Fizyka /

pole elektrostatyczne

pole elektrostatyczne

 POLE ELEKTROSTATYCZNE
Gudowo atomu
rotony - Tadunek
dodatni
Telextrony - Tadunet
alau ujemny
heutrony - dojetne elektrony
elektry anie
-
Ta

pole elektrostatyczne

user profile picture

Gabriella

4 Followers

42

Udostępnij

Zapisz

Notatka z całego działu o polu elektostatycznym. Znajdziesz tu m.in. informacje o: budowie atomu, prawo Culomba, sposoby elektryzowania ciał, natężenie, praca, źródło pola elektrycznego, potencjał, kondensator, dielektryk. Miłej nauki!!! :)

 

3

Notatka

POLE ELEKTROSTATYCZNE Gudowo atomu rotony - Tadunek dodatni Telextrony - Tadunet alau ujemny heutrony - dojetne elektrony elektry anie - Tadunki jednoimienne Tadunk różnoimienne e- e * Ladunek elektryczny pojedynczeop elektrona (-e) jest rouny do do bezorglednej Hartosa Tadunkoui protonu i nosi nazue Tadunku elementarnego. е MIKRO-AμC 10 C : NANO AC = 90 ⁹ C (PIKO 1pC = 90 C + ++ protony i é neutrony + e- • jon dodatni - kation - atom z niedoborem elektronów, nadmiar protonów H stosunku do elektronós •jon vjemmy- anion - atom z nadmiarem elektronsht, nadmiar elektrondw H stosunku do protondes Oznaczenia: Q, q I ++ - **** o tych samych znałach - odpychają się ...... przyciągają się - 0 różnych znakach - tadunek elementormy novelty 1 Culombie : n e- e- e- Ladunek elektryczny dodatni ".ијетту [9] = [Q] = 1C - Coulomb - jednostka •●•ładunki te znajdują się w każdym atamie ↓ dodatnie i ujemny Σ = { 9: in 1 9₁ = 9 ₁¹ + 9 ₂ ² + 9 ₁² + K jau dro "atormu " protony + neutrony p+w q=me gdzie n = 1,2,3..... e = 1₁6-10-1⁹ C @- najmniepra część niepodzielna elektrycznośc; [C] the - Tadunek elementarmy 9c = 9₁ +9₂ +93 + 1 2 const 1 1.6-10-19 116 .... +9₁ : Zasada rachovania ładunku elektrycznego Tadunek elektryczny jest mierniseczalny ; migdy mie ginie i nie może być stworony NoN W wiadzie izolowanym elektrycznie, algebraicina suma Tadunków jest stała. + 9n *Ⓒ . - 29/₁² U = 10 = 19 E 0.625-10-6,25-10 comnt (43) wlad Virolosany (9₂) Zeskanowane w CamScanner 1° PRZEZ POTARCIE 2° PRZEZ DOTYK 3⁰°. PRZEZ INDUKCJE metalosa puszka • K²_1₁ k 4T Eo entetic 1 4T ED Er PO TAR CIE (0) zbliżamy ..sposoby elektryzosania ciał. (0) 2 ciało obojetnie elektrycznie jedno ciało musi już być naelektryzowane 1 (0) czyli na odległość, bez żadnego potarcia czy dotyku szybko odsuwamy it w próżní / w powietrew "1 -Hinnym środowisku - (np. olej,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

soda, itp.) 12 136 PE COLO (+) Eo €o t (-) po przejściu elektronu da ciała na maładowane tadunkiem tego samego znaků "prawo". Culom 68. wartość siły wzajemnego oddziałysania elektrycznego pomiędzy dwoma ładunkami, jest uprost proporcjonalna do cloczynn ich Tadunków, a odurotnie proporcjonalna do kwadratu • Fek. 191-1921 TYLKO ELEKTRONY MOGO SIĘ PRZEMIESZCZAĆ przemieszczanie ois elektronów ouobodnych Hewnatrz presodnika lub pobotanie dipola Hizolatone, javisko to zachodzi, ciało gay nafadovane elektr. znajduje mę blisko ciało, które nie jest na elektryzowane. F₁2 = - F₁1 = 11 rasada dynamiki F₁2 = F2₁ = Fe xia elektryczno Fe N k - stała elektryczną k = 8,99. 10⁹ Nm²/C² ≈ 9.10⁹ Nm²/C² przenikalność elektrycina 8,85·10-1² C²/№³-m² lq1-[qe/ &₁ - prenikalność orgladne elektryczna - bez wymian 'k' ==== ビ Zeskanowane w CamScanner -NATEZENIE POLA ELEKTRYCZNEGO pole elektryczne • jest to taka właściwość przestrzeni, że na Tadunki umieszczone w niej, działają każdy ładunek wylvana vokół siebie pole elektryczne matężenie pola elektrycznego POLE CENTRALNE ELEKTRYCZNE: POLE CENTRALNE ciało Tadunek próbny go źródło pola elektrycznego 2) هو E.. ● 7. Fe [E] = 1N 11C 9 k. Q.A 9 2vddio pola elektrycznego (+) - Tadunek dlocatni ładunek rausze na plusie, bo nie zmieni sa znak E. - linie pola elektrycznego k. Q 1V 11m pole jednarodne E const T na nie siły elektryczn Zeskanowane w CamScanner pole Nypadkove - superpozycja pól elektrycznych. ₁ EN NAELEKTRYZOWANE PRZEWODNIKI Tadunek dostarczony przewodnikowi rozmieszcza się tylko na jego powierzchni E dla stery . + •naładowana sfera 6. pastość powierzchniassa ładunku 65 6 ..... - Ew=0₁E=0 N47 pewnej iloraz ładunku a zgromadzonego na passierschni's a tej powierzchni. Na powierzchni kulistego przewodnika Tadunek jest rociożony równomiernie - -gestość powiercenniowa ładunku jest stała. olla sfery: 4r R² PRACA W POLU ELEKTRYCZNYM Fe + k. Qg przesuwamy ruchem jednostajnym V~O W => 'pole pod Hykresem' => $th F. dr W = AE → W = AEp = Ep (B)- Ep (A) [6] = AC I'm E-k. هیت energia potencjalna oddziaływania elektrycznego Ep. k. T • dla ładunków jednoimiennych (++), (==) Ep = k· >0²2 91.92 ella Tadunków różnoimiennych (++), (+) Ep =-k. 1941·19/21 <054 Zeskanowane w CamScanner olla pola centralnego V. k.k.f olla naładowanej kuli V = k· 22 (na powierzchni) [pzykind: + 4 + T POTENCIAL ELEKTRYCZNY V-E₁ [v] Ay/10 = 1V₁ лунс volt x + + + P + + + + naładowana cropla raci Q-Tadunek ER²2.²² R²³-27° 2p 5 D VA ▪ KQ/TA WAB K.Q. 9. (-) WA+B - 9 (ko-ka) WAB (VB-VA) 9 WAB 9.21 १.८ जान 24 18 dla małej kuli Q ₂ 2 V₁ = V₂ = K² 0₁ K. — ³√/2 √ T 22. R + 2R powierzchnia eksipotencjalna = sfera VA > VB M₁ < 1₂ napięcie elektryczne: = VA-VB + V₁ = V₂ + x=3√2-R + + Q₁ = Q₂ Ⓒq B VB = KQ / √B ДЕР + 11 + G|N + T=W/Z •R K. R² = k. Q1=Q₂ Q₁ = ² Q Q₂: V= kQ Zeskanowane w CamScanner PRACA W POLU ELEKTRYCZNYM. POJEMNOŚĆ ELEKT pojemność elektryczna - Tadunek elektrycery C=Q/V 1 μF 1mF 1 pF Tadunek elektryczny 10- F F 10-12 F = 10 potencjał pojemmość elektryczna maładowanej kuli R C = Q IV = . to oznacza, że umieszczenie pojemność elektryczna informuje nas, jaki Tadunek należy wprowadzić na jedną z okładek kondensatora, aby napięcie między Okładkami wynomio IV. Pojemność elektryczna jest równa F [c] = 10/1V = 1E </u/0 wytworzy potencjał o wartości 1V Kondensator ↳ Układ przewodników, w którym obecność jednego wpływa na pojemność drugiego. • przewodniki, które tworxa, kondensator to okładki kondensatora. • Kondensator to uradzenie słuxace do magazynowania ładunku elektrycznego. pojemność kondensatora: iloraz dodatniego Tadunku promadzonego na jednej jego okładce i napięcia między okvadkami. C- U ~ Q [c]=1C |1V = AF C = Eo Er ↑ przenikalność elektryczna W prozni €o = 8.85·10-42 c² N·m² [farad] względna pnenikalność elektryczna •dia oleju E6 •dia powietna Er = 1 Zeskanowane w CamScanner kondensator piaski składa się z dwoch metalowych płytek o powierzchni S każda, sa one położone rownolegle względem siebie oraz sa ustanowione w odległości d. Pojemność kondensatora płaskiego (tzn. takiego, w którym między okładkami jest proźnia lub powietrze) wyraża się wzorem: C- Eo S d C= PA +Q S -Q porównujemy) obie strony Writy pola Schematyczny kondensator +Q 11 S → zwiczek między matężeniem pola elektrostatycznegal a napięciem U • praca siły pola elektrostatycznego wykonane nad ładunkiem 9 przy przemieszczeniu go między okładkami : Writy pola = Writy pola = cylindryczny Kondensator d-odległość 5- powierzchnia U-poe napięcie Q-Tadunek F⋅d = Eqd q (VA-V₂₁) = qu qu M1<12 Eqd E = d = Hartość matężenia pola jest zavore dodatnia (jako wartość sektorova), Aięc: U-VA-VB >O => VA > VB Hektor matężenia pola jest zwrócony w stronę malejącego potencjału. jeśli okładki na presunsiste urgladem siebie, do uzoru Wstawiamy powierzchnię tej częśa okładki, nad ktora znajduje me druga okładka. ~1eV to energia kinetyczna jaką uzyska cząstka o Tadunku elementarnym e przyspieszona między dwoma punktami pola elektrycznego, których potencjały różnia sie • AV. A eV - 1e - AV≈ 1,6∙10-1⁹ C-1V = 1,6∙10-19 y * często stosuje się jednostki większe : 1ke V = 10³ eV • 1MeV 10⁰ ev 1 GeV = 10⁹ eV jednostka ELEKTRONOAOLT MeV Zeskanowane w CamScanner A. Łączenie szeregowe C₁ Q Laczenie kondensatorda U SZEREGOHO 3 kondensatory o różnych pojemnościach C₁, C₂, C3 połączymy między punktami AB, przyłożymy napięcie U Q A to lewa okładka pierwszego kondensatora maładosana dodatnio wytwarza pole elektrostatyczne oddu'aruja ce na znajolujace się w pobliżu Tadunkis. todunek zgromadzony na każdym kondensatorze będzie jednakong. roznica potencjałów między punktami A iB rozkłada nie ma wszystkie kondensatory U U=U₁+U₂+U₂ Q Q kondensatordw C₂ it RONNOLEGLE gorie U₁ = ₁²₁ U₂ = 22²₁ U₂ = 1 Q Cz C3 B B. Łączenie równoległe kondensatorów ]]] L₁₂ Q₂ C3 C₂ I's Ta Ic₂ U === Q u u=22 KROKA zastapera pojemność Il kondensatorów połaczonych równolegle: C₁ = C₁ + C₂ I Różnica potencjałów między okładkami każdego e kondensatoro's jest jednakowa i równa sie U. Ladunek zgromadzony na okładce: a₁ = UC₁, Q₂ = UC₂₁ Q₂ = UC₂. Taki układ kondensatorów można vastapić jednym. Q=Q₁+Q₂ +Q3 C = C₁ + C₂ + C3₁ Dueki rounoległemu połączeniu kondensatordu uzykujemy wewna pojemnore. C. Łaczenie mieszane kondensatorów C₁ C₂ KROK 20 • pojemność układu połączonego sie regovo: Ca C3. 作。 Zeskanowane w CamScanner DIELEKTRYK W POLU ELEKTROSTATYCZNYM związek pomiędzy napięciem elektrycznym a natężeniem pola w polu jednorodnym. AN AV E = [6] · 1N = 1/0/0 pole jednorodne .ܐܝܕܝܝܐ + ++ + E = const • => E = 1/1/ W dialektryku (czyli w izolatorse) nie ma swobodnych elektronów, więc w polu elektrootatycznym zachodzą w nim inne zjaviška niż u prevodníku. G₂₁ = { } •próżnia •powietne • nafta . • Hoda masy ceramiczne presuwamy Tadunek ruchem jednostajnym (Izasada dynamiki) Feew = Fe = = 9. E E = 4 Er W₁+B = Fzew・ α· cos 0° = Fzew・d=q·E·d d WADB ztytanianem baru • ebonit . • różne gatunki szkła = dielektryk W polu -elektrostatycznym | elektrycznym: dielektryk ·E·d E 9.0 · g.u d = U - matężenie pola elektrycznego indukcyjnego w dielektryku E-matatenie pola elektrycznego kondensatora } wyp E wyp. = +F' · Co = E0 / / 도: દ G. E. E. & Er Co ६० बै Eo = E End C₁ = Eo &r & +C₁ = E=/ State dielektryczne różnych dielektryked is: dielektryk stała dielektryczna Er ε = Eo. Er Er = 1 Er = 1, 0006 Er = 2 Er 81 Er 1000-10 000 Er = 2,9 Er 5-10 próżnia (posnetne) pole wypadkowe Er wzgladna prenikalność elektryczna Zeskanowane w CamScanner 1) 2) 3) ● Er 5₂ M ✔ C₁ = Eo Er metal HE C = = =>Q=C-u C= Eo&r ² / 1 ||| E Energie potencjalna E = QUE 1 = 1/2 T HE C₂ - Eo c₂=4 THE d₁ d-d, THE d₂ toone {linot οι W = Q 20 P Q₁ = Q₂ Energia naładowaneop kondensatora Navadowany kondensator ma energia równow pracy potrzebnej do jego naładowania. Jedna z dwoch, początkowo obojętnych okładex, 'wyrywamy' Tadunek porcjami i prenosimy na druga okładke. Z prenoszeniem kolejnych poreji Tadunku jest związany uzrost napięcie między okładkami Dla kondensatora o pojemności C: u = 1 Q₁ Q₁ CU² v Ep ²1 2² 1/1 • U₁ = 2 E ₁ = y 1 2 U₂ = ² = ₁/6 Q=C²u =v= 3 E. 뿐. od 0 do U Pracę wykonana przez siłę zewnętrzna przy przemieszczaniu Tadunker (a więc i przyrost energi potencjalnej kondensatora) Energia kondensatora W W. qu. ². U śr Er V₂ = ₁·²= Er · U₁ : = Er. E₁ napięcie obliczone jako śred. arytmetyczna naładoslanggo kondensatom: napięcia poczatkowego i napięcia po недо zakończenia Tadovania, czyli: U U zr= [w] = 19 : ε. >^ Tadunek preniesiony z jednej okładki na druga, więc jedne okładka zyskuje ładunek dodatni, a druga ujemny. •[Q.U] = AC•AV = 13³ O+U 2 - Zeskanowane w CamScanner -centralnym: Ruch naładowanej cząstki w polu elektrycznym 1. E # ¤---4 -0,05 ܢܢ ܝܝܚ 1k.Qa Q4 9 E = E(r) Fw > Fe t ka K-Q-191 72 doświadczenie Rutherforda me vek. que qu 2 d przykład: 9cc = + 2e 2 11 zasady clynamıkı: Fw. k. 121-19, K.1Q1-191 Q= m m. a = a(r) & const • ruch niejednontajnie przyspieszony • nie jest jednostka stała tudokai d 235 :U 92 Zeskanowane w CamScanner

Fizyka /

pole elektrostatyczne

user profile picture

Gabriella

4 Followers

 POLE ELEKTROSTATYCZNE
Gudowo atomu
rotony - Tadunek
dodatni
Telextrony - Tadunet
alau ujemny
heutrony - dojetne elektrony
elektry anie
-
Ta

Otwórz

Notatka z całego działu o polu elektostatycznym. Znajdziesz tu m.in. informacje o: budowie atomu, prawo Culomba, sposoby elektryzowania ciał, natężenie, praca, źródło pola elektrycznego, potencjał, kondensator, dielektryk. Miłej nauki!!! :)

Podobne notatki
Know Kondensatory  thumbnail

29

598

Kondensatory

Notataka z tematu kondensatory (zakres rozszerzony)

Know Elektrostatyka thumbnail

8

236

Elektrostatyka

Zakres podstawowy

Know elektrostatyka notatka mat_fizka thumbnail

537

5764

elektrostatyka notatka mat_fizka

notatka z elektrostatyki do matury od mat_fizka

Know Fale elektromagnetyczne thumbnail

24

301

Fale elektromagnetyczne

Fale radiowe, pole elektromagnetyczne, zastosowanie

Know Elektrostatyka thumbnail

319

3759

Elektrostatyka

Fizyka - Elektrostatyka

Know Napięcie i natężenie prądu thumbnail

6

180

Napięcie i natężenie prądu

notatka

POLE ELEKTROSTATYCZNE Gudowo atomu rotony - Tadunek dodatni Telextrony - Tadunet alau ujemny heutrony - dojetne elektrony elektry anie - Tadunki jednoimienne Tadunk różnoimienne e- e * Ladunek elektryczny pojedynczeop elektrona (-e) jest rouny do do bezorglednej Hartosa Tadunkoui protonu i nosi nazue Tadunku elementarnego. е MIKRO-AμC 10 C : NANO AC = 90 ⁹ C (PIKO 1pC = 90 C + ++ protony i é neutrony + e- • jon dodatni - kation - atom z niedoborem elektronów, nadmiar protonów H stosunku do elektronós •jon vjemmy- anion - atom z nadmiarem elektronsht, nadmiar elektrondw H stosunku do protondes Oznaczenia: Q, q I ++ - **** o tych samych znałach - odpychają się ...... przyciągają się - 0 różnych znakach - tadunek elementormy novelty 1 Culombie : n e- e- e- Ladunek elektryczny dodatni ".ијетту [9] = [Q] = 1C - Coulomb - jednostka •●•ładunki te znajdują się w każdym atamie ↓ dodatnie i ujemny Σ = { 9: in 1 9₁ = 9 ₁¹ + 9 ₂ ² + 9 ₁² + K jau dro "atormu " protony + neutrony p+w q=me gdzie n = 1,2,3..... e = 1₁6-10-1⁹ C @- najmniepra część niepodzielna elektrycznośc; [C] the - Tadunek elementarmy 9c = 9₁ +9₂ +93 + 1 2 const 1 1.6-10-19 116 .... +9₁ : Zasada rachovania ładunku elektrycznego Tadunek elektryczny jest mierniseczalny ; migdy mie ginie i nie może być stworony NoN W wiadzie izolowanym elektrycznie, algebraicina suma Tadunków jest stała. + 9n *Ⓒ . - 29/₁² U = 10 = 19 E 0.625-10-6,25-10 comnt (43) wlad Virolosany (9₂) Zeskanowane w CamScanner 1° PRZEZ POTARCIE 2° PRZEZ DOTYK 3⁰°. PRZEZ INDUKCJE metalosa puszka • K²_1₁ k 4T Eo entetic 1 4T ED Er PO TAR CIE (0) zbliżamy ..sposoby elektryzosania ciał. (0) 2 ciało obojetnie elektrycznie jedno ciało musi już być naelektryzowane 1 (0) czyli na odległość, bez żadnego potarcia czy dotyku szybko odsuwamy it w próżní / w powietrew "1 -Hinnym środowisku - (np. olej,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

soda, itp.) 12 136 PE COLO (+) Eo €o t (-) po przejściu elektronu da ciała na maładowane tadunkiem tego samego znaků "prawo". Culom 68. wartość siły wzajemnego oddziałysania elektrycznego pomiędzy dwoma ładunkami, jest uprost proporcjonalna do cloczynn ich Tadunków, a odurotnie proporcjonalna do kwadratu • Fek. 191-1921 TYLKO ELEKTRONY MOGO SIĘ PRZEMIESZCZAĆ przemieszczanie ois elektronów ouobodnych Hewnatrz presodnika lub pobotanie dipola Hizolatone, javisko to zachodzi, ciało gay nafadovane elektr. znajduje mę blisko ciało, które nie jest na elektryzowane. F₁2 = - F₁1 = 11 rasada dynamiki F₁2 = F2₁ = Fe xia elektryczno Fe N k - stała elektryczną k = 8,99. 10⁹ Nm²/C² ≈ 9.10⁹ Nm²/C² przenikalność elektrycina 8,85·10-1² C²/№³-m² lq1-[qe/ &₁ - prenikalność orgladne elektryczna - bez wymian 'k' ==== ビ Zeskanowane w CamScanner -NATEZENIE POLA ELEKTRYCZNEGO pole elektryczne • jest to taka właściwość przestrzeni, że na Tadunki umieszczone w niej, działają każdy ładunek wylvana vokół siebie pole elektryczne matężenie pola elektrycznego POLE CENTRALNE ELEKTRYCZNE: POLE CENTRALNE ciało Tadunek próbny go źródło pola elektrycznego 2) هو E.. ● 7. Fe [E] = 1N 11C 9 k. Q.A 9 2vddio pola elektrycznego (+) - Tadunek dlocatni ładunek rausze na plusie, bo nie zmieni sa znak E. - linie pola elektrycznego k. Q 1V 11m pole jednarodne E const T na nie siły elektryczn Zeskanowane w CamScanner pole Nypadkove - superpozycja pól elektrycznych. ₁ EN NAELEKTRYZOWANE PRZEWODNIKI Tadunek dostarczony przewodnikowi rozmieszcza się tylko na jego powierzchni E dla stery . + •naładowana sfera 6. pastość powierzchniassa ładunku 65 6 ..... - Ew=0₁E=0 N47 pewnej iloraz ładunku a zgromadzonego na passierschni's a tej powierzchni. Na powierzchni kulistego przewodnika Tadunek jest rociożony równomiernie - -gestość powiercenniowa ładunku jest stała. olla sfery: 4r R² PRACA W POLU ELEKTRYCZNYM Fe + k. Qg przesuwamy ruchem jednostajnym V~O W => 'pole pod Hykresem' => $th F. dr W = AE → W = AEp = Ep (B)- Ep (A) [6] = AC I'm E-k. هیت energia potencjalna oddziaływania elektrycznego Ep. k. T • dla ładunków jednoimiennych (++), (==) Ep = k· >0²2 91.92 ella Tadunków różnoimiennych (++), (+) Ep =-k. 1941·19/21 <054 Zeskanowane w CamScanner olla pola centralnego V. k.k.f olla naładowanej kuli V = k· 22 (na powierzchni) [pzykind: + 4 + T POTENCIAL ELEKTRYCZNY V-E₁ [v] Ay/10 = 1V₁ лунс volt x + + + P + + + + naładowana cropla raci Q-Tadunek ER²2.²² R²³-27° 2p 5 D VA ▪ KQ/TA WAB K.Q. 9. (-) WA+B - 9 (ko-ka) WAB (VB-VA) 9 WAB 9.21 १.८ जान 24 18 dla małej kuli Q ₂ 2 V₁ = V₂ = K² 0₁ K. — ³√/2 √ T 22. R + 2R powierzchnia eksipotencjalna = sfera VA > VB M₁ < 1₂ napięcie elektryczne: = VA-VB + V₁ = V₂ + x=3√2-R + + Q₁ = Q₂ Ⓒq B VB = KQ / √B ДЕР + 11 + G|N + T=W/Z •R K. R² = k. Q1=Q₂ Q₁ = ² Q Q₂: V= kQ Zeskanowane w CamScanner PRACA W POLU ELEKTRYCZNYM. POJEMNOŚĆ ELEKT pojemność elektryczna - Tadunek elektrycery C=Q/V 1 μF 1mF 1 pF Tadunek elektryczny 10- F F 10-12 F = 10 potencjał pojemmość elektryczna maładowanej kuli R C = Q IV = . to oznacza, że umieszczenie pojemność elektryczna informuje nas, jaki Tadunek należy wprowadzić na jedną z okładek kondensatora, aby napięcie między Okładkami wynomio IV. Pojemność elektryczna jest równa F [c] = 10/1V = 1E </u/0 wytworzy potencjał o wartości 1V Kondensator ↳ Układ przewodników, w którym obecność jednego wpływa na pojemność drugiego. • przewodniki, które tworxa, kondensator to okładki kondensatora. • Kondensator to uradzenie słuxace do magazynowania ładunku elektrycznego. pojemność kondensatora: iloraz dodatniego Tadunku promadzonego na jednej jego okładce i napięcia między okvadkami. C- U ~ Q [c]=1C |1V = AF C = Eo Er ↑ przenikalność elektryczna W prozni €o = 8.85·10-42 c² N·m² [farad] względna pnenikalność elektryczna •dia oleju E6 •dia powietna Er = 1 Zeskanowane w CamScanner kondensator piaski składa się z dwoch metalowych płytek o powierzchni S każda, sa one położone rownolegle względem siebie oraz sa ustanowione w odległości d. Pojemność kondensatora płaskiego (tzn. takiego, w którym między okładkami jest proźnia lub powietrze) wyraża się wzorem: C- Eo S d C= PA +Q S -Q porównujemy) obie strony Writy pola Schematyczny kondensator +Q 11 S → zwiczek między matężeniem pola elektrostatycznegal a napięciem U • praca siły pola elektrostatycznego wykonane nad ładunkiem 9 przy przemieszczeniu go między okładkami : Writy pola = Writy pola = cylindryczny Kondensator d-odległość 5- powierzchnia U-poe napięcie Q-Tadunek F⋅d = Eqd q (VA-V₂₁) = qu qu M1<12 Eqd E = d = Hartość matężenia pola jest zavore dodatnia (jako wartość sektorova), Aięc: U-VA-VB >O => VA > VB Hektor matężenia pola jest zwrócony w stronę malejącego potencjału. jeśli okładki na presunsiste urgladem siebie, do uzoru Wstawiamy powierzchnię tej częśa okładki, nad ktora znajduje me druga okładka. ~1eV to energia kinetyczna jaką uzyska cząstka o Tadunku elementarnym e przyspieszona między dwoma punktami pola elektrycznego, których potencjały różnia sie • AV. A eV - 1e - AV≈ 1,6∙10-1⁹ C-1V = 1,6∙10-19 y * często stosuje się jednostki większe : 1ke V = 10³ eV • 1MeV 10⁰ ev 1 GeV = 10⁹ eV jednostka ELEKTRONOAOLT MeV Zeskanowane w CamScanner A. Łączenie szeregowe C₁ Q Laczenie kondensatorda U SZEREGOHO 3 kondensatory o różnych pojemnościach C₁, C₂, C3 połączymy między punktami AB, przyłożymy napięcie U Q A to lewa okładka pierwszego kondensatora maładosana dodatnio wytwarza pole elektrostatyczne oddu'aruja ce na znajolujace się w pobliżu Tadunkis. todunek zgromadzony na każdym kondensatorze będzie jednakong. roznica potencjałów między punktami A iB rozkłada nie ma wszystkie kondensatory U U=U₁+U₂+U₂ Q Q kondensatordw C₂ it RONNOLEGLE gorie U₁ = ₁²₁ U₂ = 22²₁ U₂ = 1 Q Cz C3 B B. Łączenie równoległe kondensatorów ]]] L₁₂ Q₂ C3 C₂ I's Ta Ic₂ U === Q u u=22 KROKA zastapera pojemność Il kondensatorów połaczonych równolegle: C₁ = C₁ + C₂ I Różnica potencjałów między okładkami każdego e kondensatoro's jest jednakowa i równa sie U. Ladunek zgromadzony na okładce: a₁ = UC₁, Q₂ = UC₂₁ Q₂ = UC₂. Taki układ kondensatorów można vastapić jednym. Q=Q₁+Q₂ +Q3 C = C₁ + C₂ + C3₁ Dueki rounoległemu połączeniu kondensatordu uzykujemy wewna pojemnore. C. Łaczenie mieszane kondensatorów C₁ C₂ KROK 20 • pojemność układu połączonego sie regovo: Ca C3. 作。 Zeskanowane w CamScanner DIELEKTRYK W POLU ELEKTROSTATYCZNYM związek pomiędzy napięciem elektrycznym a natężeniem pola w polu jednorodnym. AN AV E = [6] · 1N = 1/0/0 pole jednorodne .ܐܝܕܝܝܐ + ++ + E = const • => E = 1/1/ W dialektryku (czyli w izolatorse) nie ma swobodnych elektronów, więc w polu elektrootatycznym zachodzą w nim inne zjaviška niż u prevodníku. G₂₁ = { } •próżnia •powietne • nafta . • Hoda masy ceramiczne presuwamy Tadunek ruchem jednostajnym (Izasada dynamiki) Feew = Fe = = 9. E E = 4 Er W₁+B = Fzew・ α· cos 0° = Fzew・d=q·E·d d WADB ztytanianem baru • ebonit . • różne gatunki szkła = dielektryk W polu -elektrostatycznym | elektrycznym: dielektryk ·E·d E 9.0 · g.u d = U - matężenie pola elektrycznego indukcyjnego w dielektryku E-matatenie pola elektrycznego kondensatora } wyp E wyp. = +F' · Co = E0 / / 도: દ G. E. E. & Er Co ६० बै Eo = E End C₁ = Eo &r & +C₁ = E=/ State dielektryczne różnych dielektryked is: dielektryk stała dielektryczna Er ε = Eo. Er Er = 1 Er = 1, 0006 Er = 2 Er 81 Er 1000-10 000 Er = 2,9 Er 5-10 próżnia (posnetne) pole wypadkowe Er wzgladna prenikalność elektryczna Zeskanowane w CamScanner 1) 2) 3) ● Er 5₂ M ✔ C₁ = Eo Er metal HE C = = =>Q=C-u C= Eo&r ² / 1 ||| E Energie potencjalna E = QUE 1 = 1/2 T HE C₂ - Eo c₂=4 THE d₁ d-d, THE d₂ toone {linot οι W = Q 20 P Q₁ = Q₂ Energia naładowaneop kondensatora Navadowany kondensator ma energia równow pracy potrzebnej do jego naładowania. Jedna z dwoch, początkowo obojętnych okładex, 'wyrywamy' Tadunek porcjami i prenosimy na druga okładke. Z prenoszeniem kolejnych poreji Tadunku jest związany uzrost napięcie między okładkami Dla kondensatora o pojemności C: u = 1 Q₁ Q₁ CU² v Ep ²1 2² 1/1 • U₁ = 2 E ₁ = y 1 2 U₂ = ² = ₁/6 Q=C²u =v= 3 E. 뿐. od 0 do U Pracę wykonana przez siłę zewnętrzna przy przemieszczaniu Tadunker (a więc i przyrost energi potencjalnej kondensatora) Energia kondensatora W W. qu. ². U śr Er V₂ = ₁·²= Er · U₁ : = Er. E₁ napięcie obliczone jako śred. arytmetyczna naładoslanggo kondensatom: napięcia poczatkowego i napięcia po недо zakończenia Tadovania, czyli: U U zr= [w] = 19 : ε. >^ Tadunek preniesiony z jednej okładki na druga, więc jedne okładka zyskuje ładunek dodatni, a druga ujemny. •[Q.U] = AC•AV = 13³ O+U 2 - Zeskanowane w CamScanner -centralnym: Ruch naładowanej cząstki w polu elektrycznym 1. E # ¤---4 -0,05 ܢܢ ܝܝܚ 1k.Qa Q4 9 E = E(r) Fw > Fe t ka K-Q-191 72 doświadczenie Rutherforda me vek. que qu 2 d przykład: 9cc = + 2e 2 11 zasady clynamıkı: Fw. k. 121-19, K.1Q1-191 Q= m m. a = a(r) & const • ruch niejednontajnie przyspieszony • nie jest jednostka stała tudokai d 235 :U 92 Zeskanowane w CamScanner