Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i funkcje sacharydów

 Budowa i Funkcje sacharydowe
Sacharydy, nazywane też cukrami lub węglowodanami, powstają głównie w procesie fotosyntezy,
przeprowadzanym pr

Budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Maja Jakubiec

84 Followers

Udostępnij

Zapisz

105

 

1

Notatka

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Budowa i Funkcje sacharydowe Sacharydy, nazywane też cukrami lub węglowodanami, powstają głównie w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficzne. Podział glukoza fruktoza • galaktoza ● OH 3 OH ● Monosacharydy ● ● OH glukoza (aldoza) ● ● Budowla Wszystkie sacharydy są zbudowane z węgla, wodoru i tlenu, w skład niektórych z nich wchodzą również inne pierwiastki, np. azot. Monosacharydy - Zwykle zawierają w cząsteczkach od trzech do ośmiu atomów węgla. Każdy z cukrów prostych ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grupę karbonylową: aldehydową (-CHO) lub ketonową (-CO-). Te które zawierają grupę aldehydową nazywamy aldozami, natomiast te z grupą ketonową nazywane są ketonami. Pentozy i heksozy mogą występować w roztworach w dwóch postaciach - łańcuchowej i pierścieniowej, które wzajemnie w siebie przechodzą. Tekst akapitu Nazwy kolejnych cukrów prostych : trioza(C3), tetroza(Cu), pentoza(C5), heksoza() itd. H CH₂OH онгон H Formy monosacharydów: 6CH₂OH ● 2 Przykłady Aldehyd 3-fo- sforoglicerynowy Ryboza ● ● OH OH ryboza deoksyryboza H OH ● HO H 2 I ● ● OH anomer a glukozy ● ● I 1. OH с U C OH ● H. OH OH CH₂OH ● Funkcje biologiczne monosacharydowe ● ● Oligosacharydy ● sacharoza laktoza maltoza ● ● HO H ● — H ● ● CH₂OH 1 ● O ● ● CH₂OH OH OH ● ● ● OH ● 4 ● Polisacharydy skrobia glikogen celuloza chityna 6CH₂OH OH OH fruktoza (ketoza) ● O OH -I OH anomer 3 glukozy OH 2 CH₂OH 3-0 OH ـن • • ● ● ● ● ● • ● ● U ● ● • · • ● ● . My U ● Funkcje biologiczne Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. PENTOZ!! Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), elektronów (np. NAD) w komórkach. ● ● TRIOZ!! ● ● ● ● ● Deoksyryboza ● Glukoza Fruktoza Galaktoza ● Przykłady ● Sacharoza Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. Laktoza Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. Jest formą transportową cukrów u zwierząt. HEKSOZ!! Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla prawie wszystkich form życia. Dlatego...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

inne monosacharydy, takie jak fruktoza i galaktoza, są w organizmach przekształcane w glukozę lub jej pochodne. Ponadto glukoza może być wykorzystywana do syntezy innych sacharydów. jest produktem przemian innych monosacharydów, np. galaktozy, ● jest substratem do syntezy innych monosacharydów, np. rybozy, która stanowi substrat do syntezy deoksyrybozy, jest substratem do syntezy disacharydów, np. maltozy, jest substratem do syntezy polisacharydów, np. skrobi. Maltoza Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. Wchodzi w skład wielu oligosacharysdów i polisacharydów. Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. Wchodzi W skład niektórych polisacharydów. Oligosacharydy powstają przez połączenie się od dwóch do dziesięciu cząsteczek cukrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Podczas takiego połączenia wytwarza się woda. Wiązanie to może powstawać między różnymi atomami węgla. Najczęściej występuje wiązanie 1,4-glikozydowe, które tworzy się między pierwszym atomem węgla, a czwartym atomem węgla następnej cząsteczki. Disacharydy - należą do oligosacharydów, są dwucukrami, które są produktami kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Ich właściwości fizykochemiczne są podobne do właściwości monosacharydów. Największe znaczenie mają: sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy), laktoza (cukier mlekowy) i maltoza (cukier słodowy). Determinują one grupy krwi, odgrywają też kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek. Budowa disacharydów Budowa ● Jest zbudowana z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy, połączonych wiązaniem 1,2-a-glikozydowym. ● ● PENTOZ!! Jest zbudowana z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki galaktozy, połączonych wiązaniem 1,4-B-glikozydowym. HEKSOZ!! Jest zbudowana z dwóch cząsteczek glukozy, połączonych wiązaniem 1,4-a- glikozydowym. HEKSOZ!! ● Funkcje Jest formą transportową cukrów u roślin. Występuje w korzeniu buraka cukrowego i łodydze trzciny cukrowej - stanowi substancje zapasową. wchodzi w skład mleka ssaków - pełni funkcję odżywczą. Powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogenu. Występuje w nektarze i pyłku niektórych roślin, wabi zwierzęta zapylające. ● →Polisacharydy - (wielocukry) powstają na skutek łączenia się wielu cząsteczek cukrów prostych w jedną długą cząsteczkę. Nie rozpuszczają się w wodzie, ale moga być rozkładane za pomocą enzymów. Nie wykazują właściwości redukujących, jednak można je wykryć w materiale biologicznym innymi metodami, np Skrobię wykrywa się za pomocą jodyny (alkoholowego roztworu jodyny) lub płynu Lugola (roztworu jodu w jodku potasu) pod wpływem jodu barwi się na granatowy kolor. Do polisacharydów najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie należą: glikogen, skrobia, celuloza i chityna. Są one nierozpuszczalne w wodzie, dlatego pełnią w organizmach funkcję zapasową oraz budulcową. Budowa i funkcje polisacharydowe Budowa ● ● ● Przykłady Glikogen ● skrobia ● Amyloza Amylope- ktyna Celuloza Chityna ● ● ● ● ● Celulozę i chitynę rozkładają jedynie niektóre mikroorganizmy, np. bakterie i protisty żyjące w przewodach pokarmowych przeżuwaczy oraz termitów. Glikogen i skrobia mogą w razie potrze zostać rozłożone do cząsteczek glukozy i wykorzystane przez organizm jako źródło. ● Cukry redukujące Cukry redukujące to takie, które zawierają wolną grupę aldehydową. Aldozy nazywamy takimi cukrami, ponieważ mają zdolność redukowania związków miedzi zgodnie z równaniem reakcji chemicznej. Do takich cukrów zaliczamy wszystkie monosacharydy, łącznie z fruktozą, do cukrów redukujących należą także maltoza i laktoza. ● Jest zbudowany z około 100 tys. reszt glukozy, które są połączone wiązaniami 1,4-a-glikozydowymi co ok.8-12 reszt glukozowych łańcuch rozgałęzia się dzięki powstawaniu wiązań 1,6-a-glikozydowych składa się z dwóch frakcji: amylozy (20%) i amylopektyny (80%). ● ● Prosty łańcuch zbudowany z kilkuset reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-a-glikozydowym zbudowana jest z kilku tysięcy reszt glukozy. Ma bardzo podobną budowę do glikogenu, ale rozgałęzienia ma co ok. 25 reszt glukozowych. Składa się z kilku tysięcy reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-B-glikozydowymi. Pomiędzy łańcuchami tworzą się liczne wiązania wodorowe, dzięki czemu powstają grubsze włókna - mikrofibryle. ● składa się z kilku tysięcy reszt N-acetyloglukozaminy (aminowej pochodnej glukozy) połączonych wiązaniami 1,4-B -glikozydowymi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Funkcje Jest materiałem zapasowym zwierząt i grzybów. znajduje się w wątrobie i mięśniach. ● Jest materiałem zapasowym roślin i niektórych protistów. ● Jest głównym składnikiem ściny komórkowej i niektórych protistów. Jest głównym składnikiem szkieletów zewnętrznych stawonogów oraz ściany komórkowej w komórkach grzybów. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● • ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● My ● ● ● ● ● ●

Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Maja Jakubiec

84 Followers
 

1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Budowa i Funkcje sacharydowe
Sacharydy, nazywane też cukrami lub węglowodanami, powstają głównie w procesie fotosyntezy,
przeprowadzanym pr

Otwórz aplikację

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i Funkcje sacharydowe Sacharydy, nazywane też cukrami lub węglowodanami, powstają głównie w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficzne. Podział glukoza fruktoza • galaktoza ● OH 3 OH ● Monosacharydy ● ● OH glukoza (aldoza) ● ● Budowla Wszystkie sacharydy są zbudowane z węgla, wodoru i tlenu, w skład niektórych z nich wchodzą również inne pierwiastki, np. azot. Monosacharydy - Zwykle zawierają w cząsteczkach od trzech do ośmiu atomów węgla. Każdy z cukrów prostych ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grupę karbonylową: aldehydową (-CHO) lub ketonową (-CO-). Te które zawierają grupę aldehydową nazywamy aldozami, natomiast te z grupą ketonową nazywane są ketonami. Pentozy i heksozy mogą występować w roztworach w dwóch postaciach - łańcuchowej i pierścieniowej, które wzajemnie w siebie przechodzą. Tekst akapitu Nazwy kolejnych cukrów prostych : trioza(C3), tetroza(Cu), pentoza(C5), heksoza() itd. H CH₂OH онгон H Formy monosacharydów: 6CH₂OH ● 2 Przykłady Aldehyd 3-fo- sforoglicerynowy Ryboza ● ● OH OH ryboza deoksyryboza H OH ● HO H 2 I ● ● OH anomer a glukozy ● ● I 1. OH с U C OH ● H. OH OH CH₂OH ● Funkcje biologiczne monosacharydowe ● ● Oligosacharydy ● sacharoza laktoza maltoza ● ● HO H ● — H ● ● CH₂OH 1 ● O ● ● CH₂OH OH OH ● ● ● OH ● 4 ● Polisacharydy skrobia glikogen celuloza chityna 6CH₂OH OH OH fruktoza (ketoza) ● O OH -I OH anomer 3 glukozy OH 2 CH₂OH 3-0 OH ـن • • ● ● ● ● ● • ● ● U ● ● • · • ● ● . My U ● Funkcje biologiczne Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. PENTOZ!! Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), elektronów (np. NAD) w komórkach. ● ● TRIOZ!! ● ● ● ● ● Deoksyryboza ● Glukoza Fruktoza Galaktoza ● Przykłady ● Sacharoza Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. Laktoza Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. Jest formą transportową cukrów u zwierząt. HEKSOZ!! Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla prawie wszystkich form życia. Dlatego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

inne monosacharydy, takie jak fruktoza i galaktoza, są w organizmach przekształcane w glukozę lub jej pochodne. Ponadto glukoza może być wykorzystywana do syntezy innych sacharydów. jest produktem przemian innych monosacharydów, np. galaktozy, ● jest substratem do syntezy innych monosacharydów, np. rybozy, która stanowi substrat do syntezy deoksyrybozy, jest substratem do syntezy disacharydów, np. maltozy, jest substratem do syntezy polisacharydów, np. skrobi. Maltoza Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. Wchodzi w skład wielu oligosacharysdów i polisacharydów. Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. Wchodzi W skład niektórych polisacharydów. Oligosacharydy powstają przez połączenie się od dwóch do dziesięciu cząsteczek cukrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Podczas takiego połączenia wytwarza się woda. Wiązanie to może powstawać między różnymi atomami węgla. Najczęściej występuje wiązanie 1,4-glikozydowe, które tworzy się między pierwszym atomem węgla, a czwartym atomem węgla następnej cząsteczki. Disacharydy - należą do oligosacharydów, są dwucukrami, które są produktami kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Ich właściwości fizykochemiczne są podobne do właściwości monosacharydów. Największe znaczenie mają: sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy), laktoza (cukier mlekowy) i maltoza (cukier słodowy). Determinują one grupy krwi, odgrywają też kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek. Budowa disacharydów Budowa ● Jest zbudowana z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy, połączonych wiązaniem 1,2-a-glikozydowym. ● ● PENTOZ!! Jest zbudowana z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki galaktozy, połączonych wiązaniem 1,4-B-glikozydowym. HEKSOZ!! Jest zbudowana z dwóch cząsteczek glukozy, połączonych wiązaniem 1,4-a- glikozydowym. HEKSOZ!! ● Funkcje Jest formą transportową cukrów u roślin. Występuje w korzeniu buraka cukrowego i łodydze trzciny cukrowej - stanowi substancje zapasową. wchodzi w skład mleka ssaków - pełni funkcję odżywczą. Powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogenu. Występuje w nektarze i pyłku niektórych roślin, wabi zwierzęta zapylające. ● →Polisacharydy - (wielocukry) powstają na skutek łączenia się wielu cząsteczek cukrów prostych w jedną długą cząsteczkę. Nie rozpuszczają się w wodzie, ale moga być rozkładane za pomocą enzymów. Nie wykazują właściwości redukujących, jednak można je wykryć w materiale biologicznym innymi metodami, np Skrobię wykrywa się za pomocą jodyny (alkoholowego roztworu jodyny) lub płynu Lugola (roztworu jodu w jodku potasu) pod wpływem jodu barwi się na granatowy kolor. Do polisacharydów najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie należą: glikogen, skrobia, celuloza i chityna. Są one nierozpuszczalne w wodzie, dlatego pełnią w organizmach funkcję zapasową oraz budulcową. Budowa i funkcje polisacharydowe Budowa ● ● ● Przykłady Glikogen ● skrobia ● Amyloza Amylope- ktyna Celuloza Chityna ● ● ● ● ● Celulozę i chitynę rozkładają jedynie niektóre mikroorganizmy, np. bakterie i protisty żyjące w przewodach pokarmowych przeżuwaczy oraz termitów. Glikogen i skrobia mogą w razie potrze zostać rozłożone do cząsteczek glukozy i wykorzystane przez organizm jako źródło. ● Cukry redukujące Cukry redukujące to takie, które zawierają wolną grupę aldehydową. Aldozy nazywamy takimi cukrami, ponieważ mają zdolność redukowania związków miedzi zgodnie z równaniem reakcji chemicznej. Do takich cukrów zaliczamy wszystkie monosacharydy, łącznie z fruktozą, do cukrów redukujących należą także maltoza i laktoza. ● Jest zbudowany z około 100 tys. reszt glukozy, które są połączone wiązaniami 1,4-a-glikozydowymi co ok.8-12 reszt glukozowych łańcuch rozgałęzia się dzięki powstawaniu wiązań 1,6-a-glikozydowych składa się z dwóch frakcji: amylozy (20%) i amylopektyny (80%). ● ● Prosty łańcuch zbudowany z kilkuset reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-a-glikozydowym zbudowana jest z kilku tysięcy reszt glukozy. Ma bardzo podobną budowę do glikogenu, ale rozgałęzienia ma co ok. 25 reszt glukozowych. Składa się z kilku tysięcy reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-B-glikozydowymi. Pomiędzy łańcuchami tworzą się liczne wiązania wodorowe, dzięki czemu powstają grubsze włókna - mikrofibryle. ● składa się z kilku tysięcy reszt N-acetyloglukozaminy (aminowej pochodnej glukozy) połączonych wiązaniami 1,4-B -glikozydowymi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Funkcje Jest materiałem zapasowym zwierząt i grzybów. znajduje się w wątrobie i mięśniach. ● Jest materiałem zapasowym roślin i niektórych protistów. ● Jest głównym składnikiem ściny komórkowej i niektórych protistów. Jest głównym składnikiem szkieletów zewnętrznych stawonogów oraz ściany komórkowej w komórkach grzybów. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● • ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● My ● ● ● ● ● ●