Fizyka /

termodynamika

termodynamika

 FIZYKA
Cząsteczki a stan skupienia.
a) Ciało stałe - cząsteczki drgają wokół położeń równowagi, odległości
między nimi są niewielkie. Ciało

termodynamika

K

Karolina

5 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

fizyka podstawowa "odkryć fizykę 3"

 

3

Notatka

FIZYKA Cząsteczki a stan skupienia. a) Ciało stałe - cząsteczki drgają wokół położeń równowagi, odległości między nimi są niewielkie. Ciało ma określony kształt i określoną objętość. b) Ciecz - odległości między nimi są niewielkie, ale cząsteczki poruszają się swobodnie po całej objętości cieczy. Zachowuje objętość, ale nie ma określonego kształtu. c) Gaz - odległości między cząsteczkami są duże. Poruszają się swobodnie po całej objętości naczynia. Nie oddziałują ze sobą. Gaz nie ma ustalonej objętości ani kształtu. Prędkość cząsteczek zależy od temperatury ciała. Dyfuzja To samorzutne mieszanie się cząsteczek jednej substancji z drugą (wyrównanie ich stężeń). Dyfuzja jest skutkiem chaotycznego ruchu cząsteczek. Bardzo rzadko mamy do czynienia wyłącznie z dyfuzją. Temperatura Im szybciej poruszają się cząsteczki, tym większa jest temperatura ciała. Energia wewnętrzna To suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii potencjalnej związanej ze wzajemnym oddziaływaniem tych cząstek. Energia wewnętrzna ciała Energię wewnętrzną ciała stanowi suma wszystkich energii wszystkich cząstek ciała. W skład może wchodzić: - Energia kinetyczna ruchu postępowego, obrotowego i drgającego cząstek, Energia potencjalna oddziaływania międzycząsteczkowego, Miarą energii wewnętrznej ciała może być jego masa lub temperatura ciała. Pierwsza zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej ciała równa jest sumie pracy wykonywanej nad tym ciałem lub przez to ciało i ciepła wymienianego z otoczenia. AEW=W + Q Rozszerzalność cieplna cieczy Na skutek wzrostu temperatury cieczy zwiększa się jej objętość. Gdy temperatura spada, objętość cieczy się zmniejsza. Nazywamy to objętościową rozszerzalnością cieplną. Rozszerzalność cieplna gazu Polega na zmianie objętości gazu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przy stałym ciśnieniu. Skoro powietrze rozszerza się podczas ogrzewania, to jego gęstość się zmniejsza. Rozszerzalność cieplna ciał stałych Ciała stałe w niewielkim stopniu rozszerzają się pod wpływem wzrostu temperatury. Wydłuża się po ogrzaniu, a po ochłodzeniu wraca do pierwotnej długości (sznurek). Należy to brać pod uwagę w projektach inżynierskich. Ciepło właściwe To wielkość określająca energię potrzebną do ogrzania 1kg substancji o 1°C. Q=m.c·AT Nazwy przemian fazowych ciało stałe resublimacja sublimacja ciało gazowe rodzaju cieczy, ciśnienia zewnętrznego. krzepnięcie topnienie skraplanie parowanie Parowanie Intensywność procesu parowania zależy od: • temperatury (parowanie nasila się wraz ze wzrostem temperatury), rodzaju cieczy (alkohol i benzyna parują szybciej niż woda czy olej), • mieszania cieczy, dmuchania na powierzchnię swobodną, ● wielkości powierzchni parowania. ciało ciekłe Parowanie zachodzi na powierzchni i w każdej temperaturze. Wrzenie jest to proces parowania, który zachodzi w całej objętości, w ściśle określonej temperaturze (temperaturze wrzenia). Temperatura wrzenia cieczy zależy od: Q = mlp Topnienie i krzepnięcie W temperaturze 0°C woda może istnieć zarówno w postaci cieczy, jak i ciała stałego (lodu). Jeżeli lód o tej temperaturze odizolujemy od otoczenia, nie będzie topnieć. Aby ta przemiana zachodziła, musimy mu dostarczyć energii. Podobnie woda o zerowej temp. pozostaje cieczą, dopóki jest odizolowana od otoczenia. Aby zakrzepła, musimy ją umieścić w otoczeniu chłodniejszym od 0°C. Wówczas energia zacznie odpływać z wody do otoczenia i rozpocznie się krzepnięcie. Wrzenie i skraplanie, podobnie jak ulatnianie się gazu z napojów, odbywa się szybciej, gdy może zostać zapoczątkowane na wielu drobnych zanieczyszczeniach albo niejednorodnościach. Q = mlt Zarówno topnienie, jak i parowanie wymagają dostarczenia energii. Siostra ale ona zużyta na pokonanie oddziaływań między cząsteczkami. Podczas krzepnięcia i skraplania wydziela się energia. Bilans cieplny Jest to zestawienie ciepła oddanego przez jedne ciała i ciepła pobranego przez inne ciała w tym samym układzie. Uwzględniamy zarówno ciepło związane ze zmianą temperatury ciał, jak i ciepło przemian fazowych. Q = Q₁ + Q₂ + Q3 + Q4 + Q5 Ciepło właściwe Ciepło właściwe metalu można wyznaczyć na podstawie bilansu cieplnego. Wartość energetyczna To wielkość, która określa, która określa ile energii dostarcza jednostka masy danego paliwa podczas spalania. Wartość energetyczna żywności To energia, jaką organizm uzyskuje z pożywienia, w przeliczeniu na jednostkę masy tego pożywienia. 1 kcal 4200J Dlaczego jeziora nie zamarzają do dna Woda podczas podgrzewania od 0°C do 4°C zmniejsza swoją objętość, a dopiero podczas dalszego podgrzewania rozszerza się tak jak inne substancje. Dzięki nietypowej rozszerzalności cieplnej wody, a także dzięki temu że lód pływa po wodzie, na dnie jezior woda nie zamarza nawet w zimie. Jak woda łagodzi klimat Duże wartości ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania wody wpływają na złagodzenie klimatu, ponieważ powodują zmniejszenie różnic temperatury między dniem i nocą, a także między porami roku. Chłodzenie organizmów Człowiek, tak jak wiele innych zwierząt, chłodzi się dzięki odparowaniu wody. Osmoza Polega na przechodzeniu przez półprzepuszczalną błonę cząsteczek wody roztworu o stężeniu mniejszym, do roztworu który ma większe stężenie cząsteczek.

Fizyka /

termodynamika

K

Karolina

5 Followers

 FIZYKA
Cząsteczki a stan skupienia.
a) Ciało stałe - cząsteczki drgają wokół położeń równowagi, odległości
między nimi są niewielkie. Ciało

Otwórz

fizyka podstawowa "odkryć fizykę 3"

FIZYKA Cząsteczki a stan skupienia. a) Ciało stałe - cząsteczki drgają wokół położeń równowagi, odległości między nimi są niewielkie. Ciało ma określony kształt i określoną objętość. b) Ciecz - odległości między nimi są niewielkie, ale cząsteczki poruszają się swobodnie po całej objętości cieczy. Zachowuje objętość, ale nie ma określonego kształtu. c) Gaz - odległości między cząsteczkami są duże. Poruszają się swobodnie po całej objętości naczynia. Nie oddziałują ze sobą. Gaz nie ma ustalonej objętości ani kształtu. Prędkość cząsteczek zależy od temperatury ciała. Dyfuzja To samorzutne mieszanie się cząsteczek jednej substancji z drugą (wyrównanie ich stężeń). Dyfuzja jest skutkiem chaotycznego ruchu cząsteczek. Bardzo rzadko mamy do czynienia wyłącznie z dyfuzją. Temperatura Im szybciej poruszają się cząsteczki, tym większa jest temperatura ciała. Energia wewnętrzna To suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii potencjalnej związanej ze wzajemnym oddziaływaniem tych cząstek. Energia wewnętrzna ciała Energię wewnętrzną ciała stanowi suma wszystkich energii wszystkich cząstek ciała. W skład może wchodzić: - Energia kinetyczna ruchu postępowego, obrotowego i drgającego cząstek, Energia potencjalna oddziaływania międzycząsteczkowego, Miarą energii wewnętrznej ciała może być jego masa lub temperatura ciała. Pierwsza zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej ciała równa jest sumie pracy wykonywanej nad tym ciałem lub przez to ciało i ciepła wymienianego z otoczenia. AEW=W + Q Rozszerzalność cieplna cieczy Na skutek wzrostu temperatury cieczy zwiększa się jej objętość. Gdy temperatura spada, objętość cieczy się zmniejsza. Nazywamy to objętościową rozszerzalnością cieplną. Rozszerzalność cieplna gazu Polega na zmianie objętości gazu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przy stałym ciśnieniu. Skoro powietrze rozszerza się podczas ogrzewania, to jego gęstość się zmniejsza. Rozszerzalność cieplna ciał stałych Ciała stałe w niewielkim stopniu rozszerzają się pod wpływem wzrostu temperatury. Wydłuża się po ogrzaniu, a po ochłodzeniu wraca do pierwotnej długości (sznurek). Należy to brać pod uwagę w projektach inżynierskich. Ciepło właściwe To wielkość określająca energię potrzebną do ogrzania 1kg substancji o 1°C. Q=m.c·AT Nazwy przemian fazowych ciało stałe resublimacja sublimacja ciało gazowe rodzaju cieczy, ciśnienia zewnętrznego. krzepnięcie topnienie skraplanie parowanie Parowanie Intensywność procesu parowania zależy od: • temperatury (parowanie nasila się wraz ze wzrostem temperatury), rodzaju cieczy (alkohol i benzyna parują szybciej niż woda czy olej), • mieszania cieczy, dmuchania na powierzchnię swobodną, ● wielkości powierzchni parowania. ciało ciekłe Parowanie zachodzi na powierzchni i w każdej temperaturze. Wrzenie jest to proces parowania, który zachodzi w całej objętości, w ściśle określonej temperaturze (temperaturze wrzenia). Temperatura wrzenia cieczy zależy od: Q = mlp Topnienie i krzepnięcie W temperaturze 0°C woda może istnieć zarówno w postaci cieczy, jak i ciała stałego (lodu). Jeżeli lód o tej temperaturze odizolujemy od otoczenia, nie będzie topnieć. Aby ta przemiana zachodziła, musimy mu dostarczyć energii. Podobnie woda o zerowej temp. pozostaje cieczą, dopóki jest odizolowana od otoczenia. Aby zakrzepła, musimy ją umieścić w otoczeniu chłodniejszym od 0°C. Wówczas energia zacznie odpływać z wody do otoczenia i rozpocznie się krzepnięcie. Wrzenie i skraplanie, podobnie jak ulatnianie się gazu z napojów, odbywa się szybciej, gdy może zostać zapoczątkowane na wielu drobnych zanieczyszczeniach albo niejednorodnościach. Q = mlt Zarówno topnienie, jak i parowanie wymagają dostarczenia energii. Siostra ale ona zużyta na pokonanie oddziaływań między cząsteczkami. Podczas krzepnięcia i skraplania wydziela się energia. Bilans cieplny Jest to zestawienie ciepła oddanego przez jedne ciała i ciepła pobranego przez inne ciała w tym samym układzie. Uwzględniamy zarówno ciepło związane ze zmianą temperatury ciał, jak i ciepło przemian fazowych. Q = Q₁ + Q₂ + Q3 + Q4 + Q5 Ciepło właściwe Ciepło właściwe metalu można wyznaczyć na podstawie bilansu cieplnego. Wartość energetyczna To wielkość, która określa, która określa ile energii dostarcza jednostka masy danego paliwa podczas spalania. Wartość energetyczna żywności To energia, jaką organizm uzyskuje z pożywienia, w przeliczeniu na jednostkę masy tego pożywienia. 1 kcal 4200J Dlaczego jeziora nie zamarzają do dna Woda podczas podgrzewania od 0°C do 4°C zmniejsza swoją objętość, a dopiero podczas dalszego podgrzewania rozszerza się tak jak inne substancje. Dzięki nietypowej rozszerzalności cieplnej wody, a także dzięki temu że lód pływa po wodzie, na dnie jezior woda nie zamarza nawet w zimie. Jak woda łagodzi klimat Duże wartości ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania wody wpływają na złagodzenie klimatu, ponieważ powodują zmniejszenie różnic temperatury między dniem i nocą, a także między porami roku. Chłodzenie organizmów Człowiek, tak jak wiele innych zwierząt, chłodzi się dzięki odparowaniu wody. Osmoza Polega na przechodzeniu przez półprzepuszczalną błonę cząsteczek wody roztworu o stężeniu mniejszym, do roztworu który ma większe stężenie cząsteczek.