Historia /

Kultura polskiego romantyzmu

Kultura polskiego romantyzmu

 KULTURA POLSKIEGO
ROMANTYZMU
1. POLSKI ROMANTYZM
Epoka romantyczna wydała najwybitniejszych twórców polskiej literatury pięknej, muzyki,
ma

Kultura polskiego romantyzmu

user profile picture

Gabrysia Boszczyk

6 Followers

24

Udostępnij

Zapisz

notatka z historii informacje byly brane z podręcznika "Poznać przeszłość 3" zakres podstawowy

 

2/3

Notatka

KULTURA POLSKIEGO ROMANTYZMU 1. POLSKI ROMANTYZM Epoka romantyczna wydała najwybitniejszych twórców polskiej literatury pięknej, muzyki, malarstwa i historiografii. Polski romantyzm narodził się na ziemiach zabranych, a jego głównym ośrodkiem do powstania listopadowego było Wilno. Idee romantyczne dotarły do Warszawy, która była ostoją klasycyzmu. Młodzi romantycy zaczęli czerpać inspirację z kultury ludowej i narodowej. Poszukiwali tego, co wyjątkowe, indywidualne, a nie tego co klasyczne i uniwersalne. Chętnie sięgali do wątków historycznych, szczególnie średniowiecznych, odwołując się m.in. do kultury rycerskiej oraz fascynowali się kulturą Wschodu. Klasycznemu racjonalizmowi przeciwstawiali emocje, intuicję, fantazję i wiarę w ideały, a za najważniejsze uczucie uważali miłość, nawet nieszczęśliwą. Buntowali się przeciwko ograniczeniom narzucanym przez państwo. Swoją twórczość rozumieli jako służbę narodowi i gloryfikowali¹ walkę o wolność. Za początek polskiego romantyzmu uznaje się wydanie przez Adama Mickiewicza w 1822 r. w Wilnie zbioru pt. ,,Ballady i romanse". Po powstaniu listopadowym, nurt ten wraz z falą Wielkiej Emigracji, dotarł do Paryża, który stał się siedzibą najwybitniejszych polskich romantyków. Adam Alickiewicz. Adam Mickiewion BALLADY I ROMANSE Na emigrację udało się wielu twórców. Władze zaborcze coraz nie chętniej odnosiły się do polskiej kultury. Romantyzm rozwijał się także w kraju. Z polskim romantyzmem była związana idea Polski jako przedstawicielki uciemiężonych narodów, które marzą o wolności. Idee tą nazwano mesjanizmem 2. Za jednego z najważniejszych twórców polskiego mesjanizmu uważa się Andrzeja Towiańskiego, pod którego wpływem znajdowała się znaczna część polskiej emigracji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w Paryżu. Mesjanizm przez dziesięciolecia wywierał duży wpływ na literaturę romantyczną, polską jak i europejską. Koniec epoki romantyzmu w polskiej kulturze wyznacza dopiero powstanie styczniowe. Od tego czasu zaczął dominować nowy nurt na ziemiach polskich, kładący nacisk na rozwój nauki i gospodarki - pozytywizm. Mimo upływu czasu idee romantyczne są żywe do dziś (m. in. przewaga ducha nad materią, mesjanizm, model romantycznej miłości). HEL z wizerunkiem Pioty. SONETY. 1 Gloryfikacja - wysławianie, wychwalanie jakiejś osoby, jej czynów, jakichś idei itp. 2 Mesjanizm - określenie nadziei, która pojawiła się najpierw w religii Izraela, odnoszącej się do końca istnienia świata. ke STOW. SOC. ROB POL. ZGODA W ZURYCHU M Seni diskien Wholes Biderkalla 2. POLSKA NAUKA I OŚWIATA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU Wraz z upadkiem naszego państwa pod koniec XVIII w. nadeszły trudne czasy dla polskiej kultury, nauki i edukacji. Zabrakło znaczącego mecenasa, jakim był dwór królewski. Po abdykacji króla tę funkcję częściowo przejęły rody arystokratyczne, ich potencjał nie wystarczał aby sfinansować badania naukowe czy innowacyjność. Kultura i edukacja były w lepszej sytuacji, ponieważ nie wymagały tak wielkich nakładów finansowych, odgrywały one istotną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków. Ważnymi ośrodkami kultury stały się rezydencje magnackie: Potockich w Łańcucie, Czartoryskich w Puławach, Tarnowskich w Dzikowie czy znaczących wielkopolskich rodów Raczyńskich w Rogalinie i Działyńskich w Kórniku. Coraz większe znaczenie w tej dziedzinie odgrywały miasta: Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Krzemieniec i Poznań. W latach 1815-1830 centrum życia kulturalnego i oświatowego na ziemiach polskich stało się Królestwo Polskie. W 1816 r. powołano w Warszawie uniwersytet, a minister szkolnictwa Stanisław Kostka Potocki patronował powstaniu nowej sieci szkół elementarnych. Z inicjatywy Stanisława Staszica założono pierwsze szkoły zawodowe, okazały się one niezwykle cenne dla rozwoju przemysłu. Od początku XIX w. aktywnie działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk kierowane przez Staszica, a następnie przez Juliana Ursyna Niemcewicza. Skupiało uczonych z różnych dziedzin, organizowało wykłady i publikowało dzieła naukowe, m.in. ,,Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego. W warszawie działał też największy na ziemiach polskich teatr, którym zarządzał dawny dyrektor Teatru Narodowego - Wojciech Bogusławski. Wielkie zasługi dla oświaty na ziemiach zabranych położył książę Adam Jerzy Czartoryski, dzięki któremu m.in. odnowiono uniwersytet w Wilnie. Na południowym wschodzie, na Wołyniu, głównym ośrodkiem kultury i oświaty stało się liceum w Krzemieńcu, założone na początku XIX w. przez Tadeusza Czackiego. Sukcesem polskich naukowców w Galicji było otwarcie w 1817 r. we Lwowie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Był to instytut nauki i kultury, w którego skład wchodziły biblioteka i wydawnictwo. Ufundowany został przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. W Wielkim Księstwie Poznańskim podniósł się poziom edukacji społeczeństwa, odkąd w 1825 r. rząd pruski wprowadził obowiązek szkolny od 6. roku życia. Role mecenasów przejęli przedstawiciele tamtejszych możnych i wpływowych rodów. Duże znaczenie zyskali Działyńscy, właściciele imponującego majątku w Kórniku. W tamtejszym zamku - pałacu zgromadzili wspaniałą kolekcję dzieł sztuki i zbiory biblioteczne. 3. ROMAMTYZM W EUROPIE Pierwsza połowa XIX w. to kręgu kultury europejskiej epoka romantyzmu. Nurt powstał na przełomie XVIII i XIX w. w Wielkiej Brytanii i Niemczech i był reakcją na klasycyzm, promieniujący na całą Europę z Francji. Podstawy romantycznej filozofii stworzyli niemieccy myśliciele, Friedrich Shelling i Friedrich Schlegel, którzy klasycznemu racjonalizmowi przeciwstawiali uczuciowość i duchowość. ● Za prekursorów romantyzmu w poezji uznaje się niemieckich poetów Friedricha Schillera i Johanna Wolfganga Goethego, oraz czerpiącego ze szkockiego folkloru Roberta Burnsa. W muzyce romantyzm zapoczątkowany został przez niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena, który tworzył niezależnie od upodobań publiczności, co S ICT. spowodowało, że wzniósł muzykę instrumentalną na wyżyny oraz zmienił zasady kompozycji. W malarstwie pełne emocji dzieła tworzył Francuz - Théodore Géricault. 4. ROMANTYZM W POLSCE Pamięć o polskim romantyzmie najczęściej dotyczy twórczości literackiej i muzyki. Dzieła poetów (wieszczów narodowych) stały się jednym Z najważniejszych czynników kształtujących polską kulturę narodową, a kompozycje Fryderyka Chopina zdobyły nieprzemijającą sławę na całym świecie. W okresie romantyzmu powstawały również wybitne dzieła sztuk plastycznych i architektury: Zamek w Kórniku w Wielkopolsce został przebudowany w pierwszej połowie XIX w. w stylu angielskiego neogotyku. W jego projekt był zaangażowany m.in. jeden z najwybitniejszych architektów tych czasów Niemiec Karl Friedrich Schinkel. Juliusz Słowacki Defilada przed Napoleonem to obraz jednego z najwybitniejszych polskich malarzy romantycznych Piotra Michałowskiego. Fryderyk Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista. Uznawany jest za jednego z najlepszych pianistów epoki romantyzmu. Jego talent odkryto, gdy miał zaledwie kilka lat - wzmianki o genialnym dziecku szybko zachwyciły warszawską arystokrację. Twórca, nazywany poetą fortepianu, wychował się w Polsce, ale większość swojego życia spędził w Paryżu. Tam też zmarł na gruźlicę. Warszawski pomnik Adama Mickiewicza jest jednym Z najpopularniejszych dowodów pamięci o wieszczu. 5. ROMANTYCZNI WIESZCZE Dzieła poetyckie miały kształtować i ożywiać ducha narodowego, co w przypadku niemających swojego państwa w XIX w. Polaków było niezwykle ważne. Dlatego najwybitniejszych polskich poetów określa się mianem wieszczów narodowych. Zalicza się do nich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. W części ich utworów, uznawanych za natchnione, szukano wskazówek na temat przyszłych losów Polski. Adam Mickiewicz - Zygmunt Krasiński Cyprian Norwid

Historia /

Kultura polskiego romantyzmu

user profile picture

Gabrysia Boszczyk

6 Followers

 KULTURA POLSKIEGO
ROMANTYZMU
1. POLSKI ROMANTYZM
Epoka romantyczna wydała najwybitniejszych twórców polskiej literatury pięknej, muzyki,
ma

Otwórz

notatka z historii informacje byly brane z podręcznika "Poznać przeszłość 3" zakres podstawowy

Podobne notatki
Know Kultura polskiego romantyzmu thumbnail

104

1533

Kultura polskiego romantyzmu

Słowacki, Norwid, Krasiński, Mickiewicz, Potocki, Stanisław Staszic, Towarzystw Przyjaciół Nauk, mesjanizm, Czacki, Moniuszko, Niemcewicz, Linde, Czartoryski, Chopin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Schiller, Grimm, Byron, Walter Scott, Hugo, Delacroix

Know Kultura polska przełomu XIX i XX wieku (NE kl 7) thumbnail

28

355

Kultura polska przełomu XIX i XX wieku (NE kl 7)

Polska kultura narodowa Akademia Umiejętności Pozytywizm Praca organiczna Praca u podstaw Prus Orzeszkowa Modrzejewska Sienkiewicz Matejko Wyspiański Konopnicka modernizm Młoda Polska cyganeria kultura masowa ogródki jordanowskie skauting

Know Romantyzm  thumbnail

2917

32989

Romantyzm

Romantyzm notatka z epoki

Know Ziemie polskie po wiośnie ludów  thumbnail

6

167

Ziemie polskie po wiośnie ludów

Notatka

Know KULTURA POLSKA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. thumbnail

51

830

KULTURA POLSKA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

"Zrozumieć przeszłośc 3". Zakres rozszerzony

Know Młoda Polska  thumbnail

2290

23633

Młoda Polska

Młoda Polska notatka z epoki

KULTURA POLSKIEGO ROMANTYZMU 1. POLSKI ROMANTYZM Epoka romantyczna wydała najwybitniejszych twórców polskiej literatury pięknej, muzyki, malarstwa i historiografii. Polski romantyzm narodził się na ziemiach zabranych, a jego głównym ośrodkiem do powstania listopadowego było Wilno. Idee romantyczne dotarły do Warszawy, która była ostoją klasycyzmu. Młodzi romantycy zaczęli czerpać inspirację z kultury ludowej i narodowej. Poszukiwali tego, co wyjątkowe, indywidualne, a nie tego co klasyczne i uniwersalne. Chętnie sięgali do wątków historycznych, szczególnie średniowiecznych, odwołując się m.in. do kultury rycerskiej oraz fascynowali się kulturą Wschodu. Klasycznemu racjonalizmowi przeciwstawiali emocje, intuicję, fantazję i wiarę w ideały, a za najważniejsze uczucie uważali miłość, nawet nieszczęśliwą. Buntowali się przeciwko ograniczeniom narzucanym przez państwo. Swoją twórczość rozumieli jako służbę narodowi i gloryfikowali¹ walkę o wolność. Za początek polskiego romantyzmu uznaje się wydanie przez Adama Mickiewicza w 1822 r. w Wilnie zbioru pt. ,,Ballady i romanse". Po powstaniu listopadowym, nurt ten wraz z falą Wielkiej Emigracji, dotarł do Paryża, który stał się siedzibą najwybitniejszych polskich romantyków. Adam Alickiewicz. Adam Mickiewion BALLADY I ROMANSE Na emigrację udało się wielu twórców. Władze zaborcze coraz nie chętniej odnosiły się do polskiej kultury. Romantyzm rozwijał się także w kraju. Z polskim romantyzmem była związana idea Polski jako przedstawicielki uciemiężonych narodów, które marzą o wolności. Idee tą nazwano mesjanizmem 2. Za jednego z najważniejszych twórców polskiego mesjanizmu uważa się Andrzeja Towiańskiego, pod którego wpływem znajdowała się znaczna część polskiej emigracji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w Paryżu. Mesjanizm przez dziesięciolecia wywierał duży wpływ na literaturę romantyczną, polską jak i europejską. Koniec epoki romantyzmu w polskiej kulturze wyznacza dopiero powstanie styczniowe. Od tego czasu zaczął dominować nowy nurt na ziemiach polskich, kładący nacisk na rozwój nauki i gospodarki - pozytywizm. Mimo upływu czasu idee romantyczne są żywe do dziś (m. in. przewaga ducha nad materią, mesjanizm, model romantycznej miłości). HEL z wizerunkiem Pioty. SONETY. 1 Gloryfikacja - wysławianie, wychwalanie jakiejś osoby, jej czynów, jakichś idei itp. 2 Mesjanizm - określenie nadziei, która pojawiła się najpierw w religii Izraela, odnoszącej się do końca istnienia świata. ke STOW. SOC. ROB POL. ZGODA W ZURYCHU M Seni diskien Wholes Biderkalla 2. POLSKA NAUKA I OŚWIATA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU Wraz z upadkiem naszego państwa pod koniec XVIII w. nadeszły trudne czasy dla polskiej kultury, nauki i edukacji. Zabrakło znaczącego mecenasa, jakim był dwór królewski. Po abdykacji króla tę funkcję częściowo przejęły rody arystokratyczne, ich potencjał nie wystarczał aby sfinansować badania naukowe czy innowacyjność. Kultura i edukacja były w lepszej sytuacji, ponieważ nie wymagały tak wielkich nakładów finansowych, odgrywały one istotną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków. Ważnymi ośrodkami kultury stały się rezydencje magnackie: Potockich w Łańcucie, Czartoryskich w Puławach, Tarnowskich w Dzikowie czy znaczących wielkopolskich rodów Raczyńskich w Rogalinie i Działyńskich w Kórniku. Coraz większe znaczenie w tej dziedzinie odgrywały miasta: Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Krzemieniec i Poznań. W latach 1815-1830 centrum życia kulturalnego i oświatowego na ziemiach polskich stało się Królestwo Polskie. W 1816 r. powołano w Warszawie uniwersytet, a minister szkolnictwa Stanisław Kostka Potocki patronował powstaniu nowej sieci szkół elementarnych. Z inicjatywy Stanisława Staszica założono pierwsze szkoły zawodowe, okazały się one niezwykle cenne dla rozwoju przemysłu. Od początku XIX w. aktywnie działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk kierowane przez Staszica, a następnie przez Juliana Ursyna Niemcewicza. Skupiało uczonych z różnych dziedzin, organizowało wykłady i publikowało dzieła naukowe, m.in. ,,Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego. W warszawie działał też największy na ziemiach polskich teatr, którym zarządzał dawny dyrektor Teatru Narodowego - Wojciech Bogusławski. Wielkie zasługi dla oświaty na ziemiach zabranych położył książę Adam Jerzy Czartoryski, dzięki któremu m.in. odnowiono uniwersytet w Wilnie. Na południowym wschodzie, na Wołyniu, głównym ośrodkiem kultury i oświaty stało się liceum w Krzemieńcu, założone na początku XIX w. przez Tadeusza Czackiego. Sukcesem polskich naukowców w Galicji było otwarcie w 1817 r. we Lwowie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Był to instytut nauki i kultury, w którego skład wchodziły biblioteka i wydawnictwo. Ufundowany został przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. W Wielkim Księstwie Poznańskim podniósł się poziom edukacji społeczeństwa, odkąd w 1825 r. rząd pruski wprowadził obowiązek szkolny od 6. roku życia. Role mecenasów przejęli przedstawiciele tamtejszych możnych i wpływowych rodów. Duże znaczenie zyskali Działyńscy, właściciele imponującego majątku w Kórniku. W tamtejszym zamku - pałacu zgromadzili wspaniałą kolekcję dzieł sztuki i zbiory biblioteczne. 3. ROMAMTYZM W EUROPIE Pierwsza połowa XIX w. to kręgu kultury europejskiej epoka romantyzmu. Nurt powstał na przełomie XVIII i XIX w. w Wielkiej Brytanii i Niemczech i był reakcją na klasycyzm, promieniujący na całą Europę z Francji. Podstawy romantycznej filozofii stworzyli niemieccy myśliciele, Friedrich Shelling i Friedrich Schlegel, którzy klasycznemu racjonalizmowi przeciwstawiali uczuciowość i duchowość. ● Za prekursorów romantyzmu w poezji uznaje się niemieckich poetów Friedricha Schillera i Johanna Wolfganga Goethego, oraz czerpiącego ze szkockiego folkloru Roberta Burnsa. W muzyce romantyzm zapoczątkowany został przez niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena, który tworzył niezależnie od upodobań publiczności, co S ICT. spowodowało, że wzniósł muzykę instrumentalną na wyżyny oraz zmienił zasady kompozycji. W malarstwie pełne emocji dzieła tworzył Francuz - Théodore Géricault. 4. ROMANTYZM W POLSCE Pamięć o polskim romantyzmie najczęściej dotyczy twórczości literackiej i muzyki. Dzieła poetów (wieszczów narodowych) stały się jednym Z najważniejszych czynników kształtujących polską kulturę narodową, a kompozycje Fryderyka Chopina zdobyły nieprzemijającą sławę na całym świecie. W okresie romantyzmu powstawały również wybitne dzieła sztuk plastycznych i architektury: Zamek w Kórniku w Wielkopolsce został przebudowany w pierwszej połowie XIX w. w stylu angielskiego neogotyku. W jego projekt był zaangażowany m.in. jeden z najwybitniejszych architektów tych czasów Niemiec Karl Friedrich Schinkel. Juliusz Słowacki Defilada przed Napoleonem to obraz jednego z najwybitniejszych polskich malarzy romantycznych Piotra Michałowskiego. Fryderyk Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista. Uznawany jest za jednego z najlepszych pianistów epoki romantyzmu. Jego talent odkryto, gdy miał zaledwie kilka lat - wzmianki o genialnym dziecku szybko zachwyciły warszawską arystokrację. Twórca, nazywany poetą fortepianu, wychował się w Polsce, ale większość swojego życia spędził w Paryżu. Tam też zmarł na gruźlicę. Warszawski pomnik Adama Mickiewicza jest jednym Z najpopularniejszych dowodów pamięci o wieszczu. 5. ROMANTYCZNI WIESZCZE Dzieła poetyckie miały kształtować i ożywiać ducha narodowego, co w przypadku niemających swojego państwa w XIX w. Polaków było niezwykle ważne. Dlatego najwybitniejszych polskich poetów określa się mianem wieszczów narodowych. Zalicza się do nich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. W części ich utworów, uznawanych za natchnione, szukano wskazówek na temat przyszłych losów Polski. Adam Mickiewicz - Zygmunt Krasiński Cyprian Norwid