Nowe idee polityczne - notatka szczegółowa

281

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Nowe idee polityczne
Nowe ideologie
W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i
socjalistyczna.
Zmiany po
 Nowe idee polityczne
Nowe ideologie
W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i
socjalistyczna.
Zmiany po
 Nowe idee polityczne
Nowe ideologie
W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i
socjalistyczna.
Zmiany po

Nowe idee polityczne Nowe ideologie W I połowie XIX w. na znaczeniu zyskały: ideologia liberalna, konserwatywna i socjalistyczna. Zmiany polityczne i ekonomiczne zachodzące w Europie w XVIII i na początku XIX w. miały wpływ na ukształtowanie się nowych idei. Epoka oświecenia i Wielka Rewolucja Francuska zmieniły pogląd na temat człowieka i ustroju politycznego. Głoszono hasła wolnościowe i postulowano m.in. zniesienie systemu feudalnego oraz wprowadzenie trójpodziału władzy. ● Liberalizm Liberalizm wyrósł z idei oświeceniowych. Jednym z twórców podstaw liberalizmu był angielski filozof John Locke. W swoich poglądach odwoływał się do nienaruszalności podstawowych praw człowieka i doktryny umowy społecznej. Duży wpływ na dalszy rozwój myśli politycznej miał Karol Monteskiusz - autor koncepcji trójpodziału władzy. Od XVIII w. na znaczeniu w Europie zyskiwała teoria liberalizmu gospodarczego. Jednym z jej teoretyków był Adam Smith, który propagował niczym nieskrępowaną wolność ekonomiczną. W XIX w. znaczącym przedstawicielem liberalizmu był Anglik John Stuart Mill. W swoich poglądach odwoływał się do utylitaryzmu. W czasie rewolucji przemysłowej myśl liberalna była popularna zwłaszcza wśród bogatego mieszczaństwa, czyli burżuazji. Ta grupa miała znaczący wpływ na gospodarkę i dążyła do zwiększenia swojej pozycji politycznej. Cechy liberalizmu: a.wolność wyznania i sumienia, b.równość wszystkich wobec prawa, ● Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do powstania nowej struktury społecznej. Liczną grupą stał się proletariat (robotnicy), który domagał się poprawy swojego losu. ● c. swobodny rozwój człowieka, d. rozdział państwa od Kościoła, e.swoboda gospodarcza, f. nienaruszalność własności prywatnej, g.ograniczona rola państwa. John Stuart Mill dzięki...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

swojej żonie stał się zwolennikiem przyznania kobietom takich samych praw, co mężczyznom. Konserwatyzm Konserwatyzm powstał w opozycji do rewolucji francuskiej. Konserwatystami były głównie osoby wywodzące się z arystokracji i szlachty. Dążyły one do przywrócenia lub utrzymania starego porządku. Znanymi przedstawicielami idei konserwatywnej byli m.in. Irlandczyk Edmund Burke, Sabaudczyk Joseph de Maistre i Francuz François Chateaubriand. Ci myśliciele mieli negatywny stosunek do wszelkich rewolucji i gwałtownych zmian, które wtedy zachodziły. • Cechy konserwatyzmu: a. przywiązanie do tradycyjnych wartości (rodzina, ● religia, ojczyzna), b. podział społeczny, c.wolny rynek, d. ingerencja państwa w gospodarkę, e.nienaruszalność własności prywatnej, f.scentralizowane państwo o ustroju monarchicznym, g. władza dla wąskiej grupy społecznej. Nowa Harmonia stworzona przez Roberta Owena w USA w 1825 r. była nieudaną próbą zrealizowania wizji idealnej wspólnoty. Cechy socjalizmu utopijnego: a.sprawiedliwość i równość społeczna, b.wspólnoty produkcyjne, c. poprawienie sytuacji życiowej robotników, d. krytyka kapitalizmu, e. państwo dbające o robotników. Socjalizm utopijny Socjalizm utopijny powstał w XIX w. pod wpływem wykształcenia się nowej grupy społecznej - klasy robotniczej. ● Edmund Burke położył podwaliny pod ideologię konserwatywną. ● Sytuacja robotników w XIX w. była niekorzystna. Pracowali wiele godzin w złych warunkach i niewiele zarabiali. Z tych powodów często wybuchały strajki robotnicze, a nawet wystąpienia zbrojne. Początkowo ruch robotniczy najbardziej rozwijał się w Wielkiej Brytanii. Od 1824 r. w tym kraju stało się możliwe tworzenie związków zawodowych. W latach 1836-1848 działał ruch czartystów. • Trudne położenie robotników starali się poprawić niektórzy członkowie elity (przedsiębiorcy, inteligencja). Pragnęli stworzyć społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i równości – socjalizm utopijny. Koncepcje pierwszych socjalistów uważano za mało realne, czyli utopijne. Próby ich realizacji kończyły się niepowodzeniem. Ważnymi myślicielami socjalizmu utopijnego byli Francuzi Henri de Saint-Simon i Charles Fourier (koncepcja falansteru) oraz Walijczyk Robert Owen - przemysłowiec, który poprawiał warunki życia swoich pracowników. Początki komunizm Początki komunizmu są związane z rozwojem myśli socjalistycznej. Twórcami ideologii komunistycznej byli niemieccy filozofowie Karol Marks i Fryderyk Engels. Wymyśloną teorię określili socjalizmem naukowym. Swoje poglądy przedstawili w wydanym w 1848 r. Manifeście komunistycznym. Zakładali m.in. istnienie ciągłej walki klas na przestrzeni wieków. W XIX w. miał to być spór pomiędzy robotnikami a kapitalistami (posiadacze kapitału, zakładów przemysłowych i ziemi). Cechy komunizmu: a. przeprowadzenie rewolucji robotniczej, b.obalenie kapitalizmu, c.zniesienie własności prywatnej, d. upaństwowienie wszystkich gałęzi gospodarki, e. bezklasowe społeczeństwo, f.równość wszystkich, g.rządy proletariatu. Ważnym dzielem Karola Marksa był Kapitał, w którym skrytykował system kapitalistyczny i opisał swoje tezy ekonomiczne.