WOS /

Sposób powoływania i odwoływania organów samorządu i wszystko o władzach samorządowych

Sposób powoływania i odwoływania organów samorządu i wszystko o władzach samorządowych

 i odwoływania
organów samorzgela
Część włada samorządu terytorialnego jest wybierana bezpośrednio
przez mieszkańców danego terytorium, a cz

Sposób powoływania i odwoływania organów samorządu i wszystko o władzach samorządowych

user profile picture

Nikola <3

96 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

teoria

 

8

Notatka

i odwoływania organów samorzgela Część włada samorządu terytorialnego jest wybierana bezpośrednio przez mieszkańców danego terytorium, a część w sposób posredni, czyli przez przedstawicieli wybranych przez mieszkańców. Władze w państwie demokratycznym są kontrolows ne oraz mogę odwotame. Taką decyzje może podjąć premier w sytwayi, goly nastop to baniszeme prawa lub samorząd działa no sakodę mieszkańsisw. zosta! Sposób powoływania Wprowadzony zostaje wtedy zarząd komisary crny, władzę w samorządzie. (do by borów lub na O usunięcon & urzędu władz mągą decydować mieszkańcy of referendum (głosowanie sek musi być złożony przez domą livzbę mieszkańców. Aby odbyć (musi wająść udział min. 30% mieszkańów] Wynik jest rozstrzygający, gdy addamo ponad połowę głosów za danym rozwiązaniem. Larząd komisargany Nozwa organy władzy sombrag dowej Województwo sejmik województwa Powiat Jest to wpływ na marszałek i zarząd Wojewooletwa ktory który przejmuje POWOŁYWANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH rada powiatu / 2 lota) starosta i zarząd powiatu powołany przez premiera za rad, caele którego stov komisarz rządowy, który sprawuje nadzár nad samorządem i nim kienje. na Sposób powoływania wybieramy przea głosowanie wszystkich uprawnionych mieszkańców wojewóds twa powoływani praca sejmik województwa wybuenama puzea wszystkich mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania powoływani przez nadę powiatu Gmina wójt/burmistiz/ prezydent miasto nada gminy Organy samorządowe działają według zasad spisamych w aktach prawnych. Le względu na zaitomia, sposób i tryb podejmowania decyzji wyróżnia się organowione prawo miejscowe)" stanowiące praw miejscowe oraz organy wykonawcze (realizują system instytuy: urzędów, w którym mieszkańcy mają duży ktolte ich dotyczą. sprawy wybieramy przez głosowanie wszystkich upraw wonych do tego 11- województwo Ongan stanowią- sejmik województwa rada powiatu Organ Lavared województwa, zavząd powiaty, wykona-marsana Tek województwa starosta jako wizy jako przewodniczący przewodniczący zarządu zarządu przykłady...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wojewo olakich, sapitali specjalistycznych, zadań ważnych muzeón, teatrow, bibliotek, promoya województwa przychody. • Środki z podadków pobierane. od osob prywatnych i firm, subwenye i dotaje budżetu państwa, • srodki unijne uzyskane w ramach taw. fundusdy strukturalnych, powiat prawo załatwienia sprawy w określonym uzyskania informayi o sprawie, odwołania się do niekorzystnej decyzji. Niektóre sprawy urzędowe możemy załatwić internecie. PESEL centralny rejestr danych o mieszkań cach Polski, w każdy identyfikowany jest przez M1-cyfrowy numer. którym • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, xyski 2 prywatyzacji majątku jednostki samo vządu. terytorialnego, ● W urzędach obowiązują kooleksy etyki, określające postawy zachowania, których możemy wymagać od urednikow. Niedopuszczalna jest koru pija, czyli nadużywanie stanowiska w celu wayskania korzyści. Obywatel w urzędzie ma do!. ● W województwie działa wojewoda- przedstawivel terenowe; administraji rządowej powoływany przez premiera. Podlega my urzad wojewódzki. FINANSE GMINY nadwyżki budaetowe & lat ubiegłych. gmina vada gminy/miasta utrzymanie dróg gminnych, srednich, zwalczanie przedszkoli, sakot podstawowych, prowadzenie szkół bear baia, utrzymanie wost / burmistrz / prezydent miasta sapitali powiatowych przy chodní lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię terminie, 。 sprawie, która go dotyczy, BUDZET GMINY 0 0 WYDATKI wydatki Spateuzne wydatki komunalme wydatki administracyjne wydatki infrastrukturalne TU MOŻESZ interveniować, jeśli zle otrzymać numer PESEL dowdd osobisty, akt urodzenia, ślubu, ungd 7 funkcjonują instytucje wv z lub ustugi, odpowiadają utadze gminy zgonu V gminy ✓ uzyskać zgodę na wycięcie drzewa 1 po- zwolenie na publiczną zbiorke danów, koncesję na sprzedaż alkocholu interweniować, jeśli The funkyomyją Instytuye lub usługi, a które odpowiadają władze powiatu otwymai pasaport L K , skać zgodę way skać budowę lub rozbiórkę dormi uzyskać koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej zawrzeć zwigzek mateński 2 ↓ zmienic nazwisko lub imię starostwo. powiatowe zarejestrować Samochoda lub motorykit urząd wojewódzki (administrayą rządowa) ✓ uzyskać pozwolenie na zatrudnienie undzoziemia 7 zarejestrować działalność gospodarcza, zameldować się lub wymeldować, zapłacić podatek za psa > w Powiatowym Urzędzie Pracy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, a także skorzystać ze szkoleń i pomory doradcy zawodowego. otrzymać prawo jazdy załatwić sprawy związane z obywatelstwem uzyskać zgodę na inwestycję zagrażające środowisku lub zabytkam Ladomia własne gminy - są to zadania publiczne służąue zaspokajaniu potixeb wspólnoty lokalnej. Realizowane są z własnych środków finansowych, stanowiąuých dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zadania zlewone przez władze centralne nie są to bezpośrednio zadania samo- - rządu terytorialnego, lecz zadania państwowe. TERENOWA ADMINISTRACJA RZĄDONA- organy reprezentujque władzę centralną działające na obszarze lokalnym lub regionalrym. Część administrayi podlega wojewodzie, a lagst - poszczególnym ministram w międzie. PROFESJONALIZM- stosowanie w pracy nabytych umiejętności zawodowych, kykonywanie czegoś w sposób fachowy.

WOS /

Sposób powoływania i odwoływania organów samorządu i wszystko o władzach samorządowych

user profile picture

Nikola <3

96 Followers

 i odwoływania
organów samorzgela
Część włada samorządu terytorialnego jest wybierana bezpośrednio
przez mieszkańców danego terytorium, a cz

Otwórz

teoria

Podobne notatki
Know Ludność lokalna i regionalna thumbnail

5

86

Ludność lokalna i regionalna

Notatki na pracę klasową z WOSu

Know Czym jest samorząd? thumbnail

106

1633

Czym jest samorząd?

notatka o samorządzie- WOS

Know Społeczność lokalna i regionalna  thumbnail

90

1410

Społeczność lokalna i regionalna

notatka z wosu dział.3

Know Wos dział 3 thumbnail

2

91

Wos dział 3

WOS dział 3 notatka

Know WOS - Społeczność lokalna i regionalna thumbnail

23

516

WOS - Społeczność lokalna i regionalna

Notatka z Wosu z 3 działu (Społeczność lokalna i regionalna). Do notatki zostały użyte treści z podręcznika z Wosu dla 8 klasy "Dziś i jutro" z wydawnictwa Nowej Ery.

12

196

Społeczność lokalna i regionalna

fiszki z całego działu WOS 8 klasa

i odwoływania organów samorzgela Część włada samorządu terytorialnego jest wybierana bezpośrednio przez mieszkańców danego terytorium, a część w sposób posredni, czyli przez przedstawicieli wybranych przez mieszkańców. Władze w państwie demokratycznym są kontrolows ne oraz mogę odwotame. Taką decyzje może podjąć premier w sytwayi, goly nastop to baniszeme prawa lub samorząd działa no sakodę mieszkańsisw. zosta! Sposób powoływania Wprowadzony zostaje wtedy zarząd komisary crny, władzę w samorządzie. (do by borów lub na O usunięcon & urzędu władz mągą decydować mieszkańcy of referendum (głosowanie sek musi być złożony przez domą livzbę mieszkańców. Aby odbyć (musi wająść udział min. 30% mieszkańów] Wynik jest rozstrzygający, gdy addamo ponad połowę głosów za danym rozwiązaniem. Larząd komisargany Nozwa organy władzy sombrag dowej Województwo sejmik województwa Powiat Jest to wpływ na marszałek i zarząd Wojewooletwa ktory który przejmuje POWOŁYWANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH rada powiatu / 2 lota) starosta i zarząd powiatu powołany przez premiera za rad, caele którego stov komisarz rządowy, który sprawuje nadzár nad samorządem i nim kienje. na Sposób powoływania wybieramy przea głosowanie wszystkich uprawnionych mieszkańców wojewóds twa powoływani praca sejmik województwa wybuenama puzea wszystkich mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania powoływani przez nadę powiatu Gmina wójt/burmistiz/ prezydent miasto nada gminy Organy samorządowe działają według zasad spisamych w aktach prawnych. Le względu na zaitomia, sposób i tryb podejmowania decyzji wyróżnia się organowione prawo miejscowe)" stanowiące praw miejscowe oraz organy wykonawcze (realizują system instytuy: urzędów, w którym mieszkańcy mają duży ktolte ich dotyczą. sprawy wybieramy przez głosowanie wszystkich upraw wonych do tego 11- województwo Ongan stanowią- sejmik województwa rada powiatu Organ Lavared województwa, zavząd powiaty, wykona-marsana Tek województwa starosta jako wizy jako przewodniczący przewodniczący zarządu zarządu przykłady...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wojewo olakich, sapitali specjalistycznych, zadań ważnych muzeón, teatrow, bibliotek, promoya województwa przychody. • Środki z podadków pobierane. od osob prywatnych i firm, subwenye i dotaje budżetu państwa, • srodki unijne uzyskane w ramach taw. fundusdy strukturalnych, powiat prawo załatwienia sprawy w określonym uzyskania informayi o sprawie, odwołania się do niekorzystnej decyzji. Niektóre sprawy urzędowe możemy załatwić internecie. PESEL centralny rejestr danych o mieszkań cach Polski, w każdy identyfikowany jest przez M1-cyfrowy numer. którym • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, xyski 2 prywatyzacji majątku jednostki samo vządu. terytorialnego, ● W urzędach obowiązują kooleksy etyki, określające postawy zachowania, których możemy wymagać od urednikow. Niedopuszczalna jest koru pija, czyli nadużywanie stanowiska w celu wayskania korzyści. Obywatel w urzędzie ma do!. ● W województwie działa wojewoda- przedstawivel terenowe; administraji rządowej powoływany przez premiera. Podlega my urzad wojewódzki. FINANSE GMINY nadwyżki budaetowe & lat ubiegłych. gmina vada gminy/miasta utrzymanie dróg gminnych, srednich, zwalczanie przedszkoli, sakot podstawowych, prowadzenie szkół bear baia, utrzymanie wost / burmistrz / prezydent miasta sapitali powiatowych przy chodní lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię terminie, 。 sprawie, która go dotyczy, BUDZET GMINY 0 0 WYDATKI wydatki Spateuzne wydatki komunalme wydatki administracyjne wydatki infrastrukturalne TU MOŻESZ interveniować, jeśli zle otrzymać numer PESEL dowdd osobisty, akt urodzenia, ślubu, ungd 7 funkcjonują instytucje wv z lub ustugi, odpowiadają utadze gminy zgonu V gminy ✓ uzyskać zgodę na wycięcie drzewa 1 po- zwolenie na publiczną zbiorke danów, koncesję na sprzedaż alkocholu interweniować, jeśli The funkyomyją Instytuye lub usługi, a które odpowiadają władze powiatu otwymai pasaport L K , skać zgodę way skać budowę lub rozbiórkę dormi uzyskać koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej zawrzeć zwigzek mateński 2 ↓ zmienic nazwisko lub imię starostwo. powiatowe zarejestrować Samochoda lub motorykit urząd wojewódzki (administrayą rządowa) ✓ uzyskać pozwolenie na zatrudnienie undzoziemia 7 zarejestrować działalność gospodarcza, zameldować się lub wymeldować, zapłacić podatek za psa > w Powiatowym Urzędzie Pracy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, a także skorzystać ze szkoleń i pomory doradcy zawodowego. otrzymać prawo jazdy załatwić sprawy związane z obywatelstwem uzyskać zgodę na inwestycję zagrażające środowisku lub zabytkam Ladomia własne gminy - są to zadania publiczne służąue zaspokajaniu potixeb wspólnoty lokalnej. Realizowane są z własnych środków finansowych, stanowiąuých dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zadania zlewone przez władze centralne nie są to bezpośrednio zadania samo- - rządu terytorialnego, lecz zadania państwowe. TERENOWA ADMINISTRACJA RZĄDONA- organy reprezentujque władzę centralną działające na obszarze lokalnym lub regionalrym. Część administrayi podlega wojewodzie, a lagst - poszczególnym ministram w międzie. PROFESJONALIZM- stosowanie w pracy nabytych umiejętności zawodowych, kykonywanie czegoś w sposób fachowy.