Historia /

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU

 POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do pono

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU

user profile picture

Tunia

42 Followers

167

Udostępnij

Zapisz

Przykłady łamania konstytucji przez Cara, Opozycja jawna i tajna, przyczyny, skutki oraz bitwy i dowódcy powstania listopadowego, WIELKA EMIGRACJA, praca organiczna , rabacja galicyjska, powstanie krakowskie, Drucki Lubecki, kultura Polaków

 

1/2

Notatka

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU. Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponownego podziału polskich obszarów. Decyzje względem nich zapadły na kongresie wiedeńskim w 1815 r 0 Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 100 km Morze Baltyckie Gdańsk KRÓLESTWO PRUSKBE Olsztyn Bydgoszcz Poznań Narta Wrocław Odra Wisła Łódź Kraków Niemen Warszawa Suwałki Bug Lublin Galicja CES. AUSTRIACKIE Królestwo Polskie Rzeczpospolita Krakowska Wielkie Księstwo Poznańskie Granice państw zaborczych w 1815 r.: Cesarstwa Rosyjskiego Cesarstwa Austriackiego Królestwa Pruskiego CESARSTWO ROSYJSKIE Wilno Lwów 1. Przykłady łamania konstytucji przez Cara Aleksandra I - Sejm zwoływano rzadko i nieregularnie - zniesiono jawność obrad sejmu - Wolność słowa i druku to prawo istniejące tylko na papierze. - W 1819 roku wprowadzono rządową cenzurę. - Liczne protesty - Prześladowania Polaków - rodziła się opozycja. 2. Opozycja: JAWNA (legalna)- Kaliszanie- opozycja kaliska; politycy pochodzący głównie z województwa kaliskiego, którzy działali w latach 1820-1831 pod przywództwem członków Rządu Narodowego, braci Bonawentury i Wincentego Niemojowskich; Jawnie na forum Sejmu krytykują rząd i łamanie konstytucji, chcą oczynszować chłopów, uwłaszczyć ich; odrzucają projekty rządowe, które miały ograniczać konstytucję. Konsekwencje ich opozycji: areszt domowy i rozwiązanie sejmu przez Aleksandra I. TAJNA (nielegalna)- środowisko studenckie i wojskowe, tajne organizacje. cel: niepodległość, przestrzeganie konstytucji przez cara. Filareci i filomaci - przede wszystkim magnaci Studenci w Wilnie - Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Wiktor Heltman, Tadeusz Krępowiecki, Maurycy Mochnacki; Najwcześniej tajne organizacje były tworzone w środowiskach młodzieży studenckiej i gimnazjalnej. Pierwsze inicjatywy sięgały 1817 roku, kiedy to na Uniwersytecie Wileńskim założono Towarzystwo...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Filomatów (Tomasz Zan, Adam Mickiewicz), a Uniwersytecie Warszawskim Związek Przyjaciół "Panta Koina" (Ludwik Mauersberger). W 1819 r. w warszawskim środowisku akademickim utworzono Związek Wolnych Polaków (Wiktor Heltman i Tadeusz Krępowiecki), który głosił hasła narodowowyzwoleńcze, pragnęli szerzenia polskości, rozwijana wiedzy. Chcieli podtrzymywania świadomości narodowej i polskiej kultury. 3. Przyczyny powstania listopadowego - represje wobec tajnych związków, - Łamanie przez cara Aleksandra I i jego następców zapisów konstytucji Królestwa Polskiego; - nieregularne zwoływanie sejmów - zwalczanie działalności opozycyjnej, - zniesienie jawności obrad. - odkrycie spisku podchorążych, groźba wysłania wojsk polskich do tłumienia powstania w Belgii. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. 4. Bitwy i dowódcy powstania listopadowego Główni Dowódcy po stronie polskiej: Generał Józef Chłopicki - jego celem była ugoda z carem i zakończenie powstania. Car zażądał jednak bezwarunkowej kapitulacji. 18 grudnia 1830 r., kiedy sejm ogłosił powstanie narodowe - Chłopicki podał się do dymisji. Generał Jan Skrzynecki - w 1831 r. został naczelnym wodzem powstania listopadowego, zabrakło mu jednak zdecydowania w dowodzeniu polskim wojskiem. Głowni wodzowie po stronie rosyjskiej: Iwan Dybicz; Iwan Paskiewicz BITWY: Bitwa pod Stoczkiem 14.02.1831 : Zwycięstwo Wojsk polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego. Bitwa nie miała większego znaczenia strategicznego, ale podniosła morele Polaków. Bitwa pod Grochowem 25.02.1831: Bitwa formalnie nierozstrzygnięta, faktycznie była zwycięstwem Polaków, ponieważ powstrzymała rosyjski szturm na Warszawę. Wawer/Dębe wielkie 31.03.1831: początek ofensywy zaplanowanej przez Prądzyńskiego, zwycięstwa strony polskiej. Iganie 10.04.1831: spektakularne zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez Prądzyńskiego, niewykorzystane przez naczelne dowództwo. Ostrołęka 20.05.1831: bitwa przegrana przez stronę polską na skutek nieudolności dowództwa. Część udało się uratować dzięki działaniom dowodzącego artylerią Józefa Bema. Warszawa 6-7.09.1831: Po dwóch dniach walk na przedpolach stolica skapitulowała. Oddziały rosyjskie weszły do miasta, z którego wycofały się resztki wojsk polskich. 5. Skutki Powstania Listopadowego - Wielka Emigracja - kilka tysięcy zostało skazane na karę śmierci i katorgę - zlikwidowano wojsko polskie, a żołnierzy wcielono do armii Rosyjskiej - deportowano w głąb Rosji sieroty po powstańcach - deportowano 50 tys. rodzin szlacheckich - Polska miała zapłacić wysoką kontrybucję i utrzymywać 100 tysięczną armię Rosyjską - wybudowano cytadelę Warszawską 6. Wielka emigracja (ugrupowania, przedstawiciele, poglądy) UGRUPOWANIA WIELKIEJ EUROPY Hotel Lambert DZIAŁACZE Towarzystwo demokratyczne 2. Wiktor Heltman. Polski (TDP) Gromady Ludu Polskiego 1. Jan Nepomucen Janowski; 1. Adam Jerzy Czartoryski; 2. Jan Zamoyski. 1. Stanisław Worcell; 2. Tadeusz Krępowiecki. PROGRAM Powstanie upadło w wyniku egoizmu szlachty i niezdecydowania generalicji; Przyszła Polska miała odzyskać niepodległość w drodze trój- zaborowego powstania; Przyszłym ustrojem Polski Republika Demokratyczna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni bez odszkodowania. Powstanie upadło gdyż zachód nie udzielił pomocy zbrojnej; Polska miała odzyskać niepodległość w drodze ogólnoeuropejskiego Konfliktu; Przyszłym ustrojem Polski- monarchia Konstytucyjna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni z odszkodowaniem dla byłych właścicieli. Powstanie upadło z winy generałów i szlachty; ▪ Niepodległość Polski chcieli osiągnąć poprzez powstanie w oparciu o szerokie masy społeczeństwa; ▪ Polska miała być o ustroju republikańskim; Głosili zniesienie własności i przywilejów. 7. praca organiczna idea i przedstawiciele -działanie społeczne może być efektywne tylko wtedy, kiedy współpraca pomiędzy jego poszczególnymi częściami układa się harmonijnie i przebiega bez zbędnych zakłóceń. idea: rozwój całego społeczeństwa (społeczno gospodarczy); Postulowano unowocześnienie przemysłu, rolnictwa i handlu. Propagowano rozwój cywilizacyjny. formy: zakładano stowarzyszenia, które miały integrować ludzi. Były to m.in. kółko rolnicze, Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu. przedstawiciele: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa. Działania podejmowane w ramach realizacji idei pracy organicznej: - dążenie do rozwoju gospodarczego kraju - rozwój kulturalny społeczeństwa, zwłaszcza chłopów - rozwój edukacji i ułatwienie dostępu do oświaty - rozbudowa przemysłu - podnoszenie poziomu rolnictwa - poprawa dbałość o zdrowie i higienę 8. Rabacja galicyjska -Ruchy chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i wy marcu w 1846 r. mające charakter anty-szlachecki i anty-pańszczyźniany. W swojej pierwszej fazie charakteryzowały się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych, a także księży. Rabacja sparaliżowała działania powstańców krakowskich. 9. Powstanie krakowskie -była to próba wzniecenia ogólnonarodowego powstania, które miało na celu przywrócić Polsce niepodległość. Wydarzenia powstania krakowskiego rozpoczęły się 18 lutego 1846 roku a zakończyły 4 marca 1846 roku. Powstanie zakończyło się klęską Polaków i wcieleniem Wolnego Miasta Kraków do Austrii. Program manifestu w powstaniu krakowskim: - uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania - zniesienie przywilejów stanowych oraz pańszczyzny - nadanie ziem powstańcom - równe prawa dla wszystkich obywateli - powstanie niepodległego państwa 10. Udział Polaków w wiośnie ludów (seria zrywów rewolucyjno-narodowych) Udział Polaków w Wiośnie Ludów był związany z walką o ich wolność oraz wolność innych narodów. Przyczyny: - wpływ wiosny ludów w Europie Zachodniej - polityka germanizacyjna, antypolskie represje - większa świadomość narodowa uwłaszczenia chłopów Idee wolnościowe Polaków były zbliżone z europejskimi. Skutki: uwłaszczono chłopów, wzrosła świadomość narodowa, przyznano prawa polityczne posłom. Wiosna Ludów na ziemiach polskich objęła zabór pruski i austriacki. W Galicji największe wystąpienia wybuchły w Krakowie i we Lwowie. W Wielkopolsce doszło do nieudanego powstania, którym kierował Ludwik Mierosławski. Dowódcy/biorący udział: -Ludwik Mierosławski -Adam Mickiewicz -Henryk Dembiński -Franciszek Schnajde 11. Kultura Polaków i ich dzieła -Piotr Michałowski – malarstwo - np. „Samosierra" -Ignacy Kraszewski - historyk / autor - np. ,,Starej baśni" -Adam Mickiewicz – „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz"; -Juliusz Słowacki – „Kordian", ,,Balladyna"; -Józef Wybicki – „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"; -Zygmunt Krasiński – „Nie-Boska komedia"; -Aleksandra Fredro - ,,Zemsta"; -Artur Grottger - malarstwo -Stanisław Kostka Potocki - minister Szkolnictwa 12. Pojęcia: Mesjanizm- pogląd religijny/społeczny, w którym naród Polski staje się Chrystusem narodów. Polska miała zbawić ludzkość i objąć Duchowe przywództwo. Na ziemiach polskich powstał nurt, który upatrywał rolę Mesjasza w Polakach. Poprzez swoje cierpienie pod zaborami Polacy mieli wpłynąć na odnowę moralną pozostałych narodów i zniesienie ucisku. (Polski mesjanizm rozpowszechnił się szczególnie na emigracji po powstaniu listopadowym. Jego najsłynniejszym głosicielem był Adam Mickiewicz.) Inteligencja- nazwa wykształconych, oświeconych, „postępowych" grup społecznych. Rodzaj elity, mniejszość. Korzysta ona ze zdobytego wykształcenia a w jej intencji jest poczucie służebności wobec całości społeczeństwa. 13. Reformy Druckiego Lubeckiego Ksawery Drucki - Lubecki - minister skarbu w latach 1821-1830: Doprowadził do zniesienia barier celnych w handlu z Rosją, dzięki czemu szybko rósł eksport polskich towarów na rynek rosyjski, napędzając wzrost gospodarczy w całym Królestwie. Zasługą ministra było uporządkowanie finansów państwa i utworzenie Banku Polskiego, pierwszego polskiego banku centralnego mającego prawo emisji pieniądza i pełniącego funkcję kontrolną nad innymi instytucjami finansowymi. Reformy: - uzyskał zniesienie barier celnych z Rosją; - rozbudował górnictwo i hutnictwo; - wprowadził monopol solny i tytoniowy; - zakładał osady fabryczne w Zgierzu, Ozorkowie i Zduńskiej Woli; - inicjator budowy kanału Augustowskiego; - zapełnił skarb ściągając podatki z wykorzystaniem egzekucji wojskowych; - założył Bank Polski 1828; - powołał towarzystwo kredytowe ziemskie 1825; - przeprowadził rozliczenia finansowe z sąsiadami Polski.

Historia /

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU

user profile picture

Tunia

42 Followers

 POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do pono

Otwórz

Przykłady łamania konstytucji przez Cara, Opozycja jawna i tajna, przyczyny, skutki oraz bitwy i dowódcy powstania listopadowego, WIELKA EMIGRACJA, praca organiczna , rabacja galicyjska, powstanie krakowskie, Drucki Lubecki, kultura Polaków

Podobne notatki
Know Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa  thumbnail

547

6303

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

mam nadzieje że pomogłam

Know Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7) thumbnail

29

352

Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7)

Upadek powstania styczniowego i represje Romuald Traugutt - konfiskata majątku, - kara pieniężna, - więzienie, - egzekucja, - zsyłka na Syberię, - katorga Kraj Przywiślański Michaił Murawjow rusyfikacja

Know Sejm Wielki  thumbnail

29

365

Sejm Wielki

Sejm Wielki, sytuacja RP, Konstytucja 3-go maja

Know Polacy po powstaniu listopadowym  thumbnail

28

368

Polacy po powstaniu listopadowym

Jest to notatka przeznaczona dla klasy 7 szkoły podstawowej oraz dla klasy 3 liceum.

Know powstanie styczniowe thumbnail

160

3232

powstanie styczniowe

rozszerzenie

Know powstanie listopadowe thumbnail

75

1154

powstanie listopadowe

rozszerzenie

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU. Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponownego podziału polskich obszarów. Decyzje względem nich zapadły na kongresie wiedeńskim w 1815 r 0 Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 100 km Morze Baltyckie Gdańsk KRÓLESTWO PRUSKBE Olsztyn Bydgoszcz Poznań Narta Wrocław Odra Wisła Łódź Kraków Niemen Warszawa Suwałki Bug Lublin Galicja CES. AUSTRIACKIE Królestwo Polskie Rzeczpospolita Krakowska Wielkie Księstwo Poznańskie Granice państw zaborczych w 1815 r.: Cesarstwa Rosyjskiego Cesarstwa Austriackiego Królestwa Pruskiego CESARSTWO ROSYJSKIE Wilno Lwów 1. Przykłady łamania konstytucji przez Cara Aleksandra I - Sejm zwoływano rzadko i nieregularnie - zniesiono jawność obrad sejmu - Wolność słowa i druku to prawo istniejące tylko na papierze. - W 1819 roku wprowadzono rządową cenzurę. - Liczne protesty - Prześladowania Polaków - rodziła się opozycja. 2. Opozycja: JAWNA (legalna)- Kaliszanie- opozycja kaliska; politycy pochodzący głównie z województwa kaliskiego, którzy działali w latach 1820-1831 pod przywództwem członków Rządu Narodowego, braci Bonawentury i Wincentego Niemojowskich; Jawnie na forum Sejmu krytykują rząd i łamanie konstytucji, chcą oczynszować chłopów, uwłaszczyć ich; odrzucają projekty rządowe, które miały ograniczać konstytucję. Konsekwencje ich opozycji: areszt domowy i rozwiązanie sejmu przez Aleksandra I. TAJNA (nielegalna)- środowisko studenckie i wojskowe, tajne organizacje. cel: niepodległość, przestrzeganie konstytucji przez cara. Filareci i filomaci - przede wszystkim magnaci Studenci w Wilnie - Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Wiktor Heltman, Tadeusz Krępowiecki, Maurycy Mochnacki; Najwcześniej tajne organizacje były tworzone w środowiskach młodzieży studenckiej i gimnazjalnej. Pierwsze inicjatywy sięgały 1817 roku, kiedy to na Uniwersytecie Wileńskim założono Towarzystwo...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Filomatów (Tomasz Zan, Adam Mickiewicz), a Uniwersytecie Warszawskim Związek Przyjaciół "Panta Koina" (Ludwik Mauersberger). W 1819 r. w warszawskim środowisku akademickim utworzono Związek Wolnych Polaków (Wiktor Heltman i Tadeusz Krępowiecki), który głosił hasła narodowowyzwoleńcze, pragnęli szerzenia polskości, rozwijana wiedzy. Chcieli podtrzymywania świadomości narodowej i polskiej kultury. 3. Przyczyny powstania listopadowego - represje wobec tajnych związków, - Łamanie przez cara Aleksandra I i jego następców zapisów konstytucji Królestwa Polskiego; - nieregularne zwoływanie sejmów - zwalczanie działalności opozycyjnej, - zniesienie jawności obrad. - odkrycie spisku podchorążych, groźba wysłania wojsk polskich do tłumienia powstania w Belgii. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. 4. Bitwy i dowódcy powstania listopadowego Główni Dowódcy po stronie polskiej: Generał Józef Chłopicki - jego celem była ugoda z carem i zakończenie powstania. Car zażądał jednak bezwarunkowej kapitulacji. 18 grudnia 1830 r., kiedy sejm ogłosił powstanie narodowe - Chłopicki podał się do dymisji. Generał Jan Skrzynecki - w 1831 r. został naczelnym wodzem powstania listopadowego, zabrakło mu jednak zdecydowania w dowodzeniu polskim wojskiem. Głowni wodzowie po stronie rosyjskiej: Iwan Dybicz; Iwan Paskiewicz BITWY: Bitwa pod Stoczkiem 14.02.1831 : Zwycięstwo Wojsk polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego. Bitwa nie miała większego znaczenia strategicznego, ale podniosła morele Polaków. Bitwa pod Grochowem 25.02.1831: Bitwa formalnie nierozstrzygnięta, faktycznie była zwycięstwem Polaków, ponieważ powstrzymała rosyjski szturm na Warszawę. Wawer/Dębe wielkie 31.03.1831: początek ofensywy zaplanowanej przez Prądzyńskiego, zwycięstwa strony polskiej. Iganie 10.04.1831: spektakularne zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez Prądzyńskiego, niewykorzystane przez naczelne dowództwo. Ostrołęka 20.05.1831: bitwa przegrana przez stronę polską na skutek nieudolności dowództwa. Część udało się uratować dzięki działaniom dowodzącego artylerią Józefa Bema. Warszawa 6-7.09.1831: Po dwóch dniach walk na przedpolach stolica skapitulowała. Oddziały rosyjskie weszły do miasta, z którego wycofały się resztki wojsk polskich. 5. Skutki Powstania Listopadowego - Wielka Emigracja - kilka tysięcy zostało skazane na karę śmierci i katorgę - zlikwidowano wojsko polskie, a żołnierzy wcielono do armii Rosyjskiej - deportowano w głąb Rosji sieroty po powstańcach - deportowano 50 tys. rodzin szlacheckich - Polska miała zapłacić wysoką kontrybucję i utrzymywać 100 tysięczną armię Rosyjską - wybudowano cytadelę Warszawską 6. Wielka emigracja (ugrupowania, przedstawiciele, poglądy) UGRUPOWANIA WIELKIEJ EUROPY Hotel Lambert DZIAŁACZE Towarzystwo demokratyczne 2. Wiktor Heltman. Polski (TDP) Gromady Ludu Polskiego 1. Jan Nepomucen Janowski; 1. Adam Jerzy Czartoryski; 2. Jan Zamoyski. 1. Stanisław Worcell; 2. Tadeusz Krępowiecki. PROGRAM Powstanie upadło w wyniku egoizmu szlachty i niezdecydowania generalicji; Przyszła Polska miała odzyskać niepodległość w drodze trój- zaborowego powstania; Przyszłym ustrojem Polski Republika Demokratyczna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni bez odszkodowania. Powstanie upadło gdyż zachód nie udzielił pomocy zbrojnej; Polska miała odzyskać niepodległość w drodze ogólnoeuropejskiego Konfliktu; Przyszłym ustrojem Polski- monarchia Konstytucyjna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni z odszkodowaniem dla byłych właścicieli. Powstanie upadło z winy generałów i szlachty; ▪ Niepodległość Polski chcieli osiągnąć poprzez powstanie w oparciu o szerokie masy społeczeństwa; ▪ Polska miała być o ustroju republikańskim; Głosili zniesienie własności i przywilejów. 7. praca organiczna idea i przedstawiciele -działanie społeczne może być efektywne tylko wtedy, kiedy współpraca pomiędzy jego poszczególnymi częściami układa się harmonijnie i przebiega bez zbędnych zakłóceń. idea: rozwój całego społeczeństwa (społeczno gospodarczy); Postulowano unowocześnienie przemysłu, rolnictwa i handlu. Propagowano rozwój cywilizacyjny. formy: zakładano stowarzyszenia, które miały integrować ludzi. Były to m.in. kółko rolnicze, Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu. przedstawiciele: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa. Działania podejmowane w ramach realizacji idei pracy organicznej: - dążenie do rozwoju gospodarczego kraju - rozwój kulturalny społeczeństwa, zwłaszcza chłopów - rozwój edukacji i ułatwienie dostępu do oświaty - rozbudowa przemysłu - podnoszenie poziomu rolnictwa - poprawa dbałość o zdrowie i higienę 8. Rabacja galicyjska -Ruchy chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i wy marcu w 1846 r. mające charakter anty-szlachecki i anty-pańszczyźniany. W swojej pierwszej fazie charakteryzowały się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych, a także księży. Rabacja sparaliżowała działania powstańców krakowskich. 9. Powstanie krakowskie -była to próba wzniecenia ogólnonarodowego powstania, które miało na celu przywrócić Polsce niepodległość. Wydarzenia powstania krakowskiego rozpoczęły się 18 lutego 1846 roku a zakończyły 4 marca 1846 roku. Powstanie zakończyło się klęską Polaków i wcieleniem Wolnego Miasta Kraków do Austrii. Program manifestu w powstaniu krakowskim: - uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania - zniesienie przywilejów stanowych oraz pańszczyzny - nadanie ziem powstańcom - równe prawa dla wszystkich obywateli - powstanie niepodległego państwa 10. Udział Polaków w wiośnie ludów (seria zrywów rewolucyjno-narodowych) Udział Polaków w Wiośnie Ludów był związany z walką o ich wolność oraz wolność innych narodów. Przyczyny: - wpływ wiosny ludów w Europie Zachodniej - polityka germanizacyjna, antypolskie represje - większa świadomość narodowa uwłaszczenia chłopów Idee wolnościowe Polaków były zbliżone z europejskimi. Skutki: uwłaszczono chłopów, wzrosła świadomość narodowa, przyznano prawa polityczne posłom. Wiosna Ludów na ziemiach polskich objęła zabór pruski i austriacki. W Galicji największe wystąpienia wybuchły w Krakowie i we Lwowie. W Wielkopolsce doszło do nieudanego powstania, którym kierował Ludwik Mierosławski. Dowódcy/biorący udział: -Ludwik Mierosławski -Adam Mickiewicz -Henryk Dembiński -Franciszek Schnajde 11. Kultura Polaków i ich dzieła -Piotr Michałowski – malarstwo - np. „Samosierra" -Ignacy Kraszewski - historyk / autor - np. ,,Starej baśni" -Adam Mickiewicz – „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz"; -Juliusz Słowacki – „Kordian", ,,Balladyna"; -Józef Wybicki – „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"; -Zygmunt Krasiński – „Nie-Boska komedia"; -Aleksandra Fredro - ,,Zemsta"; -Artur Grottger - malarstwo -Stanisław Kostka Potocki - minister Szkolnictwa 12. Pojęcia: Mesjanizm- pogląd religijny/społeczny, w którym naród Polski staje się Chrystusem narodów. Polska miała zbawić ludzkość i objąć Duchowe przywództwo. Na ziemiach polskich powstał nurt, który upatrywał rolę Mesjasza w Polakach. Poprzez swoje cierpienie pod zaborami Polacy mieli wpłynąć na odnowę moralną pozostałych narodów i zniesienie ucisku. (Polski mesjanizm rozpowszechnił się szczególnie na emigracji po powstaniu listopadowym. Jego najsłynniejszym głosicielem był Adam Mickiewicz.) Inteligencja- nazwa wykształconych, oświeconych, „postępowych" grup społecznych. Rodzaj elity, mniejszość. Korzysta ona ze zdobytego wykształcenia a w jej intencji jest poczucie służebności wobec całości społeczeństwa. 13. Reformy Druckiego Lubeckiego Ksawery Drucki - Lubecki - minister skarbu w latach 1821-1830: Doprowadził do zniesienia barier celnych w handlu z Rosją, dzięki czemu szybko rósł eksport polskich towarów na rynek rosyjski, napędzając wzrost gospodarczy w całym Królestwie. Zasługą ministra było uporządkowanie finansów państwa i utworzenie Banku Polskiego, pierwszego polskiego banku centralnego mającego prawo emisji pieniądza i pełniącego funkcję kontrolną nad innymi instytucjami finansowymi. Reformy: - uzyskał zniesienie barier celnych z Rosją; - rozbudował górnictwo i hutnictwo; - wprowadził monopol solny i tytoniowy; - zakładał osady fabryczne w Zgierzu, Ozorkowie i Zduńskiej Woli; - inicjator budowy kanału Augustowskiego; - zapełnił skarb ściągając podatki z wykorzystaniem egzekucji wojskowych; - założył Bank Polski 1828; - powołał towarzystwo kredytowe ziemskie 1825; - przeprowadził rozliczenia finansowe z sąsiadami Polski.