Historia /

starożytna grecja

starożytna grecja

 Роздать
Oligarchia- ustrój, w którym władze sprawuje niewielka grupa widzi wywodzących się najczę -
-ściej spośród anystokracje rodowej w m

starożytna grecja

user profile picture

k

54 Followers

29

Udostępnij

Zapisz

najważniejsze postacie,pojęcia i daty ze starożytnej Grecji w pigułce :) poziom rozszerzony jak i podstawowy starożytna grecja

 

1

Notatka

Роздать Oligarchia- ustrój, w którym władze sprawuje niewielka grupa widzi wywodzących się najczę - -ściej spośród anystokracje rodowej w majątkowej. R STAROŻYTNA GRECJA demokracia-120dy mudu, ustrój, w którym władze sprawują obywatele samodzielnie (demoknacil bezpośrednia) mb poprzez przedstawicieli (demokurcja pośrednis) zymania- ustrós, w którym władae sprowuje człowiek nie mający ku temu zadnych podstaw prawnych. polis-greckie miasto-państwo ze wspólnotą politycana, religiing i ekonomiczną geniaja-maa starców w stanżyznej sparcie składając się 2 28 gerontów (starcow 2 kroudut. powyżej 2802) oraz 2 Defor- urzędnie w starożytnej spancie powoływaing no rok przez zgromadzenie udowe w Sparcie było 5 e fons w. archont - najważniejszy urzędnik w starożytnych Atenach. Powoływany na roke przez gromadzenie Ludowe. Posiadał pełnie władzy wykonswczej. Archontów było 9 areopag-wajwy szy trybunał sądowo-politycany, urzędujący now wzgóral Areso do którego hovedell archonci po arkończeniu cadenci, w VII-VI w.prve skupiał najwyższą władzę polityczną i sądowniczą.00 v w ome sprawował sądy w sprawach o 20vbojstwo i ramy'sine podprvenie onds sprawował wraidę i now2'N hord kultem religijnym. strateg-dowódca wojskowy w stamaytnych Atenach. Do bavegium strategów wybienino 10 osób. agoms- centralny plac polis greckig, agromadzenie obywateli polis ostracyam - sąd mający na celu usunięcie 2 kraju obywatela podejrzanego o dążenie do przejęcia wiedzy (tymanie) demagog - Przywideo ludu. w starożytnej Grecji polityk, adobywający popuscie undu w celu oglągnięcia wiedzy metojkoure-cudzoziemcy osledieni w orsmodytnej Gregi. Wie posiadali prow obywatelskich, are cigayć na nich obowiązek piscenie podatks...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w i służby wojskowej, 20jmowali się rzemiosiem. i handlem.. obywater w Sparcie - Sportista od 30 m₂. Obywater w Atenach-mieszkaniec Aten, brómego obydwoje rodzice byli Atończykami od 21 m2. stiaci potomkoure założycieli polis Sparta. Mieli petne prowar polity came, sprawowanie urzędy, obowiązywał ich zakaz pracy zarobkowej i posiadania na wiosność ziemi, stanowili 2-3 ludności sporty. C 3 perjojkowie- wieszy się wolnásią, osobistą, zajmowali się memiosiem i handlem, mieli własny samochod kontrolowerny przez Sporte, siväyli w wa jis ku spartanskim i dostarcasui mu broń. heloci wywapili się a udności podbitej. wie mieli prow, byli traktowani jak niewolnicy, przypisani do siemi uprawiali siemię przydzielaną spartanom przez państwo, wie można było ich spreedać. teci-naj biegnieisor worsture społeczeństwo ateńskiego. Podcars wojny słuzyli no okrętach. Mogli brać udział w obradach zgromadzenie. triena- trojrządowiec-galen's ateńska porussarna 3 rzędami wioset falanga-sayk bojowy armii greckiej hopuita ciężkowońjny piechur grecki libacja - obrzęk religijny w starożytnej Grecji polegający na waniu miodu, wing czy innego napoju no ziemie ku caci bogów. provesja -obrzed religijny i starzytnej Grecji polegający na wamith, tańczący xom wid mitologia abiór mitów, podań o bogach, bohatensch I M Welleniam okres w dziejach grecji i knojów Bliskiego wschool od połowy IV w do końca I N prve it to my charakteryzował się szerokim rozprzestrzenieniem się terytomalnym cultury greckiej króne po zetknięciul się a kultunami wschodu wegia przeobrazeniom. porządek domycki joński koryneki - Najistotniejszym elementem każdego poraqalku jest columna. Rinity się ksatoitumi koumn i giourcami. Kolumna Dorycka była najmniej saobiona - Kapitel nie posiadał zadnych zdobien. coumme jońsky byír smukiejszur, gesto stopkowaną, a jej tapitel miri ksatait rogów bananich. kolumna coryncka była najpóźniejsza jej kapitel był adobiony usemi akantu. my Najwazniejsze postacie DRAKON-Reformator ateński. Pełnit funkcje archonta w 621 r pre wprowadził bandar surowe prawo. Stąd pouredzenie drakońskie prawo. STAROZYTNEJ GRECJI SOLON Reformator ateński 2 VI w pne. Wprowadait liczne reformy umocnivjące oligarchię ateńsko. Podzielií społeczeństwo na y grupy ze względu no posiedomy majątek i sthorayi obowiązki i prawa awnych grip, wykupił ateńczykow 2 niewoli i zakazou sprzedaży w nieworę za duugi. KLEJSTENES-Reformator ateński a końca VI w prve utworzył Radę Pięciuset, podzielit Ateny na okręgi swane phylami, wprowadził ostracyam. PERY KLES-Reformaton ateński a Vw pre wprowadai w Atenach ustroj demoknety cany. Wamosto. anaczenie agromadgenia Ludowego, wprowadant diety an udział w zgromadzeniu, urzędy były losowane i każdy mógł je peinic. MILITIADES-Dowodził wojskami Aten w bitwie pod Manitonem. LEONIDAS-Knol Sparty. Dowodaił wojskami greckimi w biture w wąwozie Termopile gdzie aginął. TEMISTOKLES-Dowodził ploto, grecko, w bitwie pod Salaming. Pokonał Persow. FILIP II-tril Macedoni, który w IV w pre podporoodkował sobie cało, Grecję. ALEKSANDER WIELKI-syn Filips 11, pokonał państwo perskie i stworzył impenum ad Egiptu po causas i od Grecji po Indie TALES 2 MILETU- żył w VI w pne. Reprezentuje filozofow play.rody, uważać, że świat powstał 2 wody. Twórca twierdzenia Tavesa. DEMOKRYT 2 ABDERY - Tworca atomismu. uważał, że som jest najmniejszą cząstką mateni. MERAKLIT-osaise wszechsurrt poustai a ognir. Przyroda jest w ustawicanym nichu i usaystko się zmienia. SOKRATES-Uważał, de istnieje obiektywna prawda i beawagledne dobro. PLATON-uczeń sopratesa, tworca idealiame filosofica nego uapisał traktakt, państwo, w którym opisat ideaine społeczeństwo mo abone praca filozofów. Tworchl sarevry w Gain Academos ARYSTOTELES uczeń Platona i nauczyciel sleksandne 11. Twórca prow cogii i teoni poznania. Dokonał systematyki ustrojów państwowych. sklasyfikowat were gatunki roślin i swieragt, założył szkołę w ogrodach Lykejonu. HOMER-Twórca epiki. Napisat Iliade i „Odyseje. Hersod-Autor Teogonii eposu o powstaniu wszechśwritte i genealogii bogów. SAFONA-Autorks wielu wierszy miłosnych. HERODOT-Ojciec historiografii greckiej - „dzieje" - hiszonis wojen grecko-perskich TUKIDY DES- Pienusay historyk. Napisat, wosne peloponesko". wprowadzić krytykę znoblet wys wlad i autopsję. ASSCHYLOS-Autor tragedii greckien min „Oresteja", „Persowie", Siedmiu przeciw Tebom SOFOKLES-Autor tragedii Antygona FIDIASZ Bezbiane 2 Vw phe, wyrzed but sed by no Akropolu ateńskim pp. Atene Partenas omaa posąg arusa w Oumpil-jeden 2 I cudów świats steweytnego MYRON-Dyskobol nacabo ukazująca człowieks nichu. 3 |• VID Saiova zniczne wydanzonia DZIEJE 2 GRECJI 3 776 pne - 1 olimpiada - igrzyska olimpijskie. VIII w. pne - Homer napisał liadę" i Jayseję". Kolonizeja grecka. 1594 pne - Reformy Solone w Atenach. 503-507 pne - Reformy klejstenesa w Atenach. 490 phe-weing grecko-perska-Bitwa pod maratonem i zwycięstwo Ateńczyków put wodzy Militiadesa. 480 phe-wojno, greitio-perska -200bycie Aren, bitwy pod Salaming, Termopilami 479 pne-Bitwa poor pirtyjami i zwycięstwo armii greckiej dowodzony przes Krilor Sporty Pausaniassa. Vw pre-, ałoty wiek" Aten-mady Perykiesa. 4 4 8 pne-Zakończenie wojen grecko-perskich i pokój. 431 - you pne- Wojna peloponesticer między Azenami i Spartą oraz ich sojusanitami 338 phe -Bitwa pool Cheronea. Król Macedonii Filip 11 pokonał koaliciję miast greckich i patpornądkował sobie greate 334-327 pre-wyprawa, Aleksandra Macedońskiego na Persie. śmierć Aleksandra Macedońskiego. 32.3 phe

Historia /

starożytna grecja

user profile picture

k

54 Followers

 Роздать
Oligarchia- ustrój, w którym władze sprawuje niewielka grupa widzi wywodzących się najczę -
-ściej spośród anystokracje rodowej w m

Otwórz

najważniejsze postacie,pojęcia i daty ze starożytnej Grecji w pigułce :) poziom rozszerzony jak i podstawowy starożytna grecja

Podobne notatki
Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

890

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1131

12440

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

historia/ starożytna Grecja

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2605

świat starożytnych greków

.

Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

3

99

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

49

719

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Know demokracja ateńska thumbnail

729

7628

demokracja ateńska

historia notatka/ starożytność/ starożytna Grecja

Роздать Oligarchia- ustrój, w którym władze sprawuje niewielka grupa widzi wywodzących się najczę - -ściej spośród anystokracje rodowej w majątkowej. R STAROŻYTNA GRECJA demokracia-120dy mudu, ustrój, w którym władze sprawują obywatele samodzielnie (demoknacil bezpośrednia) mb poprzez przedstawicieli (demokurcja pośrednis) zymania- ustrós, w którym władae sprowuje człowiek nie mający ku temu zadnych podstaw prawnych. polis-greckie miasto-państwo ze wspólnotą politycana, religiing i ekonomiczną geniaja-maa starców w stanżyznej sparcie składając się 2 28 gerontów (starcow 2 kroudut. powyżej 2802) oraz 2 Defor- urzędnie w starożytnej spancie powoływaing no rok przez zgromadzenie udowe w Sparcie było 5 e fons w. archont - najważniejszy urzędnik w starożytnych Atenach. Powoływany na roke przez gromadzenie Ludowe. Posiadał pełnie władzy wykonswczej. Archontów było 9 areopag-wajwy szy trybunał sądowo-politycany, urzędujący now wzgóral Areso do którego hovedell archonci po arkończeniu cadenci, w VII-VI w.prve skupiał najwyższą władzę polityczną i sądowniczą.00 v w ome sprawował sądy w sprawach o 20vbojstwo i ramy'sine podprvenie onds sprawował wraidę i now2'N hord kultem religijnym. strateg-dowódca wojskowy w stamaytnych Atenach. Do bavegium strategów wybienino 10 osób. agoms- centralny plac polis greckig, agromadzenie obywateli polis ostracyam - sąd mający na celu usunięcie 2 kraju obywatela podejrzanego o dążenie do przejęcia wiedzy (tymanie) demagog - Przywideo ludu. w starożytnej Grecji polityk, adobywający popuscie undu w celu oglągnięcia wiedzy metojkoure-cudzoziemcy osledieni w orsmodytnej Gregi. Wie posiadali prow obywatelskich, are cigayć na nich obowiązek piscenie podatks...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w i służby wojskowej, 20jmowali się rzemiosiem. i handlem.. obywater w Sparcie - Sportista od 30 m₂. Obywater w Atenach-mieszkaniec Aten, brómego obydwoje rodzice byli Atończykami od 21 m2. stiaci potomkoure założycieli polis Sparta. Mieli petne prowar polity came, sprawowanie urzędy, obowiązywał ich zakaz pracy zarobkowej i posiadania na wiosność ziemi, stanowili 2-3 ludności sporty. C 3 perjojkowie- wieszy się wolnásią, osobistą, zajmowali się memiosiem i handlem, mieli własny samochod kontrolowerny przez Sporte, siväyli w wa jis ku spartanskim i dostarcasui mu broń. heloci wywapili się a udności podbitej. wie mieli prow, byli traktowani jak niewolnicy, przypisani do siemi uprawiali siemię przydzielaną spartanom przez państwo, wie można było ich spreedać. teci-naj biegnieisor worsture społeczeństwo ateńskiego. Podcars wojny słuzyli no okrętach. Mogli brać udział w obradach zgromadzenie. triena- trojrządowiec-galen's ateńska porussarna 3 rzędami wioset falanga-sayk bojowy armii greckiej hopuita ciężkowońjny piechur grecki libacja - obrzęk religijny w starożytnej Grecji polegający na waniu miodu, wing czy innego napoju no ziemie ku caci bogów. provesja -obrzed religijny i starzytnej Grecji polegający na wamith, tańczący xom wid mitologia abiór mitów, podań o bogach, bohatensch I M Welleniam okres w dziejach grecji i knojów Bliskiego wschool od połowy IV w do końca I N prve it to my charakteryzował się szerokim rozprzestrzenieniem się terytomalnym cultury greckiej króne po zetknięciul się a kultunami wschodu wegia przeobrazeniom. porządek domycki joński koryneki - Najistotniejszym elementem każdego poraqalku jest columna. Rinity się ksatoitumi koumn i giourcami. Kolumna Dorycka była najmniej saobiona - Kapitel nie posiadał zadnych zdobien. coumme jońsky byír smukiejszur, gesto stopkowaną, a jej tapitel miri ksatait rogów bananich. kolumna coryncka była najpóźniejsza jej kapitel był adobiony usemi akantu. my Najwazniejsze postacie DRAKON-Reformator ateński. Pełnit funkcje archonta w 621 r pre wprowadził bandar surowe prawo. Stąd pouredzenie drakońskie prawo. STAROZYTNEJ GRECJI SOLON Reformator ateński 2 VI w pne. Wprowadait liczne reformy umocnivjące oligarchię ateńsko. Podzielií społeczeństwo na y grupy ze względu no posiedomy majątek i sthorayi obowiązki i prawa awnych grip, wykupił ateńczykow 2 niewoli i zakazou sprzedaży w nieworę za duugi. KLEJSTENES-Reformator ateński a końca VI w prve utworzył Radę Pięciuset, podzielit Ateny na okręgi swane phylami, wprowadził ostracyam. PERY KLES-Reformaton ateński a Vw pre wprowadai w Atenach ustroj demoknety cany. Wamosto. anaczenie agromadgenia Ludowego, wprowadant diety an udział w zgromadzeniu, urzędy były losowane i każdy mógł je peinic. MILITIADES-Dowodził wojskami Aten w bitwie pod Manitonem. LEONIDAS-Knol Sparty. Dowodaił wojskami greckimi w biture w wąwozie Termopile gdzie aginął. TEMISTOKLES-Dowodził ploto, grecko, w bitwie pod Salaming. Pokonał Persow. FILIP II-tril Macedoni, który w IV w pre podporoodkował sobie cało, Grecję. ALEKSANDER WIELKI-syn Filips 11, pokonał państwo perskie i stworzył impenum ad Egiptu po causas i od Grecji po Indie TALES 2 MILETU- żył w VI w pne. Reprezentuje filozofow play.rody, uważać, że świat powstał 2 wody. Twórca twierdzenia Tavesa. DEMOKRYT 2 ABDERY - Tworca atomismu. uważał, że som jest najmniejszą cząstką mateni. MERAKLIT-osaise wszechsurrt poustai a ognir. Przyroda jest w ustawicanym nichu i usaystko się zmienia. SOKRATES-Uważał, de istnieje obiektywna prawda i beawagledne dobro. PLATON-uczeń sopratesa, tworca idealiame filosofica nego uapisał traktakt, państwo, w którym opisat ideaine społeczeństwo mo abone praca filozofów. Tworchl sarevry w Gain Academos ARYSTOTELES uczeń Platona i nauczyciel sleksandne 11. Twórca prow cogii i teoni poznania. Dokonał systematyki ustrojów państwowych. sklasyfikowat were gatunki roślin i swieragt, założył szkołę w ogrodach Lykejonu. HOMER-Twórca epiki. Napisat Iliade i „Odyseje. Hersod-Autor Teogonii eposu o powstaniu wszechśwritte i genealogii bogów. SAFONA-Autorks wielu wierszy miłosnych. HERODOT-Ojciec historiografii greckiej - „dzieje" - hiszonis wojen grecko-perskich TUKIDY DES- Pienusay historyk. Napisat, wosne peloponesko". wprowadzić krytykę znoblet wys wlad i autopsję. ASSCHYLOS-Autor tragedii greckien min „Oresteja", „Persowie", Siedmiu przeciw Tebom SOFOKLES-Autor tragedii Antygona FIDIASZ Bezbiane 2 Vw phe, wyrzed but sed by no Akropolu ateńskim pp. Atene Partenas omaa posąg arusa w Oumpil-jeden 2 I cudów świats steweytnego MYRON-Dyskobol nacabo ukazująca człowieks nichu. 3 |• VID Saiova zniczne wydanzonia DZIEJE 2 GRECJI 3 776 pne - 1 olimpiada - igrzyska olimpijskie. VIII w. pne - Homer napisał liadę" i Jayseję". Kolonizeja grecka. 1594 pne - Reformy Solone w Atenach. 503-507 pne - Reformy klejstenesa w Atenach. 490 phe-weing grecko-perska-Bitwa pod maratonem i zwycięstwo Ateńczyków put wodzy Militiadesa. 480 phe-wojno, greitio-perska -200bycie Aren, bitwy pod Salaming, Termopilami 479 pne-Bitwa poor pirtyjami i zwycięstwo armii greckiej dowodzony przes Krilor Sporty Pausaniassa. Vw pre-, ałoty wiek" Aten-mady Perykiesa. 4 4 8 pne-Zakończenie wojen grecko-perskich i pokój. 431 - you pne- Wojna peloponesticer między Azenami i Spartą oraz ich sojusanitami 338 phe -Bitwa pool Cheronea. Król Macedonii Filip 11 pokonał koaliciję miast greckich i patpornądkował sobie greate 334-327 pre-wyprawa, Aleksandra Macedońskiego na Persie. śmierć Aleksandra Macedońskiego. 32.3 phe