Chemia /

Alkeny

Alkeny

 Alkeny
1. Co to są węglowodory?
Węglowodory nienasycone związki węgla i wodoru, w których
cząsteczkach występuje co najmniej jedno wiązanie

Alkeny

user profile picture

Jakub Bugnacki

6 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

Podstawowe informacje o alkenach

 

4/3

Notatka

Alkeny 1. Co to są węglowodory? Węglowodory nienasycone związki węgla i wodoru, w których cząsteczkach występuje co najmniej jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla. Oznacza to, że atomy węgla łączą się ze sobą w ich cząsteczkach wiązaniami podwójnymi lub potrójnymi. 2. Co to są alkeny? Alkeny należą do węglowodorów nienasyconych. W ich cząsteczkach występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. 3. Budowa alkenów Są zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Atomy węgla w cząsteczkach alkenów łączą się ze sobą i atomami wodoru wiązaniami kowalencyjnymi. Jedno z wiązań tworzących wiązanie podwójne między atomami węgla to wiązanie typu sigma ,,o", a drugie - typu pi „л". A pozostałe wiązania to wiązania typu sigma „o”. 4. Jak tworzyć nazwy alkenów? Nazwy wszystkich alkenów mają końcówkę ,,-en". Nazwę alkenu tworzy się od nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce. Należy tylko zmienić końcówkę z „-an” na „-en”. 5. Wzór ogólny alkenów CnH2n n - liczba naturalna; liczba atomów węgla w cząsteczce 6. Szereg homologiczny alkenów do 10 atomów węgla w cząsteczce a. Eten (etylen) • Liczba atomów węgla w cząsteczce 2 atomy węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny ● Wzór półstrukturalny H C₂H4 C=C H CH₂ = H H CH₂ ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) b. Propen • Liczba atomów węgla w cząsteczce 3 atomy węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny ● Wzór grupowy • Wzór półstrukturalny H c. But-1-en H ● Wzór strukturalny CH₂CH₂ H C3H6 ● Wzór szkieletowy (kreskowy) H H -C-C-H CH₂=CH-CH3 CH₂CHCH3 ● Wzór półstrukturalny C=C • Liczba atomów węgla w cząsteczce 4...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

atomy węgla ● Wzór sumaryczny HH C4H8 HH TI C=C-C-C-H ||| H HH CH₂ CH2 = CH – CH2 – CH3 ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) d. Pent-1-en ● Liczba atomów węgla w cząsteczce 5 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H H CH₂CHCH₂CH3 C5 H10 HH H TIT C=C-C-C-C-H H H H H ● Wzór półstrukturalny ● Wzór grupowy e. Heks-1-en CH, = CH – CH2 – CH2 – CH3 CH₂CH(CH₂)2CH3 • Wzór szkieletowy (kreskowy) • Liczba atomów węgla w cząsteczce 6 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H. C6H12 H ● Wzór półstrukturalny HHHH III C=C-C-C-C-C-H IIIII ΗΗΗΗΗ CH₂ = CH – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) f. Hept-1-en CH2CH(CH2),CH, • Liczba atomów węgla w cząsteczce 7 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H g. Okt-1-en C=C- H ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH3 ● Wzór grupowy CH2CH(CH2),CH3 C7H₁4 • Wzór szkieletowy (kreskowy) ● Wzór strukturalny T H -C-C-C-C-H 1 H H • Liczba atomów węgla w cząsteczce 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny H C8 H16 НННННН C=C-C-C-C-C-C-C-H ННННННН ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy CH₂CH(CH₂)5CH3 ● Wzór szkieletowy (kreskowy) h. Non-1-en • Liczba atomów węgla w cząsteczce 9 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H C Dek-1-en I H H C₂H18 H. H H ● Wzór strukturalny H • Wzór szkieletowy (kreskowy) C H H H Liczba atomów węgla w cząsteczce 10 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór półstrukturalny CH₂=CH-CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH3 ● Wzór grupowy CH₂CH(CH₂)6CH3 C10H₂0 H-C=C-C-C-C H H H H H НННН НННННН ATTIL • Wzór szkieletowy (kreskowy) H Н НННННН Н H -C-C- H CH2CH(CH2)-CH3 ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH – CH₂ – CH₂ – CH2 – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy 7. Izomery alkenów Alkeny tak, jak alkany tworzą izomery szkieletowe. Alkeny tworzą również izomery położenia wiązania podwójnego. Dlatego w nazwach alkenów między rdzeniem nazwy a końcówką ,,-en" należy uwzględnić położenie podwójnego w cząsteczce, czyli wpisać numer atomu węgla, który jako pierwszy bierze udział w tworzeniu wiązania podwójnego (ta liczba powinna być możliwie jak najmniejsza). Pierwszym alkenem tworzącym izomery położenia wiązania podwójnego jest buten. 8. Właściwości fizyczne alkenów - nie rozpuszczają się w wodzie, - budowa niepolarna, - wraz ze zwiększaniem się liczby atomów węgla wzrastają ich temperatury wrzenia i topnienia, - od 2 do 4 atomów węgla to gazy, - od 5 do 15 atomów węgla to ciecze, - co najmniej 16 atomów węgla to ciała stałe, - gazowe i ciekłe alkeny są bezbarwne 9. Właściwości chemiczne alkenów - lekko słodki, przyjemny zapach, - są palne, 10. Przykładowe reakcje spalania alkenów a. Spalanie całkowite C₂H4 + 30₂ → 2CO₂ ↑ + 2H₂O b. Spalanie niecałkowite do CO C₂H4 + 202 → 2C0 ↑ + 2H₂O c. Spalanie niecałkowite do C C₂H4 + O₂ → 2C + 2H₂O 11. Przykładowa reakcja addycji C₂H4 + Cl₂ → C₂H4Cl₂ Związek, który powstał to 1,2-dichloroetan. 12. Reguła Markownikowa W reakcji addycji cząsteczek niesymetrycznych, np. HCI, H₂O, do niesymetrycznych cząsteczek alkenu atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla przy wiązaniu wielokrotnym, który jest połączony z większą liczbą atomów wodoru. 13. Reakcje addycji cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych alkenów W reakcji addycji cząsteczek niesymetrycznych, np. HCI do niesymetrycznych cząsteczek alkenów np. propenu, powstają dwa produkty: główny i uboczny. Produktem głównym powstającym w większej ilości jest produkt otrzymywany zgodnie z regułą Markownikowa. Produktem ubocznym - powstającym w mniejszej ilości – jest produkt otrzymywany niezgodnie z regułą Markownikowa. 14. Reakcja polimeryzacji Polega na łączeniu się ze sobą wielu cząsteczek związku nienasyconego w wyniku rozerwania wiązania lub jednego z wiązań w wiązaniu wielokrotnym. Produktem tej reakcji jest wielocząsteczkowy związek. 15. Czym są monomer i polimer? Monomer - substrat reakcji polimeryzacji, nienasycony związek chemiczny. Polimer - produkt reakcji polimeryzacji, związek wielocząsteczkowy. 16. Co to jest mer? Mer - powtarzający się fragment cząsteczki polimeru. 17. Tworzenie nazwy polimerów Dodaje się przedrostek „poli-” do nazwy monomeru, np. polietylen. Jeśli nazwa monomeru składa się z dwóch wyrazów, np. chlorek winylu, to w nazwie polimeru należy ją umieścić w nawiasie, np. poli(chlorek winylu). Nazwy polimerów bywają długie i skomplikowane, dlatego większość z nich oznacza się powszechnie stosowanymi skrótami. Polska nazwa polimeru Polietylen Polipropylen Politetrafluoroetylen Poli(chlorek winylu) Skrót PE PP PTFE PVC

Chemia /

Alkeny

user profile picture

Jakub Bugnacki

6 Followers

 Alkeny
1. Co to są węglowodory?
Węglowodory nienasycone związki węgla i wodoru, w których
cząsteczkach występuje co najmniej jedno wiązanie

Otwórz

Podstawowe informacje o alkenach

Podobne notatki
Know ALKINY thumbnail

141

1971

ALKINY

Alkiny - pr

Know Benzen  thumbnail

38

513

Benzen

Podstawowe wiadomości o benzenie - jednym z węglowodorów aromatycznych

Know Kwasy karboksylowe thumbnail

34

1047

Kwasy karboksylowe

Wzór ogólny, kwasy monokarboksylowe, kwasy dikarboksylowe, wzór ogólny, izomery, właściwości, fermentacja octowa, zastosowanie

Know Alkohole thumbnail

5

101

Alkohole

Notatka na temat alkoholi w chemii.

Know ALKANY thumbnail

16

359

ALKANY

Nazwy i wzory sumaryczne alkanów

Know Etylen (eten) przedstawiciel alkanow  thumbnail

0

14

Etylen (eten) przedstawiciel alkanow

Poziom rozszerzony, otrzymywanie właściwości, spalanie ,audycja, polimeryzacja +kilka zadań z podręcznika nowej ery

Alkeny 1. Co to są węglowodory? Węglowodory nienasycone związki węgla i wodoru, w których cząsteczkach występuje co najmniej jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla. Oznacza to, że atomy węgla łączą się ze sobą w ich cząsteczkach wiązaniami podwójnymi lub potrójnymi. 2. Co to są alkeny? Alkeny należą do węglowodorów nienasyconych. W ich cząsteczkach występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. 3. Budowa alkenów Są zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Atomy węgla w cząsteczkach alkenów łączą się ze sobą i atomami wodoru wiązaniami kowalencyjnymi. Jedno z wiązań tworzących wiązanie podwójne między atomami węgla to wiązanie typu sigma ,,o", a drugie - typu pi „л". A pozostałe wiązania to wiązania typu sigma „o”. 4. Jak tworzyć nazwy alkenów? Nazwy wszystkich alkenów mają końcówkę ,,-en". Nazwę alkenu tworzy się od nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce. Należy tylko zmienić końcówkę z „-an” na „-en”. 5. Wzór ogólny alkenów CnH2n n - liczba naturalna; liczba atomów węgla w cząsteczce 6. Szereg homologiczny alkenów do 10 atomów węgla w cząsteczce a. Eten (etylen) • Liczba atomów węgla w cząsteczce 2 atomy węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny ● Wzór półstrukturalny H C₂H4 C=C H CH₂ = H H CH₂ ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) b. Propen • Liczba atomów węgla w cząsteczce 3 atomy węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny ● Wzór grupowy • Wzór półstrukturalny H c. But-1-en H ● Wzór strukturalny CH₂CH₂ H C3H6 ● Wzór szkieletowy (kreskowy) H H -C-C-H CH₂=CH-CH3 CH₂CHCH3 ● Wzór półstrukturalny C=C • Liczba atomów węgla w cząsteczce 4...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

atomy węgla ● Wzór sumaryczny HH C4H8 HH TI C=C-C-C-H ||| H HH CH₂ CH2 = CH – CH2 – CH3 ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) d. Pent-1-en ● Liczba atomów węgla w cząsteczce 5 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H H CH₂CHCH₂CH3 C5 H10 HH H TIT C=C-C-C-C-H H H H H ● Wzór półstrukturalny ● Wzór grupowy e. Heks-1-en CH, = CH – CH2 – CH2 – CH3 CH₂CH(CH₂)2CH3 • Wzór szkieletowy (kreskowy) • Liczba atomów węgla w cząsteczce 6 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H. C6H12 H ● Wzór półstrukturalny HHHH III C=C-C-C-C-C-H IIIII ΗΗΗΗΗ CH₂ = CH – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy • Wzór szkieletowy (kreskowy) f. Hept-1-en CH2CH(CH2),CH, • Liczba atomów węgla w cząsteczce 7 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H g. Okt-1-en C=C- H ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH3 ● Wzór grupowy CH2CH(CH2),CH3 C7H₁4 • Wzór szkieletowy (kreskowy) ● Wzór strukturalny T H -C-C-C-C-H 1 H H • Liczba atomów węgla w cząsteczce 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny H C8 H16 НННННН C=C-C-C-C-C-C-C-H ННННННН ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy CH₂CH(CH₂)5CH3 ● Wzór szkieletowy (kreskowy) h. Non-1-en • Liczba atomów węgla w cząsteczce 9 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór strukturalny H C Dek-1-en I H H C₂H18 H. H H ● Wzór strukturalny H • Wzór szkieletowy (kreskowy) C H H H Liczba atomów węgla w cząsteczce 10 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór półstrukturalny CH₂=CH-CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH3 ● Wzór grupowy CH₂CH(CH₂)6CH3 C10H₂0 H-C=C-C-C-C H H H H H НННН НННННН ATTIL • Wzór szkieletowy (kreskowy) H Н НННННН Н H -C-C- H CH2CH(CH2)-CH3 ● Wzór półstrukturalny CH₂ = CH – CH₂ – CH₂ – CH2 – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH3 ● Wzór grupowy 7. Izomery alkenów Alkeny tak, jak alkany tworzą izomery szkieletowe. Alkeny tworzą również izomery położenia wiązania podwójnego. Dlatego w nazwach alkenów między rdzeniem nazwy a końcówką ,,-en" należy uwzględnić położenie podwójnego w cząsteczce, czyli wpisać numer atomu węgla, który jako pierwszy bierze udział w tworzeniu wiązania podwójnego (ta liczba powinna być możliwie jak najmniejsza). Pierwszym alkenem tworzącym izomery położenia wiązania podwójnego jest buten. 8. Właściwości fizyczne alkenów - nie rozpuszczają się w wodzie, - budowa niepolarna, - wraz ze zwiększaniem się liczby atomów węgla wzrastają ich temperatury wrzenia i topnienia, - od 2 do 4 atomów węgla to gazy, - od 5 do 15 atomów węgla to ciecze, - co najmniej 16 atomów węgla to ciała stałe, - gazowe i ciekłe alkeny są bezbarwne 9. Właściwości chemiczne alkenów - lekko słodki, przyjemny zapach, - są palne, 10. Przykładowe reakcje spalania alkenów a. Spalanie całkowite C₂H4 + 30₂ → 2CO₂ ↑ + 2H₂O b. Spalanie niecałkowite do CO C₂H4 + 202 → 2C0 ↑ + 2H₂O c. Spalanie niecałkowite do C C₂H4 + O₂ → 2C + 2H₂O 11. Przykładowa reakcja addycji C₂H4 + Cl₂ → C₂H4Cl₂ Związek, który powstał to 1,2-dichloroetan. 12. Reguła Markownikowa W reakcji addycji cząsteczek niesymetrycznych, np. HCI, H₂O, do niesymetrycznych cząsteczek alkenu atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla przy wiązaniu wielokrotnym, który jest połączony z większą liczbą atomów wodoru. 13. Reakcje addycji cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych alkenów W reakcji addycji cząsteczek niesymetrycznych, np. HCI do niesymetrycznych cząsteczek alkenów np. propenu, powstają dwa produkty: główny i uboczny. Produktem głównym powstającym w większej ilości jest produkt otrzymywany zgodnie z regułą Markownikowa. Produktem ubocznym - powstającym w mniejszej ilości – jest produkt otrzymywany niezgodnie z regułą Markownikowa. 14. Reakcja polimeryzacji Polega na łączeniu się ze sobą wielu cząsteczek związku nienasyconego w wyniku rozerwania wiązania lub jednego z wiązań w wiązaniu wielokrotnym. Produktem tej reakcji jest wielocząsteczkowy związek. 15. Czym są monomer i polimer? Monomer - substrat reakcji polimeryzacji, nienasycony związek chemiczny. Polimer - produkt reakcji polimeryzacji, związek wielocząsteczkowy. 16. Co to jest mer? Mer - powtarzający się fragment cząsteczki polimeru. 17. Tworzenie nazwy polimerów Dodaje się przedrostek „poli-” do nazwy monomeru, np. polietylen. Jeśli nazwa monomeru składa się z dwóch wyrazów, np. chlorek winylu, to w nazwie polimeru należy ją umieścić w nawiasie, np. poli(chlorek winylu). Nazwy polimerów bywają długie i skomplikowane, dlatego większość z nich oznacza się powszechnie stosowanymi skrótami. Polska nazwa polimeru Polietylen Polipropylen Politetrafluoroetylen Poli(chlorek winylu) Skrót PE PP PTFE PVC