Inne /

System ochrony pracy w Polsce

System ochrony pracy w Polsce

 Konstytucja - najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju.
Kodeks Pracy - określa prawa i obowiązki pracowników

System ochrony pracy w Polsce

user profile picture

Amelia Kowalewska

65 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

Ustawy w Polsce, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp przez pracodawców i pracowników,

 

1

Notatka

Konstytucja - najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju. Kodeks Pracy - określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ustawa - akt prawny o charakterze ogólnym, powszechnie obowiązujący, uchwalony przez parlament i prezydenta. Rozporządzenie - akt normatywny niższy rangą od ustawy, wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie. Uchwała - oficjalna decyzja organu państwowego, samorządu, organizacji społecznej lub zawodowej. Dekrety UE - akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu. Regulamin - przepisy i rozporządzenie regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie. Statut - zbiór przepisów określających strukturę, zadania, sposób działania instytucji lub organizacji. Norma - dokumenty określające zasady postępowania, przepisy, wzory, wytyczne lub charakterystyki do powszechnego i wielokrotnego stosowania. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Prawa i obowiązki pracowników: prawa - - prawo do wynagrodzenia prawo do świadczeń zdrowotnych prawo do otrzymywania umowy o pracę prawo do emerytury prawo do urlopu prawo do przerwy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy prawo do niewykonywania pracy, która zagraża zdrowiu lub życiu - obowiązki obowiązek przestrzegania zasad bhp i ppoż. obowiązek posiadania aktualnych szkoleń bhp obowiązek posiadania aktualnych badań okresowych obowiązek przestrzegania zapisów umowy o pracę obowiązek przestrzegania czasu pracy obowiązek dbać o dobre imię i mienie zp. obowiązek przestrzegania tajemnic firmy - obowiązek stosowania środków ochrony osobistej Obowiązki pracodawcy wobec pracowników i prawa pracodawcy: prawa - prawo do zatrudniania pracowników prawo do zwalniania pracowników prawo...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

do wymierzania kar porządkowych prawo do nagradzania i wyróżniania pracowników przez pracodawcę prawo do egzekwowania obowiązków od pracowników prawo do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika prawo do dochodzenia od pracownika naprawienia szkody, którą pracodawca poniósł wskutek niewykonania lub naruszenia przez pracownika obowiązków prawo do ustalania warunków pracy i płacy prawo do żądania danych osobowych prawo do kontroli poczty służbowej obowiązki poinformować pracowników, o której rozpoczynają pracę, o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowych uprawnieniach organizować pracę tak, by zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników (przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji) wydajnej i jakościowej pracy organizować pracę tak, by zmniejszać jej uciążliwość (zwłaszcza przy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych stwarzać pracownikom, którzy rozpoczynają pracę po ukończeniu szkoły zawodowej lub wyższej, warunki sprzyjające przystosowaniu się do odpowiedniego wykonywania pracy zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników - stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy prowadzić i przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej dokumentację pracowniczą (czyli akta osobowe, płacowe oraz związane z wykonywaniem pracy u ciebie) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; udostępnić pracownikom w formie pisemnej treść przepisów dotyczących równego traktowania lub zapewnić im dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty w twojej firmie przeciwdziałać mobbingowi KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEPISÓW I ZASAD BHP PRZEZ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW Rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciw prawom pracownika: pracodawca może być ukarany przez inspektora pracy karą finansową od 1000 do 30000 zł odpowiedzialność porządkowa czyli regulaminowa pracownika, pracownik może być ukarany przez pracodawcę: upomnieniem, naganą, karą pieniężną, zwolnieniem odpowiedzialność materialna: szkoda, która powstała w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych - pracownik ponosi koszty odpowiedzialność cywilna - obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu niezależny od odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Pracy - Przykłady wykroczeń przeciw prawom pracownika: nie zawieranie umowy o pracę, kiedy to jest możliwe wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, z naruszeniem przepisów prawa pracy naruszenie przepisów o czasie pracy nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń nieudzielenie urlopu niewydanie świadectwa pracy wydawanie odzieży ochronnej nie spełniające norm lub nie wydawanie jej w ogóle stosowanie maszyn i urządzeń nie spełniających norm ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW Pracownik może otrzymać karę upomnienia i nagany za: nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i ustalonego porządku w procesie pracy nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzeniu przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności Karę pieniężną pracownik może otrzymać za nieprzestrzeganie: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - Nieprzestrzeganie przepisów bhp może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKA Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika powstaje gdy pracownika nie wykonał lub wykonał nienależycie powierzone obowiązki, co doprowadziło do szkody. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie, pracownik zobowiązany jest pokryć ją w całości. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE PRACOWNIKOWI Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a takżę środki ochorny indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Inne /

System ochrony pracy w Polsce

user profile picture

Amelia Kowalewska

65 Followers

 Konstytucja - najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju.
Kodeks Pracy - określa prawa i obowiązki pracowników

Otwórz

Ustawy w Polsce, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp przez pracodawców i pracowników,

Podobne notatki
Know Formy zatrudnienia thumbnail

5

91

Formy zatrudnienia

notatka

Know Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  thumbnail

0

12

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

źródło finansowania, przeznaczenie, podstawa, wysokość odpisów, zwiększenia

Know WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne" thumbnail

12

158

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

Know WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3 thumbnail

7

107

WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3

Notatki do pierwszych 3 tematów działu żcyie społeczne WOS kl. 8

Know Spółki (osobowe, kapitałowe)  thumbnail

4

64

Spółki (osobowe, kapitałowe)

najważniejsze informacje

Know Umowa o pracę thumbnail

15

298

Umowa o pracę

teoria + przykład z internetu

Konstytucja - najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju. Kodeks Pracy - określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ustawa - akt prawny o charakterze ogólnym, powszechnie obowiązujący, uchwalony przez parlament i prezydenta. Rozporządzenie - akt normatywny niższy rangą od ustawy, wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie. Uchwała - oficjalna decyzja organu państwowego, samorządu, organizacji społecznej lub zawodowej. Dekrety UE - akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu. Regulamin - przepisy i rozporządzenie regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie. Statut - zbiór przepisów określających strukturę, zadania, sposób działania instytucji lub organizacji. Norma - dokumenty określające zasady postępowania, przepisy, wzory, wytyczne lub charakterystyki do powszechnego i wielokrotnego stosowania. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Prawa i obowiązki pracowników: prawa - - prawo do wynagrodzenia prawo do świadczeń zdrowotnych prawo do otrzymywania umowy o pracę prawo do emerytury prawo do urlopu prawo do przerwy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy prawo do niewykonywania pracy, która zagraża zdrowiu lub życiu - obowiązki obowiązek przestrzegania zasad bhp i ppoż. obowiązek posiadania aktualnych szkoleń bhp obowiązek posiadania aktualnych badań okresowych obowiązek przestrzegania zapisów umowy o pracę obowiązek przestrzegania czasu pracy obowiązek dbać o dobre imię i mienie zp. obowiązek przestrzegania tajemnic firmy - obowiązek stosowania środków ochrony osobistej Obowiązki pracodawcy wobec pracowników i prawa pracodawcy: prawa - prawo do zatrudniania pracowników prawo do zwalniania pracowników prawo...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

do wymierzania kar porządkowych prawo do nagradzania i wyróżniania pracowników przez pracodawcę prawo do egzekwowania obowiązków od pracowników prawo do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika prawo do dochodzenia od pracownika naprawienia szkody, którą pracodawca poniósł wskutek niewykonania lub naruszenia przez pracownika obowiązków prawo do ustalania warunków pracy i płacy prawo do żądania danych osobowych prawo do kontroli poczty służbowej obowiązki poinformować pracowników, o której rozpoczynają pracę, o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowych uprawnieniach organizować pracę tak, by zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników (przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji) wydajnej i jakościowej pracy organizować pracę tak, by zmniejszać jej uciążliwość (zwłaszcza przy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych stwarzać pracownikom, którzy rozpoczynają pracę po ukończeniu szkoły zawodowej lub wyższej, warunki sprzyjające przystosowaniu się do odpowiedniego wykonywania pracy zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników - stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy prowadzić i przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej dokumentację pracowniczą (czyli akta osobowe, płacowe oraz związane z wykonywaniem pracy u ciebie) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; udostępnić pracownikom w formie pisemnej treść przepisów dotyczących równego traktowania lub zapewnić im dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty w twojej firmie przeciwdziałać mobbingowi KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEPISÓW I ZASAD BHP PRZEZ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW Rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciw prawom pracownika: pracodawca może być ukarany przez inspektora pracy karą finansową od 1000 do 30000 zł odpowiedzialność porządkowa czyli regulaminowa pracownika, pracownik może być ukarany przez pracodawcę: upomnieniem, naganą, karą pieniężną, zwolnieniem odpowiedzialność materialna: szkoda, która powstała w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych - pracownik ponosi koszty odpowiedzialność cywilna - obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu niezależny od odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Pracy - Przykłady wykroczeń przeciw prawom pracownika: nie zawieranie umowy o pracę, kiedy to jest możliwe wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, z naruszeniem przepisów prawa pracy naruszenie przepisów o czasie pracy nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń nieudzielenie urlopu niewydanie świadectwa pracy wydawanie odzieży ochronnej nie spełniające norm lub nie wydawanie jej w ogóle stosowanie maszyn i urządzeń nie spełniających norm ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW Pracownik może otrzymać karę upomnienia i nagany za: nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i ustalonego porządku w procesie pracy nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzeniu przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności Karę pieniężną pracownik może otrzymać za nieprzestrzeganie: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - Nieprzestrzeganie przepisów bhp może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKA Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika powstaje gdy pracownika nie wykonał lub wykonał nienależycie powierzone obowiązki, co doprowadziło do szkody. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie, pracownik zobowiązany jest pokryć ją w całości. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE PRACOWNIKOWI Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a takżę środki ochorny indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.