Biblia

 Biblia
Obejmuje Stary i Nowy Testament
Przez judaizm i chrześcijaństwo uważana za księgę
PISMO
ŚWIĘTE
objawioną
Świadectwo historyczne doty

Biblia

user profile picture

Avv

2 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

Biblia, pojęcia.

 

1

Notatka

Biblia Obejmuje Stary i Nowy Testament Przez judaizm i chrześcijaństwo uważana za księgę PISMO ŚWIĘTE objawioną Świadectwo historyczne dotyczące zwłaszcza dziejów i obyczajów narodu żydowskiego Zbiór uniwersalnych prawd moralnych Opis historii zbawienia Wybitne Dzieło Literackie ↳ Podział Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. W skład Starego Testamentu wchodzi 46 ksiąg zgrupowanych w czterech częściach: Pięcioksiąg/Tora (Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzonego Prawa) Prorocy (obejmuje 21 ksiąg) Pisma (składające się z 12 ksiąg) Pozostałe siedem ksiąg judaizmu uznaje się za apokryfy Według kanonu katolickiego księgi Starego Testamentu dzielą się na: a) historyczne (np. Rodzaju, Wyjścia, Królewska, Judyty, Estery) b) prorockie (np. Jeremiasza, Izajasza, itp.) c) dydaktyczne (np. Koheleta, Hioba, Przysłów) Natomiast księgi Nowego Testamentu dzielą się na: a) księgi historyczne (Np. Pięcioksiąg, Ewangelie) b) księgi dydaktyczne/mądrościowe (Np. Księga Hioba, Listy) c) księgi prorocze (Np. Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana) ↳ Stary i Nowy Testament Stary Testament → Od XIII w. p.n.e. do I W. p.n.e. → Składa się z 46 ksiąg →Spisany w języku hebrajskim Opowiada o tym, działo się przed narodzinami Chrystusa i zapowiada przyjście zbawiciela Cechy stylu biblijnego: Nowy Testament Od drugiej połowy I W. ➤ Symbole oraz alegorie → Składa się z 27 ksiąg ↳ Styl Biblijny i jego cechy Styl biblijny to styl językowy stosowany w Biblii oraz jej przekładach. Sentencje i aforyzmy → Spisany w języku greckim → Opowiada o dziejach Chrystusa, zawiera też apokalipsy, nawrócenia i listy ➤ Uroczysty, podniosły, poważny charakter ➤ Wysoki rejestr (wyrafinowanie składniowe i słownikowe) ➤ Występują inwersje, paralelizmy, anafory, powtórzenia, wyliczenia oraz metafory ↳ Gatunki w Biblii Przykładowe gatunki w biblii: Przypowieść -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

np. o synu marnotrawnym Psalm Księga Psalmów w Starym Testamencie zawiera ich 150 Pieśń np. Pieśń nad Pieśniami Hymn np. Hymn o miłości List np. listy św. Pawła Ewangelia Kazanie np. Ewangelia według św. Jana np. tzw. Kazanie na Górze Wizja/Objawienie np. Apokalipsa św. Jana ↳ Księga Psalmów Psalm to krótki utwór liryczny o charakterze modlitewno-pochwalnym. Na księgę składa się 150 utworów i określa się ją jako psałterz. Adresatem w nich jest Bóg, a podmiotem człowiek. Wyróżniamy 5 rodzajów psalmów: Psalmy błagalne Psalmy pochwalne Psalmy dziękczynne Psalmy ufności Psalmy mądrościowe (dydaktyczne) ↳ Sacrum i Profanum → Sacrum Wszystko, co związane z Bogiem. Wszystko, co związa →Profanum z człowiekiem. ↳ Pojęcia związane z Biblią X Inwersja - szyk przestawny wyrazów, nienaturalna kolejność słów będąca sygnałem mowy uroczystej, podniosłej X Parafraza swobodny przekład utworu, przeróbka zmieniająca lub rozwijająca treści pierwowzoru lub naśladująca pierwowzór X Aluzja literacka nawiązanie mniejsze lub większe do innego utworu literackiego X Apokryf tekst niekanoniczny, nienależący do ustalonego w danej religii zbioru ksiąg biblijnych. X Poemat obszerny utwór poetycki, tradycyjnie wierszowany lub pisany prozą X Powtórzenie ponowne użycie słów, ich znaczeń lub ich układów/konstrukcji X Problematyka Egzystencjalna problematyka dotycząca ludzkiego losu, nieuchronnych praw nim rządzących, tego co jest stałe i zmienne w ludzkim życiu X Stylizacja Biblijna zabieg polegający na nadawaniu wypowiedzi cech stylu Biblii/naśladowanie stylu biblijnego. - X Paralelizm Składniowy to powtórzenie lub podobieństwo konstrukcji składniowych wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu. X Paralelizm Znaczeniowy to powtórzenie lub podobieństwo znaczeń wyrażeń w następujących po sobie częściach tekstu. X Vanitas pojęcie w biblijnej Księdze Koheleta, oznacza znikomość, bezwartościowość rzeczy i spraw ludzkich X Aforyzm "złota myśl", celne zaskakujące zwięzłe sformułowane twierdzenie o sensie ogólnym X Alegoria w literaturze i sztuce nie dosłowne przedstawienie rzeczywistości poprzez obrazy, zdarzenie czy postaci mające, poza dosłownym, ukryty sens przenośny, zwykle jednoznaczny X Metafora Poetycka niedosłowne użycie słowa w języku literackim X Porównanie środek artystyczny polegający na zestawieniu jednego zjawiska/przedmiotu z innym, tak by wydobyć/uwydatnić cechy pierwszego X Symbol w literaturze i sztuce nie dosłowne przedstawienie za pomocą przedmiotu materialnego obdarzonego w tekście ukrytymi znaczeniami, które wskazują na niematerialne, zwykle trudne do wyrażenia sensy X Wykrzyknienie zdanie wykrzyknikowe lub odpowiadający mu równoważnik zdania służące wyrażeniu stosunku emocjonalnego X Podmiot zbiorowy rodzaj podmiotu lirycznego, który wypowiada się w imieniu jakiejś zbiorowości X Anafora powtórzenie tego samego wyrażenia/słowa na początku kolejnych elementów wypowiedzi X Wizja widzenie, wyobrażenie, obraz wytworzony w wyobraźni ↳ Frazeologizmy biblijne Biblizmy to wyrazy lub związki frazeologiczne mające swoje korzenie w Biblii. Przykładowe biblizmy: Egipskie ciemności - nieprzeniknione ciemności | jedna z plag którymi Bóg ukarał Egipt Hiobowa wieść/wiadomość wiadomość o klęskach | Hiob usłyszał od posłańców wieści o utracie bogactw i śmierci dzieci Iść do jaskini lwa narażać się na pewne niebezpieczeństwo | Daniel został wtrącony do jaskini w której żyły lwy Judaszowe srebrniki zapłata za zdradę | Judasz otrzymał trzydzieści srebrnych monet za wydanie Jezusa Wieża Babel zamet, chaos, wielojęzyczne/wielokulturowe zbiorowisko ludzi | legenda o wieży Babel i jej budowie

user profile picture

Avv

2 Followers

 Biblia
Obejmuje Stary i Nowy Testament
Przez judaizm i chrześcijaństwo uważana za księgę
PISMO
ŚWIĘTE
objawioną
Świadectwo historyczne doty

Otwórz

Biblia, pojęcia.

Podobne notatki
Know   BIBLIA thumbnail

17

191

BIBLIA

BIBLIA opraciwanie + frazeologizmy

Know Biblia thumbnail

48

891

Biblia

ramy czasowe, języki biblijne, księgi biblijne, styl biblijny, sacrum, profanum, archetyp, topos, frazeologizmy, motywy

Know Biblia notatki  thumbnail

37

507

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know Biblia  thumbnail

1402

17797

Biblia

Biblia notatka

Know Księga nad księgami - Biblia thumbnail

0

18

Księga nad księgami - Biblia

Biblia

Know Biblia thumbnail

754

9500

Biblia

:)

Biblia Obejmuje Stary i Nowy Testament Przez judaizm i chrześcijaństwo uważana za księgę PISMO ŚWIĘTE objawioną Świadectwo historyczne dotyczące zwłaszcza dziejów i obyczajów narodu żydowskiego Zbiór uniwersalnych prawd moralnych Opis historii zbawienia Wybitne Dzieło Literackie ↳ Podział Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. W skład Starego Testamentu wchodzi 46 ksiąg zgrupowanych w czterech częściach: Pięcioksiąg/Tora (Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzonego Prawa) Prorocy (obejmuje 21 ksiąg) Pisma (składające się z 12 ksiąg) Pozostałe siedem ksiąg judaizmu uznaje się za apokryfy Według kanonu katolickiego księgi Starego Testamentu dzielą się na: a) historyczne (np. Rodzaju, Wyjścia, Królewska, Judyty, Estery) b) prorockie (np. Jeremiasza, Izajasza, itp.) c) dydaktyczne (np. Koheleta, Hioba, Przysłów) Natomiast księgi Nowego Testamentu dzielą się na: a) księgi historyczne (Np. Pięcioksiąg, Ewangelie) b) księgi dydaktyczne/mądrościowe (Np. Księga Hioba, Listy) c) księgi prorocze (Np. Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana) ↳ Stary i Nowy Testament Stary Testament → Od XIII w. p.n.e. do I W. p.n.e. → Składa się z 46 ksiąg →Spisany w języku hebrajskim Opowiada o tym, działo się przed narodzinami Chrystusa i zapowiada przyjście zbawiciela Cechy stylu biblijnego: Nowy Testament Od drugiej połowy I W. ➤ Symbole oraz alegorie → Składa się z 27 ksiąg ↳ Styl Biblijny i jego cechy Styl biblijny to styl językowy stosowany w Biblii oraz jej przekładach. Sentencje i aforyzmy → Spisany w języku greckim → Opowiada o dziejach Chrystusa, zawiera też apokalipsy, nawrócenia i listy ➤ Uroczysty, podniosły, poważny charakter ➤ Wysoki rejestr (wyrafinowanie składniowe i słownikowe) ➤ Występują inwersje, paralelizmy, anafory, powtórzenia, wyliczenia oraz metafory ↳ Gatunki w Biblii Przykładowe gatunki w biblii: Przypowieść -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

np. o synu marnotrawnym Psalm Księga Psalmów w Starym Testamencie zawiera ich 150 Pieśń np. Pieśń nad Pieśniami Hymn np. Hymn o miłości List np. listy św. Pawła Ewangelia Kazanie np. Ewangelia według św. Jana np. tzw. Kazanie na Górze Wizja/Objawienie np. Apokalipsa św. Jana ↳ Księga Psalmów Psalm to krótki utwór liryczny o charakterze modlitewno-pochwalnym. Na księgę składa się 150 utworów i określa się ją jako psałterz. Adresatem w nich jest Bóg, a podmiotem człowiek. Wyróżniamy 5 rodzajów psalmów: Psalmy błagalne Psalmy pochwalne Psalmy dziękczynne Psalmy ufności Psalmy mądrościowe (dydaktyczne) ↳ Sacrum i Profanum → Sacrum Wszystko, co związane z Bogiem. Wszystko, co związa →Profanum z człowiekiem. ↳ Pojęcia związane z Biblią X Inwersja - szyk przestawny wyrazów, nienaturalna kolejność słów będąca sygnałem mowy uroczystej, podniosłej X Parafraza swobodny przekład utworu, przeróbka zmieniająca lub rozwijająca treści pierwowzoru lub naśladująca pierwowzór X Aluzja literacka nawiązanie mniejsze lub większe do innego utworu literackiego X Apokryf tekst niekanoniczny, nienależący do ustalonego w danej religii zbioru ksiąg biblijnych. X Poemat obszerny utwór poetycki, tradycyjnie wierszowany lub pisany prozą X Powtórzenie ponowne użycie słów, ich znaczeń lub ich układów/konstrukcji X Problematyka Egzystencjalna problematyka dotycząca ludzkiego losu, nieuchronnych praw nim rządzących, tego co jest stałe i zmienne w ludzkim życiu X Stylizacja Biblijna zabieg polegający na nadawaniu wypowiedzi cech stylu Biblii/naśladowanie stylu biblijnego. - X Paralelizm Składniowy to powtórzenie lub podobieństwo konstrukcji składniowych wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu. X Paralelizm Znaczeniowy to powtórzenie lub podobieństwo znaczeń wyrażeń w następujących po sobie częściach tekstu. X Vanitas pojęcie w biblijnej Księdze Koheleta, oznacza znikomość, bezwartościowość rzeczy i spraw ludzkich X Aforyzm "złota myśl", celne zaskakujące zwięzłe sformułowane twierdzenie o sensie ogólnym X Alegoria w literaturze i sztuce nie dosłowne przedstawienie rzeczywistości poprzez obrazy, zdarzenie czy postaci mające, poza dosłownym, ukryty sens przenośny, zwykle jednoznaczny X Metafora Poetycka niedosłowne użycie słowa w języku literackim X Porównanie środek artystyczny polegający na zestawieniu jednego zjawiska/przedmiotu z innym, tak by wydobyć/uwydatnić cechy pierwszego X Symbol w literaturze i sztuce nie dosłowne przedstawienie za pomocą przedmiotu materialnego obdarzonego w tekście ukrytymi znaczeniami, które wskazują na niematerialne, zwykle trudne do wyrażenia sensy X Wykrzyknienie zdanie wykrzyknikowe lub odpowiadający mu równoważnik zdania służące wyrażeniu stosunku emocjonalnego X Podmiot zbiorowy rodzaj podmiotu lirycznego, który wypowiada się w imieniu jakiejś zbiorowości X Anafora powtórzenie tego samego wyrażenia/słowa na początku kolejnych elementów wypowiedzi X Wizja widzenie, wyobrażenie, obraz wytworzony w wyobraźni ↳ Frazeologizmy biblijne Biblizmy to wyrazy lub związki frazeologiczne mające swoje korzenie w Biblii. Przykładowe biblizmy: Egipskie ciemności - nieprzeniknione ciemności | jedna z plag którymi Bóg ukarał Egipt Hiobowa wieść/wiadomość wiadomość o klęskach | Hiob usłyszał od posłańców wieści o utracie bogactw i śmierci dzieci Iść do jaskini lwa narażać się na pewne niebezpieczeństwo | Daniel został wtrącony do jaskini w której żyły lwy Judaszowe srebrniki zapłata za zdradę | Judasz otrzymał trzydzieści srebrnych monet za wydanie Jezusa Wieża Babel zamet, chaos, wielojęzyczne/wielokulturowe zbiorowisko ludzi | legenda o wieży Babel i jej budowie