Geografia /

wietrzenie, ruchy masowe i kras GEOGRAFIA

wietrzenie, ruchy masowe i kras GEOGRAFIA

 WIETRZENIE, RUCHY MASOWE, KRAS
WIETRZENIE - proces
proces
rozkruszania
rozkruszania skał i zmiany jej
i zmiany
Wietrzenie fizyczne - (tylko

wietrzenie, ruchy masowe i kras GEOGRAFIA

user profile picture

slaying queen

7 Followers

43

Udostępnij

Zapisz

pdf zawiera wietrzenie, ruchy masowe jak i rzeźby krasowe

 

1/2

Notatka

WIETRZENIE, RUCHY MASOWE, KRAS WIETRZENIE - proces proces rozkruszania rozkruszania skał i zmiany jej i zmiany Wietrzenie fizyczne - (tylko rozkruszenie skały) - wietrzenie mrozowe • woda + · 2miany temperatury (+/.0°C) •2ama/zanie i odmarzanie wody w szczelinach powstają gało60/2a -rumowiska skalne (g. świętokrzyskie) • występuje klimacie umiarkowanym i subpolarnym Wietrzenie insolacyjne - Tuszczenie temperatura (wahania) ogrzewanie pęchnienie objętości materiałów, ochładzanie = obj • osłabienie połączeń między minerałami się skały (eksfolijacial zwrotnikowa (pustynie) Wietrzenie claste - zmiany wilgotności •łuszczenie pęcznienie w + • klimat-strefa wietrzenie i wysychanie stał Wietrzenie solue - -krystalizacja soli w szczelinach skalyon H₂O jej skaładu chemicznego Stutek: gołoborza termiczne - zmiana temperatury powietrza i Skały H₂O sol + Rozpuszczanie-milierały woda www • woda + sól WIETRZENIE CHEMICZNE chemicznego utlenianie reakcje zmiaua chlorki + Uwodnienie - minerały masączają masycenie się wodą up. 2 anchydrytu powstaje gips utlenienie minerałów węglany wyglądu pod wpływem wody Siarczany i i składu Czynniki ruchów masowych: rodzaj skał układ warstw minerałów 2 Heuem atmosferycznym. się wodą Uwęglanowienie · rozpuszczenie skał pod wpływem wody 2 CO₂ tworzą głębokość zalegania wód gruntowych ilość opadów zaburzenie równowagi stoku RUCHY MASOWE Ruchy masowe-polegają na przemieszczaniu się materiału skalnego pod wpływem siły ciężkości. Warunkiem jest Mahylenie tevenu. Stok- nachylona powierzchnia która łączy wierzchołek wzniesienia 2 podnożem roztwór, Majbardziej podatue są RODZAJE RUCHÓW MASOWYCH OSUWANIE - gwałtowne zsuwanie zwiet/zeliny lub użnych skał w osuwisko. W górnej części osuwiska powstaje nisza osuwiskowa a u podnóża stoku to jęzor osuwiskowy. Trzęsienia ziemi. traesienie ziemi przesiąknięcie zwietrzeciny wodą ма SPŁYWANIE ten proces zachodzi opadów deszczu. 2 wietrzalina jest silnie przesiąknięta duże nachylenie deszczu opady duża prędkość •spływy błotne, ziemne i gruzowe SPEE2YWANIE- proces polegający niża osuwiskowa stokacu jest przesiąknięcie skał wodą. -powolne zsuwanie się przesiąkanie siła ciężkości powyginane słapy drzew cieczenie na powanyue O stosunkowo niewielkim nadylesin. Oprócz siły dół materiał jęzor / osuuriskowy 2wietrzelina stoku. Powstaje Stokach...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

o dużym nahyleniu pod wpływem intensywnyou wodą. Spływy błotne, ziemne lub gruzowe. skanny słożony zsuwaniu się zwietrzeniny. się zwietrzeliny. Zachodzi w rozległyou ciężkość, ważnym powodem spełzywania ugięte prie drzew ODPADANIE роседа на ослушалии sie i praemieszczaniu w niewielkich okruchów skamyon. Staczające się okruchy żłobią w źlebem. Nagromadzony i wylotu wylotu źlebu materiał stamy tworey stożek usypisko pojedyńcze, niewielkie okrucny skame окхисту rynna - Eleb шу Magromadzony mateviał - stożek usypiskowy = piarg dół stoku pojedyńczycu + stoku ростміма прише жанас OBRYWANIE - u podnóża opadania. Część drogi w powietrzu. polega na magłym odrywaniu się dużyou mas skaimyou i gromadzeniu się ich stoku, wskutek czego tworzy się blokowisko stawo. Obrywanie przebiega podobnie do Solifukacja - zamarznięte kamienie spadają w efekcie tworzą się języki solifluksyjne zamarznięte kamienie PROCESY KRASOWE KRASOWIENIE - rozpuszczanie skał takich jak skały węglowe, siarczanowe, chlorkowe. krasowienie odbywa się przy udziale roztworu kwasu węglowego H₂CO3. Czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skat - ilość wody opadowej (CO₂) - ilość devetlenku węgła rozpuszczonego w wodzie. temperatura wedy - pokrywa roślinma i gletowa - rodzaj skały - ukształtowanie terenu R2E2BA KRASOWA 1-Stalagmit woda kapiąca wapuia 2e stropu na 3- Stalagnat kolumna skarna زدید powstała # 28 & -10 2- Stalaktyt woda spływa powoli po suficie i tworzy zwisające sople powstałe skai wodę 2 CO₂. wapiennych przez dno jaskini tworzy wypukłe stalagmity na w wyniku wytrącenia wody 2 CO₂ wskuter шоу на сама sie шедлами w wyniku rozpuszczania 4- makaron stalaktyty 2 pustymi wnętrzami 5- wywierzysko odpływ wody powstałe po wytrącenia wapnia 2 CO₂ 6- Ponor Zagłębienie po którym woda spływa pod powierzchnie, powstałe wodę 2 CO₂ 7-ospa krasowa malutkie zagłębienia stworzone dzięki rozpuszczeniu skał wapiennyou wodą z CO₂ 8- lejek krasowy Owalne zagłębienie w ziemii powstałe poprzez rozpuszczenie skał wapiennyon pizez wodę 2 CO₂ 9- uwał połączenia kilku lejków krasowych pc stałych poprzez rozpuszczenie skał przez wodę 10-Polje Rozległe płasko-denne kotliny klasowe powstałe w w wyniku wytrącenia wapnia przez 11- Ostaniec krasowy wysokie pagóry wapienne o stromych wyniku wody 2 CO₂. stokach stworzone 12- praperie Zasłonki tworzące się w wyniku wytrącenia wapnia 2 CO₂ kvasowym - dolomit Skała która ulega procesom Tworzenie się wietrzenia mrozowego: 1. Dobowe zmiany temperatury 2. Nierównomierne nagrzewanie się minerałów W skale 3. Tworzenie naprężeń 4. Rozpad blokowy skai dzięki wytrącenia się węglaum wapnia مع kumat subpolarny chłodny CO₂ i umiarkowany

Geografia /

wietrzenie, ruchy masowe i kras GEOGRAFIA

user profile picture

slaying queen

7 Followers

 WIETRZENIE, RUCHY MASOWE, KRAS
WIETRZENIE - proces
proces
rozkruszania
rozkruszania skał i zmiany jej
i zmiany
Wietrzenie fizyczne - (tylko

Otwórz

pdf zawiera wietrzenie, ruchy masowe jak i rzeźby krasowe

WIETRZENIE, RUCHY MASOWE, KRAS WIETRZENIE - proces proces rozkruszania rozkruszania skał i zmiany jej i zmiany Wietrzenie fizyczne - (tylko rozkruszenie skały) - wietrzenie mrozowe • woda + · 2miany temperatury (+/.0°C) •2ama/zanie i odmarzanie wody w szczelinach powstają gało60/2a -rumowiska skalne (g. świętokrzyskie) • występuje klimacie umiarkowanym i subpolarnym Wietrzenie insolacyjne - Tuszczenie temperatura (wahania) ogrzewanie pęchnienie objętości materiałów, ochładzanie = obj • osłabienie połączeń między minerałami się skały (eksfolijacial zwrotnikowa (pustynie) Wietrzenie claste - zmiany wilgotności •łuszczenie pęcznienie w + • klimat-strefa wietrzenie i wysychanie stał Wietrzenie solue - -krystalizacja soli w szczelinach skalyon H₂O jej skaładu chemicznego Stutek: gołoborza termiczne - zmiana temperatury powietrza i Skały H₂O sol + Rozpuszczanie-milierały woda www • woda + sól WIETRZENIE CHEMICZNE chemicznego utlenianie reakcje zmiaua chlorki + Uwodnienie - minerały masączają masycenie się wodą up. 2 anchydrytu powstaje gips utlenienie minerałów węglany wyglądu pod wpływem wody Siarczany i i składu Czynniki ruchów masowych: rodzaj skał układ warstw minerałów 2 Heuem atmosferycznym. się wodą Uwęglanowienie · rozpuszczenie skał pod wpływem wody 2 CO₂ tworzą głębokość zalegania wód gruntowych ilość opadów zaburzenie równowagi stoku RUCHY MASOWE Ruchy masowe-polegają na przemieszczaniu się materiału skalnego pod wpływem siły ciężkości. Warunkiem jest Mahylenie tevenu. Stok- nachylona powierzchnia która łączy wierzchołek wzniesienia 2 podnożem roztwór, Majbardziej podatue są RODZAJE RUCHÓW MASOWYCH OSUWANIE - gwałtowne zsuwanie zwiet/zeliny lub użnych skał w osuwisko. W górnej części osuwiska powstaje nisza osuwiskowa a u podnóża stoku to jęzor osuwiskowy. Trzęsienia ziemi. traesienie ziemi przesiąknięcie zwietrzeciny wodą ма SPŁYWANIE ten proces zachodzi opadów deszczu. 2 wietrzalina jest silnie przesiąknięta duże nachylenie deszczu opady duża prędkość •spływy błotne, ziemne i gruzowe SPEE2YWANIE- proces polegający niża osuwiskowa stokacu jest przesiąknięcie skał wodą. -powolne zsuwanie się przesiąkanie siła ciężkości powyginane słapy drzew cieczenie na powanyue O stosunkowo niewielkim nadylesin. Oprócz siły dół materiał jęzor / osuuriskowy 2wietrzelina stoku. Powstaje Stokach...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

o dużym nahyleniu pod wpływem intensywnyou wodą. Spływy błotne, ziemne lub gruzowe. skanny słożony zsuwaniu się zwietrzeniny. się zwietrzeliny. Zachodzi w rozległyou ciężkość, ważnym powodem spełzywania ugięte prie drzew ODPADANIE роседа на ослушалии sie i praemieszczaniu w niewielkich okruchów skamyon. Staczające się okruchy żłobią w źlebem. Nagromadzony i wylotu wylotu źlebu materiał stamy tworey stożek usypisko pojedyńcze, niewielkie okrucny skame окхисту rynna - Eleb шу Magromadzony mateviał - stożek usypiskowy = piarg dół stoku pojedyńczycu + stoku ростміма прише жанас OBRYWANIE - u podnóża opadania. Część drogi w powietrzu. polega na magłym odrywaniu się dużyou mas skaimyou i gromadzeniu się ich stoku, wskutek czego tworzy się blokowisko stawo. Obrywanie przebiega podobnie do Solifukacja - zamarznięte kamienie spadają w efekcie tworzą się języki solifluksyjne zamarznięte kamienie PROCESY KRASOWE KRASOWIENIE - rozpuszczanie skał takich jak skały węglowe, siarczanowe, chlorkowe. krasowienie odbywa się przy udziale roztworu kwasu węglowego H₂CO3. Czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skat - ilość wody opadowej (CO₂) - ilość devetlenku węgła rozpuszczonego w wodzie. temperatura wedy - pokrywa roślinma i gletowa - rodzaj skały - ukształtowanie terenu R2E2BA KRASOWA 1-Stalagmit woda kapiąca wapuia 2e stropu na 3- Stalagnat kolumna skarna زدید powstała # 28 & -10 2- Stalaktyt woda spływa powoli po suficie i tworzy zwisające sople powstałe skai wodę 2 CO₂. wapiennych przez dno jaskini tworzy wypukłe stalagmity na w wyniku wytrącenia wody 2 CO₂ wskuter шоу на сама sie шедлами w wyniku rozpuszczania 4- makaron stalaktyty 2 pustymi wnętrzami 5- wywierzysko odpływ wody powstałe po wytrącenia wapnia 2 CO₂ 6- Ponor Zagłębienie po którym woda spływa pod powierzchnie, powstałe wodę 2 CO₂ 7-ospa krasowa malutkie zagłębienia stworzone dzięki rozpuszczeniu skał wapiennyou wodą z CO₂ 8- lejek krasowy Owalne zagłębienie w ziemii powstałe poprzez rozpuszczenie skał wapiennyon pizez wodę 2 CO₂ 9- uwał połączenia kilku lejków krasowych pc stałych poprzez rozpuszczenie skał przez wodę 10-Polje Rozległe płasko-denne kotliny klasowe powstałe w w wyniku wytrącenia wapnia przez 11- Ostaniec krasowy wysokie pagóry wapienne o stromych wyniku wody 2 CO₂. stokach stworzone 12- praperie Zasłonki tworzące się w wyniku wytrącenia wapnia 2 CO₂ kvasowym - dolomit Skała która ulega procesom Tworzenie się wietrzenia mrozowego: 1. Dobowe zmiany temperatury 2. Nierównomierne nagrzewanie się minerałów W skale 3. Tworzenie naprężeń 4. Rozpad blokowy skai dzięki wytrącenia się węglaum wapnia مع kumat subpolarny chłodny CO₂ i umiarkowany