Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek betonowych

user profile picture

🌿🧿🌸

7 Followers
 

Inne

 

2

Notatka

Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek betonowych

 Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i
mieszanek budowlanych
Kruszywa używane do produkcji zapraw i betonu
1) Kruszywo to ziarniste mate

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

5

technologia robót murarsko tynkarskich

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek budowlanych Kruszywa używane do produkcji zapraw i betonu 1) Kruszywo to ziarniste materiały budowlane pochodzenia mineralnego (naturalne lub sztuczne), używane do produkcji zapraw betonowych i betonów oraz w budownictwie drogowym. Kruszywa mineralne występują w przyrodzie w formie luźnych okruchów skalnych, takich jak piasek, żwir, otoczaki, pospółka (mieszanka żwiru i piasku). 2) Kruszywo łamane powstaje przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 3) Kruszywo lekkie otrzymuje się po poddaniu obróbce termicznej lub mechanicznej materiału ziarnistego pozyskanego z surowców mineralnych i organicznych (np. torfu, trocin, wełny drzewnej). 4) Frakcja to wszystkie ziarna kruszywa przesiewane przez zestaw sit i mające wymiar pośredni między wielkością oczek dwóch kolejnych sit. Sita mają znormalizowane wielkości oczek. 5) Nadziarno - ziarna większe od największego ziarna frakcji. 6) Podziarno - ziarna mniejsze od najmniejszego ziarna frakcji. 7) Kruszywa do zapraw są materiałami ziarnistymi pochodzenia naturalnego, sztucznego lub z recyklingu. Ziarna grube kruszywa do zapraw powinny mieć wymiar D≥4 mm a ziarna drobne D<4mm. 8) Kruszywo do betonów powinno składać się z ziaren różnych frakcji, dobranych w odpowiedniej proporcji. Ziarna powinny mieć szorstką powierzchnię, aby mogły się łączyć ze spoiwami. a) kruszywo drobne jeśli jego ziarna mają wymiar D<4mm i d=0, tzn. wszystkie przechodzą przez sito o oczkach 4 mm, b) kruszywo grube jeśli jego ziarna mają d>2mm i D>4mm 9) Kruszywo wypełniające – dodaje się do mieszanki betonowej aby poprawić...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jej urabialność. 10) Kształt ziaren kruszywa – zastosowanych do produkcji betonu ma duży wpływ na jego klasę. Ziarna powinny mieć kształt możliwie podobny do kulistego, ponieważ wtedy układają się najściślej. 11) Nasiąkliwość kruszywa stanowiąca o jego mrozoodporności nie może przekraczać 1%. 12) Kruszywo lekkie może być wykonane: a) ze skał węglanowych i dolomitowych (takich jak węglanoporyt) – stosowany do produkcji suchych tynków, wyrobów lastrykowych b) z pęczniejących surowców ilastych (LWA) – np. keramzyt, stosowane jako izolacja cieplna dachów, podłóg, stropów c) z mineralnych odpadów przemysłowych (np. łupkoporyt ze zwałów), poddawanych jedynie obróbce mechanicznej d) z nieorganicznych materiałów pozyskanych w wyniku recyklingu, czyli materiałów wykorzystywanych już wcześniej do celów budowlanych (sztuczne) dzielimy na: żużle wielkopiecowe, kruszywo z żużla paleniskowego, agloporyt, keramzyt, 13) Żużel wielkopiecowy stosowany w budownictwie to: a) żużel wielkopiecowy pumeksowy (pumeks hutniczy) - otrzymywany przez spienienie małą ilością wody płynnego żużla wielkopiecowego; kruszywo o nieregularnym kształcie stosowane do wyrobów betonów lekkich izolacyjno-konstrukcyjnych i konstrukcyjnych b) granulowany - otrzymywany przez szybkie ostudzenie żużla wielkopiecowego; materiał sypki, kruchy i porowaty o małych ziarnach (1-2mm), stosowany do produkcji cementu, cegły żużlowej, jako kruszywo do ciepłych zapraw, żużlobetonów i gipsobetonów c) kawałowy - otrzymywane przez powolne studzenie płynnego żużla wielkopiecowego; stosowany do produkcji betonu zwykłego lub zbrojonego d) paleniskowy - powstaje jako produkt uboczny podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego w rusztowaniach paleniskach energetycznych; stosowane do produkcji drobnowymiarowych elementów ściennych agloporyt – otrzymywane podczas spiekania łupków przewęglonych; do agloporyt również zalicza się łupkoryt e) f) łupkoporyt – uzyskiwanie przez spiekanie rozdrobnionych łupków przewęglonych; materiał o dużej wytrzymałości; rozróżnia się cztery klasy kruszywa:500, 700, 900, 1100; stosowany do wytwarzania betonów zwykłych g) glinoporyt - otrzymywany przez spiekanie glin nie pęczniejących; stosowany do produkcji betonów lekkich pryzma h) keramzyt - otrzymywane przez wypalanie w piecu obrotowym tłustych glin pęczniejących; stosowanych do wyrobu lekkich betonów konstrukcyjnych; wyróżnia się frakcje: bardzo drobną (do 5mm), drobną (5-10mm), średnią (10-20mm), grubą (20-40mm) 14) Kruszywa ciężkie do betonów osłonowych otrzymuje si,ę ze skał ciężkich (głównie magmowych) o gęstości pozornej powyżej 2600kg/m3. Najczęściej stosuje się kruszywa granitowe i bazaltowe oraz limonit, getyt, magnetyt, baryt, kolemanit.4 Odbiór kruszywa i oznaczenie cech technicznych 1) Odbiór powinien odbywać się z wykorzystaniem metod: a) ilościowej - polegającej na sprawdzeniu objętości lub masy kruszywa b) jakościowej – mającej na celu sprawdzenie cech technicznych kruszywa 2) Kruszywa składuje się w pryzmach lub zasiekach na składowiskach otwartych co chroni je przed zanieczyszczeniem. Nie można dopuścić do wymieszania się różnych frakcji kruszywa. a stożek Objętość kruszywa - stożek V=¹/4 D²h pryzma V=%h(2a+c)b Mineralne spoiwa budowlane SPOIWA MINERALNE 1) Spoiwo mineralne to wypalony i sproszkowany materiał mineralny, który po wymieszaniu z wodą wiążę i twardnieje w wyniku reakcji chemicznych (uzyskuje cechy ciała stałego) Można je podzielić na: a) powietrzne (np. wapno powietrzne, spoiwa gipsowe, wapno hydrauliczne), które po zarobieniu wodą twardnieją na powietrzu b) hydrauliczne (np. cement hutniczy i portlandzki, wapno hydrauliczne), które po zarobieniu wodą wiążą i twardnieją na powietrzu i pod wodą 2) Wiązanie spoiwa to proces chemiczny między spoiwem a wodą powodujący utratę plastyczności zaczynu (woda+spoiwo) i nadają mu cechy ciała stałego. 3) Twardnienie spoiwa zachodzi po zakończeniu wiązania i powoduje wzrost wytrzymałości zaczynu. SPOIWA POWIETRZNE 1) Spoiwa powietrzne dzielimy na: a) wapienne - wyrabiane z surowców, których głównym składnikiem jest kamień wapienny lub margiel; stosowane do budowy murów nadziemnych, do produkcji cegły wapienno-piaskowej, betonów komórkowych, jako dodatek do cementu podczas produkcji pustaków stropowych b) gipsowe - produkowane z surowców, których głównym składnikiem, jest kamień gipsowy lub anhydryt; stosowane do produkcji płyt, bloczków, pustaków, zapraw gipsowych, klejów i mieszanek gipsowych c) magnezytowe (magnezjowe) - otrzymywane z surowców, w których głównym składnikiem jest,magnezyt (MgCO3); stosowane do wykonywania podkładów pod wykładziny podłogowe d) spoiwa krzemianowe - produkowane na bazie zasadowego potasowego szkła wodnego; stosuje się je do tynków cienkowarstwowych (silikatowych), natomiast spoiwa otrzymywane po zmieszaniu szkła wodnego z wypełniaczem mineralnym wykorzystuje się rzadko Do spoiw powietrznych zalicza się wapno powietrzne produkowane w trzech rodzajach: wapno wapniowe (CL) - wytwarzane z wapieni czystych, tzn. zawierających głównie węglan wapnia bez dodatków materiałów hydraulicznych: O wapno palone, znane także jako wapno niegaszone O wapno hydratyzowane wapno dolomitowe (DL) - wytwarzane z wapieni zawierających min. 90% dolomitu i dostarczane w proszku, w tym: O wapno dolomitowe pół hydratyzowane O wapno pokarbidowe 2) Wapno palone otrzymuje się s kamienia wapiennego, wypalanego w specjalnych piecach w temperaturze 1000 °C temp. CaCO3 → CaO + CO2 1 Wapno gaszone otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą, dodawaną w nadmiarze: CaO + H₂O → Ca(OH)2 + Q↑ 3) Ciasto wapienne - wapno gaszone połączeniu z dużą ilością wody, stosowane w robotach murarsko tynkarskich. 4) Mleko wapienne to ciasto wapienne zmieszane z wodą i mające konsystencję gęstej śmietany. Używa się go do wykonywania zapraw. Dawniej wykorzystywano go również do malowania (białowania) ścian. 5) Spoiwa gipsowe otrzymuje się z kamienia gipsowego wyprażonego w specjalnych piecach w temperaturze około 200°C, a potem zielonego, w prażonym materiale zachodzi reakcja: 2(CaSO4 x 2H2O) → 2CaSO4 x H₂O x 3H2O ↑ 6) Wapno suchogaszone (hydratyzowane) to sproszkowany wodorotlenek wapnia uzyskiwany w wyniku gaszenia zmielonego wapna palonego mała ilością wody. SPOIWA HYDRAULICZNE 1) Spoiwa hydrauliczne to grupa spoiw, które po zarobieniu z wodą wiążą i twardnieją na powierzchni i pod wodą. Zalicza się do nich: - a) wapno hydrauliczne naturalne (NHL) – otrzymywane metodą wypalania ilastego lub krzemianowego kamienia wapiennego i gaszenia go ilością wody b) wapno hydrauliczne (HL) – składającego się z wodorotlenku wapnia, krzemianów wapnia i gliniaków 2) Cement - drobno zmielony klinkier cementowy z dodatkiem gipsu i innych domieszek, wyróżniamy cement: a) portlandzki drobno zmielony otrzymuje się przez zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu b) powszechnego użytku tp spoiwa otrzymywane z klinkieru cementowego zmielonego z dodatkiem kamienia gipsowego lub żużla, pucolany, popiołu lotnego, wapienia lub pyłu krzemionkowego c) portlandzki (CEM I) uzyskuje sie w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkiem gipsu i domieszek hydraulicznych; stosuje się go do wykonywania konstrukcji monolitycznych, prefabrykowanych i sprężonych d) portlandzki mieszany (CEM II) zawiera dodatki żużla wielkopiecowego (S), wapienia (L), pyłu krzemionkowego), popiołu lotnego krzemionkowego (V) lub wapiennego (W), pucolany naturalnej (P), lub przemysłowej (Q), łupka palonego (T) albo mieszaniny wszystkich wymienionych dodatków e) hutniczy (CEM III) powstaje po zmieleniu klinkieru portlandzkiego z żużlem wielkopiecowym; stosuje się do wykonywania konstrukcji masywnych f) pucolanowy (CEM IV) - wytwarza się klinkieru cementowego z dodatkiem pucolany oraz pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego; stosuje się go jako zamiennik cementu portlandzkiego w budownictwie hydraulicznym i związanych z ochroną środowiska g) murarski (MC) – składa się ze zmielonego razem klinkieru, gipsu, dodatków hydraulicznych i pucolanowych oraz kamienia wapiennego; stosuje się do przygotowania zapraw murarskich i tynkarskich h) portlandzki biały - produkuje się z surowców o niewielkiej zawartości tlenku żelaza (III) oraz innych tlenków mogących go zabarwi; stosowany do produkcji elementów budowlanych, podczas robót elewacyjnych, dekoracyjnych i do produkcji cementów barwionych. i) hydrotechniczny – wytwarza si,ę z klinkieru portlandzkiego o niewielkiej zawartości glinianu trójwapniowego oraz kamienia gipsowego; stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych j) specjalne – cementy stosowane w budownictwie, które charakteryzują się dużą odpornością na działanie siarczanów oraz alkaliów lub bardzo niskim ciepłem hydratacji. MAGAZYNOWANIE SPOIW Spoiwa magazynuje się w silosach lub pomieszczeniach suchych, szczelnych, z podłogą zabezpieczoną przed przenikaniem wilgoci. Spoiwa dostarczane w workach zaleca się układać na specjalnych paletach lub drewnianych pomostach. Beton dostarczany luzem przechowuje się w silosach. 15 140 Najwyzej 10 warstw 110 Przejscie SIRE Podłoga z desek gr. 32mm Legarki 10x 8 cm RTRS 2x papa na lepiku Deski gr. 25 mm Krokwie 10 x 14cm Izolacja z papy Filarki z cegły lub betonu Gruz lub piasek gr. 5cm Grunt 140 Woda używana do celów budowlanych WYMAGANIA 1) Woda stosowana jak składniki zaczynów, zapraw i betonów, czyli tzw. woda zarobowa, jest potrzebna, żeby wiązanie spoiwa mogło rozpocząć, a cała mieszanka uzyska odpowiednią konsystencję. b) nalać część wody do naczynia szklanego, c) określić zapach wody Woda nie może wydzielać zapachu glinianego, świadczącego o zawartości domieszek organicznych. 15 2) Do mieszanek betonowych nie należy używać wody mineralnej, ponieważ jej składniki mogą wchodzić w reakcje z cementem. Ponadto taka woda ma właściwości lecznicze, więc jest zbyt cenna, aby używać jej do celów budowlanych. 3) Woda zarobowa musi być bezbarwna, nie może zawierać humusu, zanieczyszczeń mineralnych i organicznych, a jej zawartość pH nie powinna być mniejsza niż 4. BADANIE WODY DO ZAPRAW I BETONU Odstęp 1) Oznaczenie zapachu wody wykonuje się bezpośrednio po pobraniu próbki, a przynajmniej w ciągu 12 godzin od jej pobraniu. Żeby oznaczyć zapach wody, należy: a) odkorkować butlę z wodą, Wp = W/V * 1000 W - ilość wody w próbnym zaczynie, V - objętość Zaczyny budowlane 1) Zaczyn budowlany jest mieszanką spoiwa mineralnego z wodą lub innym roztworem. W budownictwie stosuje się zaczyny gipsowe, wapienne, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne. 2) Zaczyny gipsowe są mieszaniną wody, gipsu i ewentualnie dodatków opóźniających wiązanie oraz dodatków barwiących. 3) Ilość wody na 1 m3 stwardniałego zaczynu [kg] 175 2 15-20

Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek betonowych

user profile picture

🌿🧿🌸

7 Followers
 

Inne

 

2

Notatka

Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek betonowych

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i
mieszanek budowlanych
Kruszywa używane do produkcji zapraw i betonu
1) Kruszywo to ziarniste mate

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

5

Komentarze (1)

C

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

technologia robót murarsko tynkarskich

Wykonywanie zapraw murarsko tynkarskich i mieszanek budowlanych Kruszywa używane do produkcji zapraw i betonu 1) Kruszywo to ziarniste materiały budowlane pochodzenia mineralnego (naturalne lub sztuczne), używane do produkcji zapraw betonowych i betonów oraz w budownictwie drogowym. Kruszywa mineralne występują w przyrodzie w formie luźnych okruchów skalnych, takich jak piasek, żwir, otoczaki, pospółka (mieszanka żwiru i piasku). 2) Kruszywo łamane powstaje przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 3) Kruszywo lekkie otrzymuje się po poddaniu obróbce termicznej lub mechanicznej materiału ziarnistego pozyskanego z surowców mineralnych i organicznych (np. torfu, trocin, wełny drzewnej). 4) Frakcja to wszystkie ziarna kruszywa przesiewane przez zestaw sit i mające wymiar pośredni między wielkością oczek dwóch kolejnych sit. Sita mają znormalizowane wielkości oczek. 5) Nadziarno - ziarna większe od największego ziarna frakcji. 6) Podziarno - ziarna mniejsze od najmniejszego ziarna frakcji. 7) Kruszywa do zapraw są materiałami ziarnistymi pochodzenia naturalnego, sztucznego lub z recyklingu. Ziarna grube kruszywa do zapraw powinny mieć wymiar D≥4 mm a ziarna drobne D<4mm. 8) Kruszywo do betonów powinno składać się z ziaren różnych frakcji, dobranych w odpowiedniej proporcji. Ziarna powinny mieć szorstką powierzchnię, aby mogły się łączyć ze spoiwami. a) kruszywo drobne jeśli jego ziarna mają wymiar D<4mm i d=0, tzn. wszystkie przechodzą przez sito o oczkach 4 mm, b) kruszywo grube jeśli jego ziarna mają d>2mm i D>4mm 9) Kruszywo wypełniające – dodaje się do mieszanki betonowej aby poprawić...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jej urabialność. 10) Kształt ziaren kruszywa – zastosowanych do produkcji betonu ma duży wpływ na jego klasę. Ziarna powinny mieć kształt możliwie podobny do kulistego, ponieważ wtedy układają się najściślej. 11) Nasiąkliwość kruszywa stanowiąca o jego mrozoodporności nie może przekraczać 1%. 12) Kruszywo lekkie może być wykonane: a) ze skał węglanowych i dolomitowych (takich jak węglanoporyt) – stosowany do produkcji suchych tynków, wyrobów lastrykowych b) z pęczniejących surowców ilastych (LWA) – np. keramzyt, stosowane jako izolacja cieplna dachów, podłóg, stropów c) z mineralnych odpadów przemysłowych (np. łupkoporyt ze zwałów), poddawanych jedynie obróbce mechanicznej d) z nieorganicznych materiałów pozyskanych w wyniku recyklingu, czyli materiałów wykorzystywanych już wcześniej do celów budowlanych (sztuczne) dzielimy na: żużle wielkopiecowe, kruszywo z żużla paleniskowego, agloporyt, keramzyt, 13) Żużel wielkopiecowy stosowany w budownictwie to: a) żużel wielkopiecowy pumeksowy (pumeks hutniczy) - otrzymywany przez spienienie małą ilością wody płynnego żużla wielkopiecowego; kruszywo o nieregularnym kształcie stosowane do wyrobów betonów lekkich izolacyjno-konstrukcyjnych i konstrukcyjnych b) granulowany - otrzymywany przez szybkie ostudzenie żużla wielkopiecowego; materiał sypki, kruchy i porowaty o małych ziarnach (1-2mm), stosowany do produkcji cementu, cegły żużlowej, jako kruszywo do ciepłych zapraw, żużlobetonów i gipsobetonów c) kawałowy - otrzymywane przez powolne studzenie płynnego żużla wielkopiecowego; stosowany do produkcji betonu zwykłego lub zbrojonego d) paleniskowy - powstaje jako produkt uboczny podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego w rusztowaniach paleniskach energetycznych; stosowane do produkcji drobnowymiarowych elementów ściennych agloporyt – otrzymywane podczas spiekania łupków przewęglonych; do agloporyt również zalicza się łupkoryt e) f) łupkoporyt – uzyskiwanie przez spiekanie rozdrobnionych łupków przewęglonych; materiał o dużej wytrzymałości; rozróżnia się cztery klasy kruszywa:500, 700, 900, 1100; stosowany do wytwarzania betonów zwykłych g) glinoporyt - otrzymywany przez spiekanie glin nie pęczniejących; stosowany do produkcji betonów lekkich pryzma h) keramzyt - otrzymywane przez wypalanie w piecu obrotowym tłustych glin pęczniejących; stosowanych do wyrobu lekkich betonów konstrukcyjnych; wyróżnia się frakcje: bardzo drobną (do 5mm), drobną (5-10mm), średnią (10-20mm), grubą (20-40mm) 14) Kruszywa ciężkie do betonów osłonowych otrzymuje si,ę ze skał ciężkich (głównie magmowych) o gęstości pozornej powyżej 2600kg/m3. Najczęściej stosuje się kruszywa granitowe i bazaltowe oraz limonit, getyt, magnetyt, baryt, kolemanit.4 Odbiór kruszywa i oznaczenie cech technicznych 1) Odbiór powinien odbywać się z wykorzystaniem metod: a) ilościowej - polegającej na sprawdzeniu objętości lub masy kruszywa b) jakościowej – mającej na celu sprawdzenie cech technicznych kruszywa 2) Kruszywa składuje się w pryzmach lub zasiekach na składowiskach otwartych co chroni je przed zanieczyszczeniem. Nie można dopuścić do wymieszania się różnych frakcji kruszywa. a stożek Objętość kruszywa - stożek V=¹/4 D²h pryzma V=%h(2a+c)b Mineralne spoiwa budowlane SPOIWA MINERALNE 1) Spoiwo mineralne to wypalony i sproszkowany materiał mineralny, który po wymieszaniu z wodą wiążę i twardnieje w wyniku reakcji chemicznych (uzyskuje cechy ciała stałego) Można je podzielić na: a) powietrzne (np. wapno powietrzne, spoiwa gipsowe, wapno hydrauliczne), które po zarobieniu wodą twardnieją na powietrzu b) hydrauliczne (np. cement hutniczy i portlandzki, wapno hydrauliczne), które po zarobieniu wodą wiążą i twardnieją na powietrzu i pod wodą 2) Wiązanie spoiwa to proces chemiczny między spoiwem a wodą powodujący utratę plastyczności zaczynu (woda+spoiwo) i nadają mu cechy ciała stałego. 3) Twardnienie spoiwa zachodzi po zakończeniu wiązania i powoduje wzrost wytrzymałości zaczynu. SPOIWA POWIETRZNE 1) Spoiwa powietrzne dzielimy na: a) wapienne - wyrabiane z surowców, których głównym składnikiem jest kamień wapienny lub margiel; stosowane do budowy murów nadziemnych, do produkcji cegły wapienno-piaskowej, betonów komórkowych, jako dodatek do cementu podczas produkcji pustaków stropowych b) gipsowe - produkowane z surowców, których głównym składnikiem, jest kamień gipsowy lub anhydryt; stosowane do produkcji płyt, bloczków, pustaków, zapraw gipsowych, klejów i mieszanek gipsowych c) magnezytowe (magnezjowe) - otrzymywane z surowców, w których głównym składnikiem jest,magnezyt (MgCO3); stosowane do wykonywania podkładów pod wykładziny podłogowe d) spoiwa krzemianowe - produkowane na bazie zasadowego potasowego szkła wodnego; stosuje się je do tynków cienkowarstwowych (silikatowych), natomiast spoiwa otrzymywane po zmieszaniu szkła wodnego z wypełniaczem mineralnym wykorzystuje się rzadko Do spoiw powietrznych zalicza się wapno powietrzne produkowane w trzech rodzajach: wapno wapniowe (CL) - wytwarzane z wapieni czystych, tzn. zawierających głównie węglan wapnia bez dodatków materiałów hydraulicznych: O wapno palone, znane także jako wapno niegaszone O wapno hydratyzowane wapno dolomitowe (DL) - wytwarzane z wapieni zawierających min. 90% dolomitu i dostarczane w proszku, w tym: O wapno dolomitowe pół hydratyzowane O wapno pokarbidowe 2) Wapno palone otrzymuje się s kamienia wapiennego, wypalanego w specjalnych piecach w temperaturze 1000 °C temp. CaCO3 → CaO + CO2 1 Wapno gaszone otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą, dodawaną w nadmiarze: CaO + H₂O → Ca(OH)2 + Q↑ 3) Ciasto wapienne - wapno gaszone połączeniu z dużą ilością wody, stosowane w robotach murarsko tynkarskich. 4) Mleko wapienne to ciasto wapienne zmieszane z wodą i mające konsystencję gęstej śmietany. Używa się go do wykonywania zapraw. Dawniej wykorzystywano go również do malowania (białowania) ścian. 5) Spoiwa gipsowe otrzymuje się z kamienia gipsowego wyprażonego w specjalnych piecach w temperaturze około 200°C, a potem zielonego, w prażonym materiale zachodzi reakcja: 2(CaSO4 x 2H2O) → 2CaSO4 x H₂O x 3H2O ↑ 6) Wapno suchogaszone (hydratyzowane) to sproszkowany wodorotlenek wapnia uzyskiwany w wyniku gaszenia zmielonego wapna palonego mała ilością wody. SPOIWA HYDRAULICZNE 1) Spoiwa hydrauliczne to grupa spoiw, które po zarobieniu z wodą wiążą i twardnieją na powierzchni i pod wodą. Zalicza się do nich: - a) wapno hydrauliczne naturalne (NHL) – otrzymywane metodą wypalania ilastego lub krzemianowego kamienia wapiennego i gaszenia go ilością wody b) wapno hydrauliczne (HL) – składającego się z wodorotlenku wapnia, krzemianów wapnia i gliniaków 2) Cement - drobno zmielony klinkier cementowy z dodatkiem gipsu i innych domieszek, wyróżniamy cement: a) portlandzki drobno zmielony otrzymuje się przez zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu b) powszechnego użytku tp spoiwa otrzymywane z klinkieru cementowego zmielonego z dodatkiem kamienia gipsowego lub żużla, pucolany, popiołu lotnego, wapienia lub pyłu krzemionkowego c) portlandzki (CEM I) uzyskuje sie w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkiem gipsu i domieszek hydraulicznych; stosuje się go do wykonywania konstrukcji monolitycznych, prefabrykowanych i sprężonych d) portlandzki mieszany (CEM II) zawiera dodatki żużla wielkopiecowego (S), wapienia (L), pyłu krzemionkowego), popiołu lotnego krzemionkowego (V) lub wapiennego (W), pucolany naturalnej (P), lub przemysłowej (Q), łupka palonego (T) albo mieszaniny wszystkich wymienionych dodatków e) hutniczy (CEM III) powstaje po zmieleniu klinkieru portlandzkiego z żużlem wielkopiecowym; stosuje się do wykonywania konstrukcji masywnych f) pucolanowy (CEM IV) - wytwarza się klinkieru cementowego z dodatkiem pucolany oraz pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego; stosuje się go jako zamiennik cementu portlandzkiego w budownictwie hydraulicznym i związanych z ochroną środowiska g) murarski (MC) – składa się ze zmielonego razem klinkieru, gipsu, dodatków hydraulicznych i pucolanowych oraz kamienia wapiennego; stosuje się do przygotowania zapraw murarskich i tynkarskich h) portlandzki biały - produkuje się z surowców o niewielkiej zawartości tlenku żelaza (III) oraz innych tlenków mogących go zabarwi; stosowany do produkcji elementów budowlanych, podczas robót elewacyjnych, dekoracyjnych i do produkcji cementów barwionych. i) hydrotechniczny – wytwarza si,ę z klinkieru portlandzkiego o niewielkiej zawartości glinianu trójwapniowego oraz kamienia gipsowego; stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych j) specjalne – cementy stosowane w budownictwie, które charakteryzują się dużą odpornością na działanie siarczanów oraz alkaliów lub bardzo niskim ciepłem hydratacji. MAGAZYNOWANIE SPOIW Spoiwa magazynuje się w silosach lub pomieszczeniach suchych, szczelnych, z podłogą zabezpieczoną przed przenikaniem wilgoci. Spoiwa dostarczane w workach zaleca się układać na specjalnych paletach lub drewnianych pomostach. Beton dostarczany luzem przechowuje się w silosach. 15 140 Najwyzej 10 warstw 110 Przejscie SIRE Podłoga z desek gr. 32mm Legarki 10x 8 cm RTRS 2x papa na lepiku Deski gr. 25 mm Krokwie 10 x 14cm Izolacja z papy Filarki z cegły lub betonu Gruz lub piasek gr. 5cm Grunt 140 Woda używana do celów budowlanych WYMAGANIA 1) Woda stosowana jak składniki zaczynów, zapraw i betonów, czyli tzw. woda zarobowa, jest potrzebna, żeby wiązanie spoiwa mogło rozpocząć, a cała mieszanka uzyska odpowiednią konsystencję. b) nalać część wody do naczynia szklanego, c) określić zapach wody Woda nie może wydzielać zapachu glinianego, świadczącego o zawartości domieszek organicznych. 15 2) Do mieszanek betonowych nie należy używać wody mineralnej, ponieważ jej składniki mogą wchodzić w reakcje z cementem. Ponadto taka woda ma właściwości lecznicze, więc jest zbyt cenna, aby używać jej do celów budowlanych. 3) Woda zarobowa musi być bezbarwna, nie może zawierać humusu, zanieczyszczeń mineralnych i organicznych, a jej zawartość pH nie powinna być mniejsza niż 4. BADANIE WODY DO ZAPRAW I BETONU Odstęp 1) Oznaczenie zapachu wody wykonuje się bezpośrednio po pobraniu próbki, a przynajmniej w ciągu 12 godzin od jej pobraniu. Żeby oznaczyć zapach wody, należy: a) odkorkować butlę z wodą, Wp = W/V * 1000 W - ilość wody w próbnym zaczynie, V - objętość Zaczyny budowlane 1) Zaczyn budowlany jest mieszanką spoiwa mineralnego z wodą lub innym roztworem. W budownictwie stosuje się zaczyny gipsowe, wapienne, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne. 2) Zaczyny gipsowe są mieszaniną wody, gipsu i ewentualnie dodatków opóźniających wiązanie oraz dodatków barwiących. 3) Ilość wody na 1 m3 stwardniałego zaczynu [kg] 175 2 15-20