na świadczenie określonej pracy za określone wynagrodzenie. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW OD PRACOWNIKÓW cechy osobowe umiejętności wytrwałość odwaga i odporność na stres cierpliwość, opanowanie chęć nauki i rozwoju pewność siebie i optymizm kreatywność pracowitość odpowiedzialność samodzielność, niezależność aktywność, ambicja, asertywność mobilność, elastyczność współpraca w zespole komunikacja prowadzenie negocjacji podejmowanie ryzyka konstruktywne rozwiązywanie problemów podejmowanie decyzji wyciąganie wniosków rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie szans selekcja źródeł informacji analityczne myślenie MOJE MIEJSCE NA ZIEMI O Mała ojczyzna - miejsce, z którym jesteśmy związani emocjonalnie o Społeczność lokalną tworzy zbiorowość zbudowana na więziach wynikających z wspólnych interesów i miejscem zamieszkania. O 1. ORGANIZACJE SPOŁECZNE 2. SAMORZĄD TERYTORIALNY 3. ORGANY WŁADZY CENTRALNEJ o Społeczności regionalne zamieszkują większy obszar, czują własną odrębność, ale nie uważają się za odrębną narodowość. NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ WPŁYWAJĄ; a) terytorium i zamieszkający je ludzie b) interakcje społeczne c) wspólne interesy d) pozytywny i emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania (np. dbanie o czystość) 。 SPOŁECZNOŚĆ REGIONALNĄ KSZTAŁTUJĄ; a) poczucie własnej odrębności (język, gwara, obyczaje i stroje) b) odmienne doświadczenia związane z przeszłością c) budowanie pozytywnego obrazu regionu SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE O PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI O O woj. zachodnio- pomorskie woj. lubuskie woj. pomorskie woj. kujawsko- pomorskie woj. wielkopolskie woj. dolnośląskie woj. warmińsko- mazurskie woj. opolskie woj. śląskie woj. łódzkie woj. podlaskie woj. mazowieckie woj. lubelskie woj. świętokrzyskie woj. woj. podkarpackie małopolskie Samorząd terytorialny tworzą mieszkańcy danego obszaru, mający wspólne potrzeby i interesy. Czasem jest sprawowany nadzór nad samorządem. o Gdy samorząd się nie sprawuje wprowadzany zostaje zarząd komisaryczny przejmujący władzę. Sprawuje ją do czasu wyborów. O usunięciu z urzędu lub rozwiązaniu władz samorządowych decydują mieszkańcy w referendum (głosowaniu) wojewoda premier regionalne izby obrachunkowe Najwyższa Izba Kontroli organ nadzorujący województwo powiat gmina organ stanowiący organ wykonawczy przykłady zadań sejmik POWOŁYWANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH kompetencje uchyla sprzeczne z prawem decyzje samorządu, kontroluje wykonanie niektórych zadań władza samorządowa miasta rada gminy mianuje zarząd komisaryczny kierujący administracją samorządu do czasów wyborów kontrolują działalność finansową samorządu marszałek i zarząd rada powiatu sejmik zarząd województwa, marszałek może skontrolować wszystkie jednostki samorządu starosta i zarząd powiatu wójt/burmistrz/prezydent utrzymanie dróg (wojewódzkich), szpitali specjalistycznych, muzeów i teatrów, bibliotek, promocja województwa sposób powoływania głosowanie przez mieszkańców ORGANY SAMORZĄDU I ICH ZADANIA województwo powiat powoływany przez sejmik głosowanie przez wszystkich mieszkańców powoływani przez radę głosowanie przez mieszkańców głosowanie przez mieszkańców rada powiatu zarząd powiatu, starosta prowadzenie szkół średnich, zwalczanie bezrobocia, utrzymanie szpitali (powiatowych) gmina rada miasta/gminy wójt/burmistrz/prezydent miasta utrzymanie dróg (gminnych), przedszkoli, szkół podstawowych, przychodni lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię