Historia /

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja

 DZIETE STAROŻYTNEL GRECTI
migistian
miasta oraz doszani
•polis-newielkie państwa, które określa się jako miasta-państwa; kazda polis składa

Starożytna Grecja

user profile picture

xKaioni

15 Followers

12

Udostępnij

Zapisz

Pytania i zagadnienia z działu "starożytna Grecja".

 

1

Notatka

DZIETE STAROŻYTNEL GRECTI migistian miasta oraz doszani •polis-newielkie państwa, które określa się jako miasta-państwa; kazda polis składa się z dwóch elementów. •ostracyzm-proceduva, która pozwalała wszysticim obywatelom oceniać swoich przywódców Zgromadzenie Ludowe - obrady wszystkich obywa teli Aten, podczas których omawiano wszystkie najważniej- Sze decyzje dotyczące polis; Rady Plesuset moof zasiadać w niej każdy obywatel, niezależnie od zamoznośíci, do ich obowiązków należało pizygotowanie obrad eklezji i ustaw Sack ludowy - w jego skład wchodziło 6000 sędziów, z których wyłanano mniejsze trybunały, klove miaty vod trzygać sprawy pobliczne i prywatne oligarchia - w antycznej Grecji forma na dów, w której władza znajdowała się w rękach nieliczng najmäniejseg @ © ✔ @ agode- specjalny system państwowego wychowania, poaby zaszczepić ducha walki w młodych spartiatach polegający na trenowaniu sprawności fizycznej od matego zatrzymania falanga-zwarty szyk do walky, składająca się najczęściej ośmiu, długich szeregów, była twolna do • bieg maratońsk - upamiętniap.cy wyskun Greked Filipkolesa, który w 890 v. p. ve.s domi probiegł dystans między polem stocznej wallici 2 Persami Atenami Hopliti-tron armii pols, walkeaca w oponządkowanym szyku ciężkozbrojna piechota, towany szyła im nieliczna, letz in a D • Trieva-nowoczesne w tamtych czasach okively, które w ruch wupraniało šita 170 mostanzy, załogę stano wito też 10 hoplitów oraz kilko marynany, cechowała się szybkością i zwrotnością Diadechowie-spadkobiercy/mastępcy/trom, najważniejsi dowodly armi, Aleksandra Wielkiego • Partenon-najwieksza świątynia Akvopolu, został wzniesiony zgodnie z zasadami ponadku ddryckego Evechtejon't swiątynia to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

czci Ateny, Posejdona i mitycznego Krola Aten Erechteusza, gʻrasadnicza € część w •Gimnazjon-w starożytnej Grecji zespół częściowo krytych budowli przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych • Pentation-pięciobój, składający się z nitu dyskom, nutu oszczepem, skoku w dal, biegiem & i zapasami. 9 6 Dyskobol-hajbardziej mana grecka medbu predstawiająco antycznego sportowca, weźba stanowi phy blad greckiego banonu piękna, autor to Muzeviy-rodzaj instytule badawczego, do którego Patolemeusze zapraszali najsłynniejszych uczonych Biblioteka Aleksandwyjsku-biblioteka, w które starano się zgromadzić szystkie dzieła napisane w języw w Muzeum • Pergamon- miasto w stworythaei My zjxs Azji Mniejszej, stalica państwa opergamańskiego 4 G POSTACIE • Solon - archonta pastujący wegd w 594 upine... przyczynił się do vozwoju ustroju demokratycznego improwadząc reformy } Ⓡ Drakoń-pracodawca ateński, oył w VII w.p.ne twórca pierwszego pisanego kodeksu ateńskich Pevybles-wybitny polityk ateńsky, z jego inicjatywy wzniesiono Portonon należał do najsłynniejszych mówców Grecji •Liking- postać na wpół milying, o Hosej niewiele wiadomo. Spartanie wierzyli, że pracodawca at my mat od wyroczn Wielka Rhetve labidy prais) delficklej Leonidess) dowódca, který nadził wejskami Sporty podczas bitwy pod Maratonem • Miltiades-dowńck a wojsk Alen podczas bitwy pod Mavatonem * DATY 9 nie zniesienie długów ciążących na dzierżawcach zemi, zlikwidowa za oraz wykupienie dielas ich on blazy majątkowe tych, któny wcześniej zostali spredań, no nove zorganizovat obywateli 430 p.h.e.-bit a poor Maratonem 4.80 up.n.e - bitwa pod Termopilami i pod Salaming • 679 v.o.n.e. - bitwa pod Platejami 3 431-404 vone-woing pebpeneska 338.p.n.e.-bitwa pod Chevonea •621 v.p.n.e.- spisanie praw ateńskich pner ·594 v.p.n.e. -hipre, adzenie reform Jana Drakona D 20 * لكيس 334 Aleksander armi liczącej • toczył Gitug 2 sikami perskim" pod blases Olssos 3.31 1.p.n.e. starcie między Aleksandrem a d Dariuszem !!! pod Gaugamela •323upne-smierc Aleksandra Wielkiego 776vp.ne-pierwsze igrzyska olimpijskie crucej ok 50 tyś, wojowników ruszył da Azji liniejszej 4 DZIEJE STAROŻYTNET GRECTO PYTAMA I ODPOWIEDZI 1. Wymień' cechy wspólnoty. 2. Opisz przeznaczenie i kolonizacji greckiej reformy Klejstenesa ako istetno dla poczatku demokracji w Atenach. 4. Opisz instytucje štteńskie, demokracji: A. Rada Pięciuset B. Zgrokachzenie Ludowe I Sad ludowy. 6. Opisz mechanizmy readów w Sparcie wedig planu: pięciuetolorów -geruzja. 7. Przyczyny wojny grecko-pevskiej. &. Opisz bitwę pod maratonem jako wielki sukces Greków. I Jazy! 9. Opisz armie macedońską jako źród to wspaniałych zwycięstw. 10. Opisz dobug politykę Aleksandra Wielkiego wobec podbitych tevenów. M. Opisz filozofie Gueków. A. BPlatona B.Arystotelesa! 12.0pisz Gvecki teatr i jego organizację. 13.0pisz organizację i duże znaczert. olimpijskich dla Greków. 14. Opisz ponadici architektoniczne Greków. A. donycki B.joński C. korycki. 15. Opisz harodziny i vozwój pięknej kultury hellenistycznej. 4. •Używanie tego samego języka podobny sposób spędzania. • czasu wolnego wspólne zwyczaje i tradycze zamknięta дира mieszkańców polis określanie wszystkich Greków mianem Hollaków wspólnie obywatele cadili bogow, Soprawiali obnędy i uroczystości każda polis miała swoje opiekuńcze bóstwo wspólnym wysiłkiem budowano świątynie i miejsca kultu bogów przewaga życia zbiorowego nad życiem prywatnym. 2. Wielka kolonizacja dla Greków była ogromnie ważing, ponieważ miała duży wpływ na gospodarke kraju. ? vacji ukształtowania tevenu w Avedi trudno było spraviać zbore, vięc boywali prowodzili Oprawy na tever 3. Klejstenes dokonat na nowo podziału kraju na 10 fyl, utworyt nowe unidy (Rada Pięciuset). oraz porotat used chiesigen dowed by the disiadać dziesięciu dowodzących wojskiem Rada pięciuset-mogł w nie to przygotowanie obdad etalezji ovaz ustali, B. Ludowe 4. A. kuchy stutegów. obywatel bez względu na zamachość, co jej obow gotów motric do lktive były dystatowane, prag tosoy, ware przez ellect które - v nim oczestniczyć 3, omawiano na decyzje doty cagice portead wchodito 6000 sędzach, z których wykein ano macej sase trybunaty, blive nafunzinigsze C. ludowy w polsc skład wyłaniano mały roztrzyca prawy pobliczne i prywatne 5. 5. Filarem demokracji Atońskle, był powszechny dostęp do urzędów, z których większość losowano, spośród można było tylko raz w życiu. towall, swoje obowiązeki przez wok, pong anzow ali głosowania zgromadzenia ludowego podcas to vada lotony' vok życia i zostali wybrani przez apelle, mich duży wpłym na politykę polis. mieli 7. • bardzo dobra gospodarcza pozycja Greków dysponovame przez Greków silng flota • zdobywanie dominujące pozi yi u handlu morskim vozwolj potegi i ambig: panstua perskiego osiedlanie się w zgłoszonych kau Niektóre funkcje n 6. #forowie FAZA BITWY [email protected]ński MiHiades vozkazał Hoplitom stormoval forlange. W środku szyku falanga składała się z 9 szeregów miężko zonojnych piechurów, a na "skreydłach - He szeregovor, haltd- 2 FAZA BITWY Perus; do ataku vúszyli Gręcy, którzy krotkim czasie pokonali biegiem obszar, na vym navażeni byli na perskich łuczników. Persowie odevyli w środek greckiej Pallangi. Heńczycy z środka zaczeli się cofać, lecz hoplici ze skrzydeł szybko zyskali przewagę dad przeciwnikiem otaca- go Z któ- 2 stron. OS FAZA BITWY Peusuwie znaleźli się w połapce. Część z nich nuciła się do ocieczki, lecz niewielu udało się dotrzeć do okrętów większość utopitasie w pobliskim bagnie. 9. Armia macedońsky składała się z piesich wojowników, uzbrojonych w savisy craz ich w savisy oraz hejtanów. 10. Na podbitych przez siebie tevenach zakładał kolonie osadulkon wojskowych i miasta. Ezut se następca kvoľów perskich, dlatego przyją wiele elementów wschodniego devemoniato dworskiego Oznot for kultura jest by ją ja 11. A. Platonci - sea Platon stwonył mody kiennek filozoficzny. Metóny oznawał ducha za tujący materię lidealizm) czynnik kształ B. Arystotelesci-zajmowały go nauki puy rodnicze i zagadnienia społeczne, dał początek logice (nauce o vozu moraniu, na ktorym opierał się podczas badan)" ✔ 12. Teatr grecki składał się z widowni, orchestry, proskenionu oraz skene. Rozwingt się tam nowy vodzaj literacki-dramát, ovas akowa jego gatunkci - tragedię i komedię. hono- 13. I guyska olimpiskie to zawody sportowel, podczas Exányoh výwalizowano w wielu konksuwengigch - np. pentation / hot dyskiem, not oszczepem, skok w dal, bieg draz zapasy / czy pankratione brutalne połączenie boksu i zap asów). Zwycięzcy signzysk white po powrocie do grzyzny witami buti vami, szacunkiem i podzivem. Odbywały się ko czci ich najwyższego Pogoń -Zeusa. ten czas ogłaszano pakoj olimpijsla. 147. A. dorycki kolemn kumny je posiadały bazy, a kajatel miał nieskomplikow any geometryczny ksztatt. Tro hy zwężały się B. joński - lalumny zdobione przez kapitele za wolutami, tron lalummy ustawiano na bazie z kilku C. kovyncki kolumny miały najbardziej ozdobne kapitele, baza składała lalku knego, a trony były smuklejszelniz 15. Kultura hellenstyczna pustato be skutek wymieszania się kultury Greckiej z kolthuami bachado. Podczas okme tego adresu, powstała shiatynia Muz-Muzeum, B, bloteka Biteks audry iskon avaz, bibliot Alteles/andry oraz Kaw Pergamone. Powstały też wózne nezby - w tym "Gupa Laokoona", "Mike z Samotrakcip się c ✔

Historia /

Starożytna Grecja

user profile picture

xKaioni

15 Followers

 DZIETE STAROŻYTNEL GRECTI
migistian
miasta oraz doszani
•polis-newielkie państwa, które określa się jako miasta-państwa; kazda polis składa

Otwórz

Pytania i zagadnienia z działu "starożytna Grecja".

Podobne notatki
Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1131

12440

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

historia/ starożytna Grecja

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2605

świat starożytnych greków

.

Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

890

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

49

719

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

3

99

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know Demokracja Ateńska thumbnail

54

971

Demokracja Ateńska

demokracja ateńska, droga Aten do demokracji, instytucje demokracji ateńskiej

DZIETE STAROŻYTNEL GRECTI migistian miasta oraz doszani •polis-newielkie państwa, które określa się jako miasta-państwa; kazda polis składa się z dwóch elementów. •ostracyzm-proceduva, która pozwalała wszysticim obywatelom oceniać swoich przywódców Zgromadzenie Ludowe - obrady wszystkich obywa teli Aten, podczas których omawiano wszystkie najważniej- Sze decyzje dotyczące polis; Rady Plesuset moof zasiadać w niej każdy obywatel, niezależnie od zamoznośíci, do ich obowiązków należało pizygotowanie obrad eklezji i ustaw Sack ludowy - w jego skład wchodziło 6000 sędziów, z których wyłanano mniejsze trybunały, klove miaty vod trzygać sprawy pobliczne i prywatne oligarchia - w antycznej Grecji forma na dów, w której władza znajdowała się w rękach nieliczng najmäniejseg @ © ✔ @ agode- specjalny system państwowego wychowania, poaby zaszczepić ducha walki w młodych spartiatach polegający na trenowaniu sprawności fizycznej od matego zatrzymania falanga-zwarty szyk do walky, składająca się najczęściej ośmiu, długich szeregów, była twolna do • bieg maratońsk - upamiętniap.cy wyskun Greked Filipkolesa, który w 890 v. p. ve.s domi probiegł dystans między polem stocznej wallici 2 Persami Atenami Hopliti-tron armii pols, walkeaca w oponządkowanym szyku ciężkozbrojna piechota, towany szyła im nieliczna, letz in a D • Trieva-nowoczesne w tamtych czasach okively, które w ruch wupraniało šita 170 mostanzy, załogę stano wito też 10 hoplitów oraz kilko marynany, cechowała się szybkością i zwrotnością Diadechowie-spadkobiercy/mastępcy/trom, najważniejsi dowodly armi, Aleksandra Wielkiego • Partenon-najwieksza świątynia Akvopolu, został wzniesiony zgodnie z zasadami ponadku ddryckego Evechtejon't swiątynia to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

czci Ateny, Posejdona i mitycznego Krola Aten Erechteusza, gʻrasadnicza € część w •Gimnazjon-w starożytnej Grecji zespół częściowo krytych budowli przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych • Pentation-pięciobój, składający się z nitu dyskom, nutu oszczepem, skoku w dal, biegiem & i zapasami. 9 6 Dyskobol-hajbardziej mana grecka medbu predstawiająco antycznego sportowca, weźba stanowi phy blad greckiego banonu piękna, autor to Muzeviy-rodzaj instytule badawczego, do którego Patolemeusze zapraszali najsłynniejszych uczonych Biblioteka Aleksandwyjsku-biblioteka, w które starano się zgromadzić szystkie dzieła napisane w języw w Muzeum • Pergamon- miasto w stworythaei My zjxs Azji Mniejszej, stalica państwa opergamańskiego 4 G POSTACIE • Solon - archonta pastujący wegd w 594 upine... przyczynił się do vozwoju ustroju demokratycznego improwadząc reformy } Ⓡ Drakoń-pracodawca ateński, oył w VII w.p.ne twórca pierwszego pisanego kodeksu ateńskich Pevybles-wybitny polityk ateńsky, z jego inicjatywy wzniesiono Portonon należał do najsłynniejszych mówców Grecji •Liking- postać na wpół milying, o Hosej niewiele wiadomo. Spartanie wierzyli, że pracodawca at my mat od wyroczn Wielka Rhetve labidy prais) delficklej Leonidess) dowódca, který nadził wejskami Sporty podczas bitwy pod Maratonem • Miltiades-dowńck a wojsk Alen podczas bitwy pod Mavatonem * DATY 9 nie zniesienie długów ciążących na dzierżawcach zemi, zlikwidowa za oraz wykupienie dielas ich on blazy majątkowe tych, któny wcześniej zostali spredań, no nove zorganizovat obywateli 430 p.h.e.-bit a poor Maratonem 4.80 up.n.e - bitwa pod Termopilami i pod Salaming • 679 v.o.n.e. - bitwa pod Platejami 3 431-404 vone-woing pebpeneska 338.p.n.e.-bitwa pod Chevonea •621 v.p.n.e.- spisanie praw ateńskich pner ·594 v.p.n.e. -hipre, adzenie reform Jana Drakona D 20 * لكيس 334 Aleksander armi liczącej • toczył Gitug 2 sikami perskim" pod blases Olssos 3.31 1.p.n.e. starcie między Aleksandrem a d Dariuszem !!! pod Gaugamela •323upne-smierc Aleksandra Wielkiego 776vp.ne-pierwsze igrzyska olimpijskie crucej ok 50 tyś, wojowników ruszył da Azji liniejszej 4 DZIEJE STAROŻYTNET GRECTO PYTAMA I ODPOWIEDZI 1. Wymień' cechy wspólnoty. 2. Opisz przeznaczenie i kolonizacji greckiej reformy Klejstenesa ako istetno dla poczatku demokracji w Atenach. 4. Opisz instytucje štteńskie, demokracji: A. Rada Pięciuset B. Zgrokachzenie Ludowe I Sad ludowy. 6. Opisz mechanizmy readów w Sparcie wedig planu: pięciuetolorów -geruzja. 7. Przyczyny wojny grecko-pevskiej. &. Opisz bitwę pod maratonem jako wielki sukces Greków. I Jazy! 9. Opisz armie macedońską jako źród to wspaniałych zwycięstw. 10. Opisz dobug politykę Aleksandra Wielkiego wobec podbitych tevenów. M. Opisz filozofie Gueków. A. BPlatona B.Arystotelesa! 12.0pisz Gvecki teatr i jego organizację. 13.0pisz organizację i duże znaczert. olimpijskich dla Greków. 14. Opisz ponadici architektoniczne Greków. A. donycki B.joński C. korycki. 15. Opisz harodziny i vozwój pięknej kultury hellenistycznej. 4. •Używanie tego samego języka podobny sposób spędzania. • czasu wolnego wspólne zwyczaje i tradycze zamknięta дира mieszkańców polis określanie wszystkich Greków mianem Hollaków wspólnie obywatele cadili bogow, Soprawiali obnędy i uroczystości każda polis miała swoje opiekuńcze bóstwo wspólnym wysiłkiem budowano świątynie i miejsca kultu bogów przewaga życia zbiorowego nad życiem prywatnym. 2. Wielka kolonizacja dla Greków była ogromnie ważing, ponieważ miała duży wpływ na gospodarke kraju. ? vacji ukształtowania tevenu w Avedi trudno było spraviać zbore, vięc boywali prowodzili Oprawy na tever 3. Klejstenes dokonat na nowo podziału kraju na 10 fyl, utworyt nowe unidy (Rada Pięciuset). oraz porotat used chiesigen dowed by the disiadać dziesięciu dowodzących wojskiem Rada pięciuset-mogł w nie to przygotowanie obdad etalezji ovaz ustali, B. Ludowe 4. A. kuchy stutegów. obywatel bez względu na zamachość, co jej obow gotów motric do lktive były dystatowane, prag tosoy, ware przez ellect które - v nim oczestniczyć 3, omawiano na decyzje doty cagice portead wchodito 6000 sędzach, z których wykein ano macej sase trybunaty, blive nafunzinigsze C. ludowy w polsc skład wyłaniano mały roztrzyca prawy pobliczne i prywatne 5. 5. Filarem demokracji Atońskle, był powszechny dostęp do urzędów, z których większość losowano, spośród można było tylko raz w życiu. towall, swoje obowiązeki przez wok, pong anzow ali głosowania zgromadzenia ludowego podcas to vada lotony' vok życia i zostali wybrani przez apelle, mich duży wpłym na politykę polis. mieli 7. • bardzo dobra gospodarcza pozycja Greków dysponovame przez Greków silng flota • zdobywanie dominujące pozi yi u handlu morskim vozwolj potegi i ambig: panstua perskiego osiedlanie się w zgłoszonych kau Niektóre funkcje n 6. #forowie FAZA BITWY [email protected]ński MiHiades vozkazał Hoplitom stormoval forlange. W środku szyku falanga składała się z 9 szeregów miężko zonojnych piechurów, a na "skreydłach - He szeregovor, haltd- 2 FAZA BITWY Perus; do ataku vúszyli Gręcy, którzy krotkim czasie pokonali biegiem obszar, na vym navażeni byli na perskich łuczników. Persowie odevyli w środek greckiej Pallangi. Heńczycy z środka zaczeli się cofać, lecz hoplici ze skrzydeł szybko zyskali przewagę dad przeciwnikiem otaca- go Z któ- 2 stron. OS FAZA BITWY Peusuwie znaleźli się w połapce. Część z nich nuciła się do ocieczki, lecz niewielu udało się dotrzeć do okrętów większość utopitasie w pobliskim bagnie. 9. Armia macedońsky składała się z piesich wojowników, uzbrojonych w savisy craz ich w savisy oraz hejtanów. 10. Na podbitych przez siebie tevenach zakładał kolonie osadulkon wojskowych i miasta. Ezut se następca kvoľów perskich, dlatego przyją wiele elementów wschodniego devemoniato dworskiego Oznot for kultura jest by ją ja 11. A. Platonci - sea Platon stwonył mody kiennek filozoficzny. Metóny oznawał ducha za tujący materię lidealizm) czynnik kształ B. Arystotelesci-zajmowały go nauki puy rodnicze i zagadnienia społeczne, dał początek logice (nauce o vozu moraniu, na ktorym opierał się podczas badan)" ✔ 12. Teatr grecki składał się z widowni, orchestry, proskenionu oraz skene. Rozwingt się tam nowy vodzaj literacki-dramát, ovas akowa jego gatunkci - tragedię i komedię. hono- 13. I guyska olimpiskie to zawody sportowel, podczas Exányoh výwalizowano w wielu konksuwengigch - np. pentation / hot dyskiem, not oszczepem, skok w dal, bieg draz zapasy / czy pankratione brutalne połączenie boksu i zap asów). Zwycięzcy signzysk white po powrocie do grzyzny witami buti vami, szacunkiem i podzivem. Odbywały się ko czci ich najwyższego Pogoń -Zeusa. ten czas ogłaszano pakoj olimpijsla. 147. A. dorycki kolemn kumny je posiadały bazy, a kajatel miał nieskomplikow any geometryczny ksztatt. Tro hy zwężały się B. joński - lalumny zdobione przez kapitele za wolutami, tron lalummy ustawiano na bazie z kilku C. kovyncki kolumny miały najbardziej ozdobne kapitele, baza składała lalku knego, a trony były smuklejszelniz 15. Kultura hellenstyczna pustato be skutek wymieszania się kultury Greckiej z kolthuami bachado. Podczas okme tego adresu, powstała shiatynia Muz-Muzeum, B, bloteka Biteks audry iskon avaz, bibliot Alteles/andry oraz Kaw Pergamone. Powstały też wózne nezby - w tym "Gupa Laokoona", "Mike z Samotrakcip się c ✔