Historia /

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

 Polskie Państwo Yodziemne skladało się z dwóch pionów:
-pion wojskowy zajmował się m.in. walką, z okupantem, akcjami
dywersyjnymi, działani

Polskie Państwo Podziemne

user profile picture

Martyna Łukaszek

226 Obserwujących

96

Udostępnij

Zapisz

Polskie Państwo Podziemne- organizacje, pion cywilny i wojskowy, rzeź wołyńska, akcja "Burza".

 

4/5

Notatka

Polskie Państwo Yodziemne skladało się z dwóch pionów: -pion wojskowy zajmował się m.in. walką, z okupantem, akcjami dywersyjnymi, działaniami propagandowymi i wywiadowczymi, -pion cywilny, zarządal administracją oraz sądami, Dublikował podziemną prasę i organizował tajne nauczanie. • Konspiracja wojskowa: powołano Stużbe Zwycięstwu Polsce (SZP), Sikorshi rozwiązał S2P¹i na jej miejsce powołał Związek Walhi Zbrojnej (2WZ), - 14 lutego 1942 r. zw2 przybrał 1942 r. 2W2 przybrał ostateczną nazwę. Armia Krajowa (AK), jej głównym belem było przeprowadzenie ogólnopolskiego w 19440. powstania zbrojnego przeciwks okupantowi, AK licayts ponad 400 tys. zolnierzy, - Niemcy intensywnie walczyli 2 polskich ruchem opora, 30 czerwca 1943 r. na skutek zdrady udało się aresztować pierwszego Komendanta Głównego AK - gen. Stefana Roweckiego, ps. Grot. Nowym Komendantem został Tadeusz Komorowski, ps. Bdr. gen. - Działalność Polskiego Podziemia: polegata na organizowaniu sabotażu i akcji dywersyjnych, -od 1940r. działał Związek Odwetu, zajmował się likwidacją najbardziej niebezpiecznych, niemieckich funkcjonariuszy i stanowit trzon bojowy. ZWZ, - w 1941 r. powstała struktura „Wachlarz", prowadziła działania dywersyjne i wywiadowcze, • gazetki, w których informowało o niemieckich zbrodniach, biuro starało się też przeciwdziałac propagandzie Komunistycznej i sowieckiej (akcja ,,Antyk"). • Najsłynniejsze akcje polskiego podziemia: 2 - Ancja ,, Wieniec" (4/8 października 1942 r.), akcja ,, Wieniec 11" 31 grudnia 1942 r. /1 stycznia 1943 r., zniszczono wszystkie linie Kolejowe na trasach wylotowych z Warszawy, - Akcja, Meksyk 11" (Akcja pod Arsenatem) 26 marca 1943 r., 20Nganizowana przez całonków Szarych Szeregów podczas, których odbili 2 rak...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

gestapo m.in. Jana Bytnara ps. Rudy (jeden 2 dowódców), - Akcja ", "Kutschera" 1 lutego 1944r., najsłynniejsza akcja Kedywu, zestrzelono dowddoe SS i policji Franza Kutschery, - Akcja ,,Most III" 25/26 lipca 1944r., przejęcie przez AK niemieckiej rakiety V-2, a następnie przekazanie jej aliantom. 2 • Cichodemni, byli to wyszkoleni żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, transportowam ich drogą lotniczą wykonaystaniem spadochronów, szkolili żołnierzy AK i przeprowadzali akcje dywersyjne. • Pozostałe Podziemne Organizacje brojne: - Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), - Bataliony chłopskie (BCh), - Gwardia hudowa WRN (Wolnose, Rownose, Niepodległose), - akcja scaleniowa, większość sił podporządkowano. AK, - Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), - tworzeniem administracji podziemnej zajmowała się od. grudnia 1940r. Delegatura Rządu RP na Kraj, • pierwszym Delegatem Rządu na Kraj został Cyryl Ratajski, - odpowiednikiem rządu była Krajowa Rada Ministrów, - Depertament Informacji, wydawał podziemną prasę. •Polskie państwo podziemne: * pion wojskowy: - dowódca AK, zastępował naczelnego wodza, akcje sabotażowe, działalność partyzancka, akcje dywersyjne, * pion cywilny: - działalność propagandowa, - sądownictwo, - Delegat Rządu RP na Kraj, najwyższy przedstawiciel cywilny rządu, - administracja podziemna, Rada jednosa Narodowej * rad polski na uchodźstwie: ( podlegały mu struktury polskiego państwa podziemnego) Rada Narodowa RP, namiastka polskiego parlamentu, Prezydent RP - Władyslaw Raczkiewicz, - Naczelny Wodz- hiładysław Sikorski. październiku 1939 r. powołano Tajną Organizację Nauczycielską, której działalność przyniosła powstanie podziemnego szkolnictwa tzw. fajnych kompletów. ✪ - kulminacja ataków przypadła na 11 lipca 1943 r. (1, knwawa niedziela "na Wołyniu) banderowcy, członkowie UPA, rok później, na mniejszą skale powt drzono tę akcję w Galicji Wschodniej, - zginęło ok. 100tys. Polaków, a 300 tys. zostało zmuszonych do ucieczki. • Akcja ₁, Burza": - głównym celem AK było zorganizowanie ogólnopolskiego powstania, - plan akcji „Burza" zakładał, że: *straktury Polskiego Państwa Podziemnego miały włączyć się w wyzwalanie RP. przy współpracy 2 Armią Czerwoną, * na wyzwolonym terenie miały się następnie ujawniać struktury cywilne i wojskowe, *Polacy mieli wystąpić w roli gospodarzy tych ziem. i potwierdzić przynależność Wresów do Polski, - realizacja planu ,, Burza" rozpoczęła się na Wołyniu na początku 1944m., w chwili przekroczenia przez Armię Czerwoną dawnej granicy polsko sowieckiej, - oddziały AK wzięły udział w wyzwoleniu Lwowa, Wilna, Białostocczyzny i Lubelszczyzny, -oddziały AK były jednak roabrajane, a oficerowie. aresztowani i wywożeni w głąb ZSRR, - akcja nieudana!